Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 2 - Les 6: Het gezag van de gelovige
Andrew Wommack

In de les van vandaag wil ik spreken over het gezag dat God ons als gelovigen heeft gegeven. Om dit te behandelen moeten we niet alleen ingaan op het gezag dat wij hebben, maar ook op het gezag van satan. Hij is buiten proporties opgeblazen. Christenen zijn misleid om te geloven dat we een wezen bevechten wiens kracht veruit superieur is aan de onze, en dat wij nauwelijks tegen hem opgewassen zijn. Maar dat is helemaal niet wat de Schrift ons leert. 

Er staat in Efeziërs 6:12 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Satan speelt dus wel degelijk een rol, hij bestaat. Hij beschikt over een hiërarchie van overheden en machten waar we mee te maken hebben, maar in het voorafgaande vers staat dat we moeten standhouden tegen de verleidingen (lett. listen, misleidingen of leugens) van de duivel. De enige macht die satan werkelijk tegen ons heeft is bedrog. Hij heeft geen macht om ons te overweldigen. 

In Genesis 3 zien we dat bij de eerste verleiding die tegen Adam en Eva werd ingezet, satan geen superieure kracht gebruikte. Hij gebruikte zo bijvoorbeeld niet een mammoet of een olifant om zijn voet bovenop Adam’s hoofd te zetten en hen te bedreigen: ‘Onderwerp je aan mij, want anders…’ Hij bewoonde een slang, het meest listige dier dat God had geschapen. Het woord listig, staat voor bedrieglijk, sluw, subtiel bedrog. De reden dat satan de slang gebruikte, was dat hij geen werkelijk macht bezat om Adam en Eva ook maar tot iets te dwingen. Het enige wat hij kon was bedriegen en misleiden. Hij viel de aard en het karakter van God aan en begon kritiek op God te leveren door te zeggen: ‘God houdt niet echt van jullie – Hij houdt iets voor jullie achter.’ Hij gebruikte misleiding om Adam en Eva te verleiden om tegen God te zondigen. Zij waren degenen die alle gezag hadden, en de reden dat satan zo te werk moest gaan, was dat hij geen werkelijke macht tegen God had. 

Er is zoveel meer dat ik zou willen zeggen, maar daar is hier geen tijd voor. Het voornaamste punt dat ik duidelijk wil maken over het gezag van de gelovige, is dat je moet beseffen dat satan nul komma niks macht of kracht of gezag over jou heeft. Hij is een verslagen vijand. De enige macht die hij heeft om jou aan te vallen is leugens en bedrog. Als jouw leven in puin ligt kun je zeggen: ‘Satan heeft mij aangevallen.’ Maar jíj bent degene die hem van munitie heeft voorzien. Jíj bent degene die op zijn leugens en bedrog is ingegaan. Als jij niet aan satan zou toegeven, had hij geen enkele toegang tot jou of macht over jou. 

In 2 Korintiërs 10:3-5 staat: ‘3 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus’, Deze verzen spreken over de wapens van onze oorlogvoering, en ieder wapen dat hier wordt genoemd verwijst naar je denken en heeft met gedachten te maken. Satan heeft geen macht om wat dan ook maar tegen jou te doen, behalve door middel van bedrog. 

Ik wil hier kort wat dingen samenvatten. In den beginne had God natuurlijk alle autoriteit. Alle macht en autoriteit gaat van God uit. Hij is de enige die macht in Zichzelf heeft. Al het andere is van Hem afgeleid. Toen Hij de hemelen en de aarde schiep had Hij alle macht en gezag. Maar in Genesis 1:26 zei God toen Hij Adam en Eva schiep: ‘Laat hem heersen… over de hele aarde.’ Als je dat combineert met Psalm 115:16 waar staat: ‘De hemel is de hemel van de HERE, maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven, is God de eigenaar van alles dat bestaat omdat Hij de Schepper is, maar Hij heeft de heerschappij, het gezag of de autoriteit aan fysieke menselijke wezens gegeven. Satan heeft nooit enig recht of enige macht gehad om over de aarde te regeren. Hij maakte zich daarvan meester door de mens te verleiden tot zonde. God gaf de macht aan de mensheid, en toen de mens in zonde viel, droeg hij zijn door God gegeven autoriteit en macht over aan de duivel. God heeft satan nooit enige macht gegeven om de mens te onderdrukken of om over deze aarde te heersen. De Schrift zegt dat satan de god van deze wereld is, maar dat komt niet omdat God hem god van deze wereld heeft gemaakt. God heeft satan nooit in een positie boven de mensheid geplaatst. Hij gaf de mensheid heerschappij en autoriteit over deze aarde. De enige reden dat satan ooit in staat is geweest om te onderdrukken, te overheersen of problemen te veroorzaken is, dat de mensen hun van God gegeven gezag aan hem overdroegen. 

Dit stelde God voor een echt probleem, omdat Hij een Geest is, en Hij de autoriteit over deze aarde aan fysieke menselijke wezens had overgedragen. Alleen mensen met een fysiek lichaam hadden nu de autoriteit en de macht om over de aarde te heersen en invloed op haar uit te oefenen. Satan is naar ons toe gekomen en heeft ons overgehaald om onze autoriteit aan hem te geven. In de Schrift is het duidelijk dat demonen een lichaam nodig hebben om te bezitten, omdat satan helemaal niets kan doen, tenzij hij een fysiek mensenlichaam heeft om door heen te werken. Omdat God geest is en het gezag aan fysieke menselijke wezens heeft gegeven, had Hij in zekere zin Zijn eigen handelen ingeperkt. Niet omdat God geen macht of gezag zou hebben, maar vanwege Zijn eigen integriteit. Hij heeft gezag aan fysieke menselijke wezens gegeven, en omdat Hij trouw is aan Zijn eigen Woord, kon Hij dat niet zomaar terugnemen en zeggen: ‘Dit is niet de manier waarop Ik het bedoeld heb. Stop, we gaan het anders doen.’ Nee, God heeft zichzelf verbonden aan Zijn eigen Woord. 

Heel de geschiedenis door heeft Hij gezocht naar iemand door wie Hij heen kon werken, maar het probleem was, dat alle mensen verdorven waren en zichzelf hadden overgeleverd aan satan. Wat moest Hij nu doen? Wat God daarom uiteindelijk deed, was dat Hij zelf naar de aarde kwam en mens werd. Als je dat begrijpt is dat echt fantastisch, want nu had de duivel een groot probleem. Hij had de macht van de mensheid gebruikt, en God kon niet rechtstreeks ingrijpen om alle problemen op te lossen, omdat de mens uit eigen wil en daardoor legaal zijn van God ontvangen gezag aan satan overdroeg. Het was verkeerd wat satan deed, maar de mens gaf hem de autoriteit en de macht waarover hij de beschikking had om die te geven. 

Maar nu kwam God in actie en was Hij niet langer een Geest, maar in de vorm van fysiek vlees. Dat bracht de duivel in de problemen, omdat God niet alleen meer de autoriteit in de hemel had, maar doordat Hij mens werd, ook de autoriteit op aarde. Jezus zei in Johannes 5:26-27 26 Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te hebben in Zichzelf. 27 En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is. Hij wees hierbij op Zijn fysieke lichaam. Jezus kwam en oefende Gods autoriteit uit. 

De duivel verzocht Hem, en Jezus gaf nooit aan hem toe. Satan verloor iedere strijd met Hem. Vervolgens nam Jezus onze zonden, stierf ervoor, ging naar de hel, herrees en zei in Mattheüs 28:18 ‘Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde.’ Hij herwon de autoriteit die God de mensheid had gegeven, die de mens misbruikt had, en als God in het vlees, had Jezus nu alle macht in de hemel en op aarde. In het volgende vers zegt Hij: ‘Gaan jullie nu en doe deze dingen.’ In feite zei Hij: ‘Ik heb nu alle macht in hemel en op aarde en die deel Ik met jullie.’ Deze keer is er echter een uniek verschil in de macht die God aan ons als gelovigen heeft teruggegeven. Het is nu een gemeenschappelijke macht tussen ons en de Heer Jezus Christus. Ze is nu niet meer alleen aan ons gegeven, zoals aan Adam en Eva. Zij konden hun autoriteit weggeven en de duivel in staat stellen hen te overweldigen, en waren in principe hulpeloos. Maar vandaag de dag is onze autoriteit in gemeenschap met de Heer Jezus Christus. 

Het werkt precies als met een gezamenlijke bankrekening, waarbij beide handtekeningen nodig zijn om een cheque uit te schrijven. Onze autoriteit is gedeeld met de Heer Jezus, en Zijn autoriteit is gedeeld met de kerk. Ook al falen wij, God zal deze autoriteit nooit meer aan de duivel overdragen. Satan is absoluut machteloos. Hij heeft geen enkel vermogen om ook maar iets in jouw leven te doen, tenzij hij jou ergens in kan bedriegen en jij vrijwillig aan hem toegeeft. Je kunt hem autoriteit in jouw leven geven, je kunt er persoonlijk onder lijden, maar de door God gegeven autoriteit die aan de mens is gegeven, zal nooit meer eenzijdig naar de duivel gaan. Ze is nu gemeenschappelijk bezit van ons en de Heer Jezus, en Hij zal onveranderlijk trouw blijven. 

Je moet beseffen dat jij degene bent die nu de autoriteit en de macht heeft. Satan bestrijdt jou met gedachten, en jouw wapens zijn zo, dat je deze krijgsgevangen kunt maken. Je kunt beseffen dat het verkeerd is dat de duivel jou fysiek aantast, en ontdekken wat de Schrift over genezing zegt. Johannes 8:32 zegt: 32 en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Jíj bent degene met de macht en de autoriteit. God heeft haar aan jou gegeven en het enige dat jou weerhoudt om haar te gebruiken, is dat je je gedachten nog geen krijgsgevangene hebt gemaakt. Je hebt deze geestelijke wapens nog niet gebruikt om je denken te vernieuwen en om te beseffen wat je hebt. 

Het is bemoedigend om te ontdekken dat jij degene bent met het gezag en de macht. Ik bid dat je dit aanvaardt, er over mediteert en dat God je de openbaring zal geven dat jij degene bent voor wie satan siddert van angst. Jij zou helemaal niet hoeven te sidderen voor satan, omdat jij degene bent, die de van God gegeven macht en autoriteit heeft. Als jij de duivel weerstaat, zal hij van jou vluchten (Jakobus 4:7).


Discipelschapvragen

1. Lees Genesis 3:1 Satan bestaat, maar zijn werkelijke kracht zit in zijn vermogen om ons te misleiden. Waarin probeerde de slang (de duivel) Eva aan het twijfelen te krijgen?

2. Lees Genesis 3:1. Waarom denk je dat satan misleiding gebruikt?

3. Lees Genesis 1:26, 28. Wie gaf de mens zijn autoriteit?


4. Lees Psalm 8:4-8. Hoe schiep God de mens?

5. Lees 2 Korintiërs 4:4. Wat vertelt dit vers dat er gebeurd is?

6. Lees Mattheüs 4:8-9. Ondersteunen deze verzen dit punt?

7. Lees Mattheüs 28:18. Wie heeft nu na Jezus dood en opstanding alle macht in hemel en op aarde?

8. Lees Mattheüs 28:18-19. Aan wie is deze autoriteit gedelegeerd volgens dit vers?

9. Lees Efeziërs 1:19. Aan wie blijkt de overweldigende grootheid van God kracht?


Bijbelverzen bij de vragen.

Genesis 3:1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?

Genesis 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Genesis 1:28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Psalm 8:5-9 5 wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? 6 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. 7 Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: 8 schapen en runderen altegader en ook de dieren des velds, 9 de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist.

2 Korintiërs 4:4 4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

Mattheüs 4:8-9 8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.

Mattheüs 28:18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.

Mattheüs 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Efeziërs 1:19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht,


Antwoorden

1. Lees Genesis 3:1 Satan bestaat, maar zijn werkelijke kracht zit in zijn vermogen om ons te misleiden. Waarin probeerde de slang (de duivel) Eva aan het twijfelen te krijgen?
- Aan Gods woord. (Heeft God werkelijk gezegd??)

2. Lees Genesis 3:1. Waarom denk je dat satan misleiding gebruikt?
- Hij kon ze niet met geweld tot ongehoorzaamheid dwingen. Hij moest ze misleiden om ze zover te brengen dat ze hun gezag opgaven.

3. Lees Genesis 1:26, 28. Wie gaf de mens zijn autoriteit? - God

4. Lees Psalm 8:4-8. Hoe schiep God de mens? - Met heerschappij over de werken van Zijn handen.

5. Lees 2 Korintiërs 4:4. Wat vertelt dit vers dat er gebeurd is?
- satan roofde het gezag van de mensen en werd de god van deze wereld (systeem, tijdperk)

6. Lees Mattheüs 4:8-9. Ondersteunen deze verzen dit punt? - Ja

7. Lees Mattheüs 28:18. Wie heeft nu na Jezus dood en opstanding alle macht in hemel en op aarde? - Jezus

8. Lees Mattheüs 28:18-19. Aan wie is deze autoriteit gedelegeerd volgens dit vers?
- De gelovigen.

9. Lees Efeziërs 1:19. Aan wie blijkt de overweldigende grootheid van God kracht?
- aan ons, die geloven.


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 2-7: Genezing is deel van de verzoening...


 

www.vergadering.nu