Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Complete vergeving 
(Complete forgiveness)
Andrew Wommack 

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Deze studie is een samenvatting en sluit goed aan op ‘Het ware karakter van God’.van
Andrew Wommack.

Complete vergeving 

Satan wil dat je verkeerd denkt over God. Maar God is liefde. God liet in het OT zien dat Hij Zijn volk in bescherming nam. 
In het OT gaf hij wel straf, maar dat wilde hij niet. Pas na 2000 jaar gaf Hij de wet. 

Gal 3: de wet is tijdelijk. Als het geloof komt is er geen reden meer God te dienen door de wet. 

De wet was tijdelijk. Veel christenen maken het permanent. 

Rom 14:23
maar wie twijfelt of hij alles mag eten, is op het moment dat hij alles eet al veroordeeld. Want het komt niet voort uit geloof, en alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig.

Het doel van de wet was niet een standaard mee te geven hoe je God kunt verdienen.
Nee, maar te laten zien dat Gods standaard zo heilig is dat niemand zelf iets kan doen of verdienen om bij God te komen. De wet gaf niet het leven, maar de dood. De wet was niet voor gerechtigheid, maar gaf veroordeling.
De wet maakt je zo nietig. Trekt je naar beneden. Hij had ook de wet kunnen geven aan Adam en Eva, maar Hij deed dat niet. Maar het volk ging steeds verder in zonde te leven totdat God wel ingreep. De Christus moet komen.

In het OT lijkt het dat God een ziedende God is. Maar dat is niet zo. Ja hij gaf wraak en strafte, maar dat is niet zijn karakter.
We hebben gezien dat Hij met Abraham en Jacob (een ter dood veroordeelde naar de latere wet) omging in genade.

En Sodom en Gomorra dan, en de zondvloed? Dat was inderdaad geen genade aan de mensen zelf, maar wel genade aan de mensheid in haar geheel. De mensen waren er zo slecht aan toe in de tijden van Noach, dat er geen maagd meer zou zijn die Jezus ter wereld zou kunnen brengen. Dat was dus ook een paar duizend jaar later het geval en toen werd de wet gegeven.

2 Cor 5:17
Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. 19 Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend

Door Jezus gaat God nu weer een relatie van genade aan.

De OT was niet positief over de wet. Gal 2: de wet gaat tegen de genade in van God! 
21 Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.

Gal 5:4
4 Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld.

Genade is het enige waar we op moeten leven!
Als iemand je iets geeft, vraag je wel eens af: “Waarom krijg ik dat”? Dat is typisch menselijk. 
Eerst iets doen en dan pas krijgen, maar dat is Gods genade niet. 


Rom 3: 19
Door genade wordt de zonde niet meer zichtbaar gemaakt. De OT wet laat zonde zien. 
Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God.

Het OT liet je nooit volledige vergeving zien. Het maakte je zonde groter en groter. De wet maakt de persoon klein, een niets.

Filemon:
6 Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt, u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt.

Liefde laat de andere op een hogere plaats zetten. Je denkt niet aan jezelf. Je moet dus gericht zijn op de ander. Je moet zoals de bijbel zegt: dood gaan aan jezelf (geloofsdoop).

Elke zonde die ik (Andrew) heb gedaan, schreef ik ooit op een lijst. Ik was zo gefocust op de zonde. Het gaf me nog meer zondebesef. Ik werd steeds zieker van mezelf. Je raakt er depressief van. Religie heeft ons geleerd dat het zo hoort. Je kunt zo vol zijn van je zelf. 

Verlegen mensen zijn zo in zichzelf gericht. Een klein kind kun je leren dansen bij Jezus. Hij weet niet beter. Mensen zijn zo op zichzelf gericht: “IK”-gecentreerd. De wet zorgt ervoor dat je op jezelf bent gericht. De wet laat geen genade zien. 

De wet is alles wat je moet doen, ook in de evangelische kerken ligt het op de loer. “Spreek in tongen” etc. heb je nu ook. Dat imponeert God niet. Hij heeft ons al alles gegeven.
Naar de kerk gaan is goed voor jezelf. Bijbelstudie is niet voor God, maar voor jezelf. Het leert je God beter kennen. Je gedachten veranderen. 

Mensen denken dat je gezegend wordt door van alles te moeten. Discipline is iets anders, maar het is nooit een voorwaarde. God zegent je altijd met geestelijke zegeningen.
Het gaat om niet gebonden zijn aan van alles, moeten. Uit liefde mag overigens alles.
In het OT werden de tienden al ingesteld vóór de 10 geboden. Het is een bijbels principe. Wel was er een vloek op het niet afdragen van tienden in het OT. Je beroofde eigenlijk God.

Maar de Bijbel zegt in het NT dat we vrij zijn van de gebondenheid. De vloek is weg!

2 Cor 9: 7
7 Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. 8 God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.

1 Cor 13 
3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

Je geeft alles omdat het een gebod is en niet uit je hart komt? Dan leidt het tot niets. Je hart is dan geen NT-liefdeshart. Misschien is 90% geven beter dan 10%?


Mal 3: 8
8 Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Toch bestelen jullie mij, en zeggen dan: ‘Hoezo bestelen we u?’ Door de tienden en de heffingen achter te houden!

In de engelse vertaling staat er “offerings” voor heffingen.
In het OT is het ca 30%, de tienden en heffingen bij elkaar. Anders was er dus een vloek.

We weten allemaal dat geven zo succesvol is. Kerken zeggen echter dat je moet geven.
Ik kan je ook van alles vertellen zodat je gaat geven. Maar dat is niet de weg van God.
Angst en aandacht zijn vaak redenen van mensen om te geven. 
Wij (Andrew) geven alles weg als mensen niet kunnen bijdragen. We vragen geen bijdragen voor de tapes, etc. Ook wij hebben harde tijden gehad. Maar God zegent. 

De Bijbel zegt dat je niet aan God moet vragen wat je moet geven. Ik vraag kinderen ook niet of ze van me houden. Het moet uit liefde zijn. Soms vertelt God het je, maar het is niet de normale weg. 
Waar God leidt, voorziet HIJ.
De kerken gedragen zich als natuurlijke mensen en gebruiken de wet i.p.v. genade. 
Ik heb kerken meegemaakt waar er niemand wegging voordat er 1500 dollar binnengehaald werd. 

Geef waar je gevoed wordt. 

Laten we eens naar Hebr 9 kijken (een soort samenvatting).
1 Het eerste verbond bevatte bepalingen voor de rituelen van de dienst en het aardse heiligdom. 2 De voorste tent, die is ingericht met de lampenstandaard en de tafel voor de toonbroden, wordt het heilige genoemd. 3 Achter het tweede voorhangsel bevindt zich de tent die het allerheiligste genoemd wordt. 4 Daar staan het vergulde reukofferaltaar en de ark van het verbond, die langs alle zijden met goud overtrokken is en waarin zich de vergulde kruik met het manna, Aärons staf die gebloeid heeft en de platen met de verbondstekst bevinden; 5 daarop staan de cherubs als teken van Gods majesteit, zij bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw. Op dit alles kunnen we nu niet in detail ingaan. 6 In het aldus ingerichte heiligdom gaan de priesters voortdurend de voorste tent binnen om hun dienst te vervullen, 7 maar in de tweede tent gaat alleen de hogepriester binnen, slechts eenmaal per jaar en nooit zonder het bloed dat hij offert voor zichzelf en voor de zonden die het volk uit onwetendheid heeft begaan. 8 Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk dat de weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent nog dienst doet. 9 Dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degenen die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen; 10 het gaat alleen om voedsel, drank en rituele wassingen, om bepalingen over uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de nieuwe orde. 

Hier gaat het om de tabernakel. Paulus laat zien dat dit alles symbolisch was met een NT realiteit.
In vers 5 staat dat er een verzoeningsplaat is. De cherubs werden al in het paradijs genoemd. 
In Ez 1 en Ez 10 staan ze ook beschreven als vierhoofdig, etc . Het zijn geen baby’s. Het zijn vechters! Ze lieten Gods kracht zien. 
Iedereen die in het Heilige der heilige kwam viel dood neer, m.u.v. de hogepriester. Je kon niet bij Gods genadetroon komen.
We kunnen daar nu wel komen. Niemand zal je weghouden. We worden zelfs uitgenodigd te komen. 
Kijk eens naar de wanhoop in het OT. In het NT is er een directe toegang tot God. Hoe slecht ik ook ben. Dat is zo bijzonder!

Vers 8:
8 Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk dat de weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent nog dienst doet.

Maar Jezus’ dood verbrak dat. De eerste ruimte kon wel, maar in het allerheiligste kwam je niet. Nu is dat mogelijk!!

Vers 9: 
Dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degenen die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen;

Je geweten was ontwikkeld om goed en slecht te herkennen. Je geweten geeft schuld en veroordeling. 

Vers 10:
het gaat alleen om voedsel, drank en rituele wassingen, om bepalingen over uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de nieuwe orde. 11 Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – 12 voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven

Dit snappen verlost je van zoveel problemen in je leven. Níet alleen totdat je belijdt. Verleden, huidige en toekomstige zonden zijn vergeven! Hoe dat kan?
Als God het vergaf voordat je geboren werd’, kan het ook voor de toekomstige.

13 Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, 14 hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?

Je geweten hoeft niet meer schuldig te zijn, omdat we niet meer onder de wet hoeven te leven. 

2 Cor 3:18
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Houd je focus op Jezus en je gaat op Jezus lijken. Wat weerhoudt je van zonden? De liefde. Je hebt dan ook geen angst meer.
Je kunt iemand heel bang maken met de wraak van God dat hij geen overspeel pleegt. Of je leert de liefde aan zijn vrouw. Bij het eerste is er angst en geen goede relatie met God.
Je geweten wordt gereinigd. Niet dat je nooit meer zonde doet. Maar je geweten is vrij.

Vers 25: 
Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn leven; hij is dus niet te vergelijken met de hogepriester die elk jaar het heiligdom binnengaat, en dat met bloed dat niet het zijne is, 26 want dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen. 27 Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. 28 Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.

Hij sprak tegen de Joden. Die elke dag verschillende keren offerden. Daarmee spraken ze: “God ik ben niet waardig, niet waardig, etc”.
Jezus deed het voor altijd weg.
Als ik ze niet belijd, worden ze dan niet vergeven? Dat is niet zo. Denk je dat je al je zonden belijdt? Denk je dat je dat weet? Dat kan niemand! Je doet een juk op je nek dat je niet kunt dragen.

Hoofdstuk 10:1
1 Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen. 2 Anders zouden die offers allang niet meer gebracht worden; degenen die aan de dienst deelnemen, zouden immers als ze eenmaal gereinigd zijn geen enkel zondebesef meer hebben. 3 Het tegendeel is echter waar: elk jaar worden met dezelfde offers de zonden weer in herinnering geroepen – 4 bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden. 5 Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: 
‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, 
maar u hebt mij een lichaam gegeven; 
6 brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. 
7 Toen heb ik gezegd: “Hier ben ik,” 
want dit staat in de boekrol over mij geschreven: 
“Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’ 

Vers 2. Als de mensen echt gereinigd konden worden, zouden ze dan gestopt zijn met offeren? Ja natuurlijk, maar het kon niet. Is er iemand hier die geen zondebesef heeft? Niemand durft dat te zeggen. Toch is dat wat Jezus hier zegt. 
Er is geen zondebesef meer met Jezus’ offer. Wie durft dat hier te zeggen? We mogen gewoon puur bij God komen.

1 Petr 4:1
1 Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend.

Hij stierf voor ons. We kunnen dezelfde gedachten hebben als Jezus. Maar dan ook dezelfde dingen van God krijgen die Jezus kreeg.
Daarom zeggen we: “In de naam van Jezus”. Weet je wat dat betekent? “Vader, om wie Jezus is…”. Dan verwacht je dezelfde reactie van de Vader.
Als we steeds bidden en denken dat wij iets moeten doen, bijbelstudie, tienden betalen, naar de kerk gaan, etc, dan beledigen we God.

Onze houding moet hetzelfde zijn als van Jezus, geen zondebesef! Maar Jezus’ gedachten zijn zonder zonden, die van mij wel. Hoe kan dat?
Je staat niet in de Geest. De Geest is heilig en rechtvaardig. God is Geest en wij moeten Hem aanbidden in Geest en in waarheid. Joh4:24
24 want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.’

God kijkt niet naar je vlees. Je emoties worden niet beïnvloedt door God maar door je denken. God kijkt naar je geest. Er is geen onvolkomenheid meer. We zijn 100% puur. 

1 Joh4:17
want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.

Onze geest is 100% puur. Hebben we geen zondebesef meer? Dat kan omdat de geest heilig is. Daar communiceert God mee!

1 Cor 6:17. we zijn één met de Heer!
Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest.

Als Jezus zijn, dat is zo krachtig! Wij kijken naar onze onvolkomenheden, waar God niet naar kijkt. Als je gedachten gericht zijn op God, op de manier van deze liefde, dan kun je altijd prijzen, zoals Paulus in de gevangenis deed en vele andere voorbeelden uit de Bijbel.
Wij willen zo vaak iets hebben in ons gebed. Wees blij en prijs de Heer, je bent heilig.

Een paar belangrijke en radicale statements. 
Er is een offer voor altijd, voordat je geboren werd. Dus ook voor de toekomst.
Maar 1 Joh 1: 9 dan? Als je een zonde vergeet te belijden, kom je dus niet in de hemel?

1 Joh1:9
Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 10 Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.

Is je redding afhankelijk van het belijden? 
Hebr 6: Je kunt niet nog een keer opnieuw geboren worden! Combineer dat met dit vers. Als je dan een zonde vergeet, dan ben je je verlossing kwijt EN je kunt niet opnieuw worden geboren. Dat is pech.
Wat wordt er bedoeld met dit punt?
Onze geest is voor altijd beschermd. In Hebr 12: 23 staat:
voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, 24 voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.

Onze geest is rein, die zondigt niet. Die is bevrijd van verleden, heden en toekomst.

Ons fysieke lichaam zondigt. Heiligheid is statisch. Een voorbeeld worden van Jezus’ beeld in je fysieke omgeving, dat wordt beter. Geestelijk is het altijd statisch. Het is klaar.

Ef 4:24
24 en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.


2 Cor 5:21
21 God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

We zijn de gerechtigheid van God in de geest. 
We kunnen zonden doen met ons vlees. Daarom kunnen we bijvoorbeeld ook ziek worden. Ons lichaam is niet rein.
Wat gebeurt er als je satan de gelegenheid geeft om in je fysieke lichaam zijn werk te doen?
Je belijdt! Niet voor de geest.

1 Joh1:9
Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 10 Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.

Reinigen komt uit je, vanuit Gods Geest, en je veroordeelt (stopt) satan in je leven. 

Rom 6:16
16 Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak.

Als ik zonde doe, geef ik mij lichaam en emoties over aan satan. Als ik me omdraai en bekeer, komt God in mij en ben ik Zijn dienaar.
Daarom belijd ik mijn zonden, niet om veilig te zijn voor de eeuwigheid, maar om satan van me af te houden.

Hebr 10:10
10 Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

Voor eens en altijd. Hij doet dat niet nog een keer.

We zijn apart gezet (geheiligd) voor God, onze geest is al zoals deze voor de eeuwigheid is.

Hebr 12:23
voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn

Als je dat gelooft dan herken je dingen. Mijn geest is als God zelf. 
“God ik heb het verpest”. Prijs Hem in je geest. Het verziekt de relatie niet meer met God. 

Wandel in vrijheid. De zonde is al vergeven voordat je belijdt. De positie met God verandert niet.

Er zijn mensen die zichzelf pijnigen om ervoor te zorgen dat God hun zonden vergeeft. Wat een onbijbelse gewoonte. In mijn jeugd zei de dominee: zonde moet worden beoordeeld. Je wordt veroordeeld. Je moet dit en dat….

God zegt: de zonde is veroordeeld door Jezus. 
Is de zonde sterker dan wat Jezus deed? Nee. Je bent puur en heilig.
Ik ben zonder blaam voor God. Ook jij. Hoe kun je depressief zijn, en beschaamd? En bang voor satan? Door het hele evangelie te geloven, wordt je zo sterk in je leven!
Maar door het OT zijn we zo op zonde gefocust. Satan kan ons alleen raken door je zonde. Maar als je zegt dat je zonde is gebroken door Jezus, dan is er geen toegang meer voor satan.
Zonde belijden houdt in dat je vraagt dat satan geen invloed van die (te benoemen!) zonde heeft in je leven. 

Rom 6:14
14 De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

Draai het vers eens om. Als je onder de wet bent en niet onder de genade, dan heerst de zonde over je! 
Als je gescheiden bent van God, zonden je leven beheersen, dan ben je onder de wet. 
Voel je je schuldig? Veroordeeld, etc.? Dan ben je onder de wet. 

De satan heeft je in zijn macht als je niet staat in de vrijheid van Jezus. Wees vrij in Zijn genade. Aanvaard Jezus en je staat in het licht.

Het is veel makkelijker te zeggen dan het te doen. Dat komt omdat we anders zijn opgevoed, ook ik.

Vraag of God dit in je hart houdt. Mediteer dit zo vaak als je kunt. Het is de basis van de verlossing. Het wordt helaas zo weinig verteld. Je moet je wel committeren. Het verandert je leven. 

Maar God zal je het in je hart geven. Joh14:26
26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.


 

www.vergadering.nu