www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu


Ronduit - 22 mei 2004

door Wim Grandia

De Heilige Geest

Wie , wat, waarom en hoe?

Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij? Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?
 
Je kunt water ervaren door het te drinken of door er in te springen.
Je kunt de Heilige Geest ervaren door Hem te drinken en vervuld te worden.
 
WATER
Jezus Christus: Als je dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken. (Johannes 7:38)
Hij sprak hier over de Geest Die gegeven zou worden aan de mensen die in Hem geloofden.
Er staat geschreven dat stromen van levend water uit je binnenste zullen komen als je in Mij gelooft.
 
De Heilige Geest is een fontein die in jou is geplaatst.
Om zelf van te drinken en om anderen van te laten drinken.
 
KRACHT
Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht krijgen om de waarheid te vertellen. (Handelingen 1:8)
 
Ik bid dat je zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is, die God ter beschikking stelt aan ons die in Hem geloven. (Efeze 1:19)
 
VUUR
Hij zal je dopen met de Heilige Geest en met vuur (Lucas 3:16)
 
Zij zagen iets wat op vuur leek; vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden (Handelingen 2:3)
 
WIND
De wind waait waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook als iemand door de Geest van God nieuw leven krijgt (Johannes 3:8)
 
We hebben een aantal kenmerken van de Heilige Geest besproken. Water, kracht, vuur en wind.
 
EEN PERSOON
Maar bovenal is de Heilige Geest een persoon!
Doe de Heilige Geest geen verdriet (Efeze 4:30)
Om de liefde die de Heilige Geest ons heeft gegeven. (Romeinen 15:30)
De Heilige Geest geeft ieder wat Hij nodig vindt. Hij deelt zijn gaven uit zoals Hij wil. (1 Korinthe 12:11)
 
Verdriet hebben, liefhebben, gaven uitdelen en een eigen wil hebben; dat zijn kenmerken van een persoon.
 
God is 3 in 1:
De Vader
De Zoon
De Heilige Geest
 
DE BELOFTE VAN JEZUS:
- Ik zal de Vader bidden of Hij een plaatsvervanger wil sturen, Die altijd bij jou zal blijven. (Johannes 14:16)
 
- Dat is de Heilige Geest, Die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jij kent Hem wel omdat Hij bij je blijft en in jou zal wonen. (Johannes 14:17)
 
- Als iemand van Mij houdt, zal hij doen wat Ik hem heb gezegd. Mijn Vader zal van hem houden en samen zullen Wij bij hem komen wonen. (Johannes 14:23)
 
- De Vader zal de Plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest, Die jou in mijn naam alles zal leren en je steeds weer zal herinneren aan wat Ik heb gezegd. (Johannes 14:26)
 
- Mijn woorden maken jullie verdrietig. Wat Ik zeg, is de waarheid. Toch is het beter voor jullie dat Ik wegga, anders kan mijn Plaatsvervanger niet bij jullie komen. (Johannes 16:7)
 
- Wacht op wat de Vader beloofd heeft. (...) Over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden. (Handelingen 1:5)
 
- Op de Pinksterdag waren zij allemaal bij elkaar gekomen. Ineens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Zij zagen iets wat op vuur leek; vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Zij werden allemaal gevuld met de Heilige Geest. (Handelingen 2:1-4)
 
WIE IS DE HEILIGE GEEST?
Hij is God
Hij woont in ons
Hij vertegenwoordigt de Vader en de Zoon
Met de Heilige Geest ben je nooit alleen!
 
WAT DOET DE HEILIGE GEEST?
Hij geeft ons kracht (Handelingen 1:8)
Hij coacht ons (Romeinen 8:26)
Hij troost ons (Johannes 14:16)
Hij overtuigt ons van verkeerde dingen (Johannes 16:8)
Hij helpt ons om vrij te zijn (2 Korinthe 3:17)
Hij overtuigt ons wie we zijn: kind van God (Romeinen 8:16)
Hij wijst de weg (Johannes 16:14)
Hij geeft ons Gods liefde (Romeinen 5:5)
 
WAT GEEFT DE HEILIGE GEEST?
De vrucht van de Geest (Galaten 5:22)
De gaven van de Geest (1 Korinthe 12)
 
VRUCHT van de Geest
De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid (geduld), vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing
 
GAVEN van de Geest
Wijsheid en kennis
Geloof en genezing
Werking van krachten
Profetie en onderscheiding
Tongen en vertolking
 
Gaven en vrucht
Om anderen (de gemeente van Jezus) mee te dienen (1 Korinthe 12:7)
Om God mee te verheerlijken (Johannes 15:8)
Gaven zonder vrucht zijn waardeloos
 
WANNEER HEB JE DE GEEST?
Niemand kan oprecht zeggen dat Jezus de Heer is, behalve als hij geleid wordt door de Heilige Geest (1 Korinthe 12:3) Dus als jij hardop en oprecht kan zeggen dat Jezus de Heer is, dan heb je de Heilige Geest!
 
MEER!
Er is meer! Je kunt de Heilige Geest wel al hebben ontvangen, maar dat is nog iets anders dan ‘vol zijn van de Heilige Geest’. Dat wordt in de Bijbel ook wel genoemd:
- Vol worden van de Heilige Geest
- Doop met de Heilige Geest
- Bekleed worden met de Heilige Geest
 
JIJ BENT GODS HUIS
Weet je niet dat je zelf de tempel van God bent en dat zijn Geest in jou woont? (1 Korinthe 3:16)
De tempel is het huis van de Here
 
GAST OF BEWONER?
Is de Heilige Geest in jouw huis/hart een gast of een bewoner?
Een gast komt af en toe langs, je kan een gast uitnodigen als het jou uitkomt en hij blijft nooit langer dan jij zelf wilt.
Een bewoner blijft en heeft toegang tot alle kamers.
Zijn alle deuren al open?
 
HOE word je VOL VAN DE GEEST?
Bekering en doop (Handelingen 2:38): je moet je bekeren en je laten dopen. De volgorde van bekering en doop is niet het belangrijkste, dat laten we even in het midden.
Gehoorzaamheid (Handelingen 5:32); je moet gehoorzaam willen zijn aan Jezus.
Dorst (Johannes 7:37-39); je moet dorst hebben, ernaar verlangen.
Gebed (Lucas 11:9-13): je mag ervoor bidden en dan maakt de Heilige Geest je vol van Zichzelf.
 
BIDDEN OM DE GEEST
Vraag en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop en de deuren zullen voor je opengaan.
Wie bidt, ontvangt! Wie zoekt, vindt! Voor wie klopt, gaat de deur open!
Velen van jullie hebben kinderen. Als je zoon om een vis vraagt, geef je hem dan een slang? Of als hij om een ei vraagt, geef je hem dan een schorpioen? Natuurlijk niet! Dus, al ben je slecht, je geeft je kinderen wat ze nodig hebben.
Hoeveel te meer zal je hemelse Vader de Heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen? (Lucas 11:9-13)
 
Vraag en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop en de deuren zullen voor je opengaan!!!
 

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu