IsraŽl en de Bijbel

14 april 2006

De twaalfde imam keert spoedig terug

door Ruben Hadders

Iran is in de ban van de 'twaalfde imam' in de 9e eeuw na Christus 'verdween' Mohammed al Mahdi van de aardbodem, maar volgens de sjiitische moslims in Iran keert hij spoedig terug om de wereld te onderwerpen aan de islam.

Ze worden 'twaalvers' genoemd, de sjiitische moslims die geloven dat er 12 imams zijn geweest na Mohammed, de grondlegger van islam. Zij vormen daarmee een kleine groep in de islamitische wereld. Slechts tien tot vijftien procent van de moslims kan worden gerekend tot de sjiieten en tachtig procent daarvan zijn 'twaalvers'. Desondanks hebben zij veel invloed, met name in Iran waar deze stroming het sterkst vertegenwoordigd is.

Sjiieten en soennieten

Het overgrote merendeel van de moslims, zoín negentig procent, is soennitisch. Zij worden ook wel 'orthodoxe moslims' genoemd. Ze verschillen met de sjiieten van mening over de opvolging van hun laatste en heiligste profeet Mohammed, die in 632 na Chr. stierf.

De opvolging van Mohammed veroorzaakte verdeeldheid onder de moslims. Volgens de moslimgemeenschap had Mohammed geen opvolger aangewezen. Zij kozen Aboe Bakr, de vader van Mohammeds meest geliefde vrouw Aisja, als 'Kaliefí, wat 'opvolger' betekent. Deze groep moslims worden sindsdien 'soennietení genoemd. De naam is afgeleid van het woord 'soenna, dat 'traditie' betekent. Soennitische moslims volgen de traditie die gebaseerd is op het leven van Mohammed. Naast de Koran, heeft de 'Hadithí, een verzameling overleveringen over de woorden en het leven van Mohammed, groot gezag voor de soennieten.

Er was echter ook een kleine groep moslims die geloofden dat Mohammed wel een opvolger had aangewezen. Imam 'Ali bin Abi Talibí, de neef en schoonzoon van Mohammed, moest volgens hen de nieuwe leider worden. Deze groep moslims kennen wij sindsdien als 'sjiieten. Dit woord is afkomstig van de benaming 'shiŠíte Alií, wat 'volgelingen van Ali' betekent. Sjiieten hechten veel waarde aan Ali's uitleg van bepaalde verzen van de Koran.


Imam

Een imam ('leider') is voor de soennieten niet meer dan een voorganger in het gebed. Voor de sjiieten is de imam echter een belangrijk geestelijk en politiek leider, die uitsluitend door God aangesteld kan worden. Hij wordt geÔnspireerd door God en is de hoogste autoriteit als het gaat om de uitleg van de Koran.

De 'twaalvers', ook wel 'imamietení genoemd, geloven dat er 12 imams zijn geweest na Mohammed. Allen zijn nakomelingen van Mohammed en erfgenamen van de 'goddelijke waarhedení. De laatste werd in 868 na Chr. geboren in Samara (Irak) als Mohammed bin Hasan bin Ali. Toen hij zes jaar oud was, werd zijn vader (de elfde imam Hassan bin Ali Askai) vergiftigd. Hassan stierf evenals al zijn voorgangers de marteldood. Zijn zoon, Mohammed, die in zijn plaats imam werd, moest zich in opdracht van Allah verbergen. Slechts enkelen kregen hem te zien. Uiteindelijk 'verdweení hij volledig. Mohammed zou niet zijn gestorven, maar zijn verborgen door Allah. Op een dag zou hij terugkeren als Mohammed al Mahdi, de door de sjiieten verwachte verlosser.

Volgens een Hadith van Abu Allah bin Masud, een islamtheoloog uit de 9e eeuw na Chr. zou de profeet Mohammed hebben gezegd: "Voor de dag des oordeels zal Allah de al Mahdi, mijn familie, uit de verborgenheid halen. ( ... ) Hij zal de aarde vervullen met gerechtigheid en gelijkheid en een einde maken aan tirannie en onderdrukking". Volgens andere bronnen zou de Mahdi dezelfde naam hebben als de profeet Mohammed en zeven jaar regeren. Na hem zou Jezus verschijnen, die de moslims kennen als de profeet Isa.

Mahdaviat

De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad werpt zich op als Mahdaviat, degene 'die gelooft in de komst van de Mahdi en die zijn wederkomst voorbereidt'. "Het belangrijkste doel van onze revolutie is de weg vrij te maken voor de wederkomst van de twaalfde imam, de Mahdi", zo sprak Ahmadinejad gebedsleiders toe in november vorig jaar.

Iran moet volgens hem daarom een machtig, ontwikkeld en voorbeeldig islamitisch land worden. "We moeten in onze economie, cultuur en politiek rekening houden met de wederkomst van de Mahdi", zo sprak hij. Ahmadinejad laat daarom geen westerse invloeden toe, want die zouden de wederkomst van de Mahdi juist in de weg staan. Hij maakte dit ook duidelijk op de vergadering van de Verenigde Naties in september vorig jaar. Toen verwees hij in zijn toespraak naar de Koran, hoofdstuk 13:11: "De Almachtige verandert de toestand van een volk niet voordat zij hetgeen in hun hart is veranderenĒ. Hij eindigde zijn toespraak met een gebed: "0 machtige heer, ik bid tot u om de verschijning van uw laatste vertrouwenspersoon, de beloofde, die perfecte en pure mens, degene die deze wereld zal vullen met gerechtigheid en vrede".

Sjiitische moslims geloven dat er eerst een verandering moet komen, alvorens de Mahdi zal verschijnen. In dat licht moet de radicale opstelling van Ahmadinejad ook worden verstaan, willen we de situatie in Iran kunnen begrijpen.

Valse profeet

Volgens sommige christenen is de Mahdi de valse profeet, de antichrist waar de Bijbel over spreekt. Zo zou de Mahdi volgens de sjiieten een machtig krijgsheer zijn, die een groot leger zal leiden. Dit komt overeen met wat DaniŽl 11 leert over de antichrist. De Mahdi zou macht krijgen van Allah. In DaniŽl 11:39 lezen we dat de antichrist macht ontvangt van een vreemde God.

De Mahdi zou grote rijkdom brengen. In DaniŽl 11:24, 39 lezen we hetzelfde over de antichrist. Het meest opmerkelijke is misschien wel de profetie dat de Mahdi zeven jaren zal regeren. Hij zou vrede en gerechtigheid brengen op aarde. Dit komt overeen met wat de Schrift leert over de antichrist. Maar we lezen ook dat het een schijnvrede zal zijn.

Is de Mahdi daadwerkelijk de antichrist? Ik weet het niet, het zou mij in elk geval niet verbazen. Omdat de islam zoveel overeenkomsten kent met de Schrift, zonder tot Christus te leiden, wordt deze godsdienst door christenen wel eens de 'godsdienst van de tegenstander' genoemd. Bovendien is de islam onlosmakelijk verbonden met de Arabieren, de nakomelingen van IsmaŽl. In de eindtijd zou de eeuwenoude strijd tussen Izak en IsmaŽl dus wel eens tot een climax kunnen komen. De tijd zal het leren.


Jamkaran

Op 150 kilometer van de Iraanse hoofdstad Teheran staat de moskee van Jamkaran. Hier komen elke dinsdagavond duizenden moslims bijeen om contact te leggen met de Mahdi, de twaalfde imam. Met opgeheven handen bidden zij voor zijn terugkeer. Want, als hij zal regeren zal er vrede en gerechtigheid zijn in de wereld, zo geloven 'de twaalvers'. De eindbestemming van de Mahdi zal de moskee in Jamkaran zijn. In het Algemeen Dagblad van 22 februari vertelt een Sjiitische vrouw, Jaffari genaamd: "Niemand weet precies wanneer hij terug zal komen. Helaas zijn nog niet alle mensen daar klaar voor, ze zijn nog zondig en ongehoorzaam'.
Zij ziet het al helemaal voor zich: "Heel de wereld zal hem die dag zien. Hij zal een toespraak houden op een mooi podium en daarin zal hij iedereen uitnodigen hem te volgen. Ook zal hij de mensen aanraden alle grootmachten te vernietigen. De mensen die er klaar voor zijn, zullen hem direct volgen en bijstaan. En de rest? De rest zal hij nogmaals uitnodigen en dan zullen ook zij het licht zienĒ.