www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

4 RECENSIES


Eerst Gods koninkrijk
Willem J. Ouweneel.
Uitg. Medema, Heerenveen 2010.
326 blz. € 14,95
9789063536114
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

'Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid' is een bekende oproep van Jezus uit de Bergrede. Het blijkt vaak lastig deze aansporing in de praktijk te brengen. We worden in het dagelijks leven beheerst door onze eigen bezigheden, verlangens en zorgen. Gods koninkrijk vinden we belangrijk, maar nu even niet.
Maar is Gods koninkrijk niet juist iets voor nu? Jezus komt namelijk niet alleen als Koning. Hij is het hier al. Daarom vraagt Jezus van ons radicale navolging. Willem Ouweneel zet in dit boek uiteen hoe het koninkrijk van God een plaats kan krijgen in alle facetten van ons leven. Bijvoorbeeld in het stellen van prioriteiten, het omgaan met zorgen, maar ook in onze kijk op de doop en het avondmaal.
Eerst Gods koninkrijk is een heldere, bewogen oproep tot radicale navolging van Jezus.

4 RECENSIES


4. Biblion - 2012 - www.deboekensalon.nl 


Boekrecensie door Biblion

Er is het evangelie van zonde en genade, maar er is ook nog het evangelie van het koninkrijk en dat laatste zijn we eeuwen kwijt geweest. Dat is het uitgangspunt van veelschrijver en -spreker Ouweneel, die in dit boek tien op diverse plaatsen gehouden Bijbelstudies in bewerking biedt. 

Krachtig en helder spreekt hij uitvoerig over het koninkrijk en de grondbeginselen: heerschappij, liefde en kracht, over geloof en de kracht tot genezing, over het koninkrijk Gods en de doop (terecht merkt hij op dat de doop niet in de plaats van de besnijdenis is gekomen!), het avondmaal, over ziekenzalving (als derde - protestantse - sacrament). Maar ook wat hij verwoordt over de aanbidding (die krijgt veel te weinig plaats in veel kerkdiensten), over het koninkrijk Gods als de werkingssfeer van de Heilige Geest, over het koninkrijk en zijn wetten, en liefde als een sleutelwoord van het koninkrijk is leerzaam, opbouwend en bemoedigend. Voor een breed christelijk publiek.


3. Charisma - juni 2011 - www.charisma.nl

Eerst Gods Koninkrijk

Jezus geeft ons de opdracht om eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken. Hij zei dat Zijn Koninkrijk zal komen, maar ook nabij is. Niet alleen een toekomst perspectief maar juist iets voor nu. 

Maar hoe laat je nu Zijn Koninkrijk hier op aarde zien in jouw dagelijks leven en in het gebied van invloed waar je elke dag bent? Zijn Koninkrijk heeft te maken met elk facet van onze leven. Dus niet alleen als we bewust met het geloof bezig zijn, maar ook in het maken van keuzes, in het stellen van prioriteiten en in het omgaan met onze medemens en de wereld om ons heen.

Het boek is een samenstelling van verschillende Bijbelstudies die de schrijver heeft gegeven in de loop van de afgelopen jaren over het onderwerp: Het Koninkrijk Gods.


2. Charisma - februari 2011 - www.charisma.nl

Eerst Gods Koninkrijk

In de Bergrede geeft Jezus ons de opdracht om voor alles te zoeken naar het Koninkrijk van God en naar Zijn gerechtigheid. Maar wat betekent dit nu voor ons, in de praktijk van alle dag en in deze tijd?

In dit prettig te lezen boek neemt de bekende Bijbelleraar Willem Ouweneel de lezer mee langs de verschillende aspecten van dit Koninkrijk. Hoe kom je dit Koninkrijk eigenlijk binnen? 
Hoe kunnen we dit Koninkrijk nu al zien?
Wat zijn de wetten van dit Koninkrijk? 
Welke dingen zijn belangrijk in dit Koninkrijk?

Het boek gaat onder andere in op de principes van liefde, geloof en aanbidding.
In het hoofdstuk over het binnengaan in het Koninkrijk van God gaat Ouweneel op een hele integere wijze in op misverstanden en vragen die hierover kunnen leven. Een erg mooi boek.


1. Nederlands Dagblad - 11 februari 2011 - www.nd.nl | pdf

 Het Koninkrijk van God en ons leven

Boekrecensie door Ab Noordegraaf

De prediking van Gods koningsheerschappij is een centraal thema in het Nieuwe Testament. 
De theologie van de vorige eeuw heeft vooral na de Tweede Wereldoorlog dit thema op allerlei wijze opgepakt. Het bekende boek van Herman Ridderbos over de komst van het koninkrijk van God in de prediking van Jezus heeft velen gestimuleerd om met nieuwe ogen naar de Bijbel te kijken.

In de Hervormde Kerk verscheen in die tijd het geschrift Fundamenten en perspectieven van belijden waarin het koninkrijk van God een centrale notie vormt. In de jaren 70 werd onder invloed van het maatschappijkritisch denken niet zelden een tegenstelling gemaakt tussen de politieke prediking van het rijk Gods en de op het persoonlijk heil toegespitste prediking in de orthodoxe flank van de christenheid. ‘Koninkrijk Gods’ bleek een thema dat voor verschillende interpretatie vatbaar was en is. 

Het wordt algemeen erkend dat we over Gods koningsheerschappij altijd met twee woorden moeten spreken: het is een realiteit in het heden en het is voorwerp van verwachting, anders gezegd: er is het ‘reeds’ en het ‘nog niet’. Maar de accenten worden niet altijd gelijk gelegd. Nu eens valt de nadruk op de presentie van het koninkrijk in het heden, dan weer krijgt de eschatologische verwachting alle aandacht. Willem Ouweneel behoort tot de eerste groep. In dit boek – een uitgave van door hem gehouden bijbelstudies – legt hij een sterk accent op de tegenwoordigheid van het koninkrijk en zijn betekenis voor het leven van elke dag. We zoeken dan ook tevergeefs naar een hoofdstuk over de toekomstverwachting. Niet dat Ouweneel deze ontkent, maar hij is van mening dat in de traditie waar hij uit voortkomt, bijna uitsluitend gesproken werd over de toekomst, vooral toegespitst op de verwachting van een duizendjarig vrederijk.


Daarom schreef hij dit boek over het koninkrijk nu als correctie op deze zijns inziens eenzijdige kijk op de Schrift. Voor Ouweneel is de presentie van Gods heerschappij verbonden met de werkingssfeer van de Heilige Geest. Overal waar de Geest werkt, manifesteert zich het koninkrijk van God. 

Dat het in dit boek om de neerslag van lezingen gaat, blijkt uit de vlotte, aansprekende stijl, waarbij de schrijver voortdurend in gesprek is met zijn lezers. Allerlei facetten van de prediking aangaande Gods heerschappij worden door de schrijver op heldere wijze behandeld.

De hele wereldgeschiedenis staat in het teken van de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad (Gen. 3:15). De oudtestamentische verwachting vindt in de komst en het werk van de Messias Jezus zijn vervulling. Uitvoerig schrijft Ouweneel over de wijze waarop we het koninkrijk van God binnengaan, over discipelschap, maar ook over doop en avondmaal, waarbij het opvalt dat een hoofdstuk over koninkrijk en kerk ontbreekt. Veel aandacht geeft hij aan het leven in Gods rijk in geloof en liefde, in de navolging van Jezus. Volgelingen van Jezus worden geroepen de geboden van hun Heer te bewaren en zijn wil te doen.

De auteur is erin geslaagd zijn lezers te overtuigen van de geweldige impact die de boodschap van Gods koningsheerschappij heeft op ons leven. 

Prachtige hoofdstukken zijn gewijd aan de relatie tussen het rijk van God en de liefde van en tot God en de naaste. Typerend voor de evangelische spiritualiteit is een afzonderlijk hoofdstuk over de aanbidding. Een notie die in reformatorische kringen nog wel eens zoek is. Op verschillende teksten (o.a. Rom.14:17,18) valt in Ouweneels uitleg een verrassend licht. 

Prediking van het Rijk
Toch roept het boek ook vragen op. Die vragen betreffen niet alleen de visie op de doop. Het is helder dat Ouweneel daarin andere wegen gaat dan gereformeerde christenen. Waar ik ook moeite mee heb is de wijze waarop de schrijver het evangelie van zonde en genade onderscheidt van de prediking aangaande Gods Koninkrijk en er bijna toe komt die twee tegenover elkaar te stellen. Alsof het evangelie van het rijk Gods los zou staan van de boodschap van zonde en genade. Het is terecht dat de schrijver zich verzet tegen een wijze van geloven waarin noties als bevrijding uit de machten en navolging nauwelijks aan de orde komen. Maar je kunt de boodschap aangaande vergeving en verzoening niet losmaken van de prediking van het Rijk. Om een voorbeeld te noemen: bij de instelling van het avondmaal spreekt Jezus over vergeving en over de verwachting van het rijk van God. Ik zou de prediking aangaande Gods heerschappij en het evangelie van het kruis dichter bij elkaar willen houden dan Ouweneel doet.

Triomfalisme en strijd
De extreme nadruk op het ‘reeds’ van het rijk Gods brengt mee dat het boek toch een sterk triomfalistische toon ademt. Ik mis de notie van de blijvende gebrokenheid, de strijd tussen vlees en Geest, om het paulinisch te zeggen. Ik denk aan de passages over wonderen en genezingen in relatie tot het geloof in de macht van de Geest. Doet de schrijver recht aan het Bijbels gegeven dat de Geest ons geschonken is als eersteling, die doet zuchten naar de volkomenheid? Dat de heerschappij van Christus de heerschappij van de Gekruisigde is, zoals Bram van de Beek in zijn boeken beklemtoont, komt onvoldoende aan de orde.

Heeft de schrijver bij al zijn gedrevenheid voldoende oog voor de aanvechting, de twijfel, het lijden in het leven van de gelovige? Dat is de vraag die bij alle waardering voor dit boek na lezing bij mij achterblijft.

www.vergadering.nu