www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

6 RECENSIES


De boeken van Willem J. Ouweneel

Verwachting
Willem J. Ouweneel

Uitg. Medema, Vaassen, 207 pag.

Wat verwachten christenen? Wat zegt de Bijbel daarover?
Wat is dat eigenlijk, de wederkomst?
Wanneer en hoe komt Christus terug?
Welke gebeurtenissen gaan eraan vooraf en welke volgen erop?
Belangrijker is echter de vraag: hoe leeft de komst van de Heer in ons hart?


6 . Biblion - 2012 - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

Dit zesde deeltje in de serie 'Geloofsleven' behandelt de wederkomst van Christus vanuit een orthodox-protestantse visie. De auteur gaat na wat de Bijbel hierover zegt en de praktische consequenties daarvan voor het geloofsleven. Dit in overeenstemming met zijn bedoeling 'elkaar aan te sporen in de levende verwachting van de komst van de Here Jezus Christus'. Dit wordt onder meer gedaan aan de hand van de bekende gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. 

De tekst is gebaseerd op bijbellezingen, maar toegevoegd is een hoofdstuk over het jaar 2000. Dit eenvoudig geschreven en hier en daar persoonlijk getint boek zal een aantal christenen zeker aanspreken. Illustratie op voorplat. Vrij kleine druk.


5 . De Band des Vredes - Filadelphia Zending - www.filadelfia-zending.nl
Boekbespreking door Barend Verkerk
juni 2001

Een paar jaar geleden werd ik bijzonder getroffen door een boekje van Willem Ouweneel, getiteld "Geestelijke groei". Ik geloof, dat ik op het spoor van dit boek kwam doordat een hoofdstuk hieruit afgedrukt stond in een tijdschrift. Ik heb daarna het boek aangeschaft en het vervolgens in n ruk uitgelezen. Dat viel in het verleden bij boeken van Willem Ouweneel niet altijd mee, maar deze keer was het evenwicht tussen tekst en voetnoten ver te zoeken, sterker nog: er waren helemaal geen voetnoten! Als u nu denkt dat met het afnemen van het aantal voetnoten ook de diepgang van het boek evenredig is afgenomen, vergist u zich. Maar dat moet u zelf uiteraard gaan ontdekken.

Velen onder u zullen trouwens wel n van de deeltjes uit de serie "Geloofsleven" hebben gelezen. Zoals de schrijver zelf zegt in zijn voorwoord: de deeltjes (inmiddels zijn het er zes!) mogen zich in een wijde verbreiding verheugen. De reeks is ontstaan door het bewerken en combineren van lezingen die Willem Ouweneel op diverse plaatsen heeft gehouden. Misschien, dat daardoor ook veel voorbeelden en een vlotte schrijfstijl (bijna spreken) het lezen vergemakkelijken.
 
Naast het genoemde "Geestelijke groei" verschenen ook al "Geloofszekerheid", "Discipelschap", "Geestelijke Strijd" en "Heiliging".
Het (waarschijnlijk) laatste deeltje heet "Verwachting" en dat zegt een christen al heel wat over de inhoud. Als u nu verwacht, dat het zal gaan over de toekomst en meer specifiek over de wederkomst van de Here Jezus, dan hebt u gelijk, maar als u alle feiten daaromtrent heel concreet op een rijtje wilt hebben, kunt u misschien toch beter te rade gaan bij schrijvers als Tim Lahaye, Johannes de Heer of Hal Lindsey. Jawel, het staat er allemaal wel in, ik zou de schrijver tekort doen als ik zou zeggen dat dit boek niet bijbelgetrouw de toekomstige gebeurtenissen beschrijft. Maar op de eerste bladzijden al wordt duidelijk gesteld, dat het er vooral om gaat wat de verwachting van de terugkeer van de Here Jezus betekent voor ons praktische geloofsleven hier en nu op aarde.

Ouweneel begint met een kort hoofdstuk over het jaar 2000 en de vraag of en hoe dit jaartal een rol speelt in de profetieen in de Bijbel. In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd, dat de Heer naar de hemel is gegaan om ons plaats te bereiden en hoe de aspecten die daarmee samenhangen (zoals wonen, rusten, genieten, begrijpen, aanbidden, regeren!) ons helpen om ons daarop voor te bereiden tijdens ons leven hier op aarde. Om als het ware een beetje op temperatuur te komen, meldt de schrijver.

Vervolgens twee hoofdstukken over gelijkenissen van de Here Jezus die ons een beter inzicht geven in de toekomstige gebeurtenissen en hun invloed op het christenleven van nu.
Met het verhaal van de tien maagden geeft de schrijver ons in vogelvlucht de kerkgeschiedenis van de laatste 2000 jaar weer en beschrijft hij de verschillende stadia van het (niet meer) verwachten van de wederkomst. In het vierde hoofdstuk gaat het met name over hoe we in het licht van de verwachte komst van de Heer nu omgaan met onze gaven en talenten.

Wie na deze hoofdstukken nog niet de handen vol heeft met de dagelijkse voorbereidingen voor de komst van de Heer en toch nog stiekem een beetje nieuwsgierig is naar hoe het verder gaat, moet beslist nog een hoofdstuk doorlezen. Want niet voor iedereen zal alles nog zo helder op een rijtje staan als hier wordt beschreven. Van deze serie zou u eigenlijk eerst de andere deeltjes moeten lezen, maar u kunt heel goed met "Verwachting" beginnen, al vermoed ik dat het niet uw laatste deeltje zal zijn.


4 . Verwachting

Het Zoeklicht, 14 oktober 2000
Recensie door Feike ter Velde

In de serie 'Geloofsleven' publiceerde uitgeverij Medema onlangs het zesde deel 'Verwachting' van de hand van Dr. W.J. Ouweneel. De eerdere delen heten achtereenvolgens Geloofszekerheid, Geestelijke Groei, Discipelschap, Geestelijke strijd, Heiliging en nu dan - volgens eigen zeggen van de auteur waarschijnlijk de laatste in deze serie - Verwachting.

Het is een prachtig boekje. Wie het leest maakt vele heerlijke momenten door. Het gaat over de toekomstverwachting van de gelovige in het licht van de profetie en het begint met een interessante beschouwing over de relevantie van het jaar 2000 als derde periode van tweeduizend jaar. De gedachte aan een zesduizend jarige geschiedenis van wereld en mensheid blijkt breed gedragen in jodendom en christendom. Tussen de regels door lezen we dan ook van de bredere toekomstbeschrijvingen, zoals over Isral en de wereld, maar hoofdzaak is de verwachting voor de gelovige, de Gemeente van Christus.

In weerwil van alle verzet tegen en ontkenning van deze dingen in brede lagen van kerk en theologie schrijft Dr. W.J. Ouweneel onverkort over de opname van de gelovigen - de opname van de Gemeente - in het huis des Vaders als iets dat vandaag nog kan gebeuren. Er is niets waarop nog gewacht hoeft te worden. De opname is het eerstkomende voor de Gemeente in het heilsplan van God. De auteur neemt zijn lezers mee naar de bijbelplaatsen die dit fenomeen noemen en legt helder uit hoe het gelezen moet worden in de context. De uitleg is door-en-door bijbels zonder vermenging van menselijke constructies, die de opname willen ontkennen of wegtheologiseren. Het is te hopen dat kerk en theologie in haar geheel van dit boekje de vruchten zullen plukken en dat de prediking over dit zo onbekende thema bij de gewone kerkmensen nieuwe hoop mag wekken. De opname van de Gemeente is zeer vertroostend. Met die woorden eindigt het boekje dan ook. Van harte aanbevolen!                
ftv


3 . Verwachting
deel 6 in de serie Geloofsleven
Willem J. Ouweneel
Uitgeverij: Medema, Vaassen, 2000, 207 blz.


Reformatorisch Dagblad
Recensie door dr. W. H. Velema - 16 augustus 2000

Het veelkleurige palet van dr. W. J. Ouweneel

"Verwachting" is het zesde en laatste deel in de serie Geloofsleven. De inhoud van dit deel gaat terug op bijbellezingen die de auteur, Willem J. Ouweneel, in binnen- en buitenland heeft gehouden. Dit boek bestaat uit de van de band overgetikte tekst van lezingen die in Goes en Leiden zijn voorgedragen. Ouweneel schrijft zelf dat hij de tekst van deze beide lezingen in elkaar heeft geschoven.

Na een korte inleiding over "Het jaar 2000" volgen vier hoofdstukken. Ze behandelen:
Het huis met de vele woningen;
De vijf wijze en de vijf dwaze maagden;
De gelijkenis van de ponden;
De Heer tegemoet (1 Thessalonicenzen 4:13-18).

Men herkent in de tekst het karakter van bijbellezingen. In elk van de vier hoofdstukken worden veel teksten besproken en met elkaar in verband gebracht. Inderdaad is hier veel materiaal bij elkaar gebracht (zoals de schrijver in zijn Voorwoord zegt: ineengeschoven). Dat betekent dat er veel aan de orde komt uit meer bijbelgedeelten dan die aan het begin van elk hoofdstuk worden afgedrukt. Bovendien is de auteur in zijn lezingen tamelijk breedsprakig. Dat wordt verdubbeld doordat elk hoofdstuk op twee (niet uitgeschreven) lezingen teruggaat. De lezer moet er zijn gedachten wel goed bij houden.

Verwachting
Het thema "Verwachting" wordt in dit boek behandeld vanuit het gezichtspunt van gedeelten over de wederkomst van Christus. Ouweneel heeft de thema's van de hoofdstukken aangegrepen om zijn speciale gedachten over de wederkomst te formuleren. Daarbij neemt -in hoofdstuk 5- de opname van de gemeente een grote plaats in.

Enerzijds vinden we dit onderwerp hier niet in al zijn breedte besproken. Voor details verwijst hij naar een ander boek van zijn hand dat speciaal hierover gaat. Nieuw is voor mij Ouweneels stelling dat de opname betekent dat de gemeente als strijder voor Gods Rijk met groot verlof wordt gestuurd. Ze gaat Jezus tegemoet en Hij gaat de gemeente tegemoet. Halverwege hemel en aarde ontmoeten ze elkaar. De hele behandeling in dit hoofdstuk vind ik speculatief. Ouweneel weet details te vermelden waarvan ik zeg: Hoe komt hij erbij! Hij legt allerlei teksten als onderdelen van een legpuzzel naast elkaar, of past ze in elkaar, zodat ze kloppen met zijn visie op de toekomst. Met de beschrijving van het op groot verlof gaan eindigt het boek. Kennelijk is dat de kern van de verwachting.

Vragen als "Waarom wordt de gemeente met groot verlof gezonden?" als daarop toch een tijd van grote verdrukking volgt en er ook nog mensen bekeerd worden, vallen buiten het gezichtsveld en dus buiten de bespreking.

Tempel
Met het "huis mijns vaders" wordt niet het paradijs bedoeld. Daar zijn de gezaligden tussen hun sterven en de opname van de gemeente. Het "huis mijns vaders" is de hemelse tempel, de intieme vertrekken waar Christus de Zijnen ontvangt na de opname van de gemeente, zo lezen we in hoofdstuk 2. Dat doet bij mij de vraag rijzen of de tempel dan het verblijf is voor hen die "afgezwaaid en met groot verlof gezonden" zijn. Ik citeer Ouweneel letterlijk. Ook op deze vraag wordt niet ingegaan.

Ten slotte: De gelijkenis van de talenten ziet op wat God aan de Zijnen geeft. Daarom is het loon op het werken met de talenten voor iedere gelovige hetzelfde. De ponden zien op ons omgaan met onze verantwoordelijkheid. Daarin bestaat verschil, zoals in ijver, trouw en toewijding. De tweeheid der dingen, van God uit bezien en vanuit onze verantwoordelijkheid, komen we vaker in dit boek tegen. Hoe verhouden die beide benaderingen zich tot elkaar?

Palet
Mijn indruk is dat Ouweneel erg constructief is in het met elkaar in verband brengen van teksten. Daardoor ontstaat er een veelkleurig palet met het oog op de toekomst. Ik zou hierin bescheidener willen zijn dan de schrijver. Keerzijde van dit vele weten en van al deze verbindingen is dat het boek op een aantal punten speculatief aandoet.

Onder de titel "Verwachting" zou ik een andere aanpak verwachten dan we hier aantreffen. Wie met de gedachten van de auteur over de toekomst kennis wil maken, kan in dit boek terecht. Hij moet er wel genoegen mee nemen dat hij voor nadere details naar andere publicaties wordt verwezen.
 


2 . Verwachting
deel 6 in de serie Geloofsleven
Willem J. Ouweneel
Uitgeverij: Medema, Vaassen, 2000, 207 blz.
 

"Oogst" (Vereniging Tot Heil Des Volks), september 2000
Recensie door P.d.B.

In de serie Geloofsleven met boeken van de hand van W.J. Ouweneel is inmiddels het zesde deeltje uitgekomen. Na de 'Heiliging' komt nu de 'Verwachting' aan de orde; het uitzien naar de wederkomst van de Christus. In het eerste hoofdstuk gaat Ouweneel in op de verwachtingen rond het jaar 2000. Meer uitgebreid heeft hij hierover geschreven in zijn boek 'De zesde kanteling'. De vier volgende hoofdstukken zijn bewerkte bijbellezingen. Hierdoor heeft het boekje een levendige stijl gekregen. Uitgebreid wordt ingegaan op het verschil tussen de hemel, het huis (met de vele woningen) van de Vader, de nieuwe aarde en het paradijs. Interessant is ook het stuk over het menszijn van Jezus. Ook nu, aan de rechterhand van de Vader, is Hij waarachtig Mens. Anders zou Hij Zijn verworven gaven niet met ons kunnen delen (blz. 36). In het derde hoofdstuk komt de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden aan de orde. De aanbeveling om met je gekregen 'pond zilver' aan het werk te gaan en anderen voor het Evangelie te winnen, wordt hier heel praktisch beschreven (blz. 148). In het laatste hoofdstuk komt duidelijk naar voren dat de gelovigen niet uitzien naar de dood, maar naar onze Kning, die komt in heerlijkheid (blz. 171). De vele bijbelteksten waarnaar wordt verwezen geven mogelijkheden voor verdere doordenking - en verwachting. Aanbevolen.


1 . Zwolse Courant, 24 juni 2000
Recensie door ds. Jenno Sijtsma

Verwachting
, door Willem J. Ouweneel (Medema)

Het zesde en laatste deeltje in de serie Geloofsleven bevat bijbelstudies over de verwachting van de spoedige wederkomst van Christus en over de betekenis daarvan voor ons praktische geloofsleven. Ouweneel gaat eerst in op de bijzondere betekenis van het jaar 2000. Vervolgens bespreekt hij wat 'het huis met de vele woningen' betekent en geeft daarna uitleg over de gelijkenis van de vijf wijze en dwaze maagden, en de gelijkenis van de ponden. Het laatste hoofdstuk bespreekt 1 Thessalonikers 4:13-18, waarin de woorden over de opname van de gemeente.
In dit persoonlijk diep nadenken over deze profetische woorden verstaat Ouweneel de kunst duidelijk te maken waar het in deze hoofdstukken over gaat en wat het aan zekerheid en troost betekent voor de gelovige. Een boeiend en leerzaam boek.


www.vergadering.nu