www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Dit geloof ik 
En heb ik al die jaren willen doorgeven
Willem J. Ouweneel
ISBN: 9789043535229
Pagina's: 175
€ 16,99
VBK Media | Kok Boekencentrum Utrecht
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In Dit geloof ik legt Willem J. Ouweneel kort en krachtig uit wat de kern en de blijvende waarde is van het christelijk geloof. Het geeft een overzicht van alles waar hij 53 jaar lang over gepreekt en geschreven heeft. De auteur ontdekte dat daarin bepaalde elementen in de loop der jaren een veel grotere betekenis hebben gekregen, zoals de joodse wortels van het christendom en de enorme waarde van het koninkrijk der hemelen als een koninkrijk hier op aarde, nu en straks.

Willem J. Ouweneel is hoogleraar theologie, spreker en auteur van boeken over Bijbel en wetenschap.

..


3.   indekerk.be Blog - 10 april 2021 - indekerk.be...

      Of zie de recensie in: Boekenmening - 8 april 2021 - https://boekenmening.net

Dit geloof ik

Boekrecensie door Kris Tavernier

In zijn boek ‘Dit geloof ik’ richt Willem Ouweneel zich op de kern van het christelijk geloof. Waar gaat het nu in wezen eigenlijk ten diepste om? Ouweneel heeft vele boeken en artikels geschreven en vele preken en Bijbelstudies gegeven in zijn ondertussen drieënvijftig jarige bediening. Eerder schreef hij dertien systematisch-theologische delen om een overzicht van de christelijke leer te bespreken. ‘Dit geloof ik’ is verre van academisch, maar het is zeker ook niet oppervlakkig. Hij kwam tot de vraag wat nu eigenlijk de kern is van wat hij al die tijd heeft willen doorgeven. Daarover gaat dit boek.

Bij een titel als van dit boek verwacht je bij aanvang een theologische uiteenzetting over de aangehaalde thema's. Maar de insteek van Ouweneel is anders, het leest niet als een theoretische verhandeling maar als - mag ik het zo stellen - een liefdesverhaal over het christelijk geloof (geen emotioneel gedoe, maar wel een hartenuiting), en tegelijkertijd toch stevig onderbouwd vanuit de Bijbel. Het boek is dan ook niet theoretisch, maar praktisch van aard.
Doorheen de thema’s die in dit boek behandeld worden vallen er drie rode draden op. Ten eerste is er de grote aandacht voor de Joodse wortels van het christelijk geloof. Voor Ouweneel kan het christelijk geloof niet los gezien worden van het Jodendom. Doorheen de jaren is zijn inzicht hierin gegroeid en hij heeft dan ook veel aandacht voor die Joodse wortels in dit boek. Het tweede hoofdstuk is hieraan gewijd, en ook komt dit verband tussen Jodendom en Christendom tijdens diverse andere onderwerpen aan bod.

De tweede rode draad die doorheen het boek loopt kan omschreven worden als de Persoon en het werk van Jezus Christus. Hij is natuurlijk de centrale Figuur in alle thema’s die aan bod komen. Ouweneel schrijft dan ook met veel respect, ontzag en liefde over Jezus Christus. Niet alleen zijn werk, zijn positie en daden zijn kostbaar, de Persoon Jezus zélf is kostbaar. Ik citeer: “Het is niet een bepaalde boodschap, een bepaald leerstuk, maar alleen de persoon van de Christus die het christendom tot christendom maakt” (blz. 62). Het vierde hoofdstuk is gewijd aan Jezus Christus, maar ook doorspekt Hij alle andere thema’s.

De laatste rode draad is de praktijk van de christelijke leefstijl. Het christelijk geloof kan niet slechts bestaan uit theorie, dat laat de Bijbel niet toe. Het christelijk geloof dient heel ons leven te doordrenken en zichtbaar te worden in onze daden en levenshouding. Daar gaat hoofdstuk acht over. Maar ook deze gedachte komt in diverse andere hoofdstukken terug.

Een ander onderwerp dat ook de nodige aandacht krijgt is het koninkrijk van God. Ouweneel meent dat dit een sterk verwaarloosd thema is en dat terwijl het zo vaak aan bod komt in de Bijbel. Dus daar gaat hoofdstuk zeven over. Maar het koninkrijk van God staat niet los van andere onderwerpen die deel uitmaken van de kern van het christelijk geloof. Een goed begrip van het koninkrijk van God is noodzakelijk om de andere thema’s beter te begrijpen.

Overige thema’s die aan bod komen zijn de Bijbel, verlossing, de gemeente en de toekomst. Verwacht geen klassieke benaderingen van deze onderwerpen zoals wel vaker het geval is in boeken en artikels. Ouweneel slaagt erin om op een originele manier en via verrassende invalshoeken deze thema’s te benaderen (wat bij de overige thema’s ook gewoonlijk het geval is). Zo begint hij bijvoorbeeld het onderwerp verlossing met de vraag of we het wel eerlijk en rechtvaardig vinden dat een onschuldig iemand de straf van een crimineel zou dragen en de crimineel daardoor vrijuit mag gaan. Welke rechtbank zou dat toestaan? Ik laat het aan de lezer om zelf in dit boek uit te zoeken hoe dat goed komt.

Zoals gezegd citeert Ouweneel heel wat uit de Bijbel en verwijst hij vaak naar personen, verhalen of gebeurtenissen of Bijbelverzen. Wellicht zal niet elke lezer meteen elke verwijzing vatten of meegaan in het betoog. Geregeld ontstaat er een aaneenschakeling van Bijbelverzen rond een bepaald woord of onderwerp. Zoals we dat van Ouweneel gewoon zijn is er namelijk een stevige onderbouwing met Bijbelverzen. Dit kan voor sommige lezers wat overdonderend overkomen, maar anderzijds krijgt de lezer hierdoor de mogelijkheid om zich zelf verder te kunnen verdiepen. Echter, ook zonder alles te gaan opzoeken in de Bijbel kan de lezer de verhaallijn nog vlot volgen.

Elk hoofdstuk eindigt met enkele vragen voor gesprekskringen die echter ook kunnen dienen om individueel verder na te denken over het desbetreffende onderwerp.

Ik kan dit boek dan ook van harte aanbevelen. Maar aan wie? Wel, aan iedereen die zich (opnieuw) eens wil verdiepen in de kern van het christelijk geloof. Wie dat nog niet eerder gedaan heeft, zal hier zeker zijn gading vinden. Wie hier wel al meer mee vertrouwd is zal wellicht toch nieuwe inzichten en boeiende invalshoeken ontdekken. Maar elke lezer zal toch (weer opnieuw) onder de indruk zijn van de schoonheid van het evangelie en van de kostbare persoon Jezus Christus.


2. - maart 2021 - focusopdebijbel.org...

Dit geloof ik en heb ik al die jaren willen doorgeven

Boekrecensie door Gerard Kramer

Wie zelf wel eens een boek publiceert, krijgt acuut een minderwaardigheidscomplex bij het zien van de gigantische literaire productie van veelschrijver Willem Ouweneel. Het ene boek na het andere verschijnt van zijn hand, en dat al zo veel jaren...

Dit geloof ik ...en heb ik al die jaren willen doorgeven, zo luidt de ondertitel. In dit volgens de auteur niet te dikke, niet te geleerde en, naar hij hoopt, niet te oppervlakkige boek probeert hij uit te leggen waar het volgens hem in het christelijk geloof uiteindelijk om gaat. Het is de samenvatting van zijn tussen 2007 en 2013 verschenen dogmatische reeks. Het is haast ondoenlijk deze samenvatting in deze recensie nog eens samen te vatten, maar ik wil wel een poging doen te laten horen welke onderwerpen in het boek naar voren komen. De auteur begint met te wijzen op het unieke van het christendom, zonder voorbij te gaan aan de Joodse wortels ervan. 

Indrukwekkend zijn de hoofdstukken over de Bijbel en de betrouwbaarheid daarvan, over Jezus Christus als God en Mens, en over de verlossing. In het hoofdstuk over de Gemeente gaat Ouweneel in op het verschil in opvattingen over de inrichting van de samenkomsten en over leiderschap. Een indringend hoofdstuk is dat wat over het koninkrijk van God gaat — volgens Ouweneel is dit naast de goddelijke personen het belangrijkste onderwerp in de hele Bijbel, en dat illustreert hij met tal van voorbeelden. Het voorlaatste hoofdstuk heet 'een christelijke leefstijl'. Daarin wordt aan de hand van het amusante voorbeeld van een karper die de onmogelijke opdracht krijgt om te vliegen, maar die vervolgens in een kanarie wordt veranderd, glashelder uitgelegd wat de ‘wet van de vrijheid' voor ons als gelovigen is: een wet die precies van ons eist wat we niet alleen kunnen, maar ook graag willen doen. We zijn absoluut vrij om te doen wat we willen, want de wet die boven ons staat, eist van ons precies die dingen die we graag doen.

Over het slothoofdstuk, dat gaat over het christendom en de toekomst, ben ik minder enthousiast. Hoe is het vlak voor de wederkomst van Christus? Wat voor beeld schetst de Bijbel daarover? Sommige christenen, aldus Ouweneel, zien een somber beeld, en baseren zich op een aantal Schriftgedeelten die hij opsomt. 
Ouweneel wijst vervolgens op Schriftgedeelten waaruit hijzelf en anderen een veel positiever beeld afleiden. Maar hoe laten die twee soorten Schriftgedeelten zich dan rijmen? Kun je dan gewoon kiezen? Valt er op dit punt dan niets te ordenen, te onderscheiden en te argumenteren? Daartoe onderneemt Ouweneel geen heldere poging, en daarmee laat hij de lezer m.i. enigszins vertwijfeld achter. Terwijl hij die lezer had kunnen helpen door te wijzen op het belangrijke verschil tussen de Gemeente en de christenheid. Beide hebben niet dezelfde toekomst! 
Of tussen de onaantastbare, volmaakte positie van de gelovigen — ook die van de Gemeente — in Christus enerzijds, en hun praktische toestand anderzijds. Aan dat laatste valt hier op aarde nog veel te verbeteren. De gedeelten die dat eerste bespreken, zijn zeker niet somber van toon, integendeel, maar de gedeelten die dat laatste bespreken, wel degelijk. 
Ook wat de wederkomst van de Heer betreft, wordt de lezer geconfronteerd met een veelheid van meningen: de begrippen pre-, post en achiliasten worden uitgelegd, de verschillende standpunten over het herstel van Israël passeren de revue — maar een beargumenteerde keuze wordt niet gemaakt. Wel volgt de opgeluchte constatering dat alle orthodoxe christenen het toch ergens over eens lijken te zijn, en dat is 'De geloofsbelijdenis van Nicea, het credo dat aanvaard is door de grote meerderheid van de christelijke kerken wereldwijd'. Deze belijdenis zegt dat Christus is 'opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden; wiens rijk geen einde zal hebben. ( ... ) Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw'. 

Na dit citaat vervolgt Ouweneel: 'Dit zijn de verschillende onderdelen, vermeld in chronologische volgorde: de wederkomst van Christus (met de wolken van de hemel, zoals de Bijbel het zegt) - de opstanding van de doden - het oordeel over de levenden en de doden - het eindeloze koninkrijk van Christus, oftewel 'de komende eeuw (of wereld)' (p.165). 

Wat ik hier mis, is een opmerking over de opname van de Gemeente (waarop Nicea nou net geen zicht had!), voorafgaand aan deze opsomming. De opname van de Gemeente wordt wel genoemd (p.164), maar dan als een opvatting van 'sommige christenen'. Hier was een duidelijker positiekeuze van de auteur toch op zijn plaats geweest...

Afsluitend: of je het nou met Ouweneel eens bent (meestal wel!) of niet (soms!), hij blijft een originele en fascinerende auteur, die enthousiast en met liefde voor de Heer Jezus de lezer met dit boek deelgenoot probeert te maken van zijn inzichten en aan het denken zet. Daarbij helpen ook de verwerkingsvragen waarmee ieder hoofdstuk afsluit. Ik heb het boek in één ruk uit gelezen!


1. Theologie.nl - januari 2021 - www.theologie.nl...

Dit geloof ik

Recensie door Theo van Vuuren

In zijn nieuwe boek 'Dit geloof ik. En heb ik al die jaren willen doorgeven' maakt Willem Ouweneel de balans op van drieënvijftig jaar preken en publiceren. Niet dat hij van plan is om te stoppen. Hij kruipt nog elke dag achter zijn computer en zendt het ene na het andere manuscript naar de uitgever. En tussen al die publicaties zit dan nu een boek ‘dat ik al sinds jaren heb willen schrijven’. Een boek om even pas op de plaats te maken. Om de balans op te maken. Waar ging het nu ten diepste om al die jaren?


Dit boek geeft het antwoord. In negen vlot geschreven hoofdstukken. Je leest het in een paar avonden uit. En dan? Weet je dan waar het Ouweneel om ging? Ja, dat weet je dan wel. Als je het al niet wist, want sommige dingen zijn zó typerend voor hem… Bijvoorbeeld als hij het heeft over de mensen die niets anders willen weten dan ‘Jezus Christus en Die gekruisigd’ (1 Kor. 2:2). Die mensen vergeten, aldus de auteur, ‘dat Paulus zelf heel veel meer wist dan dit, maar zich slechts tot deze eenvoudige boodschap wilde beperken nu hij op weg was naar de goddeloze stad Korinthe. Christenen zouden juist hevig geïnteresseerd moeten zijn in dit ‘heel veel meer’ van Paulus.’

‘Heel veel meer’. Daar wil Ouweneel wel een handje bij helpen. Door de lezer dingen te vertellen die hij ‘s zondags niet vaak (of nooit) hoort, maar die wel bijbels zijn. Of door de lezer uitdagende vragen te stellen, waardoor deze uit zijn comfortzone wordt gehaald en flink aan het denken wordt gezet. Of door zijn betoog kracht bij te zetten door: ‘ik herinner mij’, en dan komt er een anekdote uit zijn onuitputtelijke reservoir van ontmoetingen.

Zoals met die Duitse voorganger die zei dat hij ging preken over de minst bekende tekst in de Bijbel. En toen Johannes 3:16 las. Een tekst die volgens die prediker zo slecht bekend is doordat veel christenen niet weten wat ‘eeuwig leven hebben’ betekent. Vraag het ze en je krijgt antwoorden als: vergeving ontvangen, naar de hemel gaan, gered zijn. Allemaal onnauwkeurige antwoorden, zegt Ouweneel het de Duitse prediker na. Om vervolgens uit te leggen wat de betekenis van ‘eeuwig leven hebben’ wél is..............

Lees verder...

www.vergadering.nu