www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest?
Willem J. Ouweneel
Bread of Life - Uitg. Rock Publications, Harderwijk 2009.
93 pag., prijs: € 9,95
9789075226935
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Bij uitgeverij Bread of Life is in samenwerking met Rock Publications een nieuw boek van prof. dr. Willem J. Ouweneel verschenen onder de titel 'Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest'. Als subtitels heeft het boek meegekregen 'Wat ís 'vervulling met de Geest' eigenlijk?' en 'En waar is het voor nodig?' Willem J. Ouweneel legt in dit boek het verschil uit tussen het ontvangen van de Heilige Geest en vervuld zijn met de Heilige Geest.

Elke ware gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. Maar niet elke gelovige is 'vervuld' met de Heilige Geest. Als we het Nieuwe Testament, vooral het boek Handelingen, goed lezen, blijkt die vervulling erg belangrijk te zijn.
Of het nu om aanbidding, prediking, ons getuigenis, de genezings- en bevrijdingsbediening of de uitoefening van onze taak in Gods koninkrijk gaat, steeds blijkt het loutere bezit van de Geest niet voldoende te zijn: we hebben de kracht en de volheid van de Geest nodig.
Veel gelovigen weten niet HOE zij met de Geest vervuld kunnen zijn. Dit boekje wil daarbij een handje helpen.

Dr. Willem J. Ouweneel - bioloog, filosoof en theoloog, professor, prediker en publicist - is binnen de christelijke wereld een bekende naam, onder meer van de ruim honderd boeken die hij schreef.
 

3 RECENSIES


3. Nederlands Dagblad - 12 februari 2010 - www.nd.nl

Handreiking om vervuld te worden met de Geest
Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest? 

Recensie door Jan Hoek 

In kort bestek behandelt Willem Ouweneel de vraag hoe we vervuld kunnen worden met de Heilige Geest. Terecht onderscheidt hij deze vervulling die zich in het leven van de gelovigen telkens weer voordoet, van de eenmalige doop in de Heilige Geest. Die heeft plaats waar de geloofsdoorbraak tot stand komt en mensen zich overgeven aan Jezus Christus als volkomen Zaligmaker. Ouweneel wil geen charismatisch eenzijdige nadruk op de Geest leggen, omdat het uiteindelijk gaat om de verheerlijking, de jubelende aanbidding van God en van Christus. De Heilige Geest is niet op aarde gekomen om primair de aandacht op zichzelf te vestigen, maar om Christus te verheerlijken. 

Het is van belang in te zien dat de Geest zowel Persoon als kracht is. Als Persoon woont Hij óf wel óf niet in ons, maar als kracht kan Hij in meerdere of mindere mate ons deel zijn. Geestesdoop betekent ondergedompeld zijn in de Geest. Dit gebeurt niet pas in een volgend en hoger stadium nadat je tot geloof gekomen bent. Het doet mij genoegen dat Ouweneel de idee van een ‘second blessing’ afwijst. Het ‘eeuwige leven’ hier en nu als extatische vreugde in de innigste omgang met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is voor elke gelovige bestemd en niet slechts voor een bepaalde geestelijke elite. 

Klanktaal 

Ouweneel geeft veel ruimte aan tongentaal – meer dan mij op basis van het Nieuwe Testament gewettigd lijkt –, maar stelt toch ook duidelijk dat tongentaal (klanktaal) als zodanig niet per se een bewijs is van vervulling met de Geest, terwijl hij ook niet graag zou beweren dat gelovigen die niet in tongen spreken niet Geestvervuld zijn. Het echte kenmerk van vervulling is de lofprijzing en aanbidding van God. Bij vervulling met de Geest moet ook niet allereerst aan spectaculaire dingen zoals tongentaal, profetie en wonderwerken worden gedacht, maar aan het meer en meer zijn en doen zoals Jezus was en deed. Overigens horen de spectaculaire dingen er wel bij en kunnen ze de mens die vervuld wordt met de Geest zomaar overkomen. 

Moeite heb ik met de mijns inziens al te onbevangen wijze waarop Ouweneel schrijft over aan de Geest toegeschreven hevige emotionele verschijnselen die aan dronkenschap doen denken, zoals zich ‘zwaar’ voelen, vallen en niet meer kunnen opstaan, waggelend lopen en met dubbele tong praten. Hij verwijst hiervoor wel naar levensbeschrijvingen van grote heiligen, zowel in de westerse als oosterse wereld, maar een Bijbelse fundering ontbreekt. Het is toch zo dat de vervulling met de Geest juist het omgekeerde is van onheilige dronkenschap? Zou dat dan ook niet zichtbaar worden in de manifestatie van deze vervulling die inderdaad geestvervoering en uitgelaten vreugde kan behelzen, maar toch niet lallen en waggelen? Van de betekenis van de wet van God als regel der dankbaarheid wil de auteur helaas niet weten. Dat hangt samen met zijn visie op de status van de wedergeboren mens die de wet niet meer nodig zou hebben gelet op zijn innerlijke drang om uit liefde God te dienen. Volgens Ouweneel moeten we Romeinen 7 en 8 in een onomkeerbare chronologische volgorde lezen, terwijl in de gereformeerde traditie juist de gelijktijdigheid van de aspecten van strijd en zwakte naast overwinning en kracht wordt beklemtoond. De spontane liefdedienst sluit in het laatste geval de behoefte aan de wet (Tora) van God als handreiking en kompas niet uit, maar in. 

Uiterst relevant 

Over het opruimen van morele, psychische en occulte alsook theologische blokkades lezen we goede opmerkingen en aanbevelingen. De onderzoekende vraag aan het slot van het boekje mogen we ons als lezers aantrekken: Willen we wel echt met de Geest vervuld worden? Dan is het immers met een gezapig, rustig christenleventje gedaan! In elk geval is het een opdracht van Godswege om telkens weer vervuld te worden met de Geest en hebben we die vervulling hard nodig om te leven tot Gods eer en onze bediening als christen te vervullen. Dat maakt de vraag uit de titel van dit boek voor elke christen uiterst relevant.


2. Uitdaging - oktober 2009 - www.uitdaging.nl

Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest'?

De Heilige Geest is niet op aarde gekomen om primair de aandacht op Zichzelf te vestigen, maar om Christus te verheerlijken. Mooie woorden uit Johannes 16 die door de auteur terecht worden benadrukt.
Recensie door Jan Kees Nentjes

Het boek is een boek over de Heilige Geest , maar het doel van het boek is niet een soort charismatisch eenzijdige nadruk op de Geest, maar de verheerlijking, de jubelende aanbidding van God, van Christus. Willem Ouweneel vertelt dat de Bijbel dingen noemt die voor ons, nuchtere Hollanders, misschien moeilijk zijn. Paulus kende zowel de nuchterheid als de extase. Zinsverrukking, geestesvervoering, enthousiasme; het is onmisbaar volgens de auteur.

Het is niet slechts iets voor extremen in het geloof. Van Fransiscus van Assisi tot en met John Piper; allen weten uit eigen ervaring hoe nodig het is vervuld te raken met de Heilige Geest. Naast de in hoofdstuk 2 genoemde persoonlijke verhalen, komt ook het eigen leven van de auteur ter sprake. Ouweneel ziet in de kerken grofweg twee groepen: een groep met veel kennis van de schrift en weinig ervaring met de Geest en een groep waar de zaken omgekeerd zijn. Voor beide groepen is het boek een hulpmiddel om een betere balans te krijgen.

Daartoe legt hij uit wat de vervulling nu precies is, hoe je de vervulling kunt herkennen en welke blokkades er kunnen zijn. Het boekje is klein en praktisch. Voor achtergronden en theologische uiteenzettingen wordt dikwijls verwezen naar andere werken uit het rijke ouevre van de auteur. 

Vervulling met de Heilige Geest betekent dat je gaat aanbidden, profeteren en in tongen spreken, aldus Ouweneel. Hij zegt er wel direct bij dat je voorzichtig moet zijn met een-op-een-conclusies ("Hij spreekt nooit in tongen, dus hij is niet vervuld met de HG") maar het is wel duidelijk dat deze uitingen er helemaal bij horen. 

De bekeerde, maar nog niet Geestvervulde mens van Romeinen 7 wil wel, maar kan niet. De mens van Romeinen 8 wil graag en kan niet anders meer. Wie door de Geest geleid worden, zijn zonen van God (Rom. 8:14). Het gaat daar volgens de auteur niet over mensen die de Geest hebben, maar die erdoor geleid worden. En dat is natuurlijk precies het punt van het boekje: mensen die geloven in Jezus' verzoenend werk, op Hem hun vertrouwen stellen en gedoopt zijn, missen nog iets. Er is meer. En dat meer is niet voorbehouden aan charismatische of pinkstergelovigen. Daarom is het goed dat hij schrijft dat je bij Geestvervulling niet in eerste instantie moet denken aan tongentaal en profetie, maar aan het beelddrager zijn van Jezus. Doen wat Hij deed, lukt alleen als je wordt zoals Hij was.

Het boekje is duidelijk ook bedoeld als verdediging van de activiteiten van TRIN. Daar moet je even doorheen kijken en dan lees je een stuk onderwijs dat dichtbij de Bijbel blijft en veel moois te bieden heeft. En natuurlijk: er is altijd méér te zeggen.


1 . Charisma - juni 2009 - www.charisma.nl

VALLEN IN DE GEEST

Wat staat hierover in de Bijbel? Willem Ouweneel laat in dit boekje zien, vanuit de Bijbel, dat er een Bijbelsfundament is voor dit ‘verschijnsel’. Vanuit de grondtekst en met verschillende vertalingen naast elkaar laat de schrijver zien dat het geen ‘nieuwe’ manifestatie is. Hij laat ook zien dat er, naast een aanraking van de kracht van de Heilige Geest, er ook andere oorzaken kunnen zijn van ‘vallen’. Hierin is hij bijzonder nuchter en eerlijk. Uiteindelijk kunnen wij ook in de Bijbel lezen over duivelse imitaties van uitingen van Gods kracht. 

Naast het ‘vallen’ worden andere verwante verschijnselen besproken zoals, beven, dronken zijn in de Geest, geestvervoering en tongen spreken. Profeten in de Oude Testament werden constant bekritiseerd door hun ‘vreemde’ uitingen wanneer zij in geestesvervoering raakten. Er is dus niets nieuws onder de zon! 
Een aanrader voor mensen die hierover vraagtekens hebben.

www.vergadering.nu