www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De Bijbel lezen met Rabbi Jezus
Lois Tverberg
Uitg. Toetsteen, 210 blz.
Prijs € 17,90
ISBN 9789492818027
Dit boek bestellen...

Luister met de Emmaüsgangers naar wat er in de Schriften staat over de Messias 
In haar vierde boek over de Joodse wereld in de eerste eeuw legt Lois Tverberg uit hoe groot de culturele verschillen zijn tussen onze industriële westerse maatschappij en de oosterse maatschappij in de Bijbelse tijden. Tverberg laat zien wat ons in de weg zit om de Bijbel te begrijpen: de Griekse logica en ons individualisme.
Het lijden van de Messias 

In het derde deel van dit boek gaat Tverberg op een bijzondere manier in op de vraag van Jezus aan de Emmaüsgangers: 'Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?' (Lucas 24:26, NBV) Hoe kan het dat de Messias (Christus) de beloofde Koning is en toch ook moest lijden? Wat zeggen Mozes en de profeten eigenlijk over Hem? Op welke teksten in de Schrift zou Jezus de Emmaüsgangers hebben gewezen?
Jezus in de synagoge 

Jezus las in Kapernaüm uit de boekrol van Jesaja en paste de profetie toe op zichzelf. Uit vondsten in een oeroude synagoge in Caïro, blijkt dat in de eerste eeuw bij de lezingen uit de boeken van Mozes gedeelten uit de Profeten op het leesrooster stonden die waren gericht op de komst van de Messias. Later zijn de roosters veranderd, en is gekozen voor teksten die veel meer gericht zijn op een terugblik naar het verleden.
Een reconstructie van het oude leesrooster is als bijlage aan dit boek toegevoegd.

Tverberg woont in Holland in Michigan en leidt het En-Gedi Resource Centre, een centrum voor evangelisch onderwijs. 
Lois Tverberg is al twintig jaar actief als leraar en schrijver op het gebied van de Joodse achtergrond van het christelijke geloof. 

..


1. Boekhandel Westerhof - februari 2019 - www.boekhandelwesterhof.nl...

De Bijbel lezen met Rabbi Jezus

Boekrecensie door ds. Jenno Sijtsma

Als je leest, zorg dan dat `je er bent’. Dat is het advies dat de auteur, Lois Tverberg, bijna aan het begin van het boek haar lezers meegeeft.

Tegelijk merkt ze op dat het voor ons moderne lezers moeilijk is de Schrift zo te lezen dat we als het ware dat samen doen met de mensen van zo’n tweeduizend jaar geleden. Mensen die de wereld door een totaal andere bril zagen dan wij vandaag de dag. Dus: als we met hen willen meevoelen en begrijpen hoe zij dachten en hoe zij het leefden , dan moeten we meer kennis zien te krijgen van hun cultuur. Welnu, dat heeft de schrijfster voor ons gedaan. Het is haar levenswerk geworden om steeds meer inzicht te krijgen in wat Gods Woord te zeggen had in haar tijd om dan de boodschap te vertalen naar vandaag. Ze ging naar Israël en studeerde in Jeruzalem Hebreeuws. Wij westerlingen, die nog veelal denken vanuit het Grieks, mogen ongelooflijk blij zijn met wat in dit, haar vierde boek, voor ons uit de Schrift wordt opgediept en verhelderd.

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Voorbeelden
Om naar waarheid te zeggen, om het boek verder aan te kondigen is tevens een bijna onmogelijke zaak. Op bijna elke bladzijde lees ik een verheldering van een Bijbeltekst. Maar toch zal ik u een aantal voorbeelden geven om u te betrekken bij de rijkdom van dit boek. Hebt u, om te beginnen, enig idee wat je je moet voorstellen of wat het betekent als je leest dat Jezus `de gezalfde van God` is? Tverberg zegt hierover:” De zalving benadrukte dat het God zelf was die iemand had geroepen en de autoriteit had gegeven om Zijn volk te leiden en te vertegenwoordigen. Je kunt eenvoudig zeggen dat Jezus Christus hetzelfde is als Jezus, de door God gekozen Koning” Als je de evangeliën dus leest – er in komt – vanuit dit gegeven, dan leer je dat de wijzen vroegen naar de geboorte van de Koning der Joden En aan het eind van Jezus’ leven wordt gevraagd of Hij de Koning der Joden is. Het is nu duidelijk dat als je in het Oude Testament leest over de messiaanse profetieën die spreken van de komst van een groot koning, dat het door alles heen over Christus gaat, de door God beloofde Koning.

Sjem
Voor ons, Europeanen, is het ego erg belangrijk. Let maar eens op hoe vaak als je met mensen spreekt ze het woordje ik gebruiken. Als je de Bijbel leest dan betrek je wat je leest dan ook gemakkelijk op jezelf. Maar Jezus – en later Paulus – spraken meestal groepen mensen toe en richtten zich tot hen als geheel en niet als individuen. Ook als God Abraham bezoekt vertelt Hij hem dat het de bedoeling is dat hij zal uitgroeien tot een groot volk. En in Jeremia staat dat God steeds zegt: met jullie heb ik een plan, jullie geluk heb ik voor ogen, jullie zal ik een hoopvolle toekomst geven (Jeremia 29). De Bijbel denkt in `wij’ en dat doen de Oosterlingen ook. De naam (Hebreeuws: Sjem) vertelt van je familie, van de clan waar je bij hoort. Het gaat erom dat je weet dat je er niet alleen voor staat, maar dat je leeft in een groep, een familie. En dat alles wat voor jou goed is ook voor de familie goed is en dat als jij kwaad doet dat de hele familie wordt aangerekend. “Of je het nu leuk vindt of niet, je familienaam koppelt je aan de mensen die je identiteit mee vormen. Je naam herinnert de mensen aan alles wat door je familie is gedaan en voorspelt tot wat voor persoon jij zult uitgroeien”. Zo ben je als jood een nakomeling van Abraham, Izaäk en Jakob -(Even terzijde: nu begrijpt u ook wat het betekent als een lid van de familie die Moslim is besluit Christen te worden).

Het is niet zo moeilijk te beseffen dat er oneindig veel meer in dit boek valt te lezen en u zult zich verbazen en verblijden over alles wat u uit die eerste tijd van het christelijk geloof en beleven ervaart.

Het gaat er in dit kostelijke en geweldig leerzame boek dus om dat je probeert in de schoenen te gaan staan van de mensen waarover je in de Bijbel leest . Dat is verre van eenvoudig, maar Lois Tverberg heeft veel voor ons bloot gelegd. Het is voor mij als een openbaring, om steeds opnieuw naar het boek te grijpen.

En als ik dan toch een kritische noot moet maken naar de vertaler en tevens de uitgever: Klaas, beste man, zorg er bij een volgende druk alsjeblieft voor dat er een tekstregister achterin staat. De zeven bladzijden achterin zijn nu leeg! Je zult zien dat het boek dan vast en zeker meer lezers trekt! Niettemin wens ik dit boek in veler handen, zowel van theologen/predikanten als ook van elke christen die zich qua kennis wil verrijken.

www.vergadering.nu