Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 2 - Les 16: Wat je moet doen als je gebeden niet beantwoord lijken te worden.
Andrew Wommack

Vandaag wil ik wat delen over wat je moet doen als je gebeden niet beantwoord lijken te worden, en ik wil het feit benadrukken dat je gebeden niet beantwoord Ďlijkení te worden. De waarheid is, dat God altijd, maar dan ook altijd, ieder gebed verhoord dat in geloof naar Zijn Woord is gebeden. In 1 Johannes 5:14 Ė 15 staat: ĎEn dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. 15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.í 

Dat is een hele bemoediging. God verhoort altijd gebeden, maar het ziet er niet altijd uit alsof ze verhoort zijn. MattheŁs 7:7-8 zegt: ĎBidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.í Deze verzen stellen dat God gebed verhoort. Toch kan ieder van ons zich een periode in zijn leven herinneren dat we om iets vroegen dat juist was, iets goeds, dat helemaal niet zelfzuchtig was of buiten Gods wil stond, maar er toch geen antwoord op leken te zien.

Gods Woord zegt we moeten vragen en dat ons gegeven zal worden, maar onze ervaring zegt dat we vroegen en het werd ons niet gegeven. Wat is nu waar? Het antwoord komt misschien als een verrassing voor je, maar de waarheid is waarschijnlijk dat het allebei waar is. De meeste mensen denken: ĎNou, wacht eens even, Gods Woord zegt dat Hij zal antwoorden en ik zie dat het niet gebeurd.í Johannes 4:24 zegt: ĎGod is geest en zij die Hem aanbidden moeten aanbidden in Geest en Waarheid.í God werkt in het geestelijke gebied om onze gebeden te verhoren, maar er is geloof nodig aan onze kant om dat te manifesteren. Geloof is wat nodig is om dingen uit de geestelijke wereld te halen en over te plaatsen naar de fysieke wereld. Dat is in essentie wat HebreeŽn 11:1 zegt: Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Er staat niet dat geloof het bewijs is van dingen die niet bestaan, maar van dingen die niet gezien worden in de fysieke wereld, maar wel in de onzichtbare geestelijke wereld. Geloof reikt binnen in het geestelijke gebied en trekt deze dingen naar de fysieke wereld. 

Het is net als een radiosignaal. Radio- en televisiestations zenden voortdurend uit. Je kunt in een ruimte zijn waar je die signalen niet kunt horen, maar dat wil nog niet zeggen dat ze er niet zijn. Je moet de radio aanzetten en afstemmen op de frequentie die je wilt horen. Dan trekt de radio die signalen uit het gebied dat jij niet kunt waarnemen en transformeert ze naar het bereik dat jij ze kunt horen met je menselijk oor. 

God beantwoordt onze gebeden op een gelijksoortige manier. Hij geeft dingen in het geestelijke gebied en door geloof moet jij uitreiken en ze naar de fysieke wereld brengen. De fysieke en de geestelijke wereld bewegen parallel aan elkaar. God beweegt en antwoordt jouw gebed, maar je zult het nooit zien manifesteren in het fysieke, tenzij je jouw geloof de kloof laat overbruggen tussen het ongeziene geestelijke gebied en de fysieke wereld waarin wij leven.

DaniŽl, een man van God, was bijvoorbeeld aan het bidden en vroeg God om hem openbaring te geven. Vanwege de ruimte vat ik het verhaal samen. De Heer zond een engel, GabriŽl om aan DaniŽl te verschijnen en antwoord op zijn gebed te geven. DaniŽl 9:22-23 zegt: En hij begon mij te onderrichten en sprak met mij en zei: DaniŽl, nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven. 23 Bij het begin van uw smeekbede is er een woord uitgegaan, en ik ben gekomen om het u mede te delen, want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht. Het punt is nu dat GabriŽl zei dat bij het begŪn van DaniŽls gebed het bevel van God uitging om zijn antwoord te geven. Als je leest hoe lang het duurde voor het antwoord kwam, duurde dat ongeveer drie minuten, een tijdvertraging van drie minuten tussen Gods bevel en de fysiek manifestatie.

Wij hebben nogal wat vooroordelen, dat als God echt God is en iets Zijn wil is, de dingen maar in ťťn vingerknip gebeuren, maar zo is het niet. In dit voorbeeld gaf God het bevel en duurde het drie minuten voor GabriŽl de afstand overbrugde. Ik weet niet waarom, maar dat is hier niet essentieel. Het punt dat ik probeer te maken is, dat er een tijd verliep tussen het moment dat God het bevel gaf en pas drie minuten later kwam de manifestatie. Als dat nu de langste duur is dat we geloof zouden moeten hebben voor antwoord op een gebed, dan zouden de meesten van ons het wel volhouden. Maar dat is niet altijd het geval.

In DaniŽl 10 zien we dezelfde persoon een ander gebed bidden, en deze keer duurde het drie weken voor het antwoord kwam. Vele mensen die dit lezen zeggen: ĎWaarom verhoorde God ťťn van DaniŽls gebeden binnen drie minuten en het volgende gebed pas na drie weken?í DaniŽl 10:11-12 zegt: ĎEn hij zei tot mij: DaniŽl, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek, en ga rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op. 12 En hij zei tot mij: Vrees niet, DaniŽl, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet hadt om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden.í Dit laat zien dat God de boodschapper al op de ťťrste dag van DaniŽls gebed had geboden. Het duurde wel drie weken voor het antwoord manifesteerde, maar God is betrouwbaar. De Schrift zegt dat Hij dezelfde is, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. (HebreeŽn 13:8)

Als je de hoofdstukken 9 en 10 met elkaar in verband brengt, geloof ik dat God beide gebeden ogenblikkelijk verhoorde. Voor de ene duurde de manifestatie drie minuten en voor de andere drie weken, maar het verschil lag niet bij God. Dit is het punt: God verhoort onze gebeden, maar er zijn allerlei dingen aan de hand die kunnen gebeuren tussen de tijd dat Hij jouw gebed verhoort en dat jij het antwoord ziet manifesteren. Je moet geloven; geloof moet uitreiken in het geestelijke gebied en het antwoord overbrengen naar het fysieke gebied. Daarom is geloof ťťn van de meest kritieke ingrediŽnten.

Ook kun je in vers 13 van DaniŽl 10 lezen: Ď Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, MichaŽl, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield; Dit gaat niet over een fysiek persoon, maar een demonische hindernis. Satan is ook een variabele in dit proces. Soms verhoort God ons gebed, maar belemmert satan de manifestatie door andere mensen. Bijvoorbeeld als jij gelooft voor financiŽn, zal God jou niet persoonlijk geld geven. Hij gaat geen US dollars bijdrukken of een andere munt in de wereld. Hij zal geen geld scheppen dat uit de hemel neerdwarrelt en in jouw zak stoppen. Lukas 6:28 zegt: ĎGeeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.í God zal bewegen en jouw gebed verhoren, maar het antwoord komt door andere mensen heen. Sommige mensen zijn door hebzucht gebonden en als zij boos zijn op jou, of je doet dingen waar zij zich aan storen, kan satan de manifestatie van jouw gebed door hen heen belemmeren. Als je bidt, vooral voor financiŽn, moet je beseffen dat mensen betrokken zijn bij jouw financiŽle wonder en dat jij misschien wel voor hen moet bidden. 

God is betrouwbaar. Hij is nog nooit tekort geschoten om een gebed te verhoren dat op Zijn Woord was gebaseerd en in geloof gebeden. Hij geeft altijd, maar het kan zijn dat jij de manifestatie niet ziet omdat er andere factoren een rol spelen. Ik bid dat dit jou zal helpen om je geloof op te bouwen en wil je verzekeren dat God jouw gebeden altijd verhoort.

Discipelschapvragen

1. Lees MattheŁs 7:7-8 Wat kunnen we van God verwachten als we vragen?

2. Lees MattheŁs 7:7-8. Als we God zoeken, wat mogen we verwachten?

3. Lees MattheŁs 7:7-8. Wat mogen we verwachten dat zal gebeuren als wij kloppen?

4. Lees Johannes 10:35. Zal God minder doen dan wat Hij in Zijn Woord heeft beloofd?

5. Lees Jakobus 4:1-3. Wat belemmerde deze mensen om van God te ontvangen?

6. Lees 1 Petrus 3:7. Als jij je vrouw slecht behandeld, was is dan het gevolg voor jouw gebedsleven?

7. Lees 1 Johannes 5:14-15. Wat is de sleutel om je gebeden verhoord te krijgen?

8. Lees Markus 11:24. Als je bidt, wat moet je dan doen? 

Bijbelverzen bij de vragen

MattheŁs 7:7-8 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 9 Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven?

Johannes 10:35 Als Hij hťn goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken worden,
Jakobus 4:1-3 Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit: uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? 2 Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. 3 (Of,) gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen.

1 Petrus 3:7 Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeŽrfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.

1 Johannes 5:14-15 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. 15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.

Markus 11:24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

Antwoorden

1. Lees MattheŁs 7:7-8 Wat kunnen we van God verwachten als we vragen? Ė we kunnen verwachten te ontvangen

2. Lees MattheŁs 7:7-8. Als we God zoeken, wat mogen we verwachten? Ė te vinden

3. Lees MattheŁs 7:7-8. Wat mogen we verwachten dat zal gebeuren als wij kloppen? Ė dat ons zal worden opengedaan.

4. Lees Johannes 10:35. Zal God minder doen dan wat Hij in Zijn Woord heeft beloofd? Ė Nee

5. Lees Jakobus 4:1-3. Wat belemmerde deze mensen om van God te ontvangen? Ė hun motieven en hun harten waren verkeerd. Het ging alleen maar om henzelf en voor zichzelf. Totale zelfzucht was hun motief.

6. Lees 1 Petrus 3:7. Als jij je vrouw slecht behandeld, was is dan het gevolg voor jouw gebedsleven? Ė dan zullen je gebeden belemmerd worden.

7. Lees 1 Johannes 5:14-15. Wat is de sleutel om je gebeden verhoord te krijgen? Ė vragen naar Zijn wil.

8 Lees Markus 11:24. Als je bidt, wat moet je dan doen? - geloof dat je ontvangt en dan zal je hebben.
Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Ga door naar de volgende serie lessen - Les 3-1: De goddelijke stroom...


 

www.vergadering.nu