www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Evangelische Bijbelscholen Veenendaal
AANBEVELINGSBRIEF

Heteren, 23 augustus 2004

Aan de Vergaderingen in Nederland en Vlaanderen,

Deze brief is een aanbeveling van ondergetekenden, om gebruik te maken van de mogelijkheden die de EBS (stichting Evangelische Bijbelscholen) in Veenendaal biedt op het vlak van bijbelcursussen. Het gaat ons daarbij met name om de ETS, de Evangelische Toerustingsschool. In een vierjarige cursus wordt een basis aangeboden voor het begrijpen van de Bijbel op hoofdlijnen. We geloven dat het belangrijk is om kennis te hebben van het Woord van God en om het te kunnen toepassen. Het kennen van de grote lijnen in de Bijbel is van groot belang. Veel details kunnen niet goed begrepen worden zonder een goed beeld van de Schrift als geheel. 

In een bijeenkomst op 26 juni jl. hebben onderstaande 29 personen uit 25 verschillende Vergaderingen een informatieve bijeenkomst bijgewoond in Veenendaal om zich op de mogelijkheden van de ETS te oriënteren en te bespreken of, en zo ja op welke wijze, de contacten kunnen worden verdiept. 

Aan het slot van de bijeenkomst werd met grote mate van eenstemmigheid de conclusie getrokken dat de ETS, met name op het vlak van systematisch bijbelonderwijs (in vier jaar de Bijbel door en alle hoofdthema’s behandeld), een welkome aanvulling kan bieden op de programma’s die in de Vergadering al bestaan. Een aantal broeders en zusters uit meerdere vergaderingen heeft deze cursus al gevolgd of is daarmee bezig en is enthousiast!

De cursus wordt gegeven op bijna 30 plaatsen in het land en vraagt een investering van 9 zaterdagen (of 18 avonden) in het jaar. De voorbereiding vraagt ongeveer 2 uur per week. De cursus wordt gegeven door docenten uit verschillende kringen en er is ook ruimte voor docenten uit onze kring. De kosten bedragen € 204 per jaar. Meer details zijn te vinden in de bijgevoegde folder en op de website.

Qua opzet lijkt de ETS op de SamstagBibelSchule die in Duitsland al een aantal jaren draait op een aantal plaatsen. Dit is een initiatief van Wim Hoddenbagh. De ETS legt een basis waarop we individueel en gezamenlijk prima kunnen voortbouwen. 

Wij willen u aansporen om gebruik te maken van de mogelijkheden die de ETS biedt in aanvulling op de eigen plaatselijke activiteiten. In een bijgevoegd schrijven wordt onze aanbeveling nog eens onderstreept door een aantal broeders en zusters dat de cursus heeft gedaan of op dit moment volgt, én door een broeder die de cursus heeft gegeven. Het gaat om een cursus die bijbelgetrouw wil zijn en christenen op een verantwoorde wijze wil aansporen tot persoonlijk en gemeenschappelijk discipelschap. 

Hans Arentsen (Apeldoorn), Jan Best (Alphen a/d Rijn), Simon Best (Alkmaar), Peter van Beugen (Hellevoetsluis), Egbert Bouwhuis (Aalten), Frans Derks (Hoogezand), John Davidson (Apeldoorn), Henk Elferdink (Winterswijk), Kees Fieggen (Gorinchem), Wim Goedegebuure (Oost-Souburg), Joost de Jager (Amsterdam), Anton en Mieke de Jager (Ede), Mark van Kampen (Ede), Martin Lieftink (Gendringen), Henk Lievers (Gendringen), Henk Luesink (Zelhem), Kees Meijer (Amsterdam), Alfred Munting (Arnhem), Karel Remmelink (Ommen), Wim Rosier (Leerdam), Jan Simmering (Westendorp), Wessel Slöetjes (Alkmaar), Chris Spoor (Oost-Souburg), Ko Spreij (Zelhem), Henk Timmermans (Den Haag Zuid), Jan Uwland (Delft), Jaap Vergouwe (Woesten, België) en Henno Vet (Alphen a/d Rijn).

Bijlage bij de aanbevelingsbrief voor de ETS

Doel van deze bijlage
Doel van dit schrijven is om de brief waarin de ETS wordt aanbevolen (namens de ca 30 personen die op 26 juni in Veenendaal bij elkaar waren), te ondersteunen met een verslag over hoe de ETS (ook inhoudelijk) wordt ervaren door een aantal broeders en zusters die de cursus hebben gevolgd of momenteel volgen. Daarnaast wordt wat concrete informatie op een rijtje gezet.

De Stichting Evangelische Bijbel Scholen (EBS) verzorgt cursussen op het gebied van de studie van Gods Woord en de belangrijkste principes die daaruit voortvloeien. Het is een systematische aanpak van de studie van Gods Woord, waaraan volgens ons veel behoefte bestaat.

1. Ervaringen van broeders en zusters uit de Vergadering

De cursus moedigt aan om de Bijbel regelmatig en in zijn geheel te bestuderen. Hoewel bepaalde onderwerpen in onze ogen wat onderbelicht zijn en er incidenteel voor een andere interpretatie wordt gekozen dan wij gewend zijn, hebben we de gehele cursus duidelijk als bijbelgetrouw ervaren. Wij hebben de ervaring dat we door deze cursus de gehele Bijbel zijn gaan lezen en bestuderen, terwijl vroeger bepaalde bijbelboeken er bekaaid vanaf kwamen. Het blijkt dat je door deze cursus de Bijbel regelmatiger gaat bestuderen, dat je het Woord meer gaat toepassen in het dagelijkse leven en bovenal dat je de Heer Jezus beter leert kennen en volgen; een cursus voor alle leeftijden. 
De eigen motivatie is wel erg belangrijk: ben je bereid om per maand zo’n 16 uur (één zaterdag of twee avonden in de maand cursus en één avond per week voorbereiding) van je tijd aan deze cursus te besteden? Na een hele dag cursus is ‘de pijp meestal aardig leeg’, maar blijkt het hart vaak vol te zijn. Het is duidelijk een voordeel als de cursus met meerderen uit één gemeente wordt gevolgd. Dit vormt een extra aanmoediging om vol te houden en geeft ook aanleiding tot verdere verdieping. Daarnaast blijkt het ook een verrijking om regelmatig medegelovigen te ontmoeten uit andere groeperingen die óók het gezag van Gods Woord erkennen en een zekere gretigheid hebben om meer ‘inzicht’in de Schrift te krijgen. In het algemeen wordt de cursus als dermate stimulerend ervaren dat er naar de volgende les wordt uitgekeken. Sommigen volgen deze cursus zelfs een tweede keer, als kapstok voor een regelmatige studie van Gods Woord. Anderen gaan tijdens de cursus ook dieper op de stof in met behulp van concordanties, woordenboeken en studiebijbels. De ervaring leert dat de cursus heeft geholpen om meer structuur aan te brengen in de omgang met de Schrift, zowel wat betreft de regelmaat als wat betreft de manier waarop. Er is een raamwerk ontstaan van waaruit een verdere verdieping veel beter mogelijk is. Dit kan ook weer ondersteuning geven bij de voorbereiding van een stukje woordbediening of van een bijbelstudie in gemeentelijke kring of daarbuiten. 
Sommige van de ervaringen die hierboven worden beschreven zijn wel wat afhankelijk van de samenstelling van de groep en van de docenten. 

2. De Evangelische Toerusting School (ETS)
De EBS in Veenendaal (oorspronkelijk de Brandpunt Bijbelschool in Doorn) bestaat sinds 1972. De Evangelische Toerusting School (ETS) is een onderdeel van de EBS. De ETS is een bijbelcursus die in ongeveer 30 plaatsen in Nederland wordt gegeven, op de meeste plaatsen één zaterdag in de maand, in sommige plaatsen twee avonden per maand.

Doel en uitgangspunt
De ETS stelt zich ten doel kennis en ervaring van het geloof te verdiepen en het leven van discipel, zoals verwoord in Mattheüs 28:19 en 20 te realiseren. Uitgangspunt is het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God, waarbij de kern van de bijbelstudies de Heer Jezus Zelf is.
De ETS is voor een groot (gelovig) publiek, waarbij zowel cursisten als docenten uit diverse kerkelijke richtingen komen. Er gelden geen vooropleidingseisen.

Beginselverklaring
Vanaf haar oprichting tot op heden onderschrijft de EBS een negen punten tellende beginselverklaring, waarmee ze te kennen geeft te willen handelen vanuit de evangelische grondslag. Deze beginselverklaring is ontstaan uit de beginselverklaringen van het Bijbel Instituut België, de Belgische Evangelische Zending, de Hernhutters en het erfgoed van de Vergadering van Gelovigen. Aan het eind van deze bijlage wordt deze beginselverklaring voor alle volledigheid weergegeven.

Overzicht cursus ETS
De ETS cursus duurt in totaal vier jaar. Elk cursusjaar kan worden ingestapt, waarbij het studiejaar 2004-2005 het derde jaar in de reeks is. Als u in september start dan volgt u dus studiejaar 3, 4, 1 en tenslotte 2. De totale cursus bestaat uit de vakken Bijbelkunde (alle bijbelboeken van het Oude en Nieuwe Testament verdeeld over vier jaren), Bijbelleer (leer van God, van Christus en van de Heilige Geest, van de mens, de zonde en de verlossing en van de Gemeente), Bijbels leven (geestelijk leven, gemeenteleven, gezinsleven en getuigend leven) en Bijbeluitleg (hermeneutiek).
De cursus wordt negen maanden per studiejaar gegeven (in de periode september t/m mei) op één zaterdag of twee avonden per maand. Het is geen enkel bezwaar om te starten met een ander jaar dan jaar één. Als men op een bepaalde datum verhinderd is, is er altijd wel een mogelijkheid om diezelfde les in een andere plaats op een andere (meestal zater)dag te volgen (zij het iets verder weg). Voor wie zich eerst wil oriënteren, is er gelegenheid om een proefles te volgen

Kosten
De cursus kost ongeveer € 200 per studiejaar. Het bedrag kan in één keer of in termijnen worden betaald. Het zou geen probleem moeten zijn om vanuit de gemeente in een deel van de kosten tegemoet te komen als daar behoefte aan bestaat.

Tentamen
Aan het einde van ieder studiejaar kunnen tentamens voor de betreffende vakkan worden gedaan in juni of september. Een spreiding van de vakken over juni en september is ook mogelijk. Tentamens zijn niet verplicht en de meeste cursisten maken van die mogelijkheid geen gebruik. Voor diegenen die wél tentamen doen is de belangrijkste motivatie dat er zo een stimulans is om de stof nog eens op een rijtje te zetten. 
Soms ben je in juni nog niet klaar en dan kun je de tentamens in september doen, met het voordeel dat je gedurende de zomer de tentamenstof nog eens kunt overdenken.
In de uitgebreide syllabus die aan het begin van ieder studiejaar wordt uitgereikt, staan ook lees- en inzichtvragen, zodat men zich mede via deze vragen op het tentamen kan voorbereiden. Wie vier jaar heeft gevolgd met voldoende resultaat voor de tentamens ontvangt het diploma. Dit heeft persoonlijke waarde, maar geen officiële status. 

Docenten
Docenten komen uit verschillende – meestal evangelische – groeperingen. Men staat ook open voor docenten uit de Vergadering. Wat de docenten betreft, is er natuurlijk verschil in kwaliteit van doceren. Bij het selecteren van de docenten wordt de kwaliteit wel bewaakt en middels jaarlijkse enquêtes wordt de cursist om een beoordeling gevraagd. Verschillen van dogmatische aard worden door de docenten niet benadrukt. Er zijn mogelijkheden tot het stellen van vragen. Maar het is niet de bedoeling dat er oeverloos gepraat en lang gediscussieerd wordt. Per onderdeel (vier op een zaterdag, twee op een avond) is er een bepaalde stof die binnen één of anderhalf uur behandeld moet worden. De groepsgrootte ligt meestal in de buurt van 20 á 30 cursisten met een paar duidelijk grotere groepen, vooral in Veenendaal. 

Ten slotte
In het comité van aanbeveling van de ETS zitten O. Bottenbley, W.J.J. Glashouwer, A. Post, J. Strietman en A. van der Veer. Verdere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de EBS, De Sterke Arm 2, Postbus 213, 3900 AE Veenendaal. Telefoon 0318 554466 E-mail: info@ebsveenendaal.nl
Inlichtingen kunnen natuurlijk ook worden ingewonnen bij brs. en zrs. die u zijn voorgegaan in het volgen van deze cursus.

Bronnen
- 25 jaar EBS 1972-1997
- brochure ETS 2004
- concept algemene informatie ETS 2004-2005

Beginselverklaring
1. De eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
2. De soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;
3. Onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;
4. De Goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;
5. De universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;
6. De verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door het geloof in Hem;
7. De lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen die verloren gaan, ten oordeel;
8. Het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus;
9. Het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de gehele wereld te verkondigen.

Deze ervaringen met de ETS worden onderschreven door een 12-tal broeders en zusters uit de Vergadering te weten, Josien Arentsen (Leeuwarden), Nanda Bouwhuis (Aalten), Frank Jabini (Paramaribo), Mieke en Anton de Jager (Ede), Ruth Kroes (Gent), Mirjam Lievers (Westendorp), Alfred Munting (Arnhem-Centrum), Anja Sloetjes (Aalten), Wim Talsma (Sneek), Ruben Simmering (Utrecht) en Co ten Wolde (Heemstede).
(achter de naam is de plaats van samenkomst vermeld)

www.vergadering.nu