Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 3 - Les 16: Het gebruik van de gaven om discipelen te maken.
Don Krow

Vandaag wil ik het hebben over het gebruiken van ieders gaven om discipelen te maken. Ze kunnen gebruikt worden. Wij hebben vele maanden met dit discipelschapprogramma gewerkt en met veel succes. We hebben mensen hun levens zien veranderen, wederom geboren worden, gedoopt in de Heilige Geest en met water. Op een dag was ik in gesprek met een vriend en zei: ‘We missen nog enkele dingen, ze glippen tussen de kieren door.’ Hij zei: ‘Ik dacht dat het allemaal geweldig ging. Wat bedoel je?’

Wat ik hier met je wil delen is hoe je een intern gerichte kerk – waar mensen gewoon zitten, naar de pastor luisteren en naar huis gaan – een naar buiten gerichte kerk kunt maken, waar ze mensen búiten de vier muren van het kerkgebouw kunnen bereiken. Dit zijn echte statistieken: 95% van alle Christenen heeft nog nooit iemand tot de Heer geleid en 90% van alle evangelisatie-inspanning is op Christenen gericht. Het kerkgebouw is het meest beëvangeliseerde gebied ter wereld. Wij evangeliseren in de zondagsschoolklassen en we evangeliseren in het heiligdom. De manier waarop wij het gebouw beëvangeliseren geeft je de indruk dat het kerkgebouw bekering nodig heeft. 

Pas in de derde eeuw onder Constantijn kwamen kerkgebouwen in zwang. Vanaf die tijd is de kerk afgedwaald van het bereiken van hen die verloren zijn en naar binnen gekeerd, en is zich gaan verstoppen achter de muren van de kerkgebouwen. 

Wij willen het hebben over uitreiken naar degenen buiten deze muren, en een intern gerichte kerk omvormen tot een extern gerichte kerk. Statistisch gezien zijn maar 0,5% (minder dan één %) van de programma’s gericht op het uitreiken buiten de vier muren van het gebouw. Dat betekent dat er tegenwoordig géén grote denominatie in de VS bestaat die een plan heeft om werkelijk de verlorenen te bereiken. Het uitreiken naar en het discipelen van mensen buiten onze kerkgebouwen is een deel van het Christendom dat opnieuw ontdekt moet worden. 

Tijdens de reformatie bracht Maarten Luther de openbaring van rechtvaardiging door geloof onder de aandacht van de kerk. In de jaren 1800 ontstond de massa-evangelisatie door John Wesley. Maar het lijkt erop dat het persoonlijke één op één discipelen en evangeliseren sinds de apostelen niet meer is herontdekt. Je zegt wellicht: ‘Maar ik weet niet hoe’. Met behulp van dit programma hebben we je duidelijk laten zien hoe – het is heel eenvoudig. We zullen je laten zien hoe gemakkelijk het is met mensen te werken en om nieuwe mensen te ontmoeten aan de deur door het gebruik van ons getuigenis. Hier wil ik je aandacht nu op richten. Dit is het goede nieuws.

Hoe zou je het vinden om gewoon te doen wat jíj wilt doen en niet wat iemand anders wil dat jij doet? (en wat je eigenlijk niet wilt doen), maar precies doen wat jij wilt doen? Dáár hebben we het over. Toen ik mensen liet zien hoe Discipelschap Evangelisatie werkt, vertelde ik: ‘Kijk, dit is wat we doen. We raken mensen hun levens aan. Ze worden gered, wederom geboren, gevuld met de Heilige Geest en gedoopt in water.’ De mensen zeiden: ‘Dat is geweldig.’ Maar als ik dan zei: ‘Nou, hoeveel van jullie willen met mij meegaan.’ Dan waren dat hoogstens 3 van de tweehonderd, omdat de rest bang is en niet weet hoe ze het moeten doen. 

Of, als ik zou zeggen: ‘Nou vergeet het maar, maak je er geen zorgen over, je hoeft niet bang te zijn. Wij gaan er wel op uit en regelen de Bijbelstudies en maken de lessen voor jullie klaar.’ Hoeveel van jullie zouden onderwijs willen geven? Dan zijn er misschien wel tien of twaalf die zouden zeggen: ‘Ja, ik wil wel lesgeven.’ Maar het zou verder moeten gaan dan dat. 

Wat wij willen doen, is je laten zien hoe iedere gave die in het lichaam van Christus is gegeven, gebruikt kan worden om de verlorenen te bereiken, van hen te houden en hen te discipelen. Ieder gave zal er voor nodig zijn en die gaven worden allen in het lichaam van Christus gevonden, de plaatselijke kerk. Sommigen van jullie zeggen: ‘Ik wil graag bidden voor de doop in de Heilige Geest, voor genezing en dat soort dingen.’ Nou, er is altijd een moment in ons discipelschapprogramma dat wij jou voor dat doel kunnen introduceren. Andere mensen zeggen: ‘Daar voel ik me niet mee op mijn gemak.’ 

Maar kun je een taart bakken? Kun je een kaartje sturen? Kun je een telefoontje plegen? Kun je een schutting schilderen? Kun jij ‘baby-sitten’ voor een alleenstaande moeder die wij onderwijs geven en haar een uurtje voor zichzelf geven zodat ze het huis uit kan? Kun jij praktische dingen doen? Wat denk je van voorbede? Sommigen zijn geroepen tot voorbede, om te bidden. Wij geven je de namen van de mensen met wie we bezig zijn en jij kunt bidden en voorbede doen, alleen of in groepen, voor hen en voor de Discipelschap Evangelisatie teams die er iedere week op uitgaan. 

Er is plaats voor iedereen om uit te reiken naar anderen, om te discipelen. We hebben een programma voor iedere gave die gebruikt kan worden. Wij ontwikkelen teams van een leraar en een assistent leraar, die er op uitgaan om te bedienen als discipelmakers. Dan zijn er mensen in de hulpbediening, die achter hen aankomen om te helpen met praktische dingen, zoals voedsel geven, een taart bakken of opbellen om te vragen hoe het gaat. We hebben ook mensen die voor ons en voor de mensen aan wie wij bedienen voorbede doen.

Weet je wat wij zo zien? Wij zien hoe God levens verandert omdat er voor hen gezorgd wordt, omdat ze onderwijs ontvangen, omdat Zijn liefde aan hen openbaar wordt. En weet je door wie dit werk van bediening wordt gedaan? Het wordt gedaan door degenen die het zouden moeten doen – de mensen. Efeziërs 4:11 zegt dat de Apostel, Profeet, Evangelist, Pastor en Leraar zijn gegeven om de heiligen te volmaken zodat zij het werk van de bediening kunnen doen. De kerk doet het werk van de bediening, niet die ene man voorop die de ‘pastor’ wordt genoemd. Als de pastor de kerk onderwijst en toerust voor het werk in dienstbetoon en zij gaan er op uit en doen het, dan is dat pas echt succes.

Laat ik een illustratie geven. Als wij de oorlog zouden verklaren aan een ander land en onze president zou zeggen: ‘Wij verliezen teveel mensen in de strijd, dus ik heb besloten het leger af te schaffen en ik stuur de alleen nog de generaals om te vechten.’ De rest van de wereld zou ons vierkant uitlachen. En dat is precies wat er gebeurt. De duivel lacht ons uit omdat wij de generaals, de vijfvoudige bediening er op uit sturen om alles te doen. ‘Laat hen het maar doen, wij betalen hen ervoor.’ Wij zijn niet geslaagd een leger te ontwikkelen. God wil dat leger ontwikkelen en iedere gave van ons kan worden ingezet in Discipelschap Evangelisatie.

Wij willen helpen om een leger te creëren, uitgerust met de krachtigste wapens om discipelen te maken – niet alleen hier in onze stad – maar om ook uit te reiken naar de wereld. Dat kan met behulp van de werktuigen die wij in deze discipelschaplessen hebben ontwikkeld en met alle strategieën die God ons heeft gegeven. 

God zegene jullie als iedereen samenkomt om hun gaven in te zetten om de verlorenen te bedienen, tot een nieuwe gelovige te maken en om Jezus’ gebod te onderhouden om te gaan en alle volken tot discipelen te maken. 


Discipelschapvragen

1. Het volgende is een korte beschrijving van de manier waarop wij teams samenstellen om te evangeliseren, discipelen te maken en de verlorenen te bereiken. Uw kerk kan zich aanmelden voor ieder van deze teams. Als u doorgaat met het vervolg en al uw gaven gebruikt om te dienen, kunt u heel snel iemand het koninkrijk binnen brengen en tot volwassenheid brengen. Het volgende is een enquête die u kunt houden onder uw kerkleden. Organiseer vervolgens teams om er een vervolg aan te geven. 

Ik zou de volgende dingen willen doen (kruis een of meerdere aan):
- Contact maken met nieuwe mensen van deur tot deur
- Lesgeven met discipelschapslessen
- Voorbede doen: bidden voor de verlorenen en de Discipelschap Evangelisatie teams
- Voedsel of andere dingen geven aan gezinnen in nood.
- Anderen opzoeken of opbellen
- Vriendschap evangelisatie: Eten koken voor anderen, een kaartje sturen, of helpen op
ieder manier die ik kan.
- Werken met alleenstaande moeders en kinderen.
- Vervoer verzorgen naar de kerk, etc. 
- Iets anders: Ik wil………………

2. Het volgende is een voorbeeld van een nazorgformulier voor discipelschap, dat kan worden gebruikt na het geven van een discipelschaples. Dit formulier helpt de pastor of degenen die leiding geven om te volgen hoeveel lessen er gegeven zijn en wat de bereikte resultaten in iedere studie zijn. 

Discipelschap nazorg formulier
Datum bezoek/les:
Personen die de les gaven:
Namen van degenen die bezocht werden:
Plaats:
Onderwerp:
Hoe ging de studie:

3. Lees Jakobus 1:22. Als wij alleen maar Gods Woord horen, maar het nooit in praktijk brengen, wat hebben we dan gedaan?

4. Lees Matteüs 7:24-27. Om een wijs mens te zijn moeten we niet allen de dingen die Jezus zegt horen, maar we moeten ze ook .........

5. Lees Efeziërs 4:11-12 Wie doen het werk van de bediening?

6. Lees Handelingen 8:1,4. Wie gingen overal heen en predikten het Woord?

7. Lees Handelingen 8:1-4. Wie ging niet overal heen om het Woord te prediken?

8. Lees Handelingen 11:19-22. In de vroege Nieuwtestamentische kerk deden de gelovigen het werk van de bediening en werd dat opgevolgd door het apostolisch leiderschap en onderwijs. In onze kerken van tegenwoordig is het het leidersschap dat alles moet aanzwengelen en zijn het de gelovigen die volgen. Hoe bewijst Handelingen 11:19-22 deze stelling?

9. Lees 1 Korintiërs 12:14-18. Ieder deel van het lichaam van Christus is noodzakelijk. We zouden onszelf niet met elkaar moeten vergelijken. Totale toewijding aan Christus is niet alles doen, maar doen waar God jou voor heeft toegerust om te doen. Wat ga jij doen met de informatie die jij in deze les hebt ontvangen?

Bijbelverzen bij de vragen

Jakobus 1:22 Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken;

Matteüs 7:24-27 Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. 25 En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. 26 En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. 27 En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

Efeziërs 4:11-12 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,

Handelingen 8:1,4 En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem; en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen.
4 Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende.

Handelingen 11:19-22 Zij dan, die verstrooid werden door de verdrukking, welke in verband met Stefanus plaats vond, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, zonder tot iemand het woord te spreken dan alleen tot de Joden. 20 Doch er waren onder hen enige Cyprische en Cyreense mannen, die, te Antiochië gekomen, ook tot de Grieken spraken en hun de Here Jezus predikten. 21 En de hand des Heren was met hen, en een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Here. 22 En het bericht daarvan kwam de gemeente van Jeruzalem ter ore en zij vaardigden Barnabas af naar Antiochië. 

1 Korintiërs 12:14-18 Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. 15 Indien de voet zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? 16 En indien het oor zeggen zou: omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort het daarom niet tot het lichaam? 17 Als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al gehoor was, waar bleef de reuk? 18 Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild. 19 Indien zij alle één lid vormden, waar bleef het lichaam?

Antwoorden

1. Het volgende is een korte beschrijving van de manier waarop wij teams samen stellen om te evangeliseren, discipelen te maken en de verlorenen te bereiken. Uw kerk kan zich aanmelden voor ieder van deze teams. Als u doorgaat met het vervolg en al uw gaven gebruikt om te dienen, kunt u heel snel iemand het koninkrijk binnen brengen en tot volwassenheid brengen. Het volgende is een enquête die u kunt houden onder uw kerkleden. Organiseer vervolgens teams om er een vervolg aan te geven. 

Ik zou de volgende dingen willen doen (kruis een of meerdere aan):
- Contact maken met nieuwe mensen van deur tot deur
- Lesgeven met discipelschapslessen
- Voorbede doen: bidden voor de verlorenen en de Discipelschap Evangelisatie teams
- Voedsel of andere dingen geven aan gezinnen in nood.
- Anderen opzoeken of opbellen
- Vriendschap evangelisatie: Eten koken voor anderen, een kaartje sturen, of helpen op
ieder manier die ik kan.
- Werken met alleenstaande moeders en kinderen.
- Vervoer verzorgen naar de kerk etc. 
- Iets anders: Ik wil ………………

2. Het volgende is een voorbeeld van een nazorgformulier voor discipelschap, dat kan worden gebruikt na het geven van een discipelschaples. Dit formulier helpt de pastor of degenen die leiding geven om te volgen hoeveel lessen er gegeven zijn en wat de bereikte resultaten in iedere studie zijn. 

Discipelschap nazorg formulier
Datum bezoek/les:
Personen die de les gaven:
Namen van degenen die bezocht werden:
Plaats:
Onderwerp:
Hoe ging de studie:

3. Lees Jakobus 1:22. Als wij alleen maar Gods Woord horen, maar het nooit in praktijk brengen, wat hebben we dan gedaan? – We misleiden onszelf.

4. Lees Matteüs 7:24-27. Om een wijs mens te zijn moeten we niet allen de dingen die Jezus zegt horen, maar we moeten ze ook? – Doen.

5. Lees Efeziërs 4:11-12 Wie doen het werk van de bediening? – De heiligen, niet een bepaalde klasse of soort mensen die ook wel de clerus worden genoemd.

6. Lees Handelingen 8:1,4. Wie gingen overal heen en predikten het Woord? – De gelovigen die overal werden verstrooid.

7. Lees Handelingen 8:1-4. Wie ging niet overal heen om het Woord te prediken? – De Apostelen. Wij zien dat zij in de vroegste Nieuwtestamentische kerk degenen waren die verantwoordelijk waren voor het discipelen maken en evangelisatie

8. Lees Handelingen 11:19-22. In de vroege Nieuwtestamentische kerk deden de gelovigen het werk van de bediening en werd dat opgevolgd door het apostolisch leiderschap en onderwijs. In onze kerken van tegenwoordig is het het leidersschap dat alles moet aanzwengelen en zijn het de gelovigen die volgen. Hoe bewijst Handelingen 11:19-22 deze stelling? – De kerk hoorde van de bekering van de nieuwe gelovigen en stuurden Barnabas om hen te helpen. (vers 22)

9. Lees 1 Korintiërs 12:14-18. Ieder deel van het lichaam van Christus is noodzakelijk. We zouden onszelf niet met elkaar moeten vergelijken. Totale toewijding aan Christus is niet alles doen, maar doen waar God jou voor heeft toegerust om te doen. Wat ga jij doen met de informatie die jij in deze les hebt ontvangen? – Hopelijk ga je het in de praktijk brengen door uit te gaan naar anderen en je gaven te gebruiken om anderen te helpen.


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Dit was de laatste les.


 

www.vergadering.nu