www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu


Ronduit - 10 juni 2004

Kostbaar bloed

Veel meer dan alleen het afwassen van zonde

Wat Jezus aan het kruis heeft gedaan staat bekend als de oplossing voor onze zonde. De bijbelse betekenis van (Zijn) bloed wat vloeide is nog veeeeeel meer en indrukwekkender:
 
1. TROUW (verbond)
 
Exodus 24:8 ,,Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en hij zeide: Zie, het bloed van het verbond dat de Here met u sluit, op grond van al deze woorden.''
 
2. VERZOENING
 
Exodus 30:10 ,,Aaron zal met het bloed van het zondoffer der verzoening eenmaal per jaar op zijn hoornen verzoening doen; eenmaal per jaar zal hij er verzoening op doen voor uw geslachten; allerheiligst is het voor de Here.''
 
Romeinen 5:9 ,,Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.''
 
3. VERGEVING
 
MattheŁs 26:28 ,,Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.''
 
EfeziŽrs 1:7 ,,En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade...''
 
HebreeŽn 9:25 ,,En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.''
 
4. LEVEN
 
Deuteronomium 12:23 ,,Houd er echter aan vast, dat gij geen bloed eet, want het bloed is de ziel en gij zult niet de ziel met het vlees eten.''
 
EzechiŽl 16:6 ,,Toen kwam Ik voorbij u, en Ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte en Ik zeide tot u, in uw bloed: leef; ja, Ik zeide tot u, in uw bloed: leef.''
 
5. EEUWIG LEVEN
 
Johannes 6:53+54 ,,Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.''
 
6. HEILIGING
 
Exodus 29:21 ,,Gij zult van het bloed, dat op het altaar is, en van de zalfolie nemen en sprenkelen op Aaron en op zijn klederen, en ook op zijn zonen en op de klederen van zijn zonen; en hij zal heilig zijn, hij en zijn klederen, en ook zijn zonen en de klederen van zijn zonen.''
 
7. BESCHERMING
 
Exodus 12:23 En de Here zal Egypte doortrekken om het te slaan; wanneer Hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan zal de Here die deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan.
 
HebreeŽn 11:28 ,,Door het geloof heeft hij het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken.''
 
8. EIGENDOM
 
Handelingen 20:28 ,,Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.''
 
Openbaring 5:9 ,,En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie...''
 
9. INTIMITEIT
 
EfeziŽrs 2:13 ,,Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.''
 
HebreeŽn 10:19 ,,Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus...''
 
10. VREDE
 
Colossenzen 1:20 ,,...en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.''
 
11. VERNIEUWING
 
1 Johannes 1:7 ,,...maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.''
 
HebreeŽn 9:14 ,,...hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?''
 
12. GENEZING
 
Jesaja 53:5 ,,Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.''
 
13. ZUIVERING EN REINIGING
 
Spreuken 20:30: ,,Bloedige striemen zuiveren het kwaad uit, en slagen reinigen de schuilhoeken van het hart.''
 
14. OVERWINNING
 
Openbaring 12:11 ,,En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.''
 

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu