www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

5 Verslagen Katwijk Conferentie – Aankondiging Apeldoorn Conferentie

Verslag van Willem Ouweneel www.willemouweneel.nl

AANKONDIGING
CONFERENTIE IN APELDOORN
Thema:
'Het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik'
5-7 oktober 2007

Met groot genoegen doe ik deze vooraankondiging.
Een interkerkelijk team in Apeldoorn heeft het plan opgevat een conferentie te organiseren die DV zal duren van vrijdagavond 5 tot en met zondagmiddag 7 oktober a.s.
Tijdens deze conferentie hoop ik bijbelstudies en workshops te geven over het onderwerp 'Het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik' (Lc17:21). Waar Jezus onder ons leeft en werkt, wordt de kracht van de Koning zichtbaar. 'Wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat', heeft Jezus gezegd (Jh14:12). Wat is toch het geheim achter deze woorden? Zien en ervaren wij de aanwezigheid van de Koning en zijn rijk in deze tijd? Wat bedoelt Jezus met 'het koninkrijk der hemelen breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar' (Mat. 11:12)? 
Het zal niet alleen bij onderwijs blijven; we zullen met en voor elkaar bidden en ons openstellen voor de Here Jezus, de grote Koning. Hij is het immers die er alles voor over had en heeft om zijn koninkrijk in en door ons met kracht tot bloei te laten komen.
We zullen ook ruim de tijd nemen om samen de Koning te aanbidden; we doen dat onder leiding van Rolof Mulder, bekend van 'Wereld van Verschil'.
De toegang is vrij; er zal een collecte worden gehouden om de kosten te dekken. 
Noteert u deze data vast in uw agenda!
U dient zich wel op te geven in verband met het maximum aantal plaatsen; ik zal u zo gauw mogelijk meedelen hoe en waar u zich kunt opgeven.

Meer info op: www.aanbidding.net

Katwijk, 10-6-2007

Buitengewone Conferentie 'Een koninkrijk van kracht'

Wat hebben we een buitengewone conferentie in de Triumfatorkerk te Katwijk aan Zee gehad (8 en 9 juni, 'Een koninkrijk van kracht')! Zelden heb ik tijdens een Nederlandse conferentie zoveel kracht van de Heilige Geest mogen meemaken (maar ja, misschien heb ik ook nog niet zoveel meegemaakt...). De conferentie was georganiseerd door Kingdom Ministries (zie www.kingdomministries.nl) en de gemeente Het Kruispunt in Rijnsburg/Katwijk (zie www.tkruispunt.nl). Sprekers waren Anthon van der Laak van Kingdom Ministries, Wilkin van de Kamp van de Euregio-gemeente in Aalten (een Duits-Nederlandse gemeente) (zie www.bevrijdingspastoraat.nl) en ikzelf.
Er waren ca. 500 deelnemers en daarmee was de kerk bomvol. Er waren vier bijbelstudies: 'Vervulling met de Geest' (WJO), 'Gaven van de Geest' (AvdL), 'Zalving met de Geest' (WvdK) en 'Leiding van de Geest' (AvdL). Bij de eerste studie was er een oproep om innerlijke blokkades, die de vervulling in de weg staan, op te ruimen; eenderde van de deelnemers kwam naar voren! Toen wisten we al dat er grote dingen zouden gebeuren.
Er waren vier workshops: over tongentaal (WvdK), profetie (AvdL), genezing (WJO) en bevrijding (WvdK). Bij de eerste gingen velen voor het eerst in tongen spreken. Bij de tweede ontvingen velen voor het eerst profetische beelden en woorden; verschillenden ontvingen dezelfde beelden en woorden, met een rijke betekenis, wat een bijzondere bemoediging betekende. Bij de derde workshop legde bijna de ene helft van de deelnemers de andere helft, die ziekten en kwalen hadden, de handen op; twaalf personen getuigden dat zij genezing hadden ontvangen, sommigen d.m.v. personen die nog nooit eerder iemand de handen hadden opgelegd.
De twee grote avondsamenkomsten werden geleid door WvdK resp. WJO. De eerste avond werden de mannen naar voren geroepen die zich opnieuw aan de Heer wilden toewijden; de respons was geweldig. De vrouwen baden voor en zegenden de mannen. De tweede avond kwamen de vrouwen naar voren; wij mannen beleden wat wij de vrouwen door de eeuwen heen hadden aangedaan en nog aandeden. Dat bracht een geweldige beweging van de Geest op gang, vooral bij de vrouwen, maar ook bij de mannen. Ten slotte heeft het sprekers- en nazorgteam alle aanwezigen een voor een gezegend. 
Het was overweldigend. We vertrouwen erop dat het gaat doorwerken in Katwijk e.o. en in de hele bollenstreek. God is goed!


12-6-2007 - Verslag van Anthon en Joke van der Laak

Conferentie 'Een koninkrijk van kracht'

De Triumfatorkerk was van 8-9 juni de plaats waar het Koninkrijk van de Hemel zichtbaar werd op de aarde. Het gebeuren was het gesprek op de vrijdagmarkt die iets verderop plaatsvond. Mensen die uit het naastgelegen zwembad kwamen spraken dat er iets uitstraalde van het gebouw. De koster sprak enthousiast dat dit meer moet gebeuren.
Uit verschillende kerken en kringen vanuit het hele land, maar voornamelijk uit de Bollenstreek waren mensen gekomen met honger naar meer onderwijs over de Heilige Geest. De aanbidding die geleid werd door Frank en Marlou van Essen en hun team van ‘Dew Ministries‘ werd als hemels ervaren.

Onderwijs
Het onderwijs wat afwisselend werd gegeven door Willem J. Ouweneel, Wilkin van der Kamp en Anthon van der Laak boeide enorm. Een van de deelnemers was zo verbaasd dat de ruim 500 deelnemers ondanks de harde kerkbanken zo geconcentreerd aan het luisteren en schrijven waren. Telkens stootten sommigen elkaar aan om te zeggen; zie je wel. Het heldere onderwijs over vervulling met de Geest en Gaven van de Geest maakte de weg vrij om te komen en te ontvangen. Op beide oproepen reageerde het overgrote deel van de deelnemers.
De praktijkmiddag hielp mensen om te gaan spreken in nieuwe tongen. De profetische gaven werden helder uiteengezet. In het praktische gedeelte ontvingen verschillende mensen een beeld of visioen en waagden het om het te delen en te laten toetsen. Het was zeer bemoedigend. Een evangelist uit Zwolle ontving voor het eerst een openbaring dat er een vrouw was die moeilijk kinderen kon krijgen en die gebeden had om een kind voordat haar vader zou sterven. Na die dienst kwam er een jonge vrouw en vertelde dat ze geschokt was om te horen dat God tegen haar persoonlijk sprak. Het was letterlijk voor haar. De evangelist mocht met haar bidden dat God haar gebed zou verhoren.

Kracht
Die avond was de kracht van God sterk aanwezig. Na de prediking was er een oproep voor de mannen om zich opnieuw toe te wijden aan God en al hun nood, moeite en strijd bij God te brengen. Het was enorm ontroerend om de ruimte voor het podium en het middenpad vol te zien met mannen. De vrouwen begonnen te zingen; Jezus, alles geef ik U, wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. Er stroomden zoveel tranen bij de mannen. Velen getuigende van een diepe aanraking en schoonwassing en vervulling. Toen we de avond wilde afsluiten brak er zo’n vreugde uit dat we eindigende met feestvreugde en dans door de kerk heen. Ook de leden van de Triomfator kerk die aanwezig waren liepen mee om God groot te maken. Het was zo heilig, puur en vol van vreugde. Dat was nog nog nooit eerder gebeurd. Een vrouw zagen we tijdens de aanbidding aan het begin van de avond dansen voor de Heer. Het zag er zo door de Geest geďnspireerd uit. Later toen we navraag deden bleek het dat het de eerste keer van haar leven was dat ze zoiets gedaan had. Ze kwam uit de Christelijke Gereformeerde kerk.

Zalving
Zaterdagmorgen ging het over Zalving van de Geest en leiding van de Geest.
Een van de deelnemers schreef ons:
Toen er zaterdag gevraagd werd om stil te zijn en je op God te richten en Hem te vragen of je een zalving mocht ontvangen, deed ik dat. Ik richtte mij helemaal op Hem en vroeg Hem om een zalving. Wat gebeurde er vervolgens; Het voelde alsof er olie over mijn hoofd vloeide, boven op mijn hoofd en over mijn rechter slaap. Wauw! Die avond pakte Irma mijn hoofd vast en zei ‘Bah, je hebt helemaal een vet hoofd, bovenop en hier rechts bij je slaap...’ (en ja, ik had me echt die ochtend nog gedoucht). Ik was van mijn stuk!

Genezing
De workshops die zaterdagmiddag over genezing werd gevolgd door het bidden met zieken. Mensen die nooit voor een zieke hadden gebeden onder handoplegging, baden met zieken. Meer dan de helft van de aanwezigen had gebed nodig. Het was ontroerend om dwars door de kerk mensen met elkaar te zien bidden.
Dezelfde deelnemers schrijft:
Die middag bij het genezen van de zieken heb ik mij de handen laten opleggen. Ik had al jaren lang last van mijn rug en knie. Voor die broeder was het de eerste keer dat hij iemand mocht genezen. Nu, we zijn een paar dagen verder en ik heb geen last meer van de knie, het is over! Dank U wel Heer, wat bent U goed! Wat nu dus? Oké, ik hoor je het al zeggen: ‘Ga praktiseren’! Zal ik gaan doen! Ik wil een werktuig van Hem zijn, alles doen om Hem groot te maken.

Heilige Geest
De sprekers waren zo eerlijk en transparant over hun eigen worsteling met God en hun wandelen in de gaven en het werk van de Heilige Geest. Ook zo op zaterdagavond, toen broeder Ouweneel sprak. De vrouwen werden die avond uitgenodigd om zich opnieuw toe te wijden aan God en alles aan Hem te geven wat in de weg staat.
Een van de deelnemers stuurde ons dit:
Toen ik mijn vrouw weg zag lopen zeiden mijn lippen; You will never be the same... daag.
Vrijwel direct erna raakte het mij hoeveel vrouwen er naar voren liepen en werd ik weer bepaald bij het visioen van die beek in de hoogte* die nu zo vol was dat mijn blik al naar boven ging en ik mij afvroeg wanneer de inhoud zou vallen. Zodra Willem voorging in gebed en vergeving vroeg voor wat mannen de vrouwen al die eeuwen hadden aangedaan en nog steeds deden, viel de inhoud van de hemelse beek met zo’n kracht dat ik vrijwel niet kon blijven staan en er zoveel opwelde in mijn hart dat er heel veel tranen van blijdschap en verdriet begonnen te lopen over mijn wangen. Met name het moment na het inzetten van het lied viel er zoveel uit de hoogte. Met elk woord van het lied van vrede viel er meer en hoorde je de reactie in de zaal. Toen keek ik opnieuw omhoog en zag een zoom, de onderrand van een kleed/mantel en twee voeten met de tekenen daarin. Toen degene die voorging bad dat de Heilige Geest de vrouwen mocht vullen en het mocht zijn als ‘dikke stroop/olie’ zag ik deze Persoon nog eenmaal. Nu met een hoorn in zijn hand, waaruit Hij vervolgens goot. Hierna viel er nog meer heerlijkheid en mocht ik alleen nog maar zeggen ‘ontvang, ontvang, ontvang’, vele malen. Ik heb nog nooit zoveel gehuild in een dienst als vanavond. Door dit beeld werd het hart van mij aangeraakt en ik mocht ergens beseffen dat wat er viel VREDE, HELING, maar vooral LIEFDE was. Dit gevoel kan ik niet verder dan met deze woorden uitdrukken.

Niemand wilde daarna naar huis. Met moeite kregen we mensen vanuit de zaal naar de gang en naar buiten. Buiten stonden overal groepjes mensen bij elkaar om God te loven en groot te maken. Fietsers die langsreden bleven gefascineerd kijken wat daar gebeurde. Bewoners van een naastgelegen flatgebouw stonden met hun neus voor het raam te kijken wat allemaal aan de hand was bij de kerk. Een groep uit Groot Ammers stond daar wel een half uur.
En daarna de zondag; De gemeente in Groot Ammers deelde dat het zo krachtig doorwerkte in hun dienst dat de prediker zich afvroeg wat er met hen gebeurd was. In een lokale baptisten gemeente vroeg een deelnemer of hij die avond iets mocht delen in de dienst. Het resultaat was dat veel mensen naar voren kwamen, neerknielden en beleden dat ze lauw waren en meer van Gods Geest wilden. In Rijnsburg werkte het door in de ochtenddienst en kwamen mensen naar voren en knielden neer om zich te verootmoedigden en werden er zonden beleden. God is bezig om de Bollenstreek klaar te maken voor opwekking!

Het team van Kingdom Ministries bedankt allen die zich ingezet hebben voor deze conferentie. Nazorgers, bidders, catering, gastgezinnen, musici, sprekers, etc.
Bovenal zijn we onze Hemelse Vader dankbaar dat we mochten zien dat Zijn koninkrijk een Koninkrijk van Kracht is!

P.S. Alle toespraken en studies zijn opgenomen en kunnen als serie besteld worden. 10 cd’s in twee boxen voor Euro 37,50 (excl. verzendkosten). Deze kunt u bestellen door een email te sturen naar info@kingdomministries.nl.

* Visioen dat deze broeder had
Al tijdens de aanbiddingdienst begon zich het eerste beeld te ontvouwen. Elke keer waren er korte momenten waarop er een beeld was van een beek hoog in de bergen die zich telkens als het beeld zich voordeed groter en krachtiger was. De eerste keer dat de inhoud de aarde raakte, was het als een bergwaterval welke een plaats van water vormde waarna een liefdevolle, zachtmoedige hand de mensen in Nederland er naartoe probeerde te voeren. De Geest bepaalde mij bij alle hoeken van het land waar de hand de mensen probeerde vandaan te trekken en waarvoor ik elke keer in tongen moest bidden. Nog tijdens de aanbiddingsdienst hoorde ik een stem die zij; ‘Rijd, witte ruiter, Rijd!’, en ze gingen langs de kust richting Zeeland. Tevens werd ik bepaald bij een plaats Appingendam (ik weet niet of deze plaats bestaat??), waarbij ik heftig moest bidden in tongen en waarna ik zag dat er een donkere wolk over verbroken en weggeblazen werd.
Na dit beeld kwam er een kort beeld waarbij de Triomfatorkerk van boven af heel klein leek en er veel water op neerviel en de muren het niet hielden en het water eruit wegstroomde.


15-6-2007 - Verslag van evangelist Henk van Zon

Conferentie 'Een koninkrijk van kracht'

Op 8-9 juni was er in Katwijk de conferentie ‘Koninkrijk van kracht’ van ‘Kingdom Ministries’! Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. De kracht en zalving van de Heilige Geest was zo sterk aanwezig. De conferentie werd geleid door Anthon van der Laak, Wilkin van de Kamp en Willem Ouweneel. In totaal waren er acht diensten van 10.00 uur ‘s ochtends tot 22.00 uur ‘s avonds over twee dagen. De aanbiddingsleiders waren Frank en Marlou van Essen.
Op dag één hadden we onderwijs over Vervulling met de Geest, Gaven van de Geest, Tongentaal en Profetie. ‘s Avonds was er een algemene krachtige boodschap over het Koninkrijk van Kracht door Wilkin van de Kamp. Tijdens de eerste dienst kregen de mannen de gelegenheid om naar voren te komen om alles terug te geven aan God. Heb God lief boven alles en geef alles aan Hem, zodat Hij je kan gaan gebruiken. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. Bijna alle mannen kwamen naar voren en knielden voor de Here!
Profetie
De les over profetie van Anthon van der Laak was een workshop. Wat we geleerd hadden werd onmiddellijk in de praktijk gebracht. Heel bijzonder. Anthon gaf aan het einde van de dienst aan dat we stil zouden worden, om de Here tot ons te laten spreken. Na een moment van stilte mochten de mensen die een woord of een beeld hadden ontvangen naar voren komen. Anthon vertelde dat er 20 mensen naar voren zouden komen. Het waren er exact 20! Eén van die 20 mensen was ikzelf. Tot mijn eigen verbazing, want ik heb nog nooit een profetie ontvangen. Ik weet natuurlijk van profetieën af, maar had me er (nog) niet mee bezig gehouden of er over gepredikt.
Iedereen gaf door wat ze hadden ontvangen. De één een woord, de ander een beeld. Als één van de laatste was ik aan de beurt. Ik vertelde: ‘Ik zag een zwart vierkant. Vanuit dat zwarte vierkant sprak God en zei: Er is hier een vrouw die geen kinderen kan krijgen. En God zei: Zij zal een kind baren! En God zei specifiek: Zij zal een kind baren voordat haar vader sterft!’ De zaal reageerde heftig. Het was ook een heftige profetie. Anthon vroeg of iemand zich aangesproken voelde. Niemand stak zijn hand op. 
Na de dienst gingen we eten en voordat de avonddienst begon nam ik nog even een kijkje op de boekentafel. Mijn vriend Theo tikte mij op de schouder en vertelde dat er een vrouw was die gevraagd had of ik met haar wilde bidden. Ik ging de zaal binnen en zag Anthon staan praten met een vrouw. Vertel het hem maar, zei hij. We gingen naar een aparte ruimte en de vrouw begon te vertellen. Ze zei: ‘Toen jij de profetie uitsprak, keken mijn man en ik elkaar aan. We trokken helemaal weg en moesten gelijk huilen. 14 jaar geleden heb ik mijn moeder verloren en afgelopen december heb ik een miskraam gehad. De hele tijd gaat er door mijn hoofd dat ik zo graag zou willen dat mijn vader die al op leeftijd is zou meemaken dat ik een kind zou krijgen.’ Toen moest ik zelf huilen! Wat een grote God hebben we! Wat een bemoediging voor ons allemaal! Later die avond mocht ik ervan getuigen voor de hele zaal. De avond werd afgesloten met lofprijs aan de Here! Wat een dag!

Genezing
De volgende dag ging het onderwijs over Zalving van de Geest, Leiding van de Geest, Genezing en Bevrijding. ‘s Avonds sloot Willem Ouweneel de dienst af met een boodschap over Koninkrijk van Kracht (deel 2) en vertelde hij over de verandering in zijn leven. ‘s Middags ging de workshop over genezing. Marcus 16:18 zegt: op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. Nadat Willem Ouweneel hierover gesproken had en duidelijk vanuit Gods woord had uitgelegd hoe dat zit, werd ook dit in de praktijk gebracht. De handen werden opgelegd en twaalf mensen kwamen naar voren en getuigden van genezing! Halleluja! God is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Als Hij toen mensen genas, doet hij dat vandaag ook nog! Wat een feest!

Bevrijding
Wilkin van de Kamp sprak aan het einde van de middag over bevrijding en alleen het verhaal van de vrouw die haar tomatensap instraalde (Reiki) is al de moeite waard om de CD box te kopen die beschikbaar is van deze conferentie. Zie www.kingdomministries.nl.
Wilkin, een specialist op het gebied van bevrijding (www.bevrijdingspastoraat.nl), legde helder en duidelijk hoe en wat uit over bevrijding en dat ging gepaard met bijzondere verhalen over wat hij zoal meemaakt in deze bijzondere bediening.

Na deze dienst was het alweer etenstijd en toen we terug kwamen stond Anthon weer met een vrouw te praten. Het bleek dat ook zei zich aangesproken voelde door de profetie die ik had uitgesproken en ze vroeg of ik ook met haar en haar man wilde bidden. Het bleek dat zij al 13 jaar geen kinderen konden krijgen. Ik heb met liefde voor hen mogen bidden en we hebben de Here geprezen voor Zijn liefde! 
De laatste dienst is moeilijk te omschrijven maar wat we hier met ons allen hebben ervaren was echt bovennatuurlijk! Aan het eind van de dienst werd aan de vrouwen gevraagd of zij naar voren wilde komen om ook voor de Heer te knielen en alles aan Hem te geven. Op een enkele vrouw na, kwamen ook alle vrouwen naar voren. Er was geen ruimte genoeg en ze knielden overal waar mogelijk was. De mannen zongen ‘Vrede van God’ over de vrouwen en we waanden ons allen even in de hemel. Willem Ouweneel vroeg namens iedereen (en in het algemeen) vergeving aan de vrouwen over wat hen was aangedaan door mannen in de loop der jaren. De één naar de ander begon te huilen en op het laatst, zo leek het, huilde bijna iedereen. Ik heb nog nooit in mijn leven de kracht en zalving van de Heilige Geest zó sterk ervaren als op dat moment! We konden alleen maar stil zijn en huilen.


 De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu