Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 2 - Les 4: Het belang van de kerk van Christus
Don Krow

Vandaag hebben we het over het belang van de kerk van Christus. Ik wil graag een vers lezen uit Hebreeën 10:25 waar staat: Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.’ Als we naar het belang van de kerk van Christus kijken, is mijn vraag: ‘Wat is de kerk?’ Ik paste het Discipelschap Evangelisatie programma hier in een plaatselijke kerk in Colorado Springs toe. Wij leerden mensen in de kerk hoe ze het moesten gebruiken, en we pasten het toe op het veld. Binnen zes weken werden met deze plaatselijke kerk hadden twintig Bijbelstudiegroepen opgericht buiten deze plaatselijke gemeenschap. 

Maandenlang werkten we in onze Bijbelstudies met deze mensen. De pastor bracht me op een dag werkelijk in verwarring toen hij zei: ‘Weet je, dat de Bijbel zegt dat de Heer dagelijks degenen die gered werden toevoegde aan de kerk. Waarom zien we niet dat de mensen uit deze Bijbelstudies naar de kerk komen?’ Als wij op het veld aan het werk waren, werden mensen gered en ze werden gediscipeld en onderwezen. Maar wat de pastor werkelijk bedoelde was: ‘Waarom komen zij niet op zondagochtend in dit gebouw samen?’ 

Mijn idee van de kerk was ook wel een beetje anders. Wat de pastor zei hield me echt bezig en ik wist niet wat ik moest doen. Ik dacht: ‘Werkt het Discipelschap Evangelisatie programma echt? Bereiken we écht de mensen hun levens?’ Ik wist dat we veel mensen bereikten, maar wat me in verwarring bracht, was waarom ze niet naar de zondagochtenddienst kwamen. Ik besloot op het woord ‘kerk’ te gaan studeren. In deze les behandelen we wat ik toen ontdekte. In Romeinen 16:3, 1 Korintiërs 16:19, Kolossenzen 4:15, Filemon 2, Handelingen 5:42 en Handelingen 20:20 spreekt de Bijbel vooral over de vroege Nieuwtestamentische gemeente die samenkwam in iemands huis. 

Ik weet dat er allerlei verschillende soorten kerken of gemeenten bestaan. Er zijn huisgemeenten, kerken met kleine en grote samenkomsten en hele grote mega kerken. 
Wat mij werkelijk opviel in de Schrift was, dat de Nieuw Testamentische gemeente blijkbaar in kleine samenkomsten samen kwam in de woningen van mensen. De ‘Expository Dictionary of Bible Words’ van Lawrence O. Richards (blz. 164) zegt: ‘Het is begrijpelijk dat mensen nogal in verwarring zijn over de betekenis van het woord ‘kerk’, want we gebruiken het woord op zoveel verschillende manieren. Het betekent een bepaald gebouw (bijvoorbeeld de kerk op de Hoofdstraat nr 4), een denominatie of georganiseerde geloofsgroep, de hervormde kerk, of de Baptisten gemeente, en zelfs voor een zondagochtendsamenkomst. Bijvoorbeeld: ben jij naar de kerk geweest vandaag? Niet één van deze betekenissen is echt Bijbels te noemen. 

En ik ging denken: ‘Wat betekent het dan echt? Wat betekent het woord ‘kerk’ dan werkelijk? Ik citeer verder: ‘Omdat veel mensen de kerk zien als een gebouw voor religieuze praktijken in plaats van als een bijeenkomst in aanbidding kan het gebruik van het woord ‘kerk’ misleidend zijn.’ Het Griekse woord voor ‘kerk’ is ‘ecclesia’ en betekent letterlijk een bijeenkomst van mensen met als doel aanbidding, gebed of lofprijs, of gewoon God zoekend. 
Ik ga hier nog wat andere dingen lezen. Er staat: ‘In het Nieuwe Testament kan ‘Ecclesia’ ieder aantal gelovigen omvatten. Het kan worden gebruikt voor kleine groepen die in woningen samenkomen (Romeinen 16:5). Het omvat ook alle gelovigen die in een grote stad wonen (Handelingen 11:22) of een groot geografisch gebied, zoals Asia of Galatië.’ Het gaat verder met: ‘De normale samenkomst van een gemeente was in een woning. Als een dergelijke gemeente samenkwam had ‘ieder een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging;’ (1 Korintiërs 14:26). Mensen deelden iets en ‘anderen moeten het beoordelen’ (1 Korintiërs 14:29)… Dergelijke uitwisseling blijft essentieel voor het bestaan van iedere kerk als geloofsgemeenschap. Iedereen werd geacht bij te dragen en anderen te dienen met zijn of haar geestelijke gave(n). 

In Hebreeën 10:25 staat: ‘onze eigen bijeenkomst niet verzuimen’. De kerk is een bijeenkomst van mensen, die samenkomen met het doel om Jezus te zoeken, de Heer te prijzen, om aanwijzingen van de Heer te zoeken, en die aanwijzingen te gehoorzamen. Het voornaamste doel van de Nieuwtestamentische kerk was opbouw. Zij kwamen samen om elkaar op te bouwen in geloof. De eerste kerk was een evangeliserende kerk. Mensen werden overal heen verstrooid, deelden hun geloof in Jezus Christus en terwijl ze dat deden voegde de Heer toe aan de kerk – niet aan een gebouw – maar voegde mensen toe aan het volk van God zodra ze zich bekeerden en geloofden. Dan kwamen ze samen om elkaar te bemoedigen, om geestelijke gave(n) te beoefenen, om elkaar te dienen en gemeenschap met elkaar te hebben door samen te eten. 

Als ze samen waren, beoefenden ze hun geestelijke gaven om elkaar op te bouwen. Dan gingen ze erop uit om het Woord te prediken, en begon de hele cyclus weer opnieuw. Ze vertrouwden op de Heer Jezus Christus en kwamen bij elkaar. Waar ze bij elkaar kwamen deed er niet toe. Dat kon in een gebouw zijn, of bij iemand thuis. Het kon een grote groep mensen zijn, of een klein groepje dat in een woning samenkwam. Dat deed er niet echt toe, zolang ze maar samenkwamen in de naam van de Heer met als doel hun gaven te beoefenen om elkaar te bemoedigen en met elkaar gemeenschap te hebben met als resultaat elkaar op te bouwen. 

Ik ontdekte dat wat wij met het Discipelschap Evangelisatie programma deden, door de lokale kerk, zoals ik eerder heb vermeld, door in twintig verschillende Bijbelstudies samen te komen, wij in twintig verschillende ‘kerken’ samen kwamen. Het waren geen ‘kerken’ zoals wij die tegenwoordig kennen, maar wij kwamen samen als de kerk, twintig keer per week, omdat wij samenkwamen in de naam van de Heer Jezus, om elkaar te bemoedigen, om de Heer Jezus te zoeken, om instructie te ontvangen uit het Woord van God, en om onze geestelijke gaven te beoefenen. 

Ongeacht naar wat voor kerk jij gaat – het maakt niet uit of je naar een ‘denominale kerk’ of een ‘niet-denominale’ kerk gaat, of je bijeenkomt in een ‘mega-kerk’ of een kleine huisgroep – de Schrift zegt ons dat naarmate je de Dag naderbij ziet komen en de zonde welig tiert, de genade van God overvloediger wordt. Genade zal overvloediger worden in de samenkomsten van Gods volk. 

In de kerk waar iedere gelovige deel is van de bediening van Jezus Christus, kun je elkaar bedienen, elkaar bemoedigen en aanmoedigen, terwijl je elkaar dient met je geestelijke gave. Wij zouden allemaal gediend zijn door op deze manier met een groep gelovigen samen te komen. Zelfs al zijn er maar twee of drie die samenkomen in de naam van de Heer Jezus, we moeten regelmatig bij elkaar komen. Het is goed dat we samenkomen om onze geestelijke gaven te beoefenen, elkaar aan te moedigen of te bemoedigen, om samen Jezus te zoeken en voor elkaar te bidden. 

We zouden hier heel veel kunnen zeggen over de kerk. We zouden kunnen spreken over oudsten, opzieners, pastors en kerkbestuur, maar dat is niet het doel van ons onderwijs van vandaag. Het onderwerp van onze studie is om de bedoeling van de kerk duidelijk te maken en dat we weten dat we niet geïsoleerd hoeven te leven als een mens helemaal alleen op een eilandje. Wij kunnen op die manier helemaal niet overleven. Als we redding ontvangen, plaatst God ons in het lichaam van Christus – het universele lichaam van gelovigen. Wij hebben elkaar nodig en we moeten samenkomen als Gods gemeente om elkaar te bemoedigen, en elkaar te dienen met geestelijke gaven die God ons heeft gegeven. Ik moedig je aan om vandaag samen te komen met Gods volk. 

Discipelschapvragen

1. Lees Hebreeën 10:25. Wat moeten we niet verzuimen?

2. Lees Handelingen 5:42. Dagelijks, in de tempel en in ieder huis werd Jezus …… en……..

3. Lees Handelingen 2:42. Welke vier dingen bleef de eerste gemeente voortdurend doen?
Lees Handelingen 2:44-45. De vroege kerk bleef geld geven om een kerkparkeerplaats te bouwen. (Goed of fout?).

5. Lees 1 Korintiërs 12:28. Noem acht verschillende gaven die God in Zijn gemeente heeft aangesteld.

6. Lees 1 Korintiërs 14:26. Als het volk van God als kerk samenkwam, was er vrijheid om hun gaven te beoefenen. Noem vijf dingen die gebeurden als zij samenkwamen. 

7. Lees Handelingen 6:1. De eerste Nieuwtestamentische gemeente deelde dagelijks voedsel uit aan…

8. Lees Jacobus 1:27. De enige soort godsdienst die God interesseert is het soort godsdienst dat….

9. Lees 1 Timotheüs 5:9-11. Aan welke criteria moesten weduwen voldoen die door de Nieuwtestamentische gemeente werden onderhouden? 

10. Lees 1 Korintiërs 9:14. Behalve weduwen, wezen en de armen, ondersteunde de kerk ook….

11. Lees Mattheüs 25:35-40. Waarom denken mensen dat geld in de collecteschaal doen de enige manier is om aan God te geven?

12. Lees Handelingen 4:32-35 en Spreuken 3:9-10. Wat deden de eerste gemeenteoudsten en pastors met de financiën? 

Bijbelverzen bij de vragen

Hebreeën 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.. 

Handelingen 5:42 en zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de tempel en aan huis, en verkondigden het evangelie, dat de Christus Jezus is.

Handelingen 2:42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

Handelingen 2:44-45 En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; 45 en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden;

1 Korintiërs 12:28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.

1 Korintiërs 14:26 Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden.

Handelingen 6:1 1 En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden.

Jakobus 1:27 Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

1 Timotheüs 5:9-11 9 Als weduwe kome in aanmerking iemand niet beneden de zestig jaren, die de vrouw geweest is van één man; 10 inzake goede werken moet van haar getuigd kunnen worden, dat zij kinderen grootgebracht heeft, gastvrijheid bewezen, de voeten der heiligen gewassen, verdrukten ondersteund en alle goed werk behartigd heeft. 11 Maar wijs jonge weduwen af, want wanneer de zinnen haar van Christus aftrekken, willen zij huwen,

1 Korintiërs 9:14 Zo heeft de Here ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld, dat zij van het evangelie leven.

Mattheüs 25:35-40 35 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, 36 naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

Handelingen 4:32-35 32 En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk. 33 En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen. 34 Want er was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen; 35 en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte.

Spreuken 3:9-10 9 Vereer de HERE met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, 10 dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen. 

Antwoorden

1. Lees Hebreeën 10:25. Wat moeten we niet verzuimen? – Onze eigen samenkomsten als gelovigen.

2. Lees Handelingen 5:42. Dagelijks, in de tempel en in ieder huis werd Jezus …… en…….. – onderwezen en gepredikt.

3. Lees Handelingen 2:42. Welke vier dingen bleef de eerste gemeente voortdurend doen? – Zij volharden bij het onderwijs van de Apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood (samen eten en delen) en gebed.

4. Lees Handelingen 2:44-45. De vroege kerk bleef geld geven om een kerkparkeerplaats te bouwen. (Goed of fout?). – Fout

5. Lees 1 Korintiërs 12:28. Noem acht verschillende gaven die God in Zijn gemeente heeft aangesteld. – Apostelen, profeten, leraren, degenen die wonderen doen, degenen met gaven van genezing, om te helpen, met de gave van bestuur en die in tongen spreken.

6. Lees 1 Korintiërs 14:26. Als het volk van God als kerk samenkwam, was er vrijheid om hun gaven te beoefenen. Noem vijf dingen die gebeurden als zij samenkwamen. – De een had een lied (psalm) een ander een lering, een ander vertelde een openbaring die God had gegeven, een ander sprak in een onbekende taal en weer een ander legde uit wat de onbekende taal betekende.

7. Lees Handelingen 6:1. De eerste Nieuwtestamentische gemeente deelde dagelijks voedsel uit aan… - weduwen

8. Lees Jakobus 1:27. De enige soort godsdienst die God interesseert is het soort godsdienst dat - omziet naar wezen en weduwen in hun problemen,

9. Lees 1 Timotheüs 5:9-11. Aan welke criteria moesten weduwen voldoen die door de Nieuwtestamentische gemeente werden onderhouden? - Een weduwe die voor ondersteuning in aanmerking kwam moest een vrouw zijn die minstens 60 jaar oud is, trouw geweest aan haar man. Ze moest door iedereen worden gerespecteerd vanwege haar goede daden. Heeft ze haar kinderen goed opgevoed? Is ze goed geweest voor vreemdelingen? Heeft ze nederig andere Christenen gediend? Heeft ze mensen in nood geholpen? Is ze altijd bereid geweest het goede te doen? Jongere weduwen zouden niet op de lijst moeten staan. 

10. Lees 1 Korintiërs 9:14. Behalve weduwen, wezen en de armen, ondersteunde de kerk ook... - degenen die het Evangelie prediken.

11. Lees Mattheüs 25:35-40. Waarom denken mensen dat geld in de collecteschaal doen de enige manier is om aan God te geven? – omdat ze dat onderwezen hebben gekregen.

12. Lees Handelingen 4:32-35 en Spreuken 3:9-10. Wat deden de eerste gemeente oudsten en pastors met de financiën? - Ze gaven aan degenen in nood en eerden de Heer met hun geven.

Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 2-5: Bevrijding...


 

www.vergadering.nu