Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 1 - Les 7: Toewijding
Don Krow

Lukas 14:25-26 25 Vele scharen reisden met Hem mede, en Zich omkerende zei Hij tot hen: 26 Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. 
Vele scharen reisden met Hem mede, en Zich omkerende zei Hij tot hen: (Lukas 14:25) Op dit moment van Jezus’ bediening, waren er grote menigten mensen die Jezus volgden. In het Nederlands komt dit er niet echt uit, maar in de Griekse taal is dit een ‘onvoltooide tijd’. Dat betekent dat op dat moment grote menigten begónnen met herhaaldelijk en voortdurend Jezus te volgen. Misschien vanwege Zijn wonderen of omdat Hij hen voedsel gaf, de echte reden weten we niet, maar grote menigten volgden Hem. 

Op dat moment keerde Jezus zich om en zei opzettelijk iets dat waarschijnlijk vele mensen heeft doen omkeren en Hem niet langer doen volgen. ‘Indien iemand tot Mij komt, [ dat betekent: met Mij mee gaat, Mij wil vergezellen, Mij wil volgen, dan is dít vereist:] en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. (Lukas 14:26) (tussen haakjes van mij). Toen ik dit Schriftwoord las dacht ik: ‘Heer, dit meent U toch niet? Wat betekent dat woord ‘haat’? Waarschijnlijk betekent het ‘minder liefhebben dan’ of zoiets.’ 

Maar naarmate ik verder studeerde, ontdekte ik dat dit woord letterlijk ‘haat’ betekent. Jezus gebruikte hier het allersterkst mogelijke woord om dit punt te benadrukken. Hij zei: ‘Tenzij je háát, je vader, je moeder, je zuster, je broeder, ja zelfs je eigen leven, kun je Mijn discipel niet zijn. Ik wil je iets vragen: ‘Wat is de meest nabije relatie die je op deze aarde ooit kunt hebben?’

Dat is je moeder en vader, of echtgenoot en kinderen. Wat gebeurt er als je vrouw zich tegen je keert en van je scheidt? Of als je vader of moeder sterft? Aan wie zul je je dan hechten? Dan zijn het je broers en zusters. Jezus zei, tenzij je die haat kun je niet Mijn discipel zijn. Wat zegt Hij hier in feite? Jezus spreekt over de meest nabije relaties die iemand ooit zal hebben. Hij vraagt om een toewijding van jou, een toewijding waarin Hij op de allereerste plaats komt. Hij moet nummer één zijn in jouw leven. Hij zal Zijn relatie met jou vergelijken met de meest nabije relaties die je maar kunt hebben op aarde. ‘Haat’ is een metafoor, een woord van vergelijking, en Jezus zegt: ‘Mijn relatie met jou is zó belangrijk dat Ik wil dat zij ver boven alle aardse dingen staat.’

Er is maar één persoon van wie jij meer houdt dan van je vrouw, je kinderen, je moeder, je vader, of je zusters en broers. Weet je wie dat is? Dat is niet God, dat ben jij zelf. Jij houdt meer van jezelf dan van je meest nabije relaties.
Waarom lopen huwelijken stuk? Waarom gaan mensen scheiden? Omdat ze meer van zichzelf houden dan van hun echtgenoot. ‘Jij doet het niet zoals ik wil dat jij het doet, dus ik ga bij je weg.’

Jezus zei dat er één relatie is waarboven Hij nummer één wil zijn – dat is jouw zelfzuchtig leven. Dat is waarlijk discipelschap. Hij spreekt niet over een discipelschap dat niets kost. Hij vraagt ons Hem te volgen. Hij vraagt ons om Hem nummer één te laten zijn in onze levens. 


Discipelschap vragen

1. Lees Lukas 9:57-62. Wat leert dit gedeelte over het niveau van toewijding om Christus te volgen?

2. Lees Lukas 8:13-14. Waarom lijken sommige mensen af te vallen, of zich af te keren van het Christelijk geloof?

3. Lees Ezechiël 16:8. God gebruikt het beeld van een huwelijk om de relatie met Zijn volk te omschrijven. Wiens bezit wordt men in deze relatie?

4. Lees 1 Korinthiers 6:19. Aan wie behoor jij toe?

5. Lees 1 Korinthiers 6:20. Aan wie behoren jouw lichaam en geest toe?

6. Lees Jakobus 4:4. Is het mogelijk geestelijk overspel te plegen tegen God?

7. Wat zou geestelijk overspel in Gods ogen inhouden? Zie Romeinen 1:25.

8. Lees Johannes 2:23-25. Wat kunnen we leren over toewijding en geloof uit deze verzen?

9. Lees Lukas 14:28-30. Heb jij al de kosten berekend voor het volgen van Jezus? Wil jij Hem volgen?


Bijbelverzen voor deze vragen.

Lukas 9:57-62 57 En toen zij op weg waren, zei iemand tot Hem: Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. 58 En Jezus zei tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. 
59 En Hij zei tot een ander: Volg Mij. Maar deze zei: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. 60 Maar Hij zei tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods. 61 En weer een ander zei: Ik zal U volgen, Here, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. 62 Maar Jezus zei [tot hem]: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods. 

Lukas 8:13-14 13 Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig. 14 Wat in de dorens viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben; en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt en zij brengen het niet tot vrucht.

Ezechiël 16:8 8 Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Here HERE; zo werdt gij de mijne.

I Korintiërs 6:19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?
I Korinthiers 6:20 Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

Jakobus 4:4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

Romeinen 1:25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Johannes 2:23-25 23 En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij deed; 24 maar Jezus zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe, omdat Hij hen allen kende 25 en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens getuigde; want Hij wist zelf, wat in de mens was. 

Lukas 14:28-30 28 Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? 29 Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had, en het werk niet kon voltooien, allen, die het zagen, beginnen hem te bespotten, 30 zeggende: Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien.


Antwoorden

1. Lees Lukas 9:57-62. Wat leert dit gedeelte over het niveau van toewijding om Christus te volgen? Volkomen overgave. 

2. Lees Lukas 8:13-14. Waarom lijken sommige mensen af te vallen, of zich af te keren van het Christelijk geloof? Zij hebben het Woord van God nooit laten wortel schieten in hun leven. De zorgen, de rijkdommen en de pleziertjes van dit leven nemen hen in beslag.

3. Lees Ezechiël 16:8. God gebruikt het beeld van een huwelijk om de relatie met Zijn volk te omschrijven. Wiens bezit wordt men in deze relatie? Gods.

4. Lees 1 Korinthiers 6:19. Aan wie behoor jij toe? God.

5. Lees 1 Korinthiers 6:20. Aan wie behoren jouw lichaam en geest toe? God.

6. Lees Jakobus 4:4. Is het mogelijk geestelijk overspel te plegen tegen God? Ja.

7. Wat zou geestelijk overspel in Gods ogen inhouden? Zie Romeinen 1:25. Een hart dat van Hem is afgewend en op afgoden is gericht. (alles wat je belangrijker maakt dan God.) .

8. Lees Johannes 2:23-25. Wat kunnen we leren over toewijding en geloof uit deze verzen? Dat Jezus ons hele hart wil hebben (een totale toewijding) .

9. Lees Lukas 14:28-30. Heb jij al de kosten berekend voor het volgen van Jezus? Wil jij Hem volgen? Ja.


Copyright © 2004, Don W. Krow Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org

Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 1-8: De waterdoop...


 

www.vergadering.nu