www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

5 maart 2009 - www.sstreuper.nl
 

Schepping/evolutie...Simon Streuper schreef een artikel over schepping/evolutie dat gedeeltelijk werd opgenomen in het Nederlands Dagblad (zie onder). Helaas werden de belangrijkste delen niet overgenomen.

Lees meer over 'Bijbels denken' over 'Schepping/evolutie' in het volledige artikel op de website van Simon Streuper:
4 maart 2009 - Nederlands Dagblad

Scheppingsverhaal in de taal van stervelingen

Opiniepagina Nederlands Dagblad

door Simon Streuper 

Dr. M.J. Paul merkt in zijn artikel ( Nederlands Dagblad 23 februari) op dat bij het beoordelen van Genesis 1-3 het hele boek Genesis in beschouwing moet worden genomen om de eerste hoofdstukken te begrijpen. ,,Zonder het geestelijk verstaan van de eerste drie hoofdstukken van Genesis is het zelfs onmogelijk ook maar iets van de essentie van het Nieuwe Testament te begrijpen.''/>


Het is bijzonder zinvol je te bezinnen op de literaire stijl van Genesis 1-11. In de eerste plaats moet dit Bijbelgedeelte een geestelijke betekenis hebben. Dat staat buiten kijf. Genesis is het boek van het begin van Gods handelen met zijn schepping, die pas tot voltooiing komt aan het eind van het boek Openbaring. Genesis 1-3 is de prelude waarin alle thema's van de nog volgende hoofdstukken ťn boeken al doorklinken. Van alles wat God ons openbaren wil, liggen de kiemen in deze hoofdstukken. Het gaat om Gods project dat Hij met de aarde en de mens heeft en dat Hij in Christus wil en zal bewerken.

Zonder het geestelijk verstaan van de eerste drie hoofdstukken van Genesis is het absoluut onmogelijk ook maar iets van de essentie van het Nieuwe Testament te begrijpen. Zowel wat de evangeliŽn betreft als de brieven en het boek Openbaringen. Het zo dikwijls genoemde 'moeilijke' boek Openbaringen schreef Johannes juist om Gods plannen te onthullen. En wanneer we moeten erkennen dat we dit boek desondanks 'moeilijk' achten, ligt de oorzaak daarvan wellicht ook in het niet voldoende geestelijk verstaan van die eerste drie (of elf) hoofdstukken. Juist in dit boek komen alle in Gen. 1-3 behandelde thema's terug en wordt de diepte van rijkdom en wijsheid van God zichtbaar. Wie dit heeft ontdekt, heeft ook iets ontdekt van de overstelpende heerlijkheid van God, die de heerlijkheid van de eerste schepping verre te boven gaat. Tegen die achtergrond ligt de poging om de ontstaanstheorieŽn van de aarde en de mens (welke dan ook) in te passen in het kader van Genesis op een heel ander en lager niveau. Met alle respect voor de wetenschapper: hoe geestelijk is dit niveau?

Verlossingswerk 
God geeft de beschrijving van Zijn werk in Genesis kennelijk zodanig weer dat je, de Bijbel uitlezend, telkens opnieuw de geestelijke betekenis ziet van de eerste drie hoofdstukken van Genesis. Je ontdekt parallellen, zinnebeelden en profetische items die teruggaan tot op Genesis en ten slotte culmineren in Christus' verlossingswerk. Om een voorbeeld te noemen. Een zondaar bevindt zich in dezelfde toestand zoals de aarde in Genesis 1:2 wordt beschreven: woest, leeg en gedompeld in (geestelijke) duisternis. Maar wanneer God tot hem spreekt ,,Licht schijne uit het duister'' wordt de bekeerde zondaar verlicht met de kennis van God (2 KorintiŽrs 2:6). En al gauw zal hij ontdekken dat, zoals God in Genesis 1:4 op de aarde scheiding maakte tussen licht en duisternis, dit ůůk voor zijn leven een belangrijke geestelijke betekenis heeft. Hij heeft ons immers uit de duisternis getrokken tot zijn wonderbaar licht.

Hoe zouden we ooit hebben kunnen begrijpen wat zonde is, wanneer de zondeval in Genesis 3 niet beschreven was zoals ze is beschreven? De diepe betekenis van zonde en de noodzaak van het offer zouden volkomen aan ons voorbijgaan. En wat dacht u van de diepe slaap die God op Adam deed neervallen en uit een rib van Adam Eva bouwde. ,,Been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees'' Is een subliemer beeld denkbaar van de innige verbondenheid van Christus en zijn bruidsgemeente op grond van zijn 'doodsslaap' waarin God Hem op Golgotha's kruis onderdompelde? Met het boek Openbaringen is het al evenzo. In hoofdstuk 2 wordt de overwinnaar beloofd te eten van de boom des levens die in het paradijs is. Het water van de rivieren uit Genesis stroomt in Openbaringen als 'het water des levens', rijk en zegenend nadat de oude slang, de duivel, voor eeuwig in de poel van vuur is geworpen.

Taal 
De Schrift geeft ons woorden die geestelijk moeten worden verstaan. De Geest moet een vertaalslag maken, afdalen naar ons menselijk niveau om hemelse zaken aan aardse stervelingen uit te leggen. God zei bijvoorbeeld: ,,Laat ons mensen maken''. Vervolgens lezen wij dat Hij de mens geformeerd heeft. Dat is weer iets anders dan 'scheppen'. Formeren is iets met handen vormen, maken. Heeft God soms handen? Nee, God is Geest. Maar Hij die de mens handen gaf, gehoor en gezichtsvermogen is natuurlijk Zelf in staat te horen. Zijn scheppend handelen wordt omschreven in stervelingentaal met woorden als 'formeren'. Wanneer we dus lezen over 'de arm des Heren', denken we niet aan Zijn arm, maar aan Zijn kracht.

Wanneer we lezen over Zijn hand, denken wij bijvoorbeeld aan zijn leiding of tucht en bij het werk van Zijn vingeren aan de toewijding en liefdevolle aandacht waarmee Hij Zijn werk 'ter hand neemt'. Maar ťťn ding is zeker: het zal u, zolang u leeft, nooit lukken er achter te komen hoe Hij dat heeft gedaan.

Simon Streuper is evangelist.

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu