www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

4 RECENSIES


Het geheime logboek van topnerd Tycho
Corien Oranje en Cees Dekker
uitg. Jongbloed / Columbus, Heerenveen, 2015
ISBN 9789085432852
152 blz.; € 12,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Brandalarm, rondvliegend glas en een grote krater op de plek waar eerst het fietsenhok stond. Het is een zootje op Tycho’s school! Was het echt een stuk ruimtepuin dat uit de lucht kwam vallen? Tycho’s oom, die alles weet van sterren en planeten, denkt van wel. Hij komt op school vertellen over het heelal, en over de oerknal. Tot verontwaardiging van een paar ouders die zeggen dat er nooit is oerknal is geweest. Wie heeft er gelijk?
Tycho en zijn klasgenoten besluiten zelf op onderzoek uit te gaan om uit te zoeken hoe het zit met de oerknal en met de evolutie. Want als God alles heeft gemaakt – dan is het alleen maar cool om meer te ontdekken over hoe hij dat gedaan heeft!

Meer recensies:
Recensie van René Fransen over het boek 'Wie heeft God gemaakt?'...
Recensie over het boek van René Fransen 'Check it out!'...
Ook de recensie over Jart Voortmans Open geloven...

..


4. Waarom Schepping - maart 2016 - https://waaromschepping.wordpress.com...

Was het logboek maar geheim gebleven

Recensie door Gert-Jan van Heugten

Nanobioloog Cees Dekker en kinderboekenschrijfster Corien Oranje sloegen de handen ineen om een boek te schrijven waarin ze de evolutietheorie uitleggen aan christelijke kinderen: Het Geheime Logboek van Topnerd Tycho. Hun intenties zijn zuiver, zover ik dat heb kunnen achterhalen.

Ze zien een probleem, namelijk dat kinderen van christelijke ouders die met de Bijbel worden opgevoed later met hun geloof in de knoop komen wanneer ze in het seculiere onderwijs (of geseculariseerd christelijk onderwijs) leren over evolutie (1). Dat probleem erken ik, alleen pakken Dekker en Oranje het op de verkeerde manier aan. In plaats van wetenschappelijke argumenten vóór een recente schepping en wereldwijde vloed aan te voeren, proberen ze de evolutietheorie in de Bijbel te proppen, wat christenen voor enorm grote theologische problemen zet (2,3). Daarom hier een bespreking van Het Geheime Logboek van Topnerd Tycho.

Woord vooraf
Sta me toe even te beginnen met het kort schetsen van de definitie van evolutie zoals ik deze in dit artikel gebruik. Wanneer ik hier schrijf over evolutie bedoel ik de overkoepelende theorie die begint met een oerknal, vervolgens gaan gaswolken uit zichzelf samenklonteren en vormen zo sterren en planeten, op ten minste één van die planeten, de aarde, is het leven vanzelf ontstaan uit niet-levende materie en dat leven heeft zich in de loop van miljoenen jaren ontwikkeld van simpel naar complex en divers.

Met theïstische evolutie bedoel ik de theorie uit voorgaande alinea, maar dan daar aan toegevoegd dat een god die evolutie heeft geleid (de aanhangers van deze theorie claimen dat dat de God van de Bijbel is, maar dat kan natuurlijk niet omdat deze God zegt dat Hij de aarde in 6 dagen geschapen heeft, niet in miljarden jaren. Ze maken dus hun eigen godsbeeld wat ze deels baseren op de Bijbel).

Met (theïstisch) evolutionist bedoel ik iedereen die gelooft in een oud universum van ongeveer 14 miljard jaar en in het bovenstaande proces van evolutie, al dan niet door een god geleid.

In een interview vertelde Cees Dekker dat hij zich vooral over de informatieve blokjes heeft gebogen (4). Het zijn vaak die blokjes waar het wetenschappelijk gezien grondig mis gaat en waar ik dus op reageer hieronder. Gezien Dekker die heeft geschreven, richt ik mijn kritiek voornamelijk op hem en laat ik Oranje wat meer buiten beschouwing. Niet om te zeggen dat zij zonder schuld is, uit hetzelfde interview blijkt ook dat zij zich vooral door Dekker heeft laten meeslepen in zijn evolutiegeloof. Op pagina 149 van Topnerd Tycho omschrijft Oranje Dekker als "een professor die ALLES wist over natuurkunde en over biologie en over superkleine cellen en over hoe het leven is ontstaan." (Nadruk in het origineel). En verderop noemt ze hem "een superintelligente professor die allemaal prijzen won en boeken schreef en bijzondere dingen had uitgevonden." Het lijkt er op dat Oranje Dekker ziet als de hoogste autoriteit op het gebied van evolutie, wetenschap en de Bijbel. Hopelijk krijgt ze deze recensie onder ogen en gaat ze inzien dat ook de zeerweledelhooggeleerde professor doctor Cees Dekker een gewoon feilbaar mens van vlees en bloed is die met zijn theorietjes er ook naast kan zitten (en mijns inziens: naast zit!).

Ik ga op min of meer chronologische volgorde door het boek heen, wel per onderwerp gegroepeerd. Ik heb zoveel mogelijk de paginanummers erbij gezet. Het hele boek telt 152 pagina’s (inclusief het dankwoord).

Het plot
De hoofdpersoon, Tycho, zit op school wanneer een meteoriet inslaat en het fietsenhok verplettert. Tycho’s oom Jeroen (gemodelleerd naar Cees Dekker) vertelt de school naar aanleiding van deze gebeurtenis over de oerknal en evolutie. Meester Jan Jaap neemt de klas vervolgens mee in een zoektocht naar oorsprongsvragen vanuit de evolutietheorie en de Bijbel. Eerst in de klas met een ‘mensenbibliotheek’ (ouders die wat komen vertellen) en dan op een studieweekje met als hoogtepunt een bezoek aan Naturalis.

Positieve punten
Topnerd Tycho is goed geschreven. Het is een spannend en meeslepend verhaal, waar ik vroeger als klein nerdje zeker van genoten zou hebben.............
Lees verder...

[ Lees ook het verslag van Gert-Jan van Heugten van het EH-symposium dat alleen voor evolutionisten was: klik hier... en het vervolg hier... ]


3. Focus op de Bijbel - 25 december 2015 - www.focusopdebijbel.org

Een educatief kinderboek? Y/N

Boekbespreking door Peter van Beugen

TOPNERD TYCHO is bedoeld als een educatief kinderboek waarin de auteurs in jip-en-janneke taal uitleggen dat volgens hen de evolutietheorie bewezen is en dat dit helemaal niet betekent dat je niet meer in God hoeft te geloven.

Lagereschoolleerling Tycho doet in een dagboek verslag van zijn dagelijkse belevenissen op school en wordt van tijd tot tijd geconfronteerd met verschijnselen en vragen die met de schepping en het leven samenhangen. Gelukkig heeft hij een oom die een heel knappe professor is en die op al zijn vragen antwoord weet te geven. Deels in het kinderverhaal verweven, deels in aparte kaders worden allerlei weetjes, feiten en verklaringen gegeven. In de benadering van het vraagstuk over schepping of evolutie leunt het boek zwaar op de natuurwetenschappelijke benadering - niet verwonderlijk gezien de achtergrond van co-auteur Cees Dekker. Waarnemingen in de natuur worden vanuit evolutionistisch standpunt verklaard. Pas op de laatste vier bladzijden van het boek wordt aandacht besteed aan de lezing van Genesis 1 en 2. De historische lezing van de beide hoofdstukken wordt door hen losgelaten, ingegeven door het feit dat zij in deze hoofdstukken ongerijmdheden constateren waarvoor geen logische verklaring lijkt te zijn.

Los van de vraag hoe men over de onderliggende problematiek denkt, vraag ik me af hoe geschikt de opzet van het boek is. Voor jongelui die zelfstandig over vraagstukken met betrekking tot schepping of evolutie willen nadenken, staat het verhaal mijn inziens op een te laag AVI niveau (boek passend bij het leesvaardigheidsniveau van een kind) en nodigt het niet uit tot lezen. Het verhaal in het boek beklijft nauwelijks, bestaat uit een nogal lineaire verhaallijn met oppervlakkige en stereotype karakters. Uit educatief oogpunt toont het boek mijn inziens wezenlijke tekortkomingen. In de eerste plaats geeft het boek geen eerlijk beeld van een aantal fundamentele problemen waar de evolutietheorie zich - alle verlegenheidsoplossingen ten spijt - voor ziet geplaatst, waarover later meer. In de tweede plaats wordt het creationisme in dit boek volkomen genegeerd. Nu staat het natuurlijk een ieder vrij om de keuze te maken van wat men zijn lezers wel of niet wil meegeven, maar het boek zet hierdoor niet aan tot kritisch of zelfstandig denken. Als problemen en alternatieve benaderingen of oplossingen niet onderkend of gewoon genegeerd worden, krijgt het boek daardoor meer de vorm van propaganda dan van educatie.

Op de laatste bladzijden van het boek komt de Bijbel zelf aan bod. De hoofdstukken 1 en 2 van Genesis worden met elkaar vergeleken en de auteurs komen tot de conclusie dat daar verschil tussen zit. De reden dat het toch zo in de Bijbel staat is volgens hen deze :
“De Bijbel legt dat op zo'n manier uit dat de mensen van duizenden jaren geleden er al iets van konden begrijpen” (p.144). Met andere woorden, die mensen “die hadden nog geen telescoop of microscoop” (p.144), dus die konden natuurlijk nog niet weten hoe God alles heeft gemaakt. Wat zijn wij toch een knappe koppen. Als ik nu vragen mag, waarom - een vraag die geen enkele theïstisch evolutionist zich schijnt te stellen - waaróm heeft God in de Bijbel eigenlijk niet gewoon in een of twee hoofdstukken opgeschreven dat 'de oerzee levende wezens en gewemel voortbracht, en dat de wemelende dieren de vissen en de kruipende dieren voortbrachten, en dat de kruipende dieren het vee en de wilde dieren voortbrachten en dat de dieren de mens hebben voortgebracht? - of iets dergelijks. Dat klinkt toch voor alle mensen van alle tijden zo eenvoudig en aannemelijk als maar zijn kan? Daarvoor hoef je toch niet met twee raadselachtige verhalen aan te komen waar van alles aan lijkt te mankeren? Echter, de reden dat de Bijbel niet in zulke termen spreekt over het ontstaan van de mens, is niet dat dit te moeilijk was voor die arme stakkers 5000 jaar geleden. Die primitieve Egyptenaren waren toch maar even in staat om op basis van hun astronomische waarnemingen en met de hun beschikbare instrumenten tot op de kilometer nauwkeurig de omtrek van de aarde - u leest het goed, de omtrek van de aardbol - te berekenen; een prestatie die ik de gemiddelde ingenieur anno 2015 graag even na zie doen. Nee, de reden waarom de Bijbel er niet in deze termen over spreekt, is niet dat het te moeilijk is, maar eenvoudig dat het niet waar is.

Wie zich enigszins de moeite getroost om er een degelijk commentaar op het boek Genesis op na te slaan, vindt wel degelijk bevredigende verklaringen voor de tekst in Genesis 1 en 2 - verklaringen die in geen enkel opzicht te kort doen aan de historiciteit van het scheppingsverslag. Men moet echter wel de keuze maken om deze verklaringen serieus te nemen en niet op voorhand af te wijzen, omdat ze niet stroken met de resultaten van de moderne wetenschap. Mijn inziens wringt hier de schoen. Ook een wetenschapper kan leiden aan bedrijfsblindheid, zodat hij al zijn waarnemingen alleen nog maar kán zien als 'bewijs' voor zijn theorie. Zo ziet prof. Veenstra (Nederlands Dagblad, 13 oktober 2015) zijn waarnemingen in het DNA als 'overweldigend bewijs voor evolutionaire schepping'. Het enige wat deze waarnemingen bewijst, is dat prof. Veenstra over een goede elektronenmicroscoop beschikt. Al het overige is gebaseerd op vooronderstellingen, aannames en conclusies.

Laat ik illustreren wat ik bedoel aan de hand van het verhaal van Albert en Jeanette. Voor alle duidelijkheid: ik ken geen echtpaar dat Albert en Jeanette heet, de namen in dit verhaal zijn, net als het verhaal zelf, gefingeerd en iedere gelijkenis berust op louter toeval. Albert en Jeanette zijn al twaalf jaar gelukkig getrouwd, maar op een gegeven moment beginnen Albert steeds meer dingen op te vallen. Hij meende een telefoongesprek te hebben opgevangen tussen Jeanette en een man die hij niet kent. Op een dag ziet hij een colbert aan de kapstok hangen dat hij niet herkent en waar Jeanette desgevraagd een vage verklaring over geeft. Toen hij laatst 's morgens het tuinpad afliep, zei buurman Bert tegen hem: 'Jeanette heeft het er maar druk mee he?'. .... Het zal toch niet waar zijn? Het valt hem op dat Jeanette de laatste tijd vaker moe is 's avonds. Hij checkt de telefoon van Jeanette en daar ziet hij het bewijs: allemaal oproepen met onbekende nummers, waar een aantal onbekende namen tussen staan. Een laatste appje zegt: 'Tot morgen drie uur'. Albert is er ziek van. 's Middags gaat hij vroeg naar huis en als hij vijf over drie de straat in keert, rijdt er voor zijn huis net een auto weg waar alleen een man in zit. Hij is woest, Albert stormt het huis binnen en confronteert Jeanette met al het bewijs dat hij heeft verzameld van haar ontrouw. Jeanette barst in huilen uit. Ze had de afgelopen maanden haar oude hobby van confectiewerk opgenomen om hard te sparen voor hun eerste jubileum en wilde hem daarmee verrassen. Nu pas realiseert Albert zich dat hij de afgelopen maanden al die tijd de naaimachine op tafel had zien staan. In de bellijst van zijn vrouw hadden trouwens ook onbekende namen van vrouwen gestaan. En die man die hier net de straat uitreed, die kan hooguit een paar minuten binnen zijn geweest.... Al het 'bewijs' dat Albert had gehad bleek helemaal geen bewijs te zijn. (1) Het bewijs dat hij had, was niets meer dan waarnemingen, die hij gewoon niet goed had geïnterpreteerd, hoewel ze allemaal leken te kloppen! (2) Hij was zo overtuigd van zijn theorie, dat hij totaal niet meer ontvankelijk was voor andere ideeën. (3) Hij realiseerde zich dat hij andere waarnemingen volkomen had genegeerd of klakkeloos had overgenomen. (4) Het enige echte bewijs ontbrak: hij had Jeanette nooit met eigen ogen op de bank aangetroffen in gezelschap van een man. Bescheidenheid en terughoudendheid zouden Albert niet hebben misstaan.

Iedereen die wordt opgeleid tot wetenschapper krijgt, als het goed is, vorming in wetenschapsfilosofie en wetenschapslogica. Hij leert kritisch nadenken over wetenschappelijke paradigma's, waarnemingen en toetsbaarheid. Zeker iemand die gevormd is in de natuurwetenschappen hoort te weten wanneer voor een stelling nu wel of geen sluitend wetenschappelijk bewijs is geleverd.

Ik moet keer op keer constateren dat alle zelfbeheersing in het schepping-evolutiedebat direct na het startschot als sneeuw voor de zon verdwijnt. Ik reken het prof. Cees Dekker aan dat hij zich in zijn boekje schuldig maakt aan deze fout. “De evolutietheorie is ontdekt door wetenschappers (p.76) .... Dat soorten dieren en planten ontstaan zijn in een lang proces van evolutie is gewoon bewezen.... Je ziet het in de fossielen, je ziet het in het DNA” (p.115). Dit bedoel ik dus. En na een anekdote over de werking van antibiotica volgt de volgende combinatie van vraag-en-antwoord: Tycho: “dus tante Janet is het bewijs dat de evolutietheorie echt waar is?” Prof. Schoten: “precies” (p.117). Het feit dat dit in een kinderboek staat, is eerder een verzwarende dan een verzachtende omstandigheid. Wetenschappers hebben niet bewezen dat evolutie plaatsvindt (over welke wetenschappers hebben we het trouwens?). Zij hebben waargenomen dat er mutaties plaatsvinden in DNA en zij hebben waargenomen dat de aardlagen fossielen bevatten. Maar zij hebben niet waargenomen dat macro-evolutie plaatsvindt. Alleen hun theorie zegt dat het wel zo gegaan zou moeten zijn. Maar is de waarneming van een overweldigende hoeveelheid van de meest uiteenlopende diersoorten in de aardlaag van het Cambrium nu echt een bewijs voor evolutie? Of hebben ze iets bedacht om het kloppend te maken? Hebben we ooit echt waargenomen dat mutatie-en-natuurlijke-selectie-alléén zorg dragen voor genengroei en het mechanisme zijn voor toegenomen complexiteit? Eigenlijk niet hè? Wijst onze kennis, goed beschouwd, niet eerder op het tegendeel? Je kunt denken dat fossielen en DNA 'bewijs' leveren, maar weet je zeker dat je de waarnemingen goed hebt geïnterpreteerd? Heb je gezien en kun je het reproduceren dat ze macro-evolutie opleveren, of dénk je dat ze dat doen? En intussen wordt maar gesuggereerd dat Darwin's theorie in de afgelopen 150 jaar is beproefd en dat door alle wetenschappers is aangetoond dat het aaaaaallemaal blijkt te kloppen (p.133)! Ik vind het niet integer dat je zoiets in een kinderboek opschrijft.

Ik zou nog verder kunnen gaan over de passages uit het boek over de oerknal (p.33), de ouderdomsdatering (p.44), de scheppingsdagen (p.48), de taal van de Bijbel (p.57), het smoesje voor de C14 methode (p.61), het verschil tussen mens en dier (p.65), jaarringen (p.90), sneeuwlagen (p.93) zwerfkeien (p.98), of zwarte gaten (p.122), maar de boekbespreking zou daarmee een wetenschappelijke verhandeling worden en zijn doel voorbijschieten. Bovendien, ik wil mijn lezers niet alles voorkauwen. Ik zou je er liever toe willen aanzetten – terugdenkend aan het verhaal van onze Albert – om zelf na te gaan (a) of deze dingen echt wel zo zijn als Cees Dekker ze voorstelt en (b) of ze misschien niet anders moeten worden geïnterpreteerd dan de auteurs ons altijd hebben voorgehouden.

Een ding wil ik nog uit het boek lichten: het ontstaan van het leven. Hoewel we niet precies weten hoe dat is ontstaan, doet professor Dekker ons wel een suggestie: “Wetenschappers hebben uit fossielen ontdekt [zucht....] dat er 3,5 miljard jaar geleden al leven op aarde was.... Meteorieten waren niet alleen verwoestende indringers. Ze brachten nuttige stoffen naar de aarde. Zoals aminozuren bijvoorbeeld. In de ruimte zweven allerlei moleculen die de bouwstenen vormen voor DNA bijvoorbeeld en andere moleculen die in jouw lichaam zitten. Via stukjes ruimtepuin zijn ze naar de aarde gekomen. De bouwsteentjes kunnen onder de juiste omstandigheden in elkaar klikken tot grotere bouwstenen: de eerste grote moleculen ontstaan. En als die moleculen in vetbolletjes terechtkomen, dan heb je iets wat begint te lijken op een heel simpele cel. Zo is het waarschijnlijk gegaan: er kwamen steeds meer onderdelen in die vetbolletjes terecht - tot het uiteindelijk een echte levende cel werd [hupsakee].” ........... (stilte).

Dit is typisch een moment om net als Albert eens even je rekensommen na te kijken. Wat voor aminozuren hebben we het eigenlijk over, en in welke concentraties? Hoe zouden deze reacties dan moeten verlopen in het milieu dat verondersteld geheerst zou hebben op aarde? Is ooit aangetoond dat mutaties en natuurlijke selectie een mechanisme zijn dat genengroei of onherleidbare complexiteit veroorzaakt? Klopt de theorie nu echt wel, of denken de wetenschappers dat het zo gegaan moet zijn? En wat te zeggen over de laatste stap in dit proces? Het leven is ontstaan uit levenloze materie? Cees, is dit wat wij nu zo nodig in een kinderboek willen meegeven over het door niemand ooit doorgronde wonder van de oorsprong van het leven? De werkelijkheid is toch veel mooier dan dit sprookje-voor-het-slapen-gaan.

De auteurs kiezen ervoor de wetenschap als uitgangspunt te nemen in hun zoektocht naar de oorsprong van het leven, en voor de lezing van de Schrift vindt men dan altijd wel een, oplossing. De consequenties, laat staan de uitgangspunten voor de benadering van de Schift, worden niet goed doordacht. Als wij nu 'ontdekken' dat de Bijbel niet klopt met de wetenschap, wat blijft er bij kinderen dan over van het gezag van, en, meer dan dat, van het vertrouwen in de Schrift? Zijn Adam en Eva dan niet het eerste mensenpaar? Hoe zit het dan met de Bijbelse leer van zondeval en verlossing? Heeft dan niet alleen Mozes zich vergist, maar ook Paulus en David en Johannes en Lukas en Mattheüs? Mijns inziens worden kinderen met onnodige vragen opgezadeld, in plaats van met antwoorden. Het boek eindigt dan met te stellen dat God nog altijd de maker is van alle dingen. Mij komt een dergelijke uitspraak over als lippendienst. Als het leven echt langs een lange weg van willekeur en toeval is ontstaan, is God geen Maker, maar Toeschouwer. Nu ja, Hij heeft dan de natuurwetten en natuurkrachten gegeven, maar een Maker, een Formeerder, een kunstig Vakman, die mensen schept naar zijn eigen beeld en gelijkenis (!), die God verricht daden die wetmatigheden ver te boven gaan. Daarin toont Hij zich mijn God, mijn Schepper, mijn Verlosser.

De titel van deze boekbespreking stelt de lezer voor een keuze over het educatieve kinderboek. Hoe mijn keuze is uitgevallen staat onomwonden vast.


2. Logos Instituut / Nederlands Dagblad - 13 november 2015 - www.logos.nl/

Kinderboek over evolutie verzet de theologische bakens vrij grondig
Een reactie op Het geheime logboek van Topnerd Tycho

Recensie door Marc de Vries en Roel Kuiper

De hoogleraar Cees Dekker en schrijfster Corien Oranje leggen in een kinderboek uit dat de schepping door evolutie tot stand is gekomen. Dit boek helpt jongeren vast om te begrijpen hoe er in de natuurwetenschap wordt gedacht. Maar helpt het hen te begrijpen wat de Bijbel zegt?

De auteurs hebben grote bewondering voor Gods scheppingswerk, schrijven over de liefde van God voor mensen en geloven in de opstanding van Jezus Christus. Maar er verschuift tegelijkertijd ook veel. Er wordt aan kinderen uitgelegd dat de mens is ontstaan vanuit voorafgaande organismen en dat apen ‘neven’ van de mens zijn. Er wordt uitgelegd dat er veel is dat niet in Genesis 1 en 2 is opgeschreven — en dat vele is voor moderne mensen nu juist het eigenlijke verhaal. Er wordt uitgelegd dat de dood er al was, ook in Gods goede schepping.

Het is de intentie van de auteurs dat jongeren die op school of aan de universiteit te maken krijgen met de evolutietheorie hun geloof niet verliezen als ze de Bijbel lezen. Die intentie delen we. Het is goed als met jongeren wordt gesproken en het is waar dat geloof en wetenschap verbonden kunnen worden. Die verbinding zoeken wij ook in ons werk. Maar in de verbinding die hier wordt gemaakt, worden natuurwetenschappelijke theorieën en hypothesen bepalend voor de manier waarop Gods scheppingswerk wordt gezien. Het helpt jongeren niet als ze moeten leren om het verhaal van de Bijbel aan te passen aan de uitkomsten van natuurwetenschappelijk onderzoek. Het doet iets met hun houding tegenover de tekst van de Bijbel als blijkt dat er iets anders in gelezen moet worden dan er staat.

Bakens worden verzet
Het theïstisch evolutionisme, dat via dit kinderboek aan kinderen wordt uitgelegd, verzet de theologische bakens, en vrij grondig ook..............
Lees verder...


1. - 2 oktober 2015 - www.rd.nl 

Bewogen met jongere die twijfelt tussen evolutie en schepping

Interview en recensie door Bart van den Dikkenberg


Een vlot geschreven kinderboek met als rode draad schepping door evolutie. Dat is ”Het geheime logboek van topnerd Tycho”, dat kinderboekenschrijfster Corien Oranje vorige week samen met de Delftse prof. Cees Dekker presenteerde.

Hoe kwamen jullie op het idee om hierover een kinderboek te schrijven?

Oranje: „Twee jaar geleden interviewde ik Cees Dekker voor het EO-magazine Eva. Het maakte diepe indruk op mij hoe onbevangen en gelovig hij praatte over evolutie en de oerknal.

Ik droomde daarna dat ik samen met hem hierover een kinderboek ging schrijven. Dat twitterde ik naar hem. Hij berichtte terug: „Ja dat doen we!” Hij wilde er een avonturenboek van maken. Zoiets moeilijks had ik nog nooit gedaan: een avonturenboek schrijven waarin ik doelbewust een boodschap wilde verwerken: onderzoek de natuur gerust, want er is niets in dat God niet heeft gemaakt.”

Hoe was de taakverdeling? ..........

Lees verder...

N.B.:
Aan het slot van het interview volgt een recensie, die alsvolgt afsluit:

Recensie

...Stap voor stap maakt oom Jeroen voor Tycho aannemelijk dat alles is begonnen met een oerknal; dat de aarde miljarden jaren oud is; dat het leven er is gekomen via meteorieten; en dat het zich gedurende miljoenen jaren heeft ontwikkeld. Mensen zouden verre achterneven zijn van apen.

De auteurs winden er geen doekjes om: „Als je alles eerlijk onderzoekt en meet en berekent, kom je erachter dat er 14 miljard jaar geleden een oerknal is geweest. En dat het leven zich in de loop van miljarden jaren heeft ontwikkeld.” Van deze zinnen gaat overigens de suggestie uit dat mensen die er anders over denken, niet eerlijk zouden zijn.

De sfeer in het boek zal niet bij iedereen direct herkenning oproepen. De klas komt op tv in het Jeugdjournaal en een popzangeres als Lady Gaga wordt als bekend verondersteld.

Het meest onthutsend is het om te lezen hoe de auteurs jongeren bij de kerk proberen te houden door de Bijbelse scheppingsleer in te ruilen voor een visie die de seculiere evolutietheorie als uitgangspunt neemt. Als daardoor de goddelijke openbaring overboord wordt gezet, is de prijs wel erg hoog.
 


Lees ook het RD-artikel (25-9-2015): Prof. Cees Dekker: Leer kinderen dat God en evolutie bij elkaar passen...:

Theoloog drs. Reinier Sonneveld stelde dat God Zich in de Bijbel aanpast aan de taal, de cultuur en het bevattingsvermogen van de mensen van die tijd. „In de psalmen staat dat de aarde op palen is gebouwd en hoeken heeft. Wij weten dat de aarde rond is. Jezus zegt dat het mosterzaad het kleinste zaadje is. De wetenschap heeft ontdekt dat maanzaad het kleinste is. We zijn eraan gewend dat de Bijbel in beelden spreekt. Waarom lezen creationisten Genesis 1 en 2 dan letterlijk, alsof deze Bijbelhoofdstukken voor Nederland van nu zijn geschreven?”

Op de vraag van debatleider Andries Knevel of Sonneveld niet bang is ook de opstanding van Christus in twijfel te gaan trekken, antwoordde hij: „Alle grote evangelicale theologen, zoals Tim Keller en Alister McGrath, zijn hartstikke overtuigd van de opstanding van Jezus en hartstikke evolutionistisch.”

....

Waar komt de dood, het kwaad vandaan?
Uit de zaal kwamen kritische vragen van mensen die Genesis 1 en 2 letterlijk nemen. Waar komt de dood, het kwaad vandaan? 
Sonneveld: „Ik weet niet of er een letterlijke zondeval is geweest.” Zijn Adam en Eva wel historisch? „Een optie is dat Adam en Eva een groep mensen zijn geweest die gefaald hebben.”


Citaat uit een interview in het ND op 18 sept. 2015 waar Corien Oranje zegt:

"De uitgever vroeg ons om twee opties aan te reiken: het creationisme en theïstische evolutie. Cees wilde dat niet, en hoe meer ik er over ging lezen, hoe meer ik dacht: de evolutietheorie klopt gewoon. Met theïstische evolutie doe je zowel wetenschap als de Bijbel recht. Als creationist lees je Genesis eigenlijk op een 21-eeuwse manier, alsof het een journalistiek feitelijk stuk is, terwijl de tekst bedoeld is als een ontstaanstekst, met een theologische boodschap, die zich afzet tegen veel andere ontstaansteksten."

Kanttekeningen (vragen) van Harry Sleijster:
Heel veel discutabele stellingen dus:
Waarom geen openheid over creationisme?
Hoe simpel is het: hoe meer ik dacht... en dan klopt de evolutuietheorie gewoon?
Je doet de Bijbel er recht mee?
Lees je als creationist de Bijbel op een 21e eeuwse manier? Hoe lazen ze dat in de 1e eeuw?
Zou Genesis 1 journalistiek feitelijk onjuist zijn?
Is de tekst bedoeld als (feitelijk onjuiste) ontstaanstekst vanwege de theologische boodschap?
Zet Genesis 1 zich af tegen andere (welke?) ontstaansteksten? So what?

www.vergadering.nu