www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Gods helden
De verhalen van mannen en vrouwen die Gods heerlijkheid zagen
Theo Veldhuis
Uitgever: Herstel
ISBN 9789077476277
176 pagina's
Prijs: € 16,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
 

'Gods helden' is deel twee van Opwekkingen in de Geschiedenis, een verzameling inspirerende verhalen over grote geloofshelden, die in hun tijd zorgden voor een geestelijke opleving. Natuurlijk vertelt de auteur vele boeiende anekdotes en diepe lesen uit de levens van bekende figuren zoals Wycliffe, Jan Hus, Finney, Wesley en Gladys Aylward. Maar minstens zo inspirerend zijn de verhalen van minder bekende helden, zoals het onderstaande verhaal over Hans Nielsen Hauge. 
Ga met Gods helden mee op reis door de bergen van China, de bittere kou van de Pool, de hete woestijnen van het ongerepte Georgia en ja... ook over de dijk van Zwolle, allemaal voor die ene roeping: Gods liefde verder brengen, koste wat kost.


2. Reformatorisch Dagblad - 22 april 2009 - www.refdag.nl

Kanttekening
Is dit nog wel een recensie? De recensent van deze recensie in het RD gebruikt zijn 'recensie' wel heel sterk om zijn afwijzingen van het arminianisme over te brengen. In zijn betoog wordt weer duidelijk dat bekering een levenslange strijd zou behoren te zijn. De gebruikte titel laat ook heel duidelijk het onbegrip zien, want blijkbaar meent de recensent dat dit boek leert dat een vervulling met de Heilige Geest na de bekering zou betekenen dat de christen 'het kruis achter zich laat'. Vreemde misverstanden lezen we ook als hij onderscheidt tussen prediking tot 'uitverkorenen of verworpenen', en 'verloren zondaren'. Zelfs een 'altarcall', de gelegenheid om naar voren te komen, wordt scherp veroordeeld, want het laten zien van een keuze voor Jezus zou volstrekt verwerpelijk zijn. [HS] 

Christen laat kruis nooit achter zich

Boekrecensie door Dr. P. de Vries

Het lezen van christelijke biografieën is een middel het geloof te stichten. Het kan mensen tot heilige jaloersheid verwekken. De bundel ”Gods helden”  van Theo Veldhuis laat helaas geen helder en schriftuurlijk geluid horen.De bundel ”Gods helden” bevat korte levensbeschrijvingen van Johannes Hus, John Wycliff, George Whitefield, J. C. Blumhardt, Gladys Aylward (de vrouw met het boek), Gerrit Roelof Polman (grondlegger van de Nederlandse Pinksterbeweging) en Charles Finney. Theologisch bepaald geen eenvormig gezelschap. Met de auteur deel ik de begeerte naar een geestelijke opleving.

Helaas moet ik zeggen dat bij de invulling daarvan onze wegen uiteengaan. Meerdere beschreven personen zijn overtuigd aanhanger van de gedachte dat een christen de klacht over de zonde achter zich kan laten. Ik noem Charles Finney en Duncan Campbell. Niet zozeer het kruis van Christus als weg van verzoening met God staat centraal, maar de overwinning door Christus en de kracht van de Heilige Geest waardoor mensen hun leven in dienst van God besteden.
Nu bedoel ik niet te ontkennen dat een christen leeft door de Geest en mag delen in de overwinning van Christus. Maar daarbij laat hij het vluchten naar Christus en Zijn kruis nooit achter zich. Veldhuis daarentegen beschrijft de vervulling met Gods Geest als een tweede fase in het geloof. Bij de beschrijving van het leven van Blumhardt en Polman overschaduwen zaken als gebedsgenezing en uitdrijven van demonen vrijwel volledig de boodschap van het kruis als weg van verzoening met God. In Blumhardts theologie met zijn motto ”Jezus is Overwinnaar” verdwijnt de notie dat een christen in deze bedeling altijd strijd heeft te voeren en dat deze bedeling principieel een bedeling van lijden en smaadheid is naar de achtergrond. Karl Barth vond aansluiting bij Blumhardt omdat hij hier het gewicht van de eeuwigheid kenmerkend voor de Reformatie zag wijken voor een gerichtheid op deze wereld en een veel optimistischer visie op de mens.

Van de gereformeerde theologie heeft Veldhuis weinig begrepen. De bundel begint met een hoofdstuk over Finney. We lezen daar dat Finney het hypercalvinisme afwees. De werkelijkheid is echter dat Finney ook het klassieke calvinisme afwees. De door Veldhuis afgewezen opvatting dat de mens niets tot zijn bekering en zaligheid kan bijdragen, is klassiek gereformeerd. Het klassieke calvinisme leert in tegenstelling tot het hypercalvinisme dat iedere hoorder van het evangelie mag en moet worden opgeroepen tot bekering, maar grondt die oproep in tegenstelling tot het arminianisme niet op kwaliteiten of hoedanigheden in de mens. Het geloof zelf is een genadegift van God gewerkt door de Heilige Geest....
Lees hier het hele artikel...


1. Herstel - december 2008 - www.herstelteam.nl

Gods helden

Recensie door Herstelredactie

Wat kunnen we veel leren uit de levens van eerdere geloofshelden!

Onder de titel 'Gods Helden' brengt Theo Veldhuis een verzameling inspirerende verhalen over mannen en vrouwen die in hun tijd zorgden voor een geestelijke opleving.

In dit boek, dat feitelijk het tweede deel is van `Opwekkingen in de Geschiedenis' lezen we over bekende figuren zoals Wyclif, Jan Hus, Finney, Wesley en Gladys Aylward. Maar minstens zo inspirerend zijn de verhalen van minder bekende helden, zoals Mary Slessor die - ongehoord voor een vrouw in haar tijd - als zendelinge naar de jungle trok; dominee Blumhardt, die als één van de eersten in zijn tijd demonen uitdreef, Gerrit Polman, de heraut van de pinksterbeweging in Nederland; Hans Nielsen Hauge en Eva von Tiele. Hun toewijding aan de verkondiging van Gods liefde roertje tot tranen en zetje aan tot daden, want 'de liefde moet liefhebben, anders sterft ze!' (Eva von Tiele)

In Herstel kon u de afgelopen paar jaar deze levensverhalen al lezen, maar nu zijn ze verder
uitgewerkt en gebundeld in een prachtig uitgevoerd (kado)boek. Lees bijvoorbeeld over...

...Hans Nielsen Hauge
Hij zat elf keer in de gevangenis. De laatste keer duurde maar liefst tien jaar en de enige reden
dat hij werd vrijgelaten, was dat de regering hem nodig had - om hem als dank voor zijn hulp daarna weer op te sluiten! Zijn misdaad: het verkondigen van het evangelie zonder toestemming. Hans Nielsen Hauge, een eenvoudige boerenzoon uit Frederiksstad in Noorwegen, wordt op 25-jarige leeftijd geroepen om het evangelie te verkondigen. Dat leek eenvoudiger dan het was, want in Noorwegen gold een wet die christelijke bijeenkomsten zonder toestemming van de kerkvorsten verbood. Maar Hauge gáát en brengt duizenden zielen tot Jezus. Hij legt grote nadruk op bekering en heiliging, en op het priesterschap van alle gelovigen, man èn vrouw. Een kerk die alleen maar wordt geleid door een daarvoor aangestelde predikant, is een dode kerk!

Maar Hauge doet meer dan prediken. Hij leert zijn aanhangers lezen en schrijven, en stimuleert hen bedrijfjes te starten. Op een dag horen de inwoners van Fagerlidal dat de beroemde prediker hun dorp bezoekt. Maar als blijkt dat Hauge naar een waterval is gegaan om te kijken of er energie uit getapt kan worden om een fabriek te beginnen, zijn de mensen overtuigd dat hij een oplichter is. Een groot prediker houdt zich toch niet met zulke wereldse zaken bezig? Pas als ze 's avonds - na een dag hard werk, waarbij Hauge ook zelf de armen uit de mouwen heeft gestoken - zijn radicale prediking horen, beseffen ze dat hij wel degelijk de beroemde prediker Hauge is. Nog steeds zijn er zo'n drieduizend gebedshuizen actief die door Hauge zijn gestart.

...Duncan Campbell
Op een dag hoort Duncan de plaatselijke slager in zijn huis hardop bidden voor Griekenland. Hij verbaast zich dat de slager blijkbaar zo'n hart heeft voor Griekenland en vraagt: „Weet je waar Griekenland ligt?" „Nee, meneer Campbell, ik heb geen idee, maar God zei me vanmorgen voor Griekenland te bidden." Twee jaar later wordt Campbell voorgesteld aan een man in Dublin, die hem vertelt over een reis die hij maakte naar Griekenland. Hij kwam daar als prediker terecht in een opwekking, waarbij Gods kracht zo sterk aanwezig was, dat hij zijn broer belde om te vragen iets te regelen waardoor hij langer kon blijven. Duncan Campbell herinnerde zich het gebed van de slager, vergeleek de data, en ontdekte tot zijn verbijstering dat de opwekking in Griekenland begon op de dag dat hij de slager had horen bidden voor Griekenland!

www.vergadering.nu