www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Nu al regeren?

Uitdaging - 1 september 2006

Het gevaar van Kingdom Now 

Bert Panhuise

Gastschrijver

De hoofdredacteur van het Amerikaanse blad Ministry Today schreef onlangs: "Een groeiende groep mensen is ervan overtuigd dat de gemeente de maatschappij zo zal infiltreren dat Jezus kan terugkeren naar een wereld die reeds door zijn volk zal zijn overwonnen. Maar deze groep schijnt er zich niet van bewust te zijn dat zij die het beest overwonnen dit deden door hun bloed en niet in het stemhokje of door een revolutie.”

In 2005 bezocht ik ergens in het midden van het land een bijeenkomst. De spreker, Steve Meyering, had het over alle mooie dingen die we kunnen verwachten'. Geen nare dingen zoals verdrukking of de antichrist, maar mooie dingen, zoals een kerk vol met perfecte christenen die de wereld gaan overnemen...

[ N.B.: Steve Meyering ontkent zelf iets te maken te hebben met de Kingdom-Now-leer. Inmiddels schijnt hij heel anders over profetie en toekomst te denken, kijk hier... Hij promoot echter nog wel steeds zijn boek “Verander uw kijk op profetie” (in het Nederlands en het Engels). Daarin staat ondermeer dat de antichrist al is geweest in het jaar 70…
En dat als Jezus terugkomt, Hij wereldwijd zal worden aangekondigd via de media, radio, televisie, etc. Maar dat is de vergissing!! Dat gaat over de valse messias, de tegenstander, want Jezus komt als een dief in de nacht. Helaas geloven heel veel pinksterchristenen deze uitleg, die in feite toch de glorieuze Kingdom-Now leer is. (toevoeging in 2017 door Harry Sleijster) ]

Ik viel van de ene verbazing in de andere. In zijn boek met de titel ‘Verander uw kijk op profetie’ stond onder meer dat Jezus niet komt als een dief in de nacht en dat de grote afval en de grote verdrukking reeds 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden (pagina 45).

In 2 Tessalonicenzen 2 en 3 kunnen we lezen dat de grote afval en het openbaar worden van de mens der wetteloosheid bijna gelijktijdig zullen plaatsvinden. Dat dit niet 2000 jaar geleden gebeurd is, wordt duidelijk uit Matteüs 24 vers 29, waarin staat dat terstond na de verdrukking Jezus terugkomt op de wolken met grote macht en heerlijkheid.

Omdat volgens mij bijna iedere prediker deze teksten kent, denk ik dat we hier niet te maken hebben met naïviteit, maar met bewuste misleiding. In dit geval de misleiding van de _Kingdom Now (KN) beweging waarover in Nederland nog weinig bekend is. Het deed me ook denken aan Hymeneüs en Filetus in 2 Timoteüs 2:17 18: Tot hen behoren Hymeneüs en Filetus die uit het spoor der waarheid zijn geraakt met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken..."

Derek Prince waarschuwde eind negentiger jaren al voor de leer van KN. Hij zag het als een van de belangrijkste misleidingen van deze tijd. Omdat je van het regeren van Christus weinig kunt zien, heeft de mens altijd al geprobeerd zichzelf en de gemeente meer macht te geven dan hun eigenlijk toekomt. Er is een doctrine die ons leert dat we kunnen heersen over de wereld, zoals de KN beweert. Waar zegt de Bijbel dat we alle autoriteit hebben, net als Jezus? De autoriteit die Hij had afgelegd toen Hij de hemel verliet om een dienaar (mens) te worden op aarde, was aan Jezus teruggegeven (Filippenzen 2: 5 8). Hij heeft deze volledige autoriteit nooit aan de Kerk gegeven.

Natuurlijk hebben we onder Zijn leiding een zekere autoriteit, maar niet alle autoriteit zoals Hij die wel heeft. Tenslotte is Hij God en wij niet. Wij hebben wel de macht om ‘op slangen en schorpioenen te treden', dus demonen uit te drijven. Maar niet de macht om alle regeringen van deze aarde omver te werpen en over te nemen; althans niet voordat Jezus terugkomt.

In Psalm 145:13 wordt over de Heer gezegd: "Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen, uw heerschappij is over alle geslachten." We kunnen zien dat niet de Kerk over de natiën regeert, maar Jezus. Wij mogen meeregeren, maar dit kan absoluut niet zonder zijn letterlijke aanwezigheid!

Ik las in diverse artikelen over een 'nieuwe reformatie', die in een volwassen kerk slechts gerealiseerd wordt als we onder het leiderschap van 'nieuwe apostelen en profeten' komen. Ze kan niet tot stand komen zonder dit leiderschap. Deze groep van apostelen en profeten van de laatste dagen zou dan de weg moeten bereiden voor Zijn Wederkomst. Deze groep leiders (wie benoemt hen?) zal helpen bij het herstel van de eenheid en perfectie van de kerk...

De meesten van hen geloven niet in de opname van de Gemeente en de grote verdrukking. Daarom zie je vaak op de websites van deze 'apostelen' dat ze boeken aanprijzen waarin staat dat de antichrist al 2000 jaar geleden is geweest (Nero). Deze mensen menen dat het Koninkrijk eerst hier op aarde gebouwd moet worden en als dit gebeurd is, nodigen zij Jezus uit terug te komen en plaats te nemen op de troon. Maar als de Gemeente dit allemaal kan voordat Hij terugkomt, waarom is het dan nog nodig dat Jezus terugkomt? De heerschappij en het Koninkrijk zullen pas bij de wederkomst van Jezus aan de heiligen worden gegeven.

Als het Koninkrijk komt, is Jezus daarbij en dienen we Hem, en niet deze 'profeten of apostelen'. Daniël 7:27: "En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen hem dienen en gehoorzamen."

Degenen die een machtspositie innemen in het valse koninkrijk zullen bedrogen uitkomen en moeten werken voor de duivel, Openbaring 17:12 en 13: "En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar een uur ontvangen zij macht als koningen met het beest. Dezen zijn een van zin en geven hun kracht en macht aan het beest." Zij zijn één van gedachten, en zij geven de macht en autoriteit aan het beest.


Jezus zei tegen zijn volgelingen: zolang je in de wereld bent zal er rampspoed zijn; de hele wereld is in handen van de boze. Wij redden mensen uit zijn handen en kunnen demonen uitdrijven, maar hebben geen totale controle over hem! Waarom zou iemand de wereld willen bezitten en regeren als die gevallen is en onder het oordeel komt? Ik vergelijk deze wereld wel eens met een luxe passagiersschip dat onontkoombaar op de rotsen afvaart. Onze taak is om zoveel mogelijk mensen in de 'reddingsboten' te krijgen door hen op Jezus te wijzen. Het is niet onze taak om de macht op het schip over te nemen via muiterij.

Jezus heeft ons gezegd te bidden dat Zijn Koninkrijk mag komen, niet dat we het voor Hem moeten innemen zonder dat Hij daarbij aanwezig is (al zullen de aanhangers van KN zeggen dat Hij 'aanwezig is door ons heen'). Als wij het Koninkrijk bouwen, wie zal er dan over regeren? Wij? Niet echt een prettige gedachte. Het Koninkrijk Gods dat in deze wereld wordt gevestigd, zonder de fysieke terugkomst van Jezus? Hoe bijzonder! Jezus, blijf maar waar U bent, we roepen wel als we uw hulp nodig hebben.

Om op aarde een 'Christus' te ontmoeten die over het wereldrijk regeert dat in zijn naam is gesticht, een Christus die niet die van de Bijbel is, bereidt KN (wellicht ongewild) de aarde voor op de komst van de antichrist, die zal regeren voordat Jezus terugkomt om Zijn Koninkrijk op aarde te stichten. "Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij behoorden niet tot ons..." (1 Johannes 2:19).
U zult dit wellicht vergezocht vinden; christenen die de antichrist aan de macht helpen. Maar iets dergelijks is eerder gebeurd. De meeste Duitsers noemden zichzelf christen in de jaren veertig; de protestanten in het noorden en de katholieken in het zuiden. En op een kleine uitzondering na hebben zij bijna allemaal vrijwillig via het stemhokje voor een duivel gekozen... Het lijkt onvoorstelbaar, maar dit kan weer gebeuren en daarom is de KN-dwaling zo gevaarlijk!

In het boek Moderne Koningen geschreven door John Garfield en Harold Eberle staat dat de kerk op het punt staat om de (politieke) macht in de wereld over te nemen en het Koninkrijk nu op aarde te vestigen... (pagina 70 en 71) De Amerikaanse prediker Steve Meyering zei dat 'Jezus niet komt als een dief in de nacht, maar dat zijn komst zal worden aangekondigd via radio en televisie, via tijdschriften en dagbladen. Het zal het onderwerp van gesprek zijn rond de hele wereld...' De verstandige lezer zal het duidelijk zijn dat dit nooit over Jezus kan gaan, maar over iemand anders. Drie maal raden...

Staat er niet in Matteüs 24:27 dat Hij komt als de bliksem? Niemand weet het uur van Zijn komst, zelfs de Zoon niet! (Matteüs 24:36). Nadat Jezus terugkomt zal hij de schapen van de bokken scheiden. Mattheüs 25:33 34: ....en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen: 'Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.’”

Dus het is Jezus die persoonlijk het Koninkrijk geeft. Wij nemen het niet, noch stichten het voor Hem. Het is een misleiding om anders te denken. 2 Timoteüs 4:1: Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap." Zoals we dus kunnen lezen in de Bijbel vindt de komst van Zijn Koninkrijk en Zijn verschijning gelijktijdig plaats, en gebeurt dit zowel met oordeel als met zegening.

We hebben zojuist weer enkele televisieprogramma's gemaakt met politici van de ChristenUnie. Ik ben er dus uiteraard niet tegen meer invloed van christenen in de politiek en de maatschappij, en als zakenman hoop ik dat christenen meer invloed krijgen in het bedrijfsleven, maar dat is niet hetzelfde als het streven naar (hoe naïef!) een wereldwijde machtsovername. Jesaja 60:2: "Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden..."
Streef niet in de eerste plaats naar macht, maar laat Jezus door u heen gezien worden!

(Bert Panhuise is voorzitter van TBN Nederland en Eurospirit, www.eurospirit.nl  )
( Meer op http://www.eurospirit.nl/artikelen/ )

[ “Verander uw kijk op profetie” door Stephen Meyering © Glory Rain Ministries 2005
   Mensen verliefd maken op Jezus. Dat is de passie van ex-hippie Steve Meyering, een Amerikaanse opwekkingsprofeet die eind mei Friesland bezoekt. 'Iemand die twijfelt of God echt bestaat, dagen wij uit om de glorie van God zichtbaar en tastbaar mee te maken', zegt een woordvoerder van de interkerkelijke Stichting De Geopende Deur in Drachten. Op uitnodiging van de stichting spreekt Steve Meyering maandagavond 29 mei om 20.00 uur in Zwaagwesteinde, Noorderstationsstraat 52, dinsdagavond 30 mei om 20.00 uur in gebouw Elim, Zuidkade 54 te Drachten en woensdag 31 mei om 20.00 uur in Surhuisterveen, De Dellen 8.... ]

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu