www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

TRIN's India-reis van 14 t/m 24 februari 2009

Op 14 februari vertrok TRIN met evangelist Mattheus van de Steen met een groep van 69 Nederlanders naar India voor een grootschalige campagne in de stad Bhimavaram. Deze plaats ligt in het zuidoosten van India in het district Andhra Pradesh. In dit zeer arme gebied, waar TRIN al enkele jaren actief is, houden we gedurende 10 dagen overdag outreaches en ‘s avonds campagnes. Hierbij werken we nauw samen met een lokale organisatie waarbij 1500 Indiase evangelisten en leiders zijn aangesloten.

Lees de verslagen en bekijk de video's
op:
         www.vergadering.nu/leesmap20090203-trin-ouweneel-met-trin-naar-india.htmProf. dr. Willem J. Ouweneel: "Al langere tijd 'droom' ik van jongere mannen en vrouwen, die durven dromen van een grote geestelijke doorbraak in ons land, en die ook de moed hebben hun nek uit te steken om die droom gestalte te geven. Mattheus is bij uitstek zo'n dromer en doener. Ik hoop dat vele jongeren en ouderen zich door zijn boek en zijn werk zullen laten inspireren."
Durf te dromen
Mattheus van der Steen
224 pag. € 16,95

Publieksprijs 2009...
Bestel het boek...

Kritiek na de India-reis

26 februari 2009
Willem Ouweneel gaat in op de kritiek

Goedgelovig:

Naar aanleiding van kritische kanttekeningen op Goedgelovig bij de recente TRIN-campagne in India, hebben we reisleider Willem Ouweneel twee vragen voorgelegd met het verzoek hier in een zelfstandige column op in te gaan. Dit zijn de vragen:

1. Wat vindt u inhoudelijk (de plaagstootjes negerend) van de kritiek zoals verwoord in deze bijdrage op Goedgelovig? (H)erkent u deze kritiek? Waarom wel of niet?

2. Veel mensen begrijpen niet dat u als wetenschapper en opinieleider met een lange staat van dienst en altijd goed onderbouwde meningen actief meewerkt met campagnes van uitgesproken charismatische organisaties die doorgaans uitblinken een makkelijk evangelie en discutabele ministry praktijken. Het is duidelijk dat de associatie met Ouweneel voordelen heeft voor TRIN (wat onvriendelijker gezegd: TRIN trekt zich in de pr op aan Ouweneel). Waarom kiest u hiervoor? Realiseert u zich dat veel mensen dat niet begrijpen? Zou u dat willen toelichten? Hieraan gekoppeld: u schreef deze maand een kritische beschouwing in Charisma over de charismatische beweging, maar de meeste kritiekpunten betrekt u niet op TRIN of Charisma zelf. Dat roept bij ons de vraag op: zíet u het dan niet, of wilt u de kritiek bewust niet publiekelijk uiten, maar komt deze in de persoonlijke sfeer wel aan bod?


REACTIE WILLEM J. OUWENEEL:

Goedgelovig en andere sites hebben nogal negatief gereageerd op onze TRIN-reis naar India en op mijn betrokkenheid bij TRIN. Daarom hier zeer beknopt enkele toelichtingen (waarbij ik maar niet reageer op het sarcasme en de lelijke insinuaties in veel reacties):

1. Voor zover ik geïnformeerd ben is het helemaal niet juist dat je in India zomaar massale evangelisatiecampagnes kunt houden. Verschillende zijn de laatste tijd verboden of afgebroken. De laatste echt grote was bij mijn weten van Benny Hinn, na jaren van moeizame voorbereiding.

2. Wij zijn niet helemaal gek en begrijpen zeer wel dat een dergelijk ‘westers muziekfestival’ grote massa’s aantrekt. We begrijpen ook zeer wel dat van alle mensen die hun hand opsteken hoogstens een fractie echt bekeerd is. We zullen moeten afwachten hoeveel mensen de decision cards daadwerkelijk terugsturen en wat er van de ‘bekeringen’ overblijft als onze (vele) medewerkers daar met de mensen gepraat hebben. Toch weten we van vorige campagnes in India dat er wel degelijk echte bekeringen zijn. In een van de door TRIN bediende dorpen is de hindoetempel inmiddels vervangen door een kerkgebouw. We kwamen onderweg een man tegen die bij een vorige campagne gelovig was geworden en nu van dorp tot dorp reisde om het evangelie te verkondigen.

3. Wij hebben in verkondiging en onderwijs steeds weer benadrukt dat Jezus niet de zoveelste nieuwe godheid in het hindoeïstische pantheon is, en dat wie Jezus consequent wil volgen alle hindoegoden zal moeten afzweren.

4. Het is onjuist dat TRIN alleen maar even wat rijst en dekens komt droppen en dan weer vertrekt. Het gaat TRIN juist om blijvende verbetering; zo verzorgt zij dagelijks een groot aantal wezen en weduwen in India en elders. In een aantal dorpjes zijn waterpompen aangebracht en hier en daar zelfs verlichting. Inheemse TRIN-mensen brengen dagelijks bijbelonderwijs in een aantal dorpen.

5. Sinds wanneer hebben evangelisten en zendelingen er zich iets aan gelegen laten liggen inheemse extremistische afgodendienaars ‘tegen de haren in te strijken’!? DiaKonos had hetzelfde over Paulus in het boek Handelingen kunnen schrijven. Het ging trouwens in Hand. helemaal niet alleen om ‘jodengenoten’; denk maar aan de onwetende afgodendienaars in Lycaonië of in Athene (Hand. 14 en 17). Ook de rest van de kritiek van DiaKonos slaat nergens op: zo gaat bijv. een TRIN-gezin langere tijd in Bhimavaram wonen om het zendingswerk te helpen verdiepen en TRIN staat in voortdurend contact met een aantal plaatselijke voorgangers en evangelisten, van wie verschillenden door TRIN betaald worden, mensen die zelf weer vele andere voorgangers trainen om de pasbekeerden te coachen.

6. Dan wat het artikel in Charisma betreft. Ik heb acht ‘charismatische malloterieën’ opgesomd, en ieder die de schoen past moge die aantrekken, inclusief Charisma zelf en TRIN. Charisma ken ik overigens nauwelijks; TRIN wel, en reken er maar op dat ik de vinger erbij leg als ik ook bij TRIN ‘malloterieën’ zou opmerken. Ik zeg er wel bij dat ik de meest idiote beschuldingen aan het adres van TRIN heb gelezen, waar niets van klopt of die sterk overdreven zijn.

7. Grappig dat Goedgelovig bij haar verdeling in gematigde en extreme charismatici Soul Survivor niet noemt! Is dat omdat sommige mensen van Goedgelovig nauw bij Soul Survivor betrokken zijn!? Is Soul Survivor ‘gematigd’, in elk geval gematigder dan TRIN? Daar gebeuren dezelfde ‘gekke dingen’ (lees: manifestaties van de Geest) als bij TRIN (zie mijn nieuwe boekje ‘Vallen in de Geest’). Als Goedgelovig-mensen betrokken zijn bij Soul Survivor, waarom zou ik dan niet bij TRIN mogen spreken? Ik heb ook best wel eens vraagtekens bij wat er bij TRIN gebeurt; maar ik heb daar nooit aanleiding in gezien om mijn medewerking aan TRIN op te zeggen. Sterker nog: misschien kan ik er nog iets moois verrichten om, als er uitwassen zouden zijn, die de kop in te drukken… In plaats van uit te roepen: Wat doet Ouweneel bij die malle TRIN? zou men beter kunnen roepen: Fijn dat Ouweneel zich ook inzet bij TRIN; misschien kan hij er een positieve invloed uitoefenen (voor zover nodig).

8. Ik ben trouwens niet de enige: TRIN wordt gecoacht door, en legt verantwoording af aan, een heel team van geestelijke leiders in dit land, zoals Jaap Dieleman, Gerard de Groot, Jan Sjoerd Pasterkamp, Daniël Renger, Peter Sleebos en Lodewijk van Weerden. Het is geweldig dat de oudere en de jongere generatie op deze manier samenwerken, dat er respect is voor verschillende achtergronden en opvattingen, en dat de jongeren van TRIN zo duidelijk open staan voor coaching en mentoring door oudere leiders.


24 februari 2009
Reactie van Willem J. Ouweneel i.v.m. India-reis

Terug uit India (24 febr.)

Al mijn verslagen van onze Indiareis zijn terug te vinden op www.trin.nl, ook mijn eindverslag, plus vele beelden van onze reis. Tot mijn vreugde zag ik dat allerlei sites de verslagen hebben overgenomen.
Intussen heb ik al mijn achterstallige mail gelezen en een vluchtige blik op de post en op de kranten van de laatste dagen geworpen. Het is een merkwaardige gewaarwording. Ik heb talloze straatarme mensen in India gezien, bedelaars, daklozen, leprozen, mensen met de vreselijkste ziekten, gezwellen en wonden. Je wordt er bijna moedeloos van – zoveel ellende.
En dan kijk je naar de mailtjes en het nieuws, en je schrikt over de onbenulligheden waar het in ons welgedane, zelfvoldane landje allemaal om gaat.

ND
Vandaag bijvoorbeeld een zuurzoet, misselijk makend stuk in het ND over onze Indiareis. ‘Nergens is te controleren wat er werkelijk heeft plaatsgevonden,’ schrijft de journalist. Nee, dat dank je de koekoek. Het meeste dat het ND in zijn berichtgeving schrijft kan ik ook niet controleren. Als het ND het werkelijk had willen ‘controleren’, hadden ze maar een reporter moeten meesturen. Nu worden we eigenlijk voor leugenaars of fantasten uitgemaakt. Laat iedereen zelf mijn blogs maar lezen en beoordelen of het ND daarvan een fatsoenlijke samenvatting heeft gegeven.
En dan die vertaling van crusade: ‘kruistocht, felle campagne’. De journalist weet zeker niet dat de evangelisatiecampagnes van Billy Graham en andere Amerikaanse evangelisten al decennia geleden ‘crusades’ werden genoemd. Wat een kleingeestig stuk.

24 uur
Kleingeestig is ook de felle discussie die losgebarsten is rond de lengte van de scheppingsdagen en de ‘letterlijke’ uitleg van Genesis 1 (of wat daarvoor doorgaat). Het ND heeft grif het stuk van Bert Dorenbos (die noch theoloog, noch bioloog is) overgenomen, terwijl deze man niet eens in staat is om dat wat ik tegen hem gezegd heb behoorlijk weer te geven. Hij legt me pure onzin in de mond. Ik heb hem dat al vaker verweten, maar hij gaat er gewoon mee door.

Terwijl de derde wereld vergaat, doen mensen als Dorenbos en Van Helden alsof de waarheid van de Bijbel afhangt van de vraag of de scheppingsdagen 24 uur geduurd hebben. Zo van: als je dat ‘loslaat’, gaat de rest van de Bijbel er ook aan. Sommige mailschrijvers hebben mij inderdaad verweten dat ik niet meer in de schepping c.q. in de Bijbel zou geloven. Zo erg is het al met ons christelijke wereldje gesteld! Ik antwoord steeds hetzelfde: ik geloof alles wat in de Bijbel staat, maar ik geloof niet elke UITLEG van de Bijbel. Gods Woord is volmaakt, maar de uitleg ervan is gebrekkig mensenwerk. Het gaat in Gods Woord nergens om de lengte van de scheppingsdagen, maar wel om de vraag of wij het evangelie brengen aan een verloren wereld, bidden voor de zieken en gebondenen, en weldoen aan de armen, aan de wezen en de weduwen. Het is een list van de duivel om ons zover te krijgen dat we de mug uitziften en de kameel doorzwelgen (Matt. 23:24). Het koninkrijk Gods is niet eten of drinken, of de lengte van de scheppingsdagen, maar gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest (Rom. 14:17)

Lees verder op:
www.willemouweneel.nl...   - met vele reacties...De negatieve kritiek van Gristelijk.nl, Goedgelovig.nl, en het ND:

TRIN in India: leugen, naïviteit of glorie?
Geplaatst op 24 februari, 2009 door Goedgelovig 

Voor de liefhebbers van wetenschappelijke studies verwijzen we naar het laatste verslag van Professor Ouweneel over de TRIN-campagne in Bhimavaram, India. Naar aanleiding van de suggestie van onze Hergé dat Ouweneel zich voor het pr-karretje van TRIN heeft laten spannen, schrijft columnist DiaKonos op weblog Gristelijk.nl: ”Het ND berichtte er gisteren een beetje sceptisch over - en terecht. Iedere club die een podium opbouwt en wonderen belooft, krijgt in overbevolkt India de massas op de been. Dit soort bijeenkomsten worden al tientallen jaren gehouden, en die hindoes daar laten zich graag in elke campagne weer ‘behouden’. Een god erbij, waarom niet? Dus beschouw ik zo’n TRINTRIN pr-verhaal als leugenachtig. L.E.U.G.E.N.”... enz. enz.

 

Wonderlijke bekeringsverhalen uit India
Nederlands Dagblad - 23 februari 2009

ND-redacteur Ter Horst getuigt van wat hij heeft gelezen en gezien op het weblog van TRIN, maar eindigt helaas met de vreemde opmerking dat "het nergens te controleren is"
Lees dit ND-verhaal hier...


Archief:

1-4-2009 Uitdaging over de India-reis...

24-3-2009 Het India-weblog van TRIN...
           of lees het op www.vergadering.nu/leesmap20090203-trin-ouweneel-met-trin-naar-india.htm

24-3-2009 Video's van de campagne...

13-2-2009 Willemouweneel.nl  : Ouweneel: Op naar India

12-2-2009
Nederlands Dagblad: TRIN met 69 mensen naar India...

 9-2-2009  Willemouweneel.nl  : Elke dag verslag uit India...

 3-2-2009  Willemouweneel.nl  : Aankondiging India-reis...

Youtube video's: Bekijk de India-video ...  | Bid voor deze reis...

Meer over het werk van TRIN...

Meer video : TRIN-Livestreams - zie voorpagina van vergadering.nu (rechter kolom)...

 

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu