www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

      Zoeklicht.nl 


Reformatorisch Dagblad - 6 maart 2006 - www.refdag.nl

„Een radeloze angst overvalt de mensen” 
Het Zoeklicht houdt studiedag over Europa 

Van een medewerker 

DOORN - „Er is in Europa een nieuw antisemitisme in opkomst dat niet minder militant is dan het nazisme van zestig jaar geleden.” Dat is de mening van onderzoeksjournalist Emerson Vermaat. Hij sprak zaterdag in Doorn tijdens de studiedag ”Europa, zegen of vloek”, georganiseerd door vereniging Het Zoeklicht. 

De dag trok onverwacht veel mensen. Met een totaal bezoekersaantal van 450 mensen zat zowel de kapel als de zaal van het Brandpunt in Doorn helemaal vol. Het Zoeklicht richt zich op het onderzoeken van de Bijbel en het letten op de tekenen der tijden. 

Foto: de sprekers (v.l.n.r.) Henk Medema, Emerson Vermaat en Feike ter Velde. Foto Jaco Klamer Vermaat noemde Frankrijk en Denemarken als landen waar het antisemitisme toeneemt. In Frankrijk is onlangs de Joodse jongeman Ilhan Halimi ontvoerd en gedood door een criminele bende. In de woningen van de bendeleden die voor de ontvoering verantwoordelijk worden gehouden, zijn salafistische geschriften ontdekt. Het salafisme is een stroming binnen de islam. 

Vermaat verwees ook naar het geschrift ”De Protocollen van de wijzen van Sion”, dat momenteel in de Arabische wereld veel gelezen wordt. Het is een antisemitisch geschrift dat in 1903 voor het eerst in Rusland opdook en de notulen bevat van een zogenaamd Joods congres dat uit is op de wereldheerschappij. Volgens Vermaat zijn er in Engelse moskeeën boeken te koop waarin wordt opgeroepen tot het doden van christenen en Joden. 

Vaak verbergen radicale moslims hun ware bedoelingen, aldus Vermaat. Hij noemde onder andere imam Hamid Ali van de Al-Madina Masjidmoskee in het Engelse Leeds, die tegenover de buitenwereld de aanslag in Londen veroordeelde, maar tegen vertrouwelingen andere taal sprak. „Hij zei: Wat de daders van de aanslagen deden, was goed. Zij hebben zo een waarschuwing afgegeven. De mensen weten nu dat de moslims hier zijn.” 

In dit verband bracht Vermaat ook de naam van Achmed Abu Laban, de man achter de Deense cartoonrellen, ter sprake. „Deze man zegt voor de Arabische zender Al-Jazeera heel andere dingen dan tegenover de westerse pers.” 

Het vervult Vermaat met zorg: „De EU heeft geen antwoord op de aanwezigheid van grote groepen radicale en boze moslims. Straks wordt misschien Het Zoeklicht wel verboden, omdat iemand het waagt Mohammed een valse profeet te noemen.” 

Publicist en uitgever Henk Medema plaatste de radicale islam in een groter geheel. Hij meent dat we leven in de laatste fase van de eindtijd. „Er is een algemeen eindtijdbesef. Een radeloze angst overvalt de mensen, vraag het maar aan de buurman.” 

Verder verwees hij naar Israël, waar de gebeurtenissen zich toespitsen, en naar Europa, waar een eenheid ontstaat zoals die nog nooit in de wereldgeschiedenis gezien is. Ten slotte noemde Medema de opkomst van een nieuwe religie in Europa, „een antireligie die zich verheft boven God. God trekt zich op dit moment terug uit Europa.” Hij raadde de aanwezigen aan hun plaats in te blijven nemen en het Lam te volgen waar het ook heengaat. „God plaatst ons op de bedreigde posten.” 

Willem Ouweneel, onder meer docent aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort, ziet het ook somber in voor Europa. Hij vindt dat we het werelddeel niet moeten idealiseren. „Toen Europa christelijk werd, begon de Jodenvervolging en de vervolging van de christenen aan de rand van het christendom.” 

Ouweneel verwacht een moeilijke periode en ziet de voorboden daarvan nu al. Hij ziet achter de wereldrijken een geestelijke macht, die in Europa nu nog enigszins wordt tegengehouden. „Als de weerhouder wordt weggenomen uit Europa, zal de draak zijn ware gezicht laten zien in de vervolging van hen die op de een of andere wijze de Heere willen dienen. Dan zal de ure der verzoeking komen.” 

Ouweneel vindt het van het grootste belang om tegenover de draak (uit Openbaring 12) de zijde te kiezen van het Lam, ook al is Die in de ogen van de wereld de verliezer. „Christenen kiezen voor het Lam, want ze weten van de overwinning.” 

De vierde spreker van de studiedag, oud-programmamaker Feike ter Velde, ziet in de eenwording van Europa een herstel van het vierde rijk dat genoemd wordt in Daniël 2. Volgens hem is in het verenigde Europa de oude Griekse geest, die de mens centraal stelt, de bindende factor. „We leven in het Europa van het heidendom. Wie hier wil meepraten, moet zwijgen over christelijke opvattingen. Veel Joden zijn vernietigd, nu het christendom nog.” 

Ter Velde is echter niet ontmoedigd. „Want na het vierde rijk komt het Vrederijk van de Messias.”


Nederlands Dagblad - 6 maart 2006 - www.nd.nl

Allemaal een auto en dan komt de antichrist

DOORN - Europa is het rijk van ijzer en leem, dat Daniël al voorzag. Die boodschap klonk zaterdag in Doorn, tijdens de uitverkochte studiedag 'Europa: zegen of vloek?', georganiseerd door Het Zoeklicht. Apocalyptische rampen dreigen Europa te treffen. Dit ,,profetisch woord'' brengt Het Zoeklicht met veel toewijding. 

Zaterdag besteedde de stichting er een studiedag aan. ,,Wie een klein beetje vertrouwd is met bijbelse profetie weet dat Europa in Gods plan een specifieke plaats heeft. Europa, eens een gekerstende samenleving, heeft het geloof in de Bijbel en haar Verlosser aan de kant gezet. We zien het heidendom allerwegen terugkeren'', aldus ds. Henk Schouten, directeur van Het Zoeklicht.

Deze boodschap kent een eigen traditie met eeuwenoude wortels. Het Zoeklicht, in 1919 opgericht door Johannes de Heer, stelt zich ten doel de Schriften te onderzoeken en te letten op de tekenen der tijden. Daarbij hoort de verwachting van een duizendjarig vrederijk op aarde: de regering van Christus op aarde gedurende een periode van duizend jaren, voorafgaande aan de voleinding van de wereld. Gesproken wordt van Christus' eerste verschijning, die gepaard gaat met de opstanding van gestorven heiligen, binding van satan en bekering van Israël. Bij Christus' tweede verschijning zullen alle mensen uit de doden opstaan en komt het eindoordeel over hen. Dit denken wordt chiliasme genoemd, een begrip dat overigens verschillende eindtijdscenario's omvat. 

De christelijk-gereformeerde prof. dr. J. van Genderen vertegenwoordigt in zijn boek De Bijbel en de Toekomst (1998) een ander geluid. Hij stelt dat er veel in te brengen is tegen de opvatting dat Openbaring 20 een duizendjarig vrederijk voorzegt zoals chiliasten dat verwachten. Hij signaleert een verschil in de verklaring van de Schriften, vooral in het wel of niet letterlijk nemen van profetische woorden. ,,Het is niet verkeerd om nog veel open te laten'', stelt hij met betrekking tot bijbelse profetieën. ,,Het gevaar is niet denkbeeldig, dat men een scenario ontwerpt, waarmee te werken is en dat de basis vormt voor menselijke voorspellingen. Maar de Bijbel geeft ons geen gedetailleerd program van toekomstige gebeurtenissen.''


Het chiliasme kan telkens opnieuw rekenen op belangstelling. Voor de studiedag zaterdag, waar behalve Zoeklicht-hoofdredacteur Feike ter Velde ook Willem Ouweneel en Emerson Vermaat spraken, was veel belangstelling. Na 450 aanmeldingen, moest de organisatie vanwege de beschikbare ruimte nee verkopen. Het chiliasme manifesteert zich echter vooral als een onderstroom in het kerkelijke leven. ,,Ben je een chiliast, dan ben je in de ogen van de kerk der reformatie een dwaalster'', stelt Feike ter Velde, met een blik op de kerkgeschiedenis. ,,Wie gelooft in de komst van het Vrederijk op aarde kan eigenlijk niet langer op de preekstoel staan.'' Geloof in het herstel van Israël in de eindtijd en de vreugde over de wederkomst, vindt Ter Velde desondanks wel ,,hier en daar''. ,,Maar het duiden van de profetie in concrete termen vandaag stuit kennelijk op grote moeilijkheden.'' In zijn ogen kunnen christelijke voorgangers er echter niet omheen ,,dat de Schrift leert dat het Vrederijk in deze werkelijkheid gestalte zal krijgen''.

Hij heeft aanwijzingen dat deze overtuiging ondergronds leeft in kerken. ,,Een predikant met een hoge positie in de synode van zijn kerk zei mij, dat hij geloofde dat het Vrederijk komt met de Vredevorst. Toen ik met hem doorpraatte bleek dat hij geloofde dat het komende Vrederijk in deze wereldwerkelijkheid zou worden opgericht. Dus noemde ik hem een chiliast, hetgeen hij bevestigde. Ik vroeg hem wannéér en wáár hij daar over zou preken, want dan wilde ik komen luisteren. Hij vertrouwde mij toe, dat hij er niet over durft te preken, omdat dan zijn positie in de kerk spoedig ten einde zou zijn. 'Maar', voegde hij er direct aan toe, 'ik ben zeker niet de enige. Alleen, men durft net als ik de consequenties niet aan, want die zijn enorm.' Ik stelde dat men als predikanten en geestelijke leiders dan waarschijnlijk meer gesteld is op de eer van elkaar dan op het verkondigen van de waarheid aan Gods gemeente. Toen ebde het gesprek weg en vond het een onbevredigend einde.''

Hoe vult Ter Velde zijn toekomstverwachting in? ,,We leven in de nadagen van het Romeinse Rijk'', aldus de Zoeklicht-redacteur afgelopen zaterdag op de studiedag in Het Brandpunt te Doorn. ,,Vele pogingen dit rijk de afgelopen vijftienhonderd jaar in zijn oude glorie te herstellen faalden alle. Maar nu is het bezig tot stand te komen. De grote idealen van Napoleon en Hitler zijn allemaal gerealiseerd. Het rijk van ijzer vermengd met leem, zoals Daniël 2 ons schildert, is er gekomen. Een Europees rijk, waar Hitler over sprak in demonisch geladen redevoeringen. Een rijk met sterke buitengrenzen, open binnengrenzen, allemaal een auto en overal autosnelwegen; het is allemaal gekomen in het herstelde Romeinse rijk, dat we kennen als de Europese Unie. Straks zal de grote schijnvrede uitbreken in dit Europese huis, met een krachtige politieke en religieuze leiding.''

De schijnvrede duidt Ter Velde als de vrede van de antichrist. ,,Maar omdat men de Bijbel niet wil kennen, juist op die cruciale punten van de Wederkomst zal men de leugen en de leugenaar geloven.'' 

Redactielid Jan van Barneveld heeft in de aanloop naar de studiedag eveneens een analyse gegeven van ,,deze angstig spannende tijd'. Hij beschrijft in Het Zoeklicht ontwikkelingen die tussen de twee wereldoorlogen in de vorige eeuw te zien waren en nu ,,in nog sterkere mate spelen''. ,,Nu zien we in de Arabische moslimlanden hetzelfde grove antisemitisme als in Nazi-Duitsland.'' De staat Israël is ,,door leugenpropaganda tot een paria onder de volken gemaakt. De VN loopt hierin voorop en zelfs christelijke pers in ons land doet daaraan mee.'' Daardoor dreigt ook nu antisemitisme ,,apocalyptische rampen over Europa te brengen''. Van Barneveld ziet bij moslims tegenwoordig dezelfde expansiedrift als bij Hitler destijds, waarbij toen evenzeer eerst de Joden het moesten ontgelden. ,,De hele wereld en vooral het 'goddeloze Westen' moet één kalifaat worden. Ook nu zijn de Joden, is Israël, het eerste doelwit en ook nu wordt Israël aan de westerse (olie)belangen opgeofferd door een politiek van toegeven aan de agressieve, terroristische islamitische machten.''

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu