Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 1 - Les 12: De integriteit van Gods Woord
Andrew Wommack

Markus 4 is een geweldig hoofdstuk over de integriteit die Gods Woord heeft – de kracht, het karakter en het geloof erin. Op deze ene dag werden er tien gelijkenissen onderwezen. Je moet wel Markus 4 naast Mattheüs 13 en Lukas 8 leggen om dat te ontdekken. Er zijn een aantal gelijkenissen, één daarvan gaat over de zaaier die het zaad zaait. In Markus 4:26 staat: ‘Alzo is het Koninkrijk Gods, als een mens, die zaad werpt in de aarde.’ Bedenk dan dat in vers 14 staat dat het zaad het Woord van God is. God geeft niet echt les over hoe je boer moet worden, maar gebruikt natuurlijke dingen om geestelijke waarheid duidelijk te maken. Vers 27 zegt: ‘en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad komt op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe.’ Ik geloof dat dit heel belangrijk is. Daar staat dat die mens niet echt weet hoe. Hij weet niet precies hoe dit allemaal in zijn werk gaat. 

Sommige mensen zeggen: ‘Ik snap gewoon niet waar je het over hebt. Hoe kan het lezen van het Woord van God mij werkelijk veranderen en zorgen dat Gods leven in mij levend wordt?’ Ik begrijp het niet allemaal, maar ik weet wel dat het werkt. Ik begrijp ook niet helemaal hoe je een piepklein zaadje in de grond kunt stoppen en er zo’n enorme maïsplant daaruit voort kan komen, vol met kloven en een honderdvoudige opbrengst kan geven. Niemand begrijpt dat volkomen, maar het werkt, en ik verzeker je dat dit werkt. Het lezen van Gods Woord en je ermee verzadigen verandert je houding, je ervaring en je zienswijzen. Vers 28 zegt: ‘De grond brengt vanzelf vrucht voort;’ De aarde is geschapen om zaad te ontvangen, te laten ontkiemen en dat leven daaruit voort te brengen. Jouw hart is geschapen voor het Woord van God – echt waar. Gods Woord was gemaakt om in jouw hart geplaatst te worden. Alleen maar de Bijbel pakken en vastklemmen of op je theetafeltje te zetten of met je mee te zeulen heeft geen enkel nut. Dat maakt geen enkele kracht in je leven vrij. Je moet het Woord nemen, tot een zaad maken en in je hart planten. Als je dát doet is je hart ontworpen om vanzelf vrucht voort te brengen. Het zal vanzelf de manier waarop de dingen gaan in je leven veranderen. 

Dit vers gaat verder:’Eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar.’ Dit geeft aan dat er fases zijn of stappen in groei en rijpheid. Mensen komen vaak naar me toe en zeggen dat ze God geloven voor iets dat heel goed is, iets goddelijks, waar ik helemaal achter kan staan. Maar ze hebben nog nooit iets gedaan, ze hebben nog nooit iemand tot de Heer geleid en dus kan ik je verzekeren dat ze niet binnen de volgend paar weken een televisie- of radiobediening kunnen beginnen. 

Je moet de dingen in stappen doen. Er zijn fasen in het ontvangen van God, en dat wil deze gelijkenis laten zien. Op de eerste plaats moet je beginnen en dan komt er hoop, vervolgens geloof en uiteindelijk brengt dit resultaat voort. Er zijn altijd stappen te nemen op weg naar de overwinning. Niemand gaat ineens van nul naar duizend kilometer per uur. Zelfs al is het een van God ontvangen verlangen, zo werkt het allemaal niet. Dit vers laat zien dat het koninkrijk van God als een zaad is. Het woord moet in je hart geplant worden en groei komt gewoon in fasen: Eerst de halm, dan de aar en dan het volle koren in de aar. 

Het volgende vers zegt: 29 Wanneer dan de vrucht rijp is, laat hij er terstond de sikkel in slaan, omdat de oogsttijd aangebroken is.’ Er zijn fasen, maar uiteindelijk komt de tijd van vrucht en rijpheid. Dat punt wordt duidelijk gemaakt in vers 35: ‘35 En Hij zei tot hen op die dag, toen het laat geworden was: Laten wij oversteken naar de overkant.’ Jezus had de hele dag onderwijs gegeven over de kracht van het Woord, hoe het Woord is als zaad, en hoe het Gods leven in jouw leven vrijzet. Hij had hen dit in minstens tien gelijkenissen geleerd, dus nu neemt Hij hen een examen af. Hij zegt tegen ze: ‘Ok, hier is het Woord van de Heer – laten wij oversteken naar de andere kant van het meer.’ Hij zei niet: ‘Laten we in de boot stappen, halverwege het meer gaan en daar verdrinken.’ Maar: ‘Laten we oversteken naar de andere kant.’ Daarna stapte Hij in de boot en ging slapen. 

Het verhaal vertelt van een enorme storm die losbrak en dat de boot volliep met water. Je moet bedenken dat dit geen kajuit boot was met bedden onder het dek, waar Jezus droog kon liggen en niet merken wat er aan de hand was. Het was een open bootje en Jezus lag te slapen, klotsend en deinend in het water. Dit is heel belangrijk omdat Hij dus wist wat er aan de hand was, maar nog steeds probeerde te blijven slapen. De discipelen raakten van streek en kwamen naar Hem toe en zeiden: ‘Meester, trekt Gij er U niets van aan, dat wij vergaan?’ (vers 38) Met andere woorden ze zeiden: ‘Doe toch iets! Pak een emmer en hoos mee! Roei, doe íets! U helpt niet mee!’ 

Vaak doen mensen tegenwoordig hetzelfde met God en zeggen: ‘God, waarom heeft U niets gedaan?’ God heeft wel degelijk iets gedaan. Hij heeft álles voorzien dat wij nodig hebben door de verzoening in Jezus Christus. Hij heeft Zijn Woord gegeven en ons allemaal dit zaad ter beschikking gesteld. Het is nu ónze taak om dat in ons hart te zaaien en erop te mediteren tot het leven dat er in zit vrij komt. Maar de discipelen wilden Jezus wakker schudden en zeiden: ‘Waarom doet U niets?’ Hij stond op, bestrafte de wind en de golven en er kwam een grote stilte. Toen wendde Hij zich tot de discipelen en zei: ‘Waarom zijt gij zó bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof?’(vers 40) Hij zei niet: ‘He jongens, het spijt Me. Ik had inderdaad iets moeten doen.’ Nee, het was Zijn aandeel om hen het Woord te leren en hen de belofte te geven, en het was hún deel om dat Woord aan te nemen en de belofte te geloven. 

God heeft in álles voorzien door Jezus die naar deze aarde is gekomen. Hij heeft je álles gegeven wat nodig is om op ieder terrein van je leven te slagen, in de vorm van het zaad van het Woord. Het enige dat je hoeft te doen is het zaad van Gods Woord nemen en in je hart te planten door het te lezen en erop te mediteren, erover na te denken en het te laten wortelen binnenin je. Als je dat doet, zul je in staat zijn te gaan staan en de stormen in je leven te stillen. Ik geloof dat Gods beste plan was, dat deze discipelen het onderwijs dat Jezus hen die dag had gegeven zouden hebben aangenomen en hadden gezegd: ‘laten wij oversteken naar de overkant.’ Ze konden hebben gezegd: ‘Na alles wat Hij ons vandaag heeft geleerd, is dit een belofte. De Schepper van het universum heeft ons gezegd ‘laten we naar de overkant gaan’ en niet ‘laten we halverwege verdrinken.’ Ze hadden dat woord kunnen nemen en vermengen met geloof en de wind en de golven kunnen bestraffen. Dat is precies waarom Jezus zei: ‘Waarom zijt gij zó bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof?’ Weet je wat? Wij moeten Gods Woord geloven en daarnaar handelen.

Discipelschap vragen

1. Lees Mattheus 13:9. Als wij Gods Woord niet in onze harten planten, wat zal er dan mee gebeuren?

2. Lees Jozua 1:8. Wanneer moeten wij op Gods Woord mediteren?

3. Lees Johannes 6:63. Volgens dit vers is Gods Woord ...

4. Lees Mattheus 4:4. De mens moet niet leven bij fysiek brood alleen maar door...

5. Lees Efeziers 6:17. Wat voor wapen is Gods Woord?

6. Kan een zwaard zijn vijand beschadigen?

7. Lees Romeinen 8:6. Als wij Gods Woord de juiste plaats in ons leven geven zullen wij… hebben. 

8. Lees 2 Korintiërs 3:18. Wij zullen vol zijn van dat waaraan wij onze aandacht geven. Waar moeten wij onze aandacht op richten?

Bijbelverzen bij de vragen.

Mattheus 13:19 Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide.

Jozua 1:8 Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.

Johannes 6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven

Mattheüs 4:4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Efeziers 6:17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

Romeinen 8:6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

2 Korinthiers 3:18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.


Antwoorden

1. Lees Mattheus 13:9. Als wij Gods Woord niet in onze harten planten, wat zal er dan mee gebeuren? – De boze neemt het weg, zodat het geen vrucht kan voortbrengen in ons leven. 

2. Lees Jozua 1:8. Wanneer moeten wij op Gods Woord mediteren? – Dag en nacht.

3. Lees Johannes 6:63. Volgens dit vers is Gods Woord… - geest en leven.

4. Lees Mattheus 4:4. De mens moet niet leven bij fysiek brood alleen maar door… - ieder Woord dat uit de mond van God voortkomt.

5. Lees Efeziers 6:17. Wat voor wapen is Gods Woord? – een zwaard.

6. Kan een zwaard zijn vijand beschadigen? – Ja.

7. Lees Romeinen 8:6. Als wij Gods Woord de juiste plaats in ons leven geven zullen wij… - leven en vrede hebben. 

8. Lees 2 Korintiërs 3:18. Wij zullen vol zijn van dat waaraan wij onze aandacht geven. Waar moeten wij onze aandacht op richten? – de Heer en Zijn glorie.Copyright © 2004, Don W. Krow 
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org 

Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 1-13: God is niet schuldig...


 

www.vergadering.nu