www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


How to raise the dead
Tyler Johnson
332 pag. € 11,78
 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Jesus said, "Raise the Dead" in Matthew 10:8. This book gives you the faith to do so by teaching you about the commands in scripture that give you permission, the heart of God that is behind you, the need that is before you in the world, and the practicality of how to go about it. This book doesn't just teach you about dead raising, but is insight into the nature of God and His goodness. If you want more, you have found it here.

'Opwekking van doden heeft te maken met bewogenheid; en kracht verbindt zich aan bewogenheid.'

'Bij God is er geen ziekte, dood of gebrek.'

'De opdracht van Jezus blijft dan ook; en dan niet een gedeelte daarvan, maar in zijn geheel: wek de doden op.'


1. Charisma - oktober 2011 - www.charisma.nl 

De doden opwekken
Opdracht of bizar concept?

Door Beryl Voorhoeve

Op 16 en 17 september 2011 werden twee dagen van training georganiseerd door Dick en Arleen Westerhof (God's Embassy Amsterdam i.s.m. Nederlandse Profetische Raad) met als titel: Dead Raising Training. De sprekers waren Tyler en Christine Johnson uit Washington, die de oprichters zijn van DRT (Dead Raising Team).

In het voorwoord van zijn boek : 'How to Raise the Dead', zegt Tyler Johnson het volgende: 'De openbaringen over de natuur van God, die geschreven staan op deze bladzijden worden over het algemeen niet onderwezen in het Lichaam van Christus, maar zijn hard nodig zodat je kunt wandelen in opwekkingskracht. Ten dele is dit boek een spreekwoordelijk neerhalen van een aantal heilige koeien, die zich kanten tegen de echtheid van Gods goedheid. Hij wil dat wij zeker weten, tot het punt dat we volledig overtuigd zijn, van Zijn liefde en goedheid. Alleen dan zullen wij het ware geloof hebben om consequent te zijn in de opwekking van doden. Wij kunnen geen melk blijven drinken. Hij wil je aandacht richten op je heilige koeien, om je voor te bereiden op vers vlees.

De kracht en liefde van het evangelie is niet alleen beschikbaar voor hen die gestudeerd hebben, leiding geven in kerken, of supersterren op televisie zijn. De kracht van het
evangelie was bedoeld voor alle gelovigen. Daarom is het het verlangen van God dat Zijn kinderen bekrachtigd zijn om de 'grotere werken' te doen waarvan Christus sprak in Johannes 14:12.

Wereldwijd beginnen er groepen mensen op te staan die niet tevreden zijn om alleen kerkbanken- of stoelenwarmers te zijn. Ze zijn geïnspireerd om te wandelen zoals Christus het deed, in nederigheid, karakter, liefde en ook met buitengewone kracht. Ze geloven dat ze bestemd zijn voor grotere wonderen dan Christus demonstreerde toen Hij op aarde was. Het zijn mensen met een verlangen om doden op te wekken.' (uit How to Raise the Dead van Tyler Johnson)

De opdracht van Jezus
Tot vijftien jaar geleden was een onderwerp als bevrijding van demonen bijna taboe in christelijk Nederland. Het was zeer omstreden en er was heel weinig kennis daarover. Er waren een paar mensen, die, onder hevige kritiek, begonnen om bevrijding in praktijk te brengen, waaronder Ds. Van Dam. Een paar jaar daarna begon er meer openheid te komen en volgde onderwijs over genezing van zieken. Nu worden bevrijding en genezing algemeen geaccepteerd als onderdeel van de opdracht van Jezus aan de gelovigen en worden overal conferenties en cursussen georganiseerd om mensen daarin verder te helpen. Om één of andere reden wordt de opdracht om doden op te wekken over het hoofd gezien of het wordt door westerse christenen gezien als een radicaal, zelfs bizar concept.

Terwijl de opdracht van Jezus aan de discipelen in Mattheüs 10:8 was: 'Genees de zieken, reinig de melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit'. In een aantal van de Engelse vertalingen wordt het 'wek de doden op' zelfs weggelaten! In Hebreeën 6:1 en 2 lijkt het zelfs dat opstanding van de doden bij de eerste beginselen hoort van een discipelschapcursus. En zoals Paulus vraagt aan koning Agrippa (Handelingen 26.8): 'Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt?’

God maakt niet dood
Jezus kwam om aan ons te laten zien wie God is. Hij zei: 'Wie Mij heeft gezien heeft de Vader gezien.' Jezus demonstreerde het hart van de Vader. Hij kwam om de werken van de duivel te vernietigen. In Johannes 10:10 zegt Jezus: 'De dief komt alleen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben'.

Bij God is er geen ziekte, dood of gebrek. Dat hoort niet bij Zijn karakter en Hij kan zichzelf niet verloochenen. Jezus maakt het duidelijk dat de duivel degene is die verantwoordelijk is voor dood en vernietiging. In 1 Johannes 1:5 staat: 'En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.’ Dood en ziekte horen duidelijk bij de duisternis en komen niet vanuit het licht van God.

Dead Raising Training
Tijdens de 'Dead Raising Training' heeft Tyler Johnson uitleg gegeven, vanuit de Hebreeuwse manier van denken, over hoe er bijvoorbeeld gedacht werd over God en de duivel. De duivel komt namelijk niet voor in hun denken. Ze zien hem als een soort boodschapper van God (engel des Heren). Dan lijkt het – wanneer we het oude testament lezen – dat God hele volksstammen afslachtte vanwege hun slechtheid, of dat God de aarde liet onderlopen met water zodat iedereen zou verdrinken, of dat God zelf Herodes neerslaat (Handelingen 12:23): 'en onmiddellijk sloeg een engel van de Heer hem en hij werd door wormen gegeten en gaf de geest.’

Tyler legde uit dat ook daar de engel des Heren, als 'de boodschapper van God', wordt bedoeld zoals vanuit het Hebreeuwse denken de duivel wordt genoemd. Wanneer je geen duivel toelaat in je theologie, dan krijgt God de schuld voor alles wat er gebeurt. Er is dan geen ruimte voor de goedheid van God en wordt Hij vooral gezien als een almachtige heerser (wat Hij ook is natuurlijk), die alleen staat te wachten om de mensen te straffen voor hun zonde. Door plagen, vernietiging of dood. Vanuit die denkwijze kwam de vraag van de discipelen over de man die blind geboren was (Johannes 9): 'Wie heeft gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden?' De heersende gedachte was dat God mensen strafte voor hun zonde door ziekte en dood.

Het antwoord van Jezus zou je kunnen lezen als: 'God heeft dit toegelaten, zodat mensen zullen kunnen zien hoe groot Gods kracht voor genezing is.' Vanuit de grondtekst staat er eigenlijk: 'Hij heeft niet gezondigd, zijn ouders ook niet. Laat nu het werk van God in hem zichtbaar worden.' In het oude verbond had niemand recht om te leven: het gevolg van de zonde is de dood. In het oude verbond was er dood gezaaid in het leven vanwege de zonde en daarom had God - vanuit Zijn genade - vastgesteld dat de mensen 120 jaar mochten leven. Aan de hand van verschillende Bijbelgedeeltes en in het licht van het Hebreeuws denken heeft Tyler laten zien hoe onze theologie daardoor is beinvloed.

Wanneer Jezus onze enige autoriteit en referentiekader wordt, gaan we God op een heel andere manier zien en zullen wij anders omgaan met onze vragen over leven en dood. Bij onze geboorte zijn wij gedoemd om te sterven vanwege de erfzonde. Maar wanneer wij het offer van Jezus aannemen, dan is de straf voor de zonde - de dood - weggenomen. Wij gaan ontdekken dat door de dood en opstanding van Jezus, wij niet meer onder het oordeel leven van het oude verbond, waarin de wet – en dus ook de dood – centraal stond, maar wij mogen leven vanuit het volbrachte werk van Jezus. Genade, vrijheid, overwinning over de dood en leven vanuit zijn overvloed.


Intimiteit als fundament
Tijdens de training heeft Tyler Johnson heel veel aandacht besteed aan het fundament van ons leven als discipelen. Alles wat wij doen moet gebaseerd zijn op intimiteit met Christus. Dan, in plaats van te proberen de dingen van de hemel naar de aarde te bidden, kunnen wij - vanuit onze plaats bij Hem in de hemelse gewesten - de dingen die daar zijn gewoon meenemen. Tyler vertelde dat hij en zijn vrouw Christine zijn opgehouden om geestelijke strijd te voeren zoals ze dat vroeger deden en hebben ontdekt dat ze de overwinningen kunnen behalen vanuit de plaats van intimiteit – waarin ze Zijn hart ontdekken. 'Wanneer ik nederig bij Hem kom en zijn liefde toelaat, dan pas ben ik in staat om liefde aan Hem terug te geven', aldus Tyler.

Het begint dus met Zijn liefde ontvangen. Pas daarna zijn wij in staat om van onszelf en van onze naaste te houden. Vanuit die liefde komt bewogenheid. Opwekking van doden heeft te maken met bewogenheid; en kracht verbindt zich aan bewogenheid. Wanneer je probeert om Zijn opdrachten uit te voeren vanuit een ander fundament dan intimiteit, ben je bestemd om te falen en zul je opgeven'.

Opwekking van doden in de geschiedenis en nu
Tyler heeft bijzondere verhalen verteld vanuit de geschiedenis – vooral vanuit de katholieke kerkgeschiedenis, over hoe bijvoorbeeld Benedictus en St. Patrick mensen uit de dood hebben opgewekt. Maar nog spannender waren zijn verhalen over wat er vandaag gebeurt. Zoals over Marcia – die deel uitmaakt van de DRT. Terwijl zij met haar zoon op strand liep, zag ze hoe de reddingsbrigade een verdronken surfer uit het water haalde. Ondanks alle pogingen om te reanimeren gebeurde er niets. Marcia liep daarheen en vroeg toestemming om te bidden. Terwijl ze leven over hem uitsprak gingen zijn ogen open en hij vroeg wat er gebeurd was. Hij leefde! Maar omdat er te lang geen zuurstof toevoer naar zijn hersens geweest was functioneerde zijn armen en benen niet. Nadat er weer gebeden was, kon hij alles bewegen! Er was geen hersenletsel.

Of Heidi Baker die met een team tieners uit Amerika de bush in ging omdat er een vrouw gestorven was. Ze had daar al acht dagen gelegen. Toen Heidi met de opgewonden tieners uit de auto stapte, kwam de stank van ontbinding hen tegemoet en het leek alsof het lijk bewoog. Het bleek dat het de maden waren die het lichaam aan het opeten waren. De tieners renden kokhalzend de andere kant uit! Heidi liep er gewoon op af. Ze sprak leven uit. Na een tijd veranderden alle maden in vliegen en vlogen weg vanuit elke opening van haar lichaam. Toen de tieners dat zagen gingen ze dichterbij. Na een tijd van bidden kwam de vrouw tot leven! God is goed.

Hoe het begon
'Nadat ik meegemaakt had hoe mensen genezen en bevrijd werden, begon ik God te zoeken voor mogelijkheden om Zijn opdracht in zijn geheel te gehoorzamen. In Mattheüs 10:8 staat: 'genees de zieken, reinig de melaatsen, wek de doden op en stuur boze geesten weg.’ Terwijl ik zag dat mensen genazen en bevrijd werden, had ik nooit handen op een dode gelegd en gezien dat het tot leven kwam. Zoals ik het zag, miste ik niet alleen een nieuw aspect van Gods kracht en goedheid, maar ik was niet in complete gehoorzaamheid aan hem.

‘Er begon een passie in mij te branden om Gods wil te ontdekken aangaande het opwekken van doden. Een soort vuur begon in mij te branden, dat mij aanspoorde om God te zoeken in gebed en Hem te vragen om mogelijkheden te geven om te bidden voor mensen die gestorven waren. Ik besefte dat als ik voor ze wilde bidden, ik eerst naar ze op zoek moest gaan.' (vanuit: Stories of the Supernatural van Tyler Johnson).

Deze zoektocht en de bereidheid om volledig gehoorzaam te zijn was het begin van het eerste Dead Raising Team. Tyler heeft nu een kaart op zak die hem autoriteit verleent om achter de politiekordons te gaan bij een ernstig verkeersongeluk om te bidden voor de slachtoffers.

Vragen
Die training heeft mij enorm gestimuleerd om ook God te gaan zoeken op dit gebied. Niet om Zijn wil daarin te ontdekken – want dat is duidelijk. Dood ligt niet in Zijn wil. Maar om te zien hoe ik handen en voeten kan geven aan Zijn opdracht om de doden op te wekken. Zijn alle vragen dan beantwoord? Nee. Er komen zelfs meer vragen bij! Volgens Tyler was het antwoord op alle vragen: Kijk naar Jezus. Laat Hem centraal blijven, kijk naar Zijn voorbeeld en dan zul je het hart en karakter van God steeds meer gaan ontdekken. Zijn dan alle vragen beantwoord? Misschien niet, maar vele vallen dan weg in Zijn tegenwoordigheid en op die plaats van intimiteit.

Ondanks wat wij zien met onze natuurlijke ogen, blijft de waarheid bestaan: Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij geloofd, zal niet sterven in eeuwigheid.’ (Johannes 11:25-26) De opdracht van Jezus blijft ook; en dan niet een gedeelte daarvan, maar in zijn geheel: ‘wek de doden op.'

'Er komt een tijd wanneer een mens een positie in moet nemen die veilig, noch politiek, noch populair is, maar die hij moet innemen omdat zijn geweten hem zegt dat het juist is'. Martin Luther.

Tyler en Christine Johnson wonen in Washington, spreken in kerken en conferenties, hebben een hart voor opwekking en zijn verliefd op Jezus. Tyler heeft een aantal boeken geschreven waaronder: 'How to Raise the dead'.
Er zijn DVD's gemaakt van de training die te bestellen zijn via de website: www.embassyamsterdam.nl 

Overgenomen uit het maandblad Charisma: www.charisma.nl 

www.vergadering.nu