www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De Openbaring van Jezus Christus
Jeep van der Schoot
Hardcover - Full color
112 pagina's
ISBN 9789064512261
Uitgever het Zoeklicht
Dit boek bestellen...

Met zeer veel genoegen heb ik de serie over het Bijbelboek Openbaring van Jeep van der Schoot in Het Zoeklicht gelezen. Een begrijpelijke en overzichtelijke studie over het laatste Bijbelboek, die prachtig en verhelderend geďllustreerd werd door Jos Vanspauwen. Deze serie is nu in boekvorm verschenen. En het is werkelijk een schitterend boek geworden. U heeft iets kostbaars in handen!
De wereld is in beroering. De schepping zucht door de zonde van de mens en het misbruiken van de aarde. De gemeente van Jezus Christus verbrokkelt steeds meer, de liefdeloosheid neemt toe, de antichrist maakt zich op om de wereldheerschappij in bezit te nemen. Dit boek laat zien hoe het verhaal van de mensheid verder zal gaan. Komt er een derde en laatste wereldoorlog? Wie wil daar nu geen kennis van nemen? 
Een buitengewoon leerzaam en boeiend boek voor iedereen die uitziet naar de beloofde nieuwe hemel en nieuwe aarde! Bemoedigend ook, omdat we zien dat de Here God alles in Zijn hand heeft!
Frits Boekhoff - Directeur Stichting Het Zoeklicht

..


1. Levend Water - 31 augustus 2017 - http://levendwater.frl/magazine/ 

De Openbaring van Jezus Christus

Recensie door Rennie Schoorstra

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

De bespreking van het boek vindt plaats in drie delen: 1. Het uiterlijk; 2. Opzet; 3. Inhoud. 

1. Schrijver Jeep van der Schoot en Illustrator Jos Vanspauwen hebben een keurig verzorgd boek gemaakt. Het is kleurrijk en aansprekend. De illustraties zijn prachtig en voor ons visueel ingestelde gelovigen een meerwaarde. In de tekst vinden we een afwisseling van soorten van letters, gekleurd met zwart, rood en blauw. Absoluut niet storend maar op de juiste manier gebruikt. 

2. De opzet van het boek laat zien, dat het bedoeld is voor een breed publiek. De uitleg is duidelijk en wordt afgewisseld met handige en functionele illustraties. Echt het bestuderen waard. Aan de hand van de geraadpleegde literatuur, ontdekt de lezer de positie van de schrijver. Deze wordt op blz. 12 door de schrijver bevestigd: de futuristische visie. Dat betekent dat het boek Openbaring een profetisch boek is. De woorden die vanaf 4:1 zijn opgeschreven moeten nog plaatsvinden. De schrijver heeft ervoor gekozen om de Bijbelse tekst achterwege te laten. Dat is wel begrijpelijk. Het boek wil immers niet een uitvoerige exegese geven van elk woord en vers, zoals Bijbelcommentaren voorstaan. Het boek is een studieboek die een breed publiek op weg wil helpen tot het bestuderen van het profetische Woord en daarmee wil aanzetten tot het verwachten van de Here Jezus. 

3. Het boek wil vanuit profetisch perspectief uitleg geven aan het Bijbelboek Openbaring. Het merendeel staat nog te gebeuren. De schrijver wijst daarbij terecht op de leer van de bedelingen, het zgn. dispensationalisme (blz. 13). De aanhangers van deze leer, zien in de Bijbel verschillende perioden waarin God steeds op unieke wijze handelt met de mens. De schrijver kiest voor drie bedelingen: de wet, de genade en het Koninkrijk. Hij vindt deze drie de belangrijkste (blz 104). De inhoudsopgave van het boek is erg ruim opgezet. Dat komt omdat de schrijver gebruik maakt van veel  ondertitels, die een of een halve bladzijde in beslagnemen. 

Het boek Openbaring is niet een gemakkelijk boek om uit te leggen. Als je een studieboek als deze schrijft moet je keuzes gaan maken in je onderwerpen van uitleg. De schrijver heeft steeds voor de grote lijnen gekozen. We zien dat duidelijk in de behandeling van de zeven gemeenten. Kernachtig worden structuur, boodschap en de profetische betekenis beschreven. 

Wie daarvoor kiest heeft minder oog voor details en de praktische wandel van de gelovige. We missen daarom o.a. de betekenis van Christus’ wandel tussen d  kandelaren, het wegnemen van de kandelaar en het verlaten van de eerste liefde. Uitvoerig gaat de schrijver in op de Opname van de gemeente (blz. 20-22). Dit is logisch gezien de visie van de schrijver en de uitgever van het boek ‘Het Zoeklicht’. Ook in het vervolg van de uitleg speelt deze visie een cruciale rol.

Het is mooi om te zien dat de schrijver standpunten durft in te nemen die afwijken van de traditionele futuristische leer. Bijvoorbeeld de uitleg over Babel (blz. 74). Het gaat volgens hem letterlijk over Babel. Dat geldt ook voor de opmerking over de berg Sion in de hemel (blz. 56). Ik denk dat dit zinnebeeldig wordt bedoeld. 

Aan het einde van het studieboek merkt de schrijver nogmaals terecht op dat de Kerk veel geestelijke zegeningen heeft misgelopen, vanwege de vervangingstheologie (blz. 87). Als we Gods heilsplan met Israël en de Gemeente niet van elkaar scheiden, missen we de sleutel tot de juiste exegese van Gods profetisch Woord. Maar wie oog krijgt voor God profetisch Woord roept met de Heilige Geest: ‘Maranatha! Kom, Here Jezus! Ja, kom spoedig.’ Amen.

Ik wil het boek dan ook van harte bij u aanbevelen.


www.vergadering.nu