Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 2 - Les 11: Het Huwelijk (deel 2)
Don Krow

Vandaag gaan we nog eens naar het onderwerp het huwelijk kijken, en de vraag is: ‘Wat is het huwelijk?’ Heb je daar ooit al eens over nagedacht? Volgens de Bijbel was het Gods idee om het huwelijk te ontwerpen. Het huwelijk is een samenvoeging, een eenheid, een eenwording. Genesis 2:24 zegt: ‘Om die reden zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen [aankleven, aanhechten] en zij zullen één vlees zijn.’ Wist je dat een huwelijk meer is dan een samengaan, een eenheid? 

1 Korintiërs 6:15-16 zegt dat als ik als christen met een prostitué samenga, dat ik één vlees met haar wordt. Kijk dan nog eens naar het citaat uit Genesis 2:24 over het huwelijk. Met een prostitué naar bed gaan betekent nog niet automatisch dat ik gescheiden ben van mijn vrouw en nu met de prostitué getrouwd omdat ik gemeenschap met haar had. Wat is het huwelijk dan wel? Als het huwelijk een eenheid is, een eenwording, als het één vlees worden is, wat is dan het verschil daarmee tussen een huwelijk en naar een prostitué gaan?
Het is duidelijk dat als je met een prostitué naar bed bent geweest, je één vlees met haar bent geworden. De Bijbel zegt dat het huwelijk een eenheid is, eenwording, een samengaan. Maar het is meer dan dat alleen. Het is een samengaan door middel van een verbond. 

Het woord voor ‘verbond’ in het Hebreeuws is ‘berith’ en heeft de gedachte van samenbinden. Het is de ultieme toewijding van een individu, een toewijding zelfs tot de dood je scheidt. Als ik naar bed ga met een prostitué, als ik een vreselijke zonde als dat bega, is er geen toewijding van mijn kant aan haar. De essentie van het huwelijk is op de eerste plaats alle anderen verlaten. De Bijbel zegt dat je je vader en je moeder verlaat en je vrouw aanhangt. Ezechiël zegt: ‘Je werd de mijne.’ Het gaat om het verzaken, het verlaten van alle anderen voor deze ene – om jezelf aan deze ene toe te wijden. Het is duidelijk dat als je op immorele manier naar iemand anders gaat, als je getrouwd bent, dat je dit principe van het huwelijk overtreedt, namelijk de eenheid en eenwording die tot stand komt door een verbond of toewijding. 

Ezechiël 16:8 noemt het een huwelijksverbond. In Efeziërs 5 leren we dat de man in het huwelijk zijn vrouw moet liefhebben, evenals Christus de gemeente heeft liefgehad, het is dus een verbond van liefde. Het is een verbond van liefde, omdat liefde het centrale leidende principe is van het huwelijk. Het huwelijk is een verbond van eenheid. 

In 1 Petrus 3:7 wordt gezegd dat als ik mijn vrouw niet eer en respecteer als brozer vaatwerk en niet besef dat we samen erfgenamen zijn van de genade van het leven, dat mijn gebeden dan belemmerd worden. Denk daar eens aan. Onze geestelijke levens kunnen worden belemmerd als we niet in de eenheid en de harmonie wandelen die God heeft bedoeld voor de huwelijksrelatie. 

Spreuken 2:16-17 spreekt over de overspelige vrouw die haar huwelijksverbond veracht, de liefde van haar jeugd. En de huwelijksrelatie wordt een verbond van haar God genoemd. 
Dit is een serieuze zaak. Het is een verbond dat we sluiten met een individu, maar ook een verbond dat we sluiten voor God. 

Hoezeer ik ook houd van het dienen van mensen, God heeft een prioriteit, en dat is me te concentreren op ons huwelijk. Het huwelijk gaat in feite over het richten van mijn leven op iemand anders, en zoals ik al zei is het regerende principe liefde.

Mattheüs 7:12 zegt dat wat jij wilt dat een ander jou doet, doe dat ook aan hen, want dit is de wet en de profeten. Dat is precies het principe dat ons huwelijk zou moeten bepalen. Het is geen zelfzuchtig iets, niet voor jezelf, niet om wat die ander persoon voor jóu kan betekenen. 

De Bijbel zegt in 1 Korintiërs 13:4 dat liefde vriendelijk is. Dat betekent het zoeken van het welzijn van de ander, om gevend en vriendelijke te zijn, en altijd te zoeken naar wat het beste is voor de ander. 

De reden dat het huwelijk op die manier is ontworpen is, dat het een model is van hoe onze relatie met God zou moeten zijn. Hij heeft ons in het natuurlijke dit voorbeeld gegeven. Hij heeft ons laten zien, hoe we een goed huwelijk moeten hebben, een geweldig huwelijk, omdat Hij wil dat wij een voorbeeld hebben van wat een echte eeuwige relatie met Hem kan zijn. Het huwelijk duurt alleen zolang de dood ons scheidt, het is een tijdelijk iets. De Bijbel zegt dat in de opstanding, ze niet huwen noch ten huwelijk gegeven worden. God wil dat wij het hebben van een goed huwelijk begrijpen – de principes van liefde – de principes van jezelf onzelfzuchtig aan een ander geven. Hij zegt: ‘Ik wil dat je in feite begrijpt dat Ik je geroepen heb in een huwelijksrelatie met Mij – niet een tijdelijke relatie, niet één die enkele jaren duurt en dan afgelopen is, maar een eeuwige relatie, waarin al Mijn liefde voor jou voor altijd en altijd zichtbaar wordt.’ 

Laat ik je enkele huwelijksprincipes geven. 

Huwelijk is een vermenging, niet alleen maar een partnerschap. De Bijbel spreekt hierover in Genesis 4 als een ‘kennen’ en in 1 Petrus 3:7 als zijnde mede-erfgenamen van de genade van het leven. Het huwelijk is een verbond, wat betekent dat het bindend is; er is een toewijding voor nodig. De zonde kwam niet binnen in de eerste kerk, maar in het eerste huwelijk, dus moeten we het handboek, het instructie boek over huwelijk ter hand nemen en de principes van liefde in onze levens toepassen. 

We vragen ons ook af ‘wat is liefde eigenlijk?’ De definitie van liefde is eigenlijk in zekere zin: ‘onzelfzuchtigheid’. Jesaja 53:6 zegt dat wij als schapen zijn die afdwaalden en ieder hun eigen weg gingen, maar in het huwelijk richten wij ons op een ander individu en zoeken hún welzijn en voordeel.

De Bijbel zegt ons in Efeziërs dat het liefhebben van je vrouw is als het liefhebben van je eigen lichaam. Wij mannen horen onze vrouw, die God ons gegeven heeft, te koesteren en te eren, dat betekent ook te respecteren en te waarderen. Je eigen lichaam liefhebben betekent niet dat je gaat zitten, je eigen handen vasthoudt, je zelf streelt en zegt: ‘Oh, ik hou van jou.’ Dat is het helemaal niet. Jezelf liefhebben is , jezelf beschermen, voeden en over jezelf waken. 

We moeten onze vrouwen nooit als een vanzelfsprekendheid gaan beschouwen, en nooit een van hun zwakheden misbruiken en openlijk aan de kaak stellen, haar nooit belachelijk maken, of wat dan ook doen om haar te kwetsen. We zouden haar moeten liefhebben als onszelf. 
Ik zou willen dat je jezelf in gebed tot God richt en Hem op de eerste plaats dankt dat Hij van jou houdt. Het tweede wat ik zou willen, is dat je Hem dankt voor je partner, het maatje dat Hij je heeft gegeven. Dat is een deel van het probleem. Je hebt je partner niet gewaardeerd; haar naar beneden gehaald en de Bijbel zegt dat dit zelfzuchtig is en zonde. 

In Efeziërs 5 staat dat Jezus de gemeente heeft schoongewassen door het waterbad van Zijn Woord dat Hij over de gemeente heeft gesproken. Als je woorden over je echtgenote spreekt, zal zij naar het niveau van de woorden die jij spreekt toegroeien. Als jij zegt: ‘Je deugt niet, je bent lelijk, je bent te dik,’ zul je jouw huwelijk onder druk zetten en geen eenwording veroorzaken, maar afscheiding en vervreemding. Maar als je vriendelijke woorden spreekt zoals: ‘Schatje, ik ben zo blij met de dingen die je doet. Ik waardeer je. Ik hou van je’, en je toont die woorden ook in je daden, dan zal je echtgenote toegroeien naar het niveau van die woorden.

Kun je inzien dat veel van de problemen in jouw huwelijksrelatie liggen in de woorden die jij hebt gesproken? Je hebt je ega eerder naar beneden gehaald dan naar boven gehaald. Ik moedig je aan om vandaag nog goede woorden over je echtgenote te spreken. Liefde is geen gevoel; liefde is zoeken naar het welzijn en het goede voor de andere persoon ongeacht hoe jij je voelt. Begin vandaag met vriendelijke daden, net alsof je verschillende lagen vernis op een stuk hout moet schilderen. Zo wordt ook liefde opgebouwd – door kleine daden van vriendelijkheid. Begin je partner hoog te achten, te eren, te waarderen en woorden van liefde over haar uit te spreken, en je zult het verschil merken. God zegene je, als je deze principes toepast.


Discipelschapvragen.

1. Lees Spreuken 18:22. Het huwelijk is: 
A. iets goeds. 
B. iets vreselijks 
C. de Here welgevallig

2 Lees Hebreeën 13:4 Seks in het huwelijk (of het huwelijksbed) moet zijn: 
A. zonde 
B. vuil en voos 
C. onbevlekt

3. Lees Prediker 9:9 Een goddelijk huwelijk is een geschenk en een beloning in dit leven voor jou van de Heer. Juist of fout?

4 Lees 1 Johannes 3:18. Rechter Phillip Gilliam stelde dat in de 28.000 jeugdstrafzaken die hij had voorgezeten, het gebrek aan affectie tussen de vader en de moeder de belangrijkste oorzaak was van jeugdcriminaliteit die hij kende. (Together Forever blz 152) Hoe zouden wij liefde moeten tonen?

5. Lees Efeziërs 5:28. Ik zou mijn vrouw evenmin moeten verwaarlozen als dat ik mijn eigen lichaam verwaarloos. Waar of niet waar?

6. Lees Johannes 3:16. De woorden ‘ik hou van jou’ kunnen prachtig zijn, als ze met daden worden ondersteund. Jezus bewees Zijn woorden door Zijn leven voor ons af te leggen. Wij zouden onze eigen levens af moeten leggen voor onze huwelijkspartners op zoveel praktische manieren als maar mogelijk is. Waar of niet waar?
Geef een wat praktische manieren aan waarop jij wel geliefd zou willen worden?

7 Lees Efeziërs 5:25-26. Mijn vrouw zal gaan leven naar wat ik over haar zeg. Ik leid haar naar de mogelijkheden die ik over haar uitspreek. Waar of niet waar?

8 Lees Romeinen 8:39-39 en 1 Johannes 4:19. Wij worden bemind (opgebouwd) door de vertrouwelijke woorden die tot ons worden gesproken en die door daden worden ondersteund. God beminde ons door vertrouwelijke woorden tot ons te spreken in Zijn liefdesbrieven, als in de Schrift opgetekend. Waar of niet waar?

9. Lees 1 Johannes 5:3 en 2 Johannes 6. Hoe te …. van liefde worden uitgelegd en kun je kennen uit Jezus’ geboden. We kunnen deze principes van liefde leren uit Gods Woord. Waar of niet waar?

10. Lees Johannes 14:15. Liefde is geen kwestie van je emoties maar van je wil. Ieder gebod in de Schrift wordt gegeven aan de wil van de mens, niet aan zijn emoties. God zegt je nooit hoe je je moet voelen, maar Hij vertelt je altijd hoe je moet handelen. Waar of niet waar?

11. Lees Galaten 5:22-23. Liefde is niet van nature. Het is iets dat je moet leren en dat in de mens geboren moet worden door de Heilige Geest. Liefde is een vrucht van: 
A. het denken van de mens 
B. de aard van de mens 
C. Gods Geest

12 Lees Efeziërs 5:31-21. Een goed huwelijk is een model op kleine schaal van ……….


Bijbelverzen bij de vragen.

Spreuken 18:22 Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de HERE verworven. 

Hebreeën 13:4 Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

Prediker 9:9 Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt, al de dagen des ijdelen levens, die Hij u geeft onder de zon, al uw ijdele dagen, want dat is uw deel onder de levenden en bij het zwoegen, waarmee gij u aftobt onder de zon.

1 Johannes 3:18 Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

Efeziërs 5:28 Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief;

1 Johannes 3:16 Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.

Efeziërs 5:25-26 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, 26 om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord,

Romeinen 8: Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

1 Johannes 4:19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,

2 Johannes 6 En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen.

Johannes 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Galaten 5:22-23 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Tegen zodanige mensen is de wet niet.

Efeziërs 5:31-32 Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente.


Antwoorden

1. Lees Spreuken 18:22. Het huwelijk is:- A. iets goeds. En C. de Here welgevallig

2 Lees Hebreeën 13:4 Seks in het huwelijk (of het huwelijks bed) moet zijn: - C. onbevlekt

3. Lees Prediker 9:9 Een goddelijk huwelijk is een geschenk en een beloning in dit leven voor jou van de Heer. - Juist 

4 Lees 1 Johannes 3:18. Rechter Phillip Gilliam stelde dat in de 28.000 jeugdstrafzaken die hij had voorgezeten, het gebrek aan affectie tussen de vader en de moeder de belangrijkste oorzaak was van jeugdcriminaliteit die hij kende. (Together Forever blz 152) Hoe zouden wij liefde moeten tonen? – door daden van echte zorg om elkaar. 

5. Lees Efeziërs 5:28. Ik zou mijn vrouw evenmin moeten verwaarlozen als dat ik mijn eigen lichaam verwaarloos. - Waar 

6. Lees Johannes 3:16. De woorden ‘ik hou van jou’ kunnen prachtig zijn, als ze met daden worden ondersteund. Jezus bewees Zijn woorden door Zijn leven voor ons af te leggen. Wij zouden onze eigen levens af moeten leggen voor onze huwelijkspartners op zoveel praktische manieren als maar mogelijk is. - Waar. 

Geef een wat praktische manieren aan waarop jij wel geliefd zou willen worden?

7 Lees Efeziërs 5:25-26. Mijn vrouw zal gaan leven naar wat ik over haar zeg. Ik leid haar naar de mogelijkheden die ik over haar uitspreek. – Waar. (Het Griekse woord dat gebruikt wordt in Efeziërs 5:26 is ‘rhema’ wat betekent: ‘gesproken woorden.’ 

8 Lees Romeinen 8:39-39 en 1 Johannes 4:19. Wij worden bemind (opgebouwd) door de vertrouwelijke woorden die tot ons worden gesproken en die door daden worden ondersteund. God beminde ons door vertrouwelijke woorden tot ons te spreken in Zijn liefdesbrieven, als in de Schrift opgetekend. - Waar.

9. Lees 1 Johannes 5:3 en 2 Johannes 6. De hoe te …. van liefde worden uitgelegd en kun je kennen uit Jezus geboden. We kunnen deze principes van liefde leren uit Gods Woord. - Waar 

10. Lees Johannes 14:15. Liefde is geen kwestie van je emoties maar van je wil. Ieder gebod in de Schrift wordt gegeven aan de wil van de mens, niet aan zijn emoties. God zegt je nooit hoe je je moet voelen, maar Hij vertelt je altijd hoe je moet handelen. – Waar

11. Lees Galaten 5:22-23. Liefde is niet van nature. Het is iets dat je moet leren en dat in de mens geboren moet worden door de Heilige Geest. Liefde is een vrucht van: - C. Gods Geest

12 Lees Efeziërs 5:31-21. Een goed huwelijk is een model op kleine schaal van …… - Christus en Zijn kerk. 


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.orgDeze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 2-12: Gods soort liefde (deel 1)...


 

www.vergadering.nu