www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nuPersbericht

Lees de toespraken in Ellips...   


Enorme belangstelling EH-Symposium ĎLijden, ziekte, genezingí
Symposium wijkt uit naar de Fonteinkerk in Amersfoort
Het symposium ďLijden, ziekte, genezingĒ dat de Evangelische Hogeschool zal houden op vrijdag 26 november a.s. heeft enorme belangstelling gekregen vanuit heel Nederland. Het aantal bezoekers dat zich reeds heeft opgegeven, is te groot voor het EH-gebouw en daarom heeft de EH besloten uit te wijken naar de Fonteinkerk te Amersfoort.

Als sprekers zijn uitgenodigd: ds. G. Hette Abma (Gouda), pastor Paul Rooda (Canada) en ds. Dick Westerkamp (Houten). Allen zijn ze op hun eigen manier intens bezig met de theologisch en pastorale vragen rond bijbelse genezing.
Als dagvoorzitter zal optreden prof. dr. Willem J. Ouweneel die als docent aan de EH is verbonden.
Het symposium start om 13.30 uur.


De laatste jaren staan zaken rond lijden, ziekte en genezing in het middelpunt van de belangstelling. Niet alleen in veel evangelische gemeenten met of zonder pinkster- of charismatische achtergrond, maar ook in allerlei reformatorische kerken en gemeenten. Dit komt mede door een aantal publicaties rond dit thema die recent verschenen. 

Allerlei theologische vragen komen aan de orde en hebben hevige discussies losgemaakt. We blijven het blijkbaar bijzonder lastig vinden hoe we om moeten gaan met chronische, ernstige en levensbedreigende ziekten. Welke plaats moeten we God daarin toekennen? 
Mensen uit reformatorische kerken worstelen met het antwoord van zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus waarin staat dat o.a. gezondheid en krankheid niet bij geval, maar van Gods Vaderlijke hand ons toekomen. Maar hoe moeten wij dat concreet zien? Kiest God er bewust voor om mensen ziek te laten zijn, om pijn te laten lijden. Weer anderen zijn overtuigd van de kracht die ligt in de dienst der genezing. 
Soms merken we dat mensen vastlopen als zij aanvankelijk geloven dat God genezing zal schenken, terwijl we diezelfde genezing uitblijft en de ziekte doorwoekert. Hoe zit dat nu? Hoort God niet? Geloof ik niet genoeg? Schiet mijn gebed tekort? Is de dienst der genezing nog wel voor vandaag, of was die alleen bedoeld voor de apostolische tijd? Hoe kan de dienst der genezing het beste gestalte worden gegeven? Moet gekozen worden voor de geborgenheid van de kerkelijke gemeente of is er bijbelse ruimte voor speciale genezingssamenkomsten? Deze en andere vragen zullen tijdens het symposium ruim aan de orde komen. 

De Evangelische Hogeschool organiseert jaarlijks een symposium maar nog nooit was de belangstelling zo groot. De EH is voornamelijk bekend van het EH-Basisjaar, een ťťnjarig oriŽntatiejaar waarin een combinatie van geestelijke, intellectuele, persoonlijke vorming aan bod komt, naast oriŽntatie op studie en beroep. Daarnaast verzorgt de EH verschillende spreekbeurten door het hele land. 

//////////Einde persbericht\\\\\\\\\\

Voor meer informatie of fotomateriaal kunt u contact opnemen met Dhr. G.M. Bijkerk, Communicatiemanager van de EH, bereikbaar op telefoonnummer 033 4604000.
E-mailen kan ook naar g.bijkerk@eh.nl

Toegangsprijs: Ä 7,50
Locatie: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4 te Amersfoort
Datum: 26 november van 13.30 uur tot 18.00 uur 
Aanmelding: Vooraanmelding (via www.eh.nl of 033-4604000) is erg wenselijk i.v.m. de organisatie. 


Pastor Paul Rooda
Pastor Paul Rooda (geboren in Nederland) is verbonden met Southside Christian Fellowship Centre te Nanaimo (Canada). 

De aloude theologieŽn over genezing moeten uitgedaagd en vanuit de Bijbel getoetst worden. Zijn onze visies juist of zijn ze gebaseerd op menselijk denken om verklaringen te vinden voor het waarom we geen genezingen zagen? Tegenwoordig kunnen we dat echter niet meer zeggen; het neemt steeds meer toe dat God mensen aanraakt en geneest. Daarom is dit onderwerp zo belangrijk: het kan er aan bijdragen dat meer mensen gered en genezen worden van hun ziekte en kwalen, waardoor ze meer van God en het leven kunnen genieten zodat God weer de Glorie gaat krijgen die Hem alleen toekomt!

Gods wil
De boodschap dat God door Jezus mensen terugbrengt bij Zichzelf en eeuwig leven geeft, is het Goede Nieuws voor de mensheid. Maar, vraagt iemand dan, moet ik dan tot die tijd gebukt gaan onder psychische en lichamelijke ziekte? Is dat Gods wil? Is het Evangelie, het Goede Nieuws, alleen maar voor na de dood? Op grond van de Bijbel geloof ik dat het Gods wil is dat de mens gezond wordt. De genezingsboodschap van Bijbel is zo duidelijk en velen worden vandaag de dag over de gehele wereld verlost van allerlei ziekten en kwalen. We kunnen er gewoon niet meer omheen: God houdt van mensen en wil ze redden en genezen. 

Welwillend
Ik geloof dat deze discussie gaat bijdragen aan wat God in Nederland aan het doen is, namelijk: laten zien dat Hij een goede God is die nog steeds in staat en welwillend is om te genezen. Het is mijn verwachting dat we allemaal dichter bij de Bijbel komen te staan, waardoor God meer en meer de kans gaat krijgen wonderen en tekenen te doen is de levens van mensen. Ds. G. Hette Abma
Ds. G. Hette Abma is predikant van de Hervormde Gemeente Gouda. 

Wanneer we met ziekten te kampen hebben of geconfronteerd worden met gebondenheid door demonische machten, is het belangrijk te weten dat we dan bij de Here Jezus terecht kunnen. In alle opzichten mogen we ons heil bij Hem zoeken! Gelukkig komt er in onze tijd (weer opnieuw) vrij breed in allerlei kerken en groepen aandacht voor de dienst der genezing. 

Bevrijding
Helaas is in de loop der eeuwen van de christelijke jaartelling het zicht op het reddingswerk van de Here Jezus erg versmald. Het is belangrijk ervoor te waken dat we de kern van de verzoening der zonden vasthouden. Tegelijk mogen we ook weten dat Jezus in de weg van zijn lijden aan het kruis al onze ziekten op zich heeft genomen. Als opgestane Here wil Hij ons genezing geven van onze ziekten en bevrijding schenken uit de wurgende greep van demonische machten. 
Wij zijn in onze gemeente bezig met kerkdiensten waarin gelegenheid geboden wordt om voorbede te vragen en dankzegging te doen. Er bestaat verder ook de mogelijkheid conform de bijbelse boodschap in geval van ziekte de oudsten van de gemeente te roepen, opdat die bidden en daarbij tevens de ziekte zalven in de Naam van de Here Jezus. We zijn ervan overtuigd dat de hemelse Vader altijd zijn zegen wil geven als we wandelen in de weg van het Woord. Dit hebben we intussen ervaren. Al blijven er nog wel steeds lastige vragen die zich aan ons opdringen. 

Verlangen
Ik hoop dat het symposium een aanzet tot verdere bezinning zal geven voor hen die nog niet zo met deze dingen bezig zijn. Vooral reken ik erop dat er een sfeer zal zijn om met elkaar verder te komen in het zicht op het zo veel omvattende reddingswerk van de Here Jezus. Bij mij leeft een diep verlangen dat dit uiteindelijk zal zijn tot meerdere eer van onze unieke Verlosser! Daarbij me realiserend - als leerling van Johannes Calvijn - dat dit tegelijk ook zal zijn tot heil voor hen die met zwaar lijden geconfronteerd worden.


Ds. Dick Westerkamp
Ds. Dick Westerkamp is voorganger van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Houten. 

In het evangelie neemt genezing een bijzonder grote plaats in. Bijna veertig procent van de verhalende gedeelten uit de evangeliŽn zijn genezingsverhalen. Het Koninkrijk van God bestaat niet alleen in woorden, maar in Geest en kracht. Het wordt zichtbaar in deze geschapen werkelijkheid dat de tegenstander van God het veld moet ruimen. De discipelen van Jezus kregen vanaf het begin niet alleen onderwijs, maar ook toerusting, om zelf de werken te gaan doen die ze Jezus hadden zien doen. Jezus heeft die opdracht aan zijn gemeente nooit terug genomen. 

Toerusting
In de gemeente vandaag is het van belang om weer oog te krijgen voor de reikwijdte van het evangelie als genezing voor het totale bestaan. Daarnaast moeten gemeenteleden toegerust worden, om zelf ook hiermee aan de slag te gaan. De terechte zorg voor pastorale schade die er kan ontstaan als er op een onzorgvuldige manier wordt omgesprongen met de genezingsbediening, mag er niet toe leiden dat we blijven steken in een sfeer van passiviteit. Een gemeente kan groeien in verwachting dat God ook in haar midden bijzondere dingen wil doen. Tegelijkertijd blijft het een feit dat niet iedereen genezen wordt. Een theologie van het lijden is van wezenlijk belang voor ons christelijke leven.

Vruchtbare uitwisseling 
Ik verwacht dat dit symposium kan helpen de vragen helderder te krijgen, en dat er een vruchtbare uitwisseling zal ontstaan tussen 'charismatische genezingsbedieningen' en meer traditionele kerken die met vragen rond genezing geconfronteerd worden.  

Op vrijdag 26 november a.s. hoopt de Evangelische Hogeschool te Amersfoort een symposium te houden over het onderwerp 'Lijden, ziekte en genezing'. Als sprekers zijn uitgenodigd: ds. G. Hette Abma (Gouda), pastor Paul Rooda (Canada) en ds. Dick Westerkamp (Houten). Allen zijn zij, elk op eigen manier, intens bezig met de theologisch en pastorale vragen rond bijbelse genezing. Het symposium start om 13.30 uur.

De sprekers is gevraagd elk een korte inleiding te houden, waarin zij vooral ingaan op drie vragen: Wat is de plaats die de genezingsbediening in de Bijbel inneemt? Hoe kan de bijbelse genezingsbediening vandaag het beste functioneren? Hoe verhoudt de genezingsbediening zich tot de plaats die het lijden volgens de Bijbel in het mensenleven inneemt? Daarna gaan de sprekers kort in op elkaars toespraken, en vervolgens is het de beurt aan de zaal om zich in de discussie te mengen. Als dagvoorzitter zal optreden: prof. dr. Willem J. Ouweneel, welke aan de EH verbonden is als docent.

Actualiteit
De laatste jaren staan zowel de theologische als de pastorale vragen rond lijden, ziekte en genezing in het middelpunt van de belangstelling. Dit mede door boeken als Vergeving en genezing: Ziekenzalving in de christelijke gemeente (M.J. Paul, 1997), Geneest de zieken!: Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding (W.J. Ouweneel, 2003) en verschillende vertaalde publicaties. Niet alleen in veel evangelische gemeenten zonder pinkster- of charismatische achtergrond, maar ook in allerlei reformatorische kerken en gemeenten is grote belangstelling ontstaan voor de genoemde theologische en pastorale vragen, en met name voor de dienst der genezing zoals beschreven in Jakobus 5:14 16. Daarbij doemen vragen op zoals: hoe kan die dienst het beste gestalte worden gegeven? Aan welke voorwaarden moeten de zieken voldoen om voor die dienst in aanmerking te komen? En aan welke voorwaarden moeten de oudsten/ouderlingen voldoen?

Veel vragen
In de afgelopen tijd zijn er daarnaast allerlei theologische 'voorvragen' opgedoken, die hevige discussies hebben losgemaakt. Vragen als: Wat is de plaats van het lijden in het christenleven? Hoort ziekte bij het gewone lijden dat wij mogen verwachten, of betekent het christelijk lijden alleen vervolging en verdrukking, en hoort ziekte er niet bij? Komt alle ziekte altijd van God, zoals sommigen zeggen? Of komt alle ziekte juist altijd van de duivel, zoals anderen betogen? Hoe verhoudt zich onze visie op deze vraag tot de algemene leer van de voorzienigheid en de regering van God? Is de dienst der genezing nog wel voor vandaag, of was die alleen bedoeld voor de apostolische tijd? Indien het laatste, hoe komt het dan dat zovelen in die dienst blijkbaar wonderbaarlijk genezen? Indien het eerste, hoe komt het dan dat zovelen in die dienst niet genezen?
Hoe kan de dienst der genezing het beste gestalte worden gegeven? Moet gekozen worden voor de geborgenheid van de kerkelijke gemeente of is er bijbelse ruimte voor speciale genezingssamenkomsten?

We hopen dat deze en andere vragen tijdens het symposium ruim aan de orde zullen komen. Het symposium vindt plaats in het gebouw van de Evangelische Hogeschool aan de Drentsestraat 1 te Amersfoort.

Aanmelden
Kaarten voor het symposium kunnen aangevraagd worden via www.eh.nl of telefonisch of via e mail (info@eh.nl). Vooraanmelding is zeer wenselijk i. v. m, de organisatie. Bij vorige studiedagen was de toeloop zo groot dat we vrezen dat onaangemelde en laat arriverende bezoekers een volgende keer wellicht geen toegang kunnen krijgen.
De kaarten kosten f 7,50 en worden u na betaling opgestuurd.

www.eh.nl 

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu