www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Nu al regeren?

April 2019

Het gevaar van Kingdom Now 

Bert PanhuiseDe hoofdredakteur van het Amerikaanse blad “Ministry Today” schreef eens: “Een groeiende groep mensen is er van overtuigd dat de gemeente de maatschappij zo zal infiltreren dat Jezus kan terugkeren naar een wereld die reeds door zijn volk zal zijn overwonnen. Maar deze groep schijnt er zich niet van bewust te zijn dat zij die het beest overwonnen dit deden door hun bloed en niet in het stemhokje of door een revolutie…”

Enige tijd geleden bezochten Ellen en ik ergens in het midden van het land een bijeenkomst. De spreker (Steve Meyering) had het over alle mooie dingen die we kunnen verwachten. Geen nare dingen zoals verdrukking, antichrist, etc., maar mooie dingen, zoals een kerk vol met perfecte christenen die de macht in de wereld gaat overnemen, etc. (let wel, voor de wederkomst). Ik viel van de ene verbazing in de andere. In zijn boek met de titel: “Verander uw kijk op profetie”, dat ik na afloop van deze prediker kreeg, stond ondermeer dat Jezus niet komt als een dief in de nacht en dat de grote afval en de grote verdrukking reeds 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden…(pag.45). Maar in 
2 Tess.2, vers 2 en 3 kunnen we lezen dat de grote afval (is nu) en het openbaar worden van de mens der wetteloosheid, de antichrist, bijna gelijktijdig zullen plaatsvinden. Dat dit niet 2000 jaar geleden gebeurd is wordt duidelijk uit Matt. 24:29 waarin staat dat terstond na de grote verdrukking Jezus terugkomt op de wolken met grote macht en heerlijkheid.

Omdat volgens mij bijna iedere prediker deze teksten kent denk ik dat we hier niet te maken hebben met naïviteit, maar met bewuste misleiding. In dit geval de misleiding van de “Kingdom Now” (KN) beweging waarover in Nederland nog weinig bekend is. Het deed me ook denken aan Hymeneüs en Filetus in 2 Tim.2: 17 en 18: “Tot hen behoren Hymeneüs en Filetus die uit het spoor der waarheid zijn geraakt met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken…”

Omdat je van het regeren van Christus weinig kunt zien, heeft de mens altijd al geprobeerd zichzelf en de gemeente meer macht te geven dan hem eigenlijk toekomt. Er is een doctrine die ons leert dat we kunnen heersen over de wereld zoals de KN beweert. Waar zegt de Bijbel dat we alle autoriteit hebben, net als Jezus? De autoriteit, die Hij had afgelegd toen Hij de hemel verliet om een dienaar (mens) te worden op aarde, was aan Jezus teruggegeven (Filippenzen 2:5-8). Hij heeft deze volledige autoriteit nooit aan de Kerk gegeven. Natuurlijk hebben we onder Zijn leiding een zekere autoriteit, maar niet alle autoriteit zoals Hij die wel heeft. Tenslotte is Hij God en wij niet. Wij hebben wel de macht om “op slangen en schorpioenen te treden”, dus demonen uit te drijven. Maar niet de macht om alle regeringen van deze aarde omver te werpen en over te nemen; althans niet voordat Jezus terugkomt. In Psalm 145:13 wordt over de Heer gezegd: “Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen, uw heerschappij is over alle geslachten.” Psalm 22:29: “Want het koninkrijk is des Heren, Hij is heerser over de volken.” We kunnen zien dat niet de Kerk over de natiën regeert, maar Jezus. Wij mogen meeregeren, maar dit kan absoluut niet zonder zijn letterlijke aanwezigheid !

Ik las in diverse artikelen over een “nieuwe reformatie” die in een volwassen kerk slechts gerealiseerd wordt als we onder het leiderschap van “nieuwe apostelen en profeten” komen. Het kan niet tot stand komen zonder dit leiderschap. Deze groep van apostelen profeten van de laatste dagen zouden dan de weg moeten bereiden voor Zijn Wederkomst. Deze groep leiders (wie benoemt hen?) zullen helpen bij het herstel van de eenheid en perfectie van de kerk… De meeste van hen geloven niet in de opname van de Gemeente en de grote verdrukking. Daarom zie je vaak op de websites van deze “apostelen” dat ze boeken aanprijzen waarin staat dat de antichrist al 2000 jaar geleden is geweest (Nero). Deze mensen menen dat het Koninkrijk eerst hier op aarde gebouwd moet worden en als dit gebeurd is nodigen zij Jezus uit terug te komen en plaats te nemen op de troon. Maar als de gemeente dit allemaal kan voordat Hij terugkomt, waarom is het dan nog nodig dat Jezus terugkomt?

Daniël 2:40-45: “En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen”. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk zal zijn; wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn. We weten vanuit de Schrift dat klei de mens vertegenwoordigt (God is de pottenbakker, wij zijn de klei), toch zegt Daniël dat het zich niet laat mengen. Daniël spreekt over een vierde koninkrijk met koningen die de aarde zullen regeren zoals nog nooit eerder gebeurd is.

Als we kijken naar de activiteiten van de New Age beweging, Illuminati, satanisten, vrijmetselaars, de KN propagandisten en wellicht ook de Bilderbergers, dan is het eenvoudig te bedenken dat zij de dingen op hun eigen manier doen en zullen regeren als de kerk op aarde zonder Christus. Psalm 2:1-3: “Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!” Zo ziet God de mensen die zich verenigd hebben zonder de Messias. Het wordt ijdelheid genoemd, leegheid. Zo is ook de heerschappij van de Kerk zonder de letterlijke aanwezigheid van Jezus. “Geen koninkrijk zonder koning”, zei bijbelleraar Perry Stone eens.. Terwijl het vierde koninkrijk was gemaakt van ijzer met klei, gaat Christus regeren met een ijzeren staf. Openbaring 2:27: “en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb.” Zie hoe zij die deze wereld regeren als Hij terugkomt gebroken zullen worden als aardewerken vaten. Waarom? Omdat zij niet Zijn koninkrijk hebben gesticht, maar hun eigen koninkrijk!

Dit kan dus niet betekenen dat de kerk al regeert op aarde als Jezus terugkomt, want Hij komt terug om het regerende valse koninkrijk in die tijd juist te breken (Daniël 2:44). Openbaring 12:5: “En zij baarde een zoon (Christus de Zoon), een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.” Jezus moest eerst opstijgen voor Hij over de natiën kon regeren. Hij moet ook nog terugkomen voor dit gaat gebeuren. Openbaring 19:15: “En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen.” Het Koninkrijk van God komt met de wederkomst van Jezus. Hij zei (Lucas 17): het koninkrijk is in uw midden. Hij bedoelde dat Hij in hun midden was. De dood en wederopstanding van Jezus maakte de weg vrij voor de mens om het Koninkrijk binnen te gaan nog voordat het helemaal is verwezenlijkt bij zijn wederkomst. Zoals we kunnen lezen in Daniël 7:22: “…en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.” De heerschappij en het koninkrijk zullen pas bij de wederkomst van Jezus aan de heiligen worden gegeven en zij zullen als koningen heersen MET HEM.

Als het Koninkrijk komt, is Jezus daarbij en dienen we Hem, en niet deze “profeten of apostelen”. Daniël 7:27: “En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.” Degenen die een machtspositie willen innemen in het vierde koninkrijk zullen bedrogen uitkomen en moeten werken voor de duivel, Openbaring 17:12-13: “En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar een uur ontvangen zij macht als koningen met het beest. Dezen zijn een van zin en geven hun kracht en macht aan het beest.” Zij zijn één van gedachten, en zij geven de macht en autoriteit aan het beest. Waaronder ook mensen die zich christen hebben genoemd: 1 Johannes 2: 18 en 19: “Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij dat het de laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn…”

Waarom zou het vierde koninkrijk zoveel verschillen van de anderen? Omdat het spiritualiteit verenigt met politieke macht. Er zullen dingen gedaan worden in Gods naam, en het vierde koninkrijk zal over de aarde heersen. Het zal groter zijn dan enig ander koninkrijk ooit in de geschiedenis. De tien koningen zijn trouw aan het beest en we merken dat het beest wordt aanbeden. Jezus zei tegen zijn volgelingen: zolang je in de wereld bent, zal er rampspoed zijn, de hele wereld is in handen van de boze. Wij redden mensen uit zijn klauwen en kunnen demonen uitdrijven en zieken genezen maar hebben geen totale controle over hem! Waarom zou iemand de wereld willen bezitten en regeren als die gevallen is en onder het oordeel komt ? Ik vergelijk deze wereld wel eens met het bekende luxe passagiersschip de Titanic, die al aan het zinken is zonder dat men het merkt. Onze taak is het om zoveel mogelijk mensen in de “reddingsboten” te krijgen door hen op Jezus te wijzen. Het is niet onze taak en het is ook niet wijs om de macht over te nemen op “een schip” dat al aan het zinken is.. Dominionisten zijn aards denkende mensen die denken dat ze het “schip” nog kunnen repareren en daarna overnemen.

Jezus heeft ons gezegd te bidden dat Zijn Koninkrijk mag komen, niet dat we het voor Hem moeten innemen zonder dat Hij daarbij aanwezig is (al zullen de KN aanhangers zeggen dat Hij “aanwezig is door ons heen”) Als wij het koninkrijk bouwen, wie zal er dan over regeren? Wij? Niet echt een prettige gedachte. Het Koninkrijk Gods dat in deze wereld wordt gevestigd, zonder de fysieke terugkomst van Jezus ? Hoe bijzonder! Jezus, blijf maar waar U bent, we roepen wel als we uw hulp nodig hebben. Jesaja 9:5a, 6: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder … Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.” Het beeld dat de Bijbel schetst van de toekomst, tot de wederkomst van de Here Jezus, is zeker geen soort hemel op aarde. Er wordt gesproken over afval van het geloof, verdrukking, vervolging, verkilling van de liefde, over oorlogen. Lees Lucas 21, Mattheüs 24 en het bijbelboek Openbaring maar.

2 Thessalonicenzen 2, 2 en 3 spreken duidelijk over de grote afval van het geloof, wat wel iets anders is dan een ontwikkeling richting een Godsrijk op aarde. En Mattheüs 24:30 zegt nadrukkelijk dat direct na de grote verdrukking de Here Jezus zal terugkomen (met Zijn heiligen) op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid. Dat is echt nog niet gebeurd en dat is gelijk het bewijs dat de grote verdrukking niet al in het jaar 70 heeft plaatsgevonden!
Elk oog zal Hem zien en Zijn komst zal zijn als de bliksem, zo onverwacht (Matt. 24:27).

KN dominionisten annexeren alle bijbelse beloften voor Israël voor zichzelf. Zij zien zichzelf als het geestelijke Israël. De kerk wordt zelfs vaak het nieuwe Israël genoemd. Dit staat toch haaks op bijvoorbeeld het antwoord dat Paulus geeft op de vraag in Romeinen 11 of God Zijn volk verstoten heeft? Beslist niet, is zijn duidelijke reactie. Wat we dringend nodig hebben, is onderscheidingsvermogen. Laten we bidden dat de Heilige Geest, de Geest van de waarheid (Joh. 16:13), ons in alle waarheid zal leiden. Efeziërs 1:3 en 2:6 vertelt ons dat we al samen met Christus opgegaan zijn naar de hemelse plaatsen. Colossenzen 3:1-3 vertelt ons onze gedachten te richten op de dingen boven waar Christus zetelt. Wij brengen mensen in Zijn geestelijk koninkrijk en Hij brengt het koninkrijk op aarde als Hij terugkomt.


A word from the Lord for this time:   “Give yourself to the things of the Spirit and give yourself to the things that are eternal”…

Jezus heeft duidelijk gemaakt dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is
, want als het van deze wereld geweest was, zouden zijn dienaars gestreden hebben tegen de Romeinse overheersers, wat zij eerst ook wilden!! (Johannes 18:36). “Nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier,” zei Jezus…Het is duidelijk dat dit vierde koninkrijk, dat zal regeren tot de terugkomst van Jezus, dit doet door rampspoed. Om op aarde een “Christus” te ontmoeten die over het wereldrijk regeert dat in zijn naam is gesticht, een Christus die niet die van de Bijbel is, bereidt de KN dwaling de aarde voor op de komst van de antichrist die zal regeren voordat Jezus terugkomt om Zijn Koninkrijk op aarde te stichten en daarom is het de gevaarlijkste dwaling die er is.  Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij behoorden niet tot ons…(1 Joh. 2:19) . U zult dit wellicht vergezocht vinden; “christenen” die de antichrist aan de macht helpen. Maar iets dergelijks is eerder gebeurd. De meeste Duitsers noemden zichzelf christen in de jaren veertig; de protestanten in het noorden en de katholieken in het zuiden. En het overgrote deel van hen heeft vrijwillig via het stemhokje voor die duivel met dat rare snorretje gekozen met als gevolg een wereldwijde catastrofe plus de holocaust. Het lijkt onvoorstelbaar, maar dit kan weer gebeuren en daarom is de KN dwaling zo gevaarlijk ! In het boek “Moderne Koningen”, geschreven door John Garfield en Harold Eberle staat (pag. 70 en 71) dat de kerk op het punt staat om de (politieke) macht in de wereld over te nemen en het Koninkrijk nu op aarde te vestigen… De Amerikaanse prediker waar ik in het begin van dit artikel over schreef, zei dat “Jezus niet komt als een dief in de nacht, maar dat zijn komst zal worden aangekondigd via radio en televisie, via tijdschriften en dagbladen. Hij zal het onderwerp van gesprek zijn rond de hele wereld…” (“Verander uw kijk op profetie” pag. 56)  De verstandige lezer zal het duidelijk zijn dat dit nooit over Jezus kan gaan, maar over iemand anders. Drie maal raden wie dat is…

Staat er niet in Mat.24:27 dat Hij komt als de bliksem? Niemand weet het uur van Zijn komst, zelfs de Zoon niet! (Mat. 24:36). Nadat Jezus terugkomt zal hij de schapen van de bokken scheiden. Mattheus 25:33-34: “en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.”   Dus het is Jezus die persoonlijk het Koninkrijk geeft. Wij nemen het niet noch stichten het voor Hem. Het is een misleiding om anders te denken.

2 Timotheüs 4:1: “Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap.” Zoals we dus kunnen lezen in de Bijbel vindt de komst van Zijn Koninkrijk en Zijn verschijning gelijktijdig plaats, en gebeurt dit zowel met oordeel als met zegening. Leden van ons Eurospirit team zijn raadslid in hun stad voor een christelijke politieke partij. Ik ben er dus uiteraard niet tegen dat christenen meer invloed krijgen in de politiek en de maatschappij, maar niet op de manier zoals Lance Wallnau (7 mountains theorie) dat wil, want het streven naar een wereldwijde politieke machtsovername door de christenen is ongelooflijk naïef (of kwaadwillig), nota bene in een tijd dat we de afval van het geloof massaal zien toenemen in de westelijke wereld en we “door alle volken gehaat zullen worden om Zijn naam”, zegt de bijbel.  Streef dus niet in de eerste plaats naar aardse macht, maar laat Jezus door u heen gezien worden!

Ik vroeg de Heer eens om een duidelijke tekst over deze KN dwaling. Dezelfde avond in bed sloeg ik lukraak mijn bijbel open en las direct de volgende teksten:   2 Tess. 2: 1 t/m 12: 2 Tess. 2: “1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus… Christus en onze vereniging met Hem (dit gaat dus over de laatste dagen), 2. dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, ALSOF DE DAG DES HEREN (REEDS) AANBRAK (dus voortijdig = kingdom now). 3. Laat niemand u MISLEIDEN, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. 4. De tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is..” En zo gaat het verder helemaal over de antichrist en de grote verdrukking dat EERST moet gebeuren voordat het koninkrijk op aarde kan worden gevestigd en wij MET HEM als koningen kunnen regeren! En dan in vers 11: “En daarom zendt God hun een DWALING, die bewerkt, dat zij de leugen geloven (gezien de vorige teksten kan het niet anders dan dat dit over de kingdom now dwaling gaat)12.Opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid”.

Dit zijn dus niet mijn bedenksels maar dit is het Woord van God. Let maar eens op en ontdek dat mensen die in de KN  leer verstrikt zijn geraakt het nooit hebben over het komende oordeel dmv de grote verdrukking, de opname van de gemeente etc. Harold Eberle schreef  zelfs in een boek dat iedereen die gelooft dat er nog een antichrist komt en een grote verdrukking “mental paralysed is” , dus geestelijk niet in orde is…Toen hij mij persoonlijk vertelde dat de antichrist al is geweest in het jaar 70 zei ik tegen hem: “Dan is de wederkomst zeker ook al gebeurd, want volgens mijn bijbel gebeurt dit direct na de grote verdrukking” en: “Wanneer was dan het 1000 jarig vrederijk?” Hij zei niets, gromde wat onverstaanbaars, draaide zich om en liep weg… Deze KN dwaling is zo gevaarlijk omdat het uiteindelijk mensen (ook die zich christen noemen) er toe brengt om de komende wereldleider, die zich uiteindelijk zal openbaren als het beest/de antichrist, straks als een “messias” te aanvaarden. Net zoals de Duitsers, inclusief de meeste (aardsgerichte) christenen in de jaren 30 ook voor een duivel kozen, denkende dat hij een soort messias was die het 1000 jarig rijk kwam brengen.. Wel, dat hebben we geweten. Ook Openb. 11:15 toont aan dat wij nooit voortijdig zelf Gods Koninkrijk op aarde kunnen vestigen. Eerst komt de grote verdrukking, het beest, alle plagen, etc. en dan: “En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden…” En wij MET HEM, dan pas !! Derek Prince waarschuwde eind negentiger jaren ook voor deze dwaling. Hij noemde het een van de belangrijkste misleidingen van deze tijd…


Hoe kunnen we deze leer herkennen?
Een paar voorbeelden van subtiele misleiding en de bijbelteksten die vaak worden gebruikt:
1. Dominion:
Een Canadese prediker zei onlangs in een TV uitzending dat “we must take dominion”, want wij als christenen zijn geroepen om te heersen in deze wereld. Hij noemde daarbij onder andere Psalm 8: vers 4-9.  Maar dat gaat over de autoriteit die de mens (dus alle mensen en niet alleen christenen) heeft over de dieren. En niet over het feit dat wij als christenen nu al de macht kunnen overnemen in de wereld.. Dat gebeurt pas na de wederkomst en het herstel van alle dingen. En dus de vloek van de zondeval wordt hersteld.

2. Het herstel van alle dingen is nu?
“Hem (Jezus) moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen (dus Zijn wederkomst), waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher”; Handelingen 3:21.   En zelfs deze tekst wordt heel subtiel misbruikt door KN/dominion predikers door te beweren dat het NU (= kingdom now) de tijd is voor het herstel (wederoprichting) van alle dingen en wij dus nu de macht op aarde moeten gaan overnemen, want hun theorie is dat Jezus niet letterlijk terugkomt (!), maar via de Heilige Geest door ons heen…

3. Openbaar worden van de kinderen van God:
Rom. 8:19: (HSV) “Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God”. KN mensen zeggen dat dit binnenkort gaat gebeuren “door de wereldwijde opwekking die er aan komt..” Maar ze slaan (onder andere) het boek Openbaring over, want pas bij de wederkomst, als Jezus terug komt met Zijn heiligen dan weten we pas wie werkelijk Zijn kinderen zijn!
Er staat ook niet voor niets dat de hele schepping (inclusief de de dierenwereld, de natuur, etc.) uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God, juist omdat dit met de wederkomst te maken heeft, de vloek van de zondeval wordt verbroken en de tijd is aangebroken van het herstel van alle dingen..

4. De Geest uitgestort op alle vlees bij de “komende grote opwekking”
De KN dominionisten die geloven in een laatste grote wereldwijde opwekking gebruiken hiervoor ook vaak de tekst in Handelingen 2:17 dat “God in de laatste dagen zijn Geest zal uitstorten op alle vlees”.
Maar toen de Geest op de dicipelen viel in de bovenzaal zei Petrus in vers 16 “deze mensen zijn niet dronken, maar dit is het waar de profeet Joël over sprak dat het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees…(vers 17). Wat daar in die bovenzaal gebeurde 2000 jaar geleden dat was het waar Joël over sprak en sinds die dag is de Heilige geest beschikbaar voor iedereen (alle vlees) en dit heeft niets te maken met een eventueel komende opwekking en nog een tweede uitstorting van de Heilige Geest.

5. Landen redden
Steeds vaker hoor je dominionisten zeggen dat hele landen of zelfs hele werelddelen gered gaan worden.
Maar God red geen landen, hij redt alleen individuele personen.

6. De Gemeente zonder vlek of rimpel.
Vaak wordt ook door hen gezegd dat de “hemel op aarde” er nu aankomt. “Heaven on Earth” is een kreet die we steeds vaker te horen zullen krijgen. En daarbij zeggen ze ook nog dat door deze laatste beweging van de Geest uiteindelijk ook de Gemeente zonder vlek of rimpel tot stand zal komen. Er zijn zelfs enkele
extreme figuren in deze KN kringen die beweren dat we nog zullen meemaken dat er dan christenen zullen rondlopen die net als Jezus volkomen zonder zonde zullen zijn… Maar er komt helemaal geen beweging onder leiding van zelfbenoemde apostelen die nog even “de laatste vlekjes gaan wegwerken” in deze laatste dagen.
De Gemeente zonder vlek of rimpel dat zijn gelovigen van alle eeuwen die in het boek des levens staan en dat openbaar zal worden bij de wederkomst als Jezus terugkomt met Zijn Heiligen en daarom staat er ook in Rom. 8:19 dat dan pas openbaar zal worden wie werkelijk behouden zijn. Maar ook wie niet!! Onder andere degenen die zich christen hebben genoemd maar de Gemeente van Jezus Christus misleid hebben. “Zoals de vele antichristen die van ons zijn uitgegaan, maar ze behoorden niet tot ons” zoals staat in 
1 Johannes 2. Wees nuchter en waakzaam en blijf bidden voor onderscheiding.

Bert Panhuise


Meer:
Charisma: "Kingdom Now"? Nee, later! (pdf)...
Peter van Beugen - FocusopdeBijbel.org: Babylon - in de geschiedenis en vandaag (pdf)

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu