Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 3 - Les 11: Ik ben geliefd, ik ben mooi
Don Krow

Op een dag kwam Michael mijn kantoor binnen en vertelde iets heel vertrouwelijks over een van zijn medestudenten. Terwijl ik lesgaf in een van mijn sessies op het Charis Bible College, bleek dat Patricia zichzelf briefjes schreef op haar notitie blok. Haar briefjes bevatten de volgende uitspraken: ‘Ik ben geliefd, ik ben mooi’, etc. Patricia was tevens het soort persoon die zich altijd zo kleedde dat het de aandacht op haarzelf vestigde. De ware reden dat Patricia deze woorden opschreef was het feit dat zij zichzelf helemaal niet geliefd of mooi vond, maar zich afgewezen en niet-geliefd vond.

Als mensen hebben wij allemaal dezelfde basisbehoeften – het verlangen geliefd, aanvaard en gewaardeerd te worden, evenals een gevoel van eigenwaarde te hebben en weten dat we in goede relatie met God staan. Een heleboel religie van tegenwoordig geeft ons het gevoel niet geliefd, niet gewaardeerd en niet aanvaard te zijn. Een van de sterkste bolwerken die satan tegen gelovigen gebruikt is het gevoel van schuld en veroordeling, en tegelijkertijd laat hij ons daar heel geestelijk over voelen. 

Hier is een vraag: ‘Hoevelen van jullie hebben toen je voor het eerst tot Jezus kwam te horen gekregen dat Hij niet alleen van je houdt, maar doordat je Hem aanvaard, Híj jouw volmaakte gerechtigheid zou worden?’ In feite zou de gerechtigheid die Hij zou geven álle gerechtigheid zijn die jij ooit nodig zou hebben. ( 1 Korintiërs 1:30 zegt: 30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,). Dit is het goede nieuws van het Evangelie:’ 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.’ (Romeinen 1:16-17). 5 Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, (Romeinen 4:5). God heeft ons niet geroepen om geloof in geloof te hebben, of geloof voor dingen, maar een vertrouwen, een rusten op en afhankelijk vertrouwen in Hém. 

God kan gewoon niet meer van je houden dan Hij al doet. Hij ís liefde (1 Johannes 4:8). Maar jij kunt er meer van ontvangen, er meer van voelen en meer van ervaren. Hoe meer je het gelooft, hoe meer je merkt dat jij van God houdt. De Schrift zegt: ‘19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.’ Denk hier aan, geloof het en ontvang het!


Discipelschapvragen

1. Lees Romeinen 8:38-39.Waar was de apostel Paulus van overtuigd?

2. Toen ik in het Bible College was, had ik een leraar die enkele aantekeningen gaf die stelden: ‘Rechtvaardiging is de juridische handeling waarbij God iedereen die gelooft rechtvaardig verklaart, niet rechtvaardig máákt.’ Maar toen ik zelf de Schrift bestudeerde werd ik ervan overtuigd dat rechtvaardiging een geschenk van rechtvaardigheid is, dat je rechtvaardig maakt in Gods ogen. Lees Romeinen 5:19. Door Jezus gehoorzaamheid (van het houden van de Wet en aan het kruis gaan) zullen velen:
A. rechtvaardig verklaard worden. 
B. rechtvaardig gedacht worden. 
C. rechtvaardig gemaakt worden.

3. Lees 2 Korintiërs 5:21. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden ……………….. 

4. Lees Kolossenzen 1:21-22. Jezus Christus kwam naar de aarde en stierf voor onze zonden. Daarom staan wij in Gods aanwezigheid als mensen die heilig, foutloos en onschuldig zijn in: 
A. de ogen van je echtgenoot. 
B. de ogen van je vrienden. 
C. de ogen van God.

5. Lees Efeziers 1:6. Wij zullen God tot in alle eeuwigheid prijzen voor Zijn genade omdat Hij ons heeft gemaakt: …………..

6. Lees Hebreeën 10:14. Door Jezus en door Zijn offer aan het kruis zijn wij voor hoe lang volmaakt? 
A. Totdat je weer zondigt. 
B. Totdat je naar de kerk gaat. 
C. Voor altijd

7. Lees Hebreeën 10:15-17. Onder het Nieuwe Verbond heeft God beloofd dat Hij onze zonden zal gedenken: A. iedere keer als we er een begaan. B. als we onze tienden niet betalen. C. niet meer.

8. Lees Romeinen 6:1-2. Gods genade is groter dan onze zonde. Kunnen we doorgaan met zondigen zodat Gods genade zelfs nog groter zal blijken te zijn?

9. Lees Hebreeën 9:12. Wat voor soort verlossing (vrijheid van de straf voor de zonden) heeft Jezus voor ons verkregen? 
A. Tijdelijke verlossing. 
B. Gedeeltelijke verlossing. 
C. Eeuwige verlossing.

10. Lees Romeinen 8:33. Noem iemand die een aanklacht kan indienen tegen Gods uitverkorenen.

11. Lees Romeinen 8:34. Noem iemand die Gods volk kan veroordelen (dat wil zeggen in oordeel brengen.)

12. Lees Romeinen 8:35. Noem iemand die een Christen kan scheiden van de liefde van God.

13. Lees Romeinen 8:31. Wat is de conclusie van deze discipelschaples?


Bijbelverzen bij de vragen

Romeinen 8:38-39 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 5:19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.

2 Korintiërs 5:21Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Kolossenzen 1:21-22 Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend, 22 in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen,

Efeziërs 1:6 tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

Hebreeën 10:14 Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.

Hebreeën 10:15-17 En ook de heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, 16 want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, 17 en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken. 

Romeinen 6:1-2 Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? 2 Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?
Hebreeën 9:12 en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.

Romeinen 8:33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt;

Romeinen 8:34 wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.

Romeinen 8:35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?

Romeinen 8:31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?


Antwoorden

1. Lees Romeinen 8:38-39. Waar was de apostel Paulus van overtuigd? – Hij was overtuigd dat niets ons kan scheiden van de liefde van God – noch leven, noch dood, engelen of geesten, heden of toekomst, machten van boven of van beneden. Niets kan ons scheiden van Gods liefde die gevonden wordt in Jezus Christus onze Heer. 

2. Toen ik in het Bible College was, had ik een leraar die enkele aantekeningen gaf die stelden: ‘Rechtvaardiging is de juridische handeling waarbij God iedereen die geloof rechtvaardig verklaart, niet rechtvaardig máákt.’ Maar toen ik zelf de Schrift bestudeerde werd ik ervan overtuigd dat rechtvaardiging een geschenk van rechtvaardigheid is, dat je rechtvaardig maakt in Gods ogen. Lees Romeinen 5:19. Door Jezus gehoorzaamheid (van het houden van de Wet en aan het kruis gaan) zullen velen: - C. rechtvaardig gemaakt worden.

3. Lees 2 Korintiërs 5:21. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden – de gerechtigheid Gods in Christus.

4. Lees Kolossenzen 1:21-22. Jezus Christus kwam naar de aarde en stierf voor onze zonden. Daarom staan wij in Gods aanwezigheid als mensen die heilig, foutloos en onschuldig zijn in: - C. de ogen van God.

5. Lees Efeziërs 1:6. Wij zullen God tot in alle eeuwigheid prijzen voor Zijn genade omdat Hij ons heeft gemaakt: - aanvaard in de geliefde (dat wil zeggen in Christus)

6. Lees Hebreeën 10:14. Door Jezus en door Zijn offer aan het kruis zijn wij voor hoe lang volmaakt? - C. Voor altijd

7. Lees Hebreeën 10:15-17. Onder het Nieuwe Verbond heeft God beloofd dat Hij onze zonden zal gedenken: - C. niet meer.

8. Lees Romeinen 6:1-2. Gods genade is groter dan onze zonde. Kunnen we doorgaan met zondigen zodat Gods genade zelfs nog groter zal blijken te zijn? – Volstrekt niet!

9. Lees Hebreeën 9:12. Wat voor soort verlossing (vrijheid van de straf voor de zonden) heeft Jezus voor ons verkregen? - C. Eeuwige verlossing.

10. Lees Romeinen 8:33. Noem iemand die een aanklacht kan indienen tegen Gods uitverkorenen. – Er is niemand.

11. Lees Romeinen 8:34. Noem iemand die Gods volk kan veroordelen (dat wil zeggen in oordeel brengen.) – Er is niemand.

12. Lees Romeinen 8:35. Noem iemand die een Christen kan scheiden van de liefde van God. – Er is niemand.

13. Lees Romeinen 8:31. Wat is de conclusie van deze discipelschap les? – Dat God voor ons is en dat niemand tegen ons kan zijn.


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 3-12: De vrucht van redding (deel 1)...


 

www.vergadering.nu