www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Jozua. Dapper – Dienstbaar – Doortastend
Lees- en werkboek voor leiders in kerk en organisatie
Both, Dick
2022, De Banier, Apeldoorn
221 pagina’s
€ 22,50
ISBN: 9789087187033
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Praktisch en verdiepend boek voor christenen op leidinggevende postities
Wie is Jozua, de opvolger van Mozes, die het volk Israël het beloofde land in leidt? Wie is deze verkenner, adjudant van Mozes, legeraanvoerder en - op latere leeftijd – leider van het volk van Israël? Wat komen we over zijn persoon(lijkheid) en zijn kwaliteiten te weten? En hoe gaat hij te werk bij de intocht en verovering van Kanaän? En vooral: hoe laat Jozua zich als leider leiden? Het zijn enkele van de vele vragen die in dit boek aan de orde komen. En ook al functioneerde Jozua in een totaal andere context dan ik als leider in de kerk, in de school, in een zorgorganisatie of het bedrijf: we kunnen veel leren van deze bescheiden leider, die door God, door Mozes en door het volk werd opgeroepen moedig en sterk te zijn. Als mens, als christen. Maar zeker ook als leider! Luisterend – van vers tot vers – volgen we Jozua. En al lezend kijken we in de spiegel. Tot lering, tot navolging, tot opscherping. In de hectiek van alledag is het van groot belang gevoed, geïnspireerd te worden. Juist ook als leider. Om scherp te zijn, moet je opgescherpt worden. Om nieuwe impulsen te kunnen geven, heb je zelf impulsen nodig. Om vrucht te hebben op je werk als leider is het nodig te putten uit de Bron. De Levensbron Zelf, Die Zich openbaart in de Bijbel. En ook in het Bijbelboek Jozua. Dit boek is geschreven voor leiders die als christen leiding (willen) geven. Zowel binnen een christelijke organisatie of kerkelijke gemeente als daarbuiten. In dit boek wordt in ieder hoofdstuk steeds een gedeelte van het Bijbelboek behandeld in chronologische volgorde.

..


1. - 19 oktober 2022 - www.uitdaging.nl 

Managementlessen afgeleid van Jozua

Recensie door Marco van Putten

Hoewel sommige er niet van bewust zijn, is de Bijbelse geschiedenis ook mensenwerk. God doet veel ook niet, maar laat het aan mensen over om grote dingen Gods te doen. Zo werd Jozua de leider die het van Mozes overnam. Hij bracht het volk Israël naar het hun beloofde Land en leidde de Inname ervan. Wat voor leider was hij eigenlijk? Dick Both werkt dat uit in zijn lees- en werkboek voor leiders. Hoe deed Both dat?

Het begint inmiddels al een serie te worden. Both heeft al diverse boeken over leiderschap geschreven, zoals over de Bijbelse persoon Nehemia, om daardoor hedendaagse leiders te helpen bij hun leiderschap.


Hij laat zien dat de Bijbel nog steeds ‘werkt’ in deze tijd. Het gaat dan om leiders in de kerk, maar ook in de seculiere wereld. Hij benadrukt wel dat de Bijbel geen management- of leiderschapsboek is.

Boekanalyse
Both was docent Godsdienst in het basis- en voortgezet onderwijs. Tegenwoordig is hij (interim) directeur, coach en trainer van een adviesbureau. Hij studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen en Theologie.

In dit boek wordt de lezer geconfronteerd met wie Jozua was, wat zijn kwaliteiten waren en waarin hij faalde en hoe hij daar mee omging. Hoe laat de leider zich door God leiden? Wat valt daarvan vandaag te leren? Both zou Jozua vers voor vers volgen ter inspiratie.

Na een inleiding en een voorwoord volgen 37 hoofdstukken van elk zo’n vijf pagina’s. Elk hoofdstuk heeft een vaste opbouw (Titel en ondertitel, Leesopdracht in Jozua, Bijbelbespreking, Zingopdracht, Toepassing op jezelf, Besprekingspunten met anderen, Citaten en Informatie (meestal een landkaartje). Deze vaste onderdelen worden aangegeven met iconen. Bij sommige hoofdstukken zitten schema’s/tabellen.

Het boek sluit af met een epiloog, literatuurlijst, persoonlijk leiderschapsmanifest en een korte Personalia van de auteur.

Evaluatie
Dit is een interessant, inspirerend en leerzaam studieboek over Jozua en welke lessen (leiders/managers) van hem kunnen worden afgeleid. De hoofdstukken behandelen meestal enkele verzen uit Jozua.

Both pakt deze beschouwing over Jozua breed op. Hij onderzoekt het hele leven van Jozua. Dit boek beperkt zich daarom niet tot het Bijbelboek Jozua, maar begint bij Exodus en duikt ook in Numeri en Deuteronomium. Het Bijbelboek Jozua wordt echter niet volledig behandeld maar alleen de relevante delen ervan. Slechts enkele hoofdstukken worden overgeslagen.

Both stelt rake leiderschapsvragen bij de Bijbeltekst, waardoor blijkt dat de Bijbel ook vandaag nog steeds relevant is. Al denken nogal wat mensen van niet. In het persoonlijk leiderschapsmanifest vat Both samen dat uit de Bijbelse levensbeschrijving van Jozua alle fasen van het leiderschapscycli (ontwikkeling, oppakken, oefenen en afleggen) kunnen worden afgeleid.

In dit boek komen soms afkortingen zoals MT voor zonder uitleg. Ook gaat Both soms wat verder in het interpreteren en dramatiseren van het Bijbelverhaal. Zijn Bijbelinterpretatie is traditioneel. Helaas heeft dit boek geen enkel zoekregister. Dit boek wordt aangeraden.

www.vergadering.nu