Korte recensies uit de Zwolse Courant
over boeken van Willem J. Ouweneel
door Ds. Jenno Sijtsma/Biblion e.a.


 

Recensie-index

De boeken van W.J. Ouweneel

23  OUDERE RECENSIES


23.  Over Boeken - 12 augustus 2017 - http://over-boeken.blogspot.com...

Wijsheid voor Denkers

Boekrecensie door Evelien de Nooijer Alting

Subtitel: Een inleiding tot de christelijke filosofie

Wat is filosofie eigenlijk? En bestaat er zoiets als Ďchristelijkeí filosofie? Willem Ouweneel (1944) meent van wel. ďWijsheid voor denkersĒ is het eerste deel van de oorspronkelijk in het Engels uitgegeven ďAcademische reeks voor beginnersĒ. Het is een moeilijk, maar buitengewoon interessant boek (qua niveau ongeveer bedoeld voor laatstejaars vwo-, dan wel eerstejaars hbo/universiteitsstudenten). Ouweneel, van wie ik eerder ďEen dubbelsnoer van lichtĒ besprak, is zowel bioloog als filosoof als theoloog. Hij heeft ondertussen meer dan 160 boeken geschreven. Ik volg hem al zoín beetje mijn hele leven.

Moeder van alle wetenschappen
ďWijsheid voor DenkersĒ gaat over de filosofie als Ďmoederí van alle wetenschappen.......  
Lees verder...


Zwolse Courant, 8 januari 2000
22. AD 2000
Op de drempel van een nieuwe eeuw
W.J. Ouweneel, E. Schuurman, J.W. Embregts
ISBN: 9061265894
Uitgever: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem


In dit boekje leveren zeven geleerde heren, onder wie prof. dr. ir. E. Schuurman, prof. dr. R. Kuiper en drs. M. Visser een persoonlijke terugblik op een aspect van de eeuw die achter ons ligt en tevens bieden zij een vooruitblik op de komende eeuw. Aandacht voor techniek, natuur en milieu, de Europese integratie, allochtonen en drie bijdragen handelen over de manier waarop de bijbel in de twintigste eeuw is gebruikt en gelezen. De bijdragen worden omlijst door bijbelteksten die betrekking hebben op de verschillende thema's.
Een alleszins lezenswaardig boekje.


Zwolse Courant, 22 mei 1999

21. De schatkamer van God
Willem J. Ouweneel
Uitg. Medema
96 pag.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Aan de hand van twee gebeden van Jezus en vier van de apostel Paulus legt Ouweneel de rijkdom van de Schrift uit. Gebeden die de lezer inzicht verschaffen omtrent Gods eeuwige raadsbesluiten en omtrent God zelf, de oorsprong van alle zegeningen. Het is een compact geheel, een verkorte editie van het eerder verschenen 'De rijkdommen van een christen.' Graag aanbevolen.
 


Zwolse Courant, 8 november 1998
20. Geestelijke strijd
W.J. Ouweneel
Uitgever: Medema
160 pag.
ISBN: 9789063533045
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De macht van de zonde, die nauw verbonden is met de macht van de dood - want de dood is het loon van de zonde. Ten tweede de macht van de wereld. Ten derde de macht van de satan en zijn trawanten. Die drie machten zijn bondgenoten. Satan is de overste van deze wereld. En als wij niet het zondige vlees is ons hadden, dan zou de satan lang niet zo gevaarlijk zijn en zouden we ook van de wereld niet zoveel te duchten hebben. Maar als discipelen in Gods koninkrijk zijn we per definitie soldaten.

Dit is het vierde deeltje in de serie 'Geloofsleven'. Het bevat vijf bewerkte bijbellezingen over het voeren van de goede strijd en de strijd tegen het vlees, de wereld, de satan en de antichrist(en). 'Ik ben niet degene die strijdt, dat is de Geest, maar ik moet als het ware de deur voor de Geest openzetten en openhouden'. Doorwrochte, zeer begrijpelijke bijbelstudies, vol ernstige waarschuwing in de persoonlijke en kerkelijke situatie.


Boekrecensie door Biblion -  - www.deboekensalon.nl

Een herkenbaar probleem in het leven van iedere christen is het feit dat men wel goed wil doen maar zo snel geneigd is tot het kwade. Velen hebben daarover reeds gezucht en vaak de strijd opgegeven. De schrijver is erin geslaagd op een duidelijke en goed overzichtelijke manier aan te geven waar de problemen ontstaan en hoe ze zijn op te lossen. 

Benadrukt wordt dat men in de levenspraktijk vaak geplaatst wordt in een botsing tussen geestelijke werelden; kortaf gezegd: de wereld van het goede en de wereld van het kwade. De Bijbel geeft daarover uitgebreid uitleg en wijst in Jezus Christus een nieuwe en effectieve manier aan waardoor men in harmonie kan komen, ook met fouten en schuld. De stijl van het boek is direct, het woordgebruik is eenvoudig en helder. Daardoor is het ook gemakkelijk te lezen, gecombineerd met het feit dat een ieder zich kan herkennen in de beschreven problematiek. De auteur is hoogleraar en behoort tot de Vergadering der Gelovigen.

   Zwolse Courant
19. De zevende koningin
W.J. Ouweneel
Uitg. Barnabas
350 pag.

Twee jaar geleden verscheen 'De negende koning', waarin de belezen en geleerde auteur de zeven wereldrijken uit de geschiedenis beschrijft die IsraŽl benauwd hebben. Zojuist verscheen een tweede druk, met een even geleerd 'vrouwelijk' vervolg 'De zevende koningin'. 

Het boek biedt een uitvoerige analyse van de rol van de Vrouwe en het vrouwelijke in de geschiedenis van jodendom en christendom. Vanaf de eerste 'koningin', Sophia (Vrouwe wijsheid) komt hij via Eva, het ideŽle IsraŽl (Sion), de Oermoeder, de Madonna (Maria, de moeder van Jezus), het grote Babylon (de grote hoer uit Openbaring 17) bij Vrouwe Ekklesia, de bruid van Christus.

In elke koningin is de schakel met de seksualiteit terug te vinden, overwegend negatiet maar ook positief en bij de zťvende komt die seksualiteit tot haar recht. Een ongekende hoeveelheid kennis wordt over de lezer uitgestort, die voor mij de leesbaarheid en het begrip van het geheel enigszins verduistert.

 18. Psychologie
W.J. Ouweneel
Uitgever: Buijten & Schipperheijn, 1984
376 pagina's
ISBN: 9789060644713

Biblion -  - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

Op wetenschappelijke wijze zet de auteur uiteen wat in "Hart en ziel" verkort en populair is beschreven. Hij beoogt een christelijke psychologie te bieden, die de mens begrijpt vanuit diens hart, als zijn diepste innerlijk, waar de relatie met God mogelijk is. Echte christelijke psychologie luistert daarom naar de Bijbel, de Godsopenbaring, want eerst vanuit de relatie met God is de mens mens. De gangbare psychologie baseert zich op humanistische uitgangspunten. 

Ouweneel gaat uit van christelijk-wijsgerige arbeid. Hij spreekt van vijf humaanstructuren, waarbij hij komt tot een evenwichtige visie op de plaats en de onderlinge verhoudingen van functies als denken, willen, voelen, geloven. Het is indrukwekkend te lezen wat op basis van christelijk-wijsgerig denken door Ouweneel systematisch wordt uitgewerkt met betrekking tot de mentale structuren van de gezonde en van de ongezonde mens. 

Een eigensoortig, indrukwekkend, wetenschappelijk werk, dat zonder meer recht heeft op diepgaande studie van psychologen en theologen.


17. Laat mijn volk gaan
W.J. Ouweneel
Uitgever: Medema
80 pagina's
ISBN: 9789063531683

Biblion -  - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

Dit boekje geeft een zgn. profetische uitleg van de bekende tien plagen van Egypte. De auteur, voorganger bij de Zevende-Dags-Adventisten, bedoelt daarmee dat hij bij de uitleg zich niet beperkt tot de historische betekenis van het verhaal, maar dat er een diepere betekenis blootgelegd moet worden. 

Hij ziet de tien plagen als voorafschaduwing van oordelen, die over de wereld zullen komen tussen de zgn. 'opname van de gemeente' en de wederkomst van Christus. De auteur komt daarbij tot extreme standpunten die ingegeven zijn door exclusieve opvattingen over de eindfase van deze wereld, zoals die in zijn kringen gebruikelijke zijn. 


16. Mijmeringen
W.J. Ouweneel
Uitgever: Kok Voorhoeve
66 pagina's
ISBN: 9789029711371

Biblion
-  - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

De schrijver heeft in dit boekje negenentwintig columns gebundeld, die hij in de loop van het televisieseizoen 1991-1992 heeft uitgesproken voor de EO-televisie. Dit houdt in dat beeldtaal schrijftaal werd. Dat laat wat over voor de fantasie van de lezer; de tekst is nergens onduidelijk, laat staan dat het hinderlijk zou zijn dat televisiebeelden ontbreken. De verhaaltjes zijn zoals je in dit genre kunt verwachten: naar aanleiding van een actueel onderwerp wordt een religieuze boodschap overgedragen. Grijsgroene kaft met gele belettering en zwart-witte foto.


15. Echtscheiding en hertrouwen
W.J. Ouweneel
Uitgever: Medema
96 pagina's
ISBN: 9789063531560

Het in dit boek behandelde onderwerp is bepaald niet aangenaam. Echtscheiding is altijd een hartverscheurende zaak, zowel voor de echtelieden als voor de kinderen, als die er zijn. Voor bijbelgetrouwe geloofsgemeenschappen is dit allang geen theoretische kwestie meer. Můgen christenen wel scheiden? En mag men, nadat men gescheiden is, hertrouwen? Wat zegt de Schrift precies? Hoe kan hierin pastoraal worden geholpen? En hoe is het mogelijk als christen te handelen in een juridische echtscheidingsprocedure.

Biblion -  - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

Over echtscheiding wordt ook in protestantse kring veel gepubliceerd. Toch laten deze auteurs een eigen geluid horen. Beiden zijn afkomstig uit de evangelische richting en verdedigen de mening, dat echtscheiding in geen enkel geval geoorloofd is. Het boekje wordt voor de helft in beslag genomen door een betoog, dat deze mening wil funderen in de bijbel. 

Een beschouwing over hulpverlening en een juridische beschrijving van de echtscheidingsprocedure vanuit christelijke norm completeren het geheel. 

Dit is het eerste boek dat deze eigen opvatting uit evangelische hoek presenteert.


14. Hart en ziel
W.J. Ouweneel
Uitgever: Buijten & Schipperheijn, 1984
152 pagina's
ISBN: 9789060644720

Biblion -  - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

De auteur, van oorsprong bioloog, voorman van de Vergadering van gelovigen, heeft in dit boek een christelijke mensleer en een christelijke psychologie geboden, zoals we die nog niet kenden. Uitgaande van centrale begrippen uit de Wijsbegeerte der Wetsidee, die hij overigens zelfstandig heeft geÔnterpreteerd en uitgebreid, pleit hij voor een psychologie die centrale aandacht geeft aan het hart van de mens, als centrum van het geweten en zetel van de religieuze gesteldheid. Waar het hart niet open staat voor wetenschappelijke analyse, kan er alleen iets over gezegd worden op grond van de Godsopenbaring. Het gaat er in de christelijke psychologie om, op basis van bijbelse beginselen inzicht te geven in de menselijke persoonlijkheid. 

Uitvoerig komen de vooronderstellingen en uitgangspunten aan de orde, met in de slothoofdstukken een bespreking van allerlei aspecten van de normale en van de abnormale persoonlijkheid. Voor de uitvoerige, wetenschappelijke editie: zie a.i.'s deze week. Ouweneel, W.J. Psychologie.


13. Het boek Jona
W.J. Ouweneel
Uitgever: Stichting Boeken om de Bijbel
92 pagina's
ISBN: 9789070926045

Biblion -  - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

Een fleurig uitgegeven boekje over Jona, één van de oudtestamentische 'kleine' profeten. Bekend is het verhaal over zijn schipbreuk, het verblijf in de buik van een grote vis en de bekering van Ninevé. Eigenlijk is het meer een verhaal óver een profeet; teksten uit de mond van Jona zelf treft men in het bijbelboek weinig aan. 

Jona heeft bij veel bijbeluitleggers niet veel goed kunnen doen; hij krijgt er meestal nogal van langs: onbetrouwbaar, ongehoorzaam, wraakzuchtig, egoÔstisch. Toch heeft het boek een plaats in de canon van het O.T. gekregen en wordt er ook in het N.T. naar verwezen. 

Ouweneel heeft niet veel goede woorden voor Jona over. De auteur, die bekend is uit kringen van de Evangelische Omroep, gebruikt het bijbelverhaal vooral om aan de hand daarvan zijn eigen ideeŽn te verkondigen. Jona is slecht, maar dat zijn wij mensen ook allemaal. De enige waar het om draait en waar alles heen wijst is Jezus Christus.

Interessant zijn de redeneringen die leiden tot de uitspraak 'Jona's verblijf in de vis was historische werkelijkheid'. Dit alles mag dan zo zijn, de wijze waarop wordt geschreven over het joodse volk is ronduit kwetsend.


12. IsraŽl en de kerk
oftewel: Eťn of twee volken van God?
W.J. Ouweneel
Uitgever: Medema
139 pagina's
ISBN: 9789063531881

Biblion -  - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

In bepaalde christelijke kringen vraagt men zich vaak af, of IsraŽl na de komst van Christus nog als Gods volk moet worden beschouwd. In dit boekje wordt een gefingeerde discussie gevoerd tussen de gereformeerde Verbondsgedachte - uiteindelijk is er in Gods heilsplan maar één volk van God, het geheel van alle gelovigen, christenen en bekeerde joden - en de Bedelingenleer die door evangelikalen wordt aangehangen: er zijn twee volken van God, IsraŽl en de Gemeente, met een essentieel verschillende roeping en bestemming. 

Voor kenners van deze ideeŽn betoogt Ouweneel, die de Bedelingenleer aanhangt, dat ze uiteindelijk niet zover van elkaar staan: alle gelovigen, van alle tijden, zijn verzoend door het bloed van Christus. Zending onder de joden is principieel wel noodzakelijk, maar 'gezien de geschiedenis' raadt hij aan hier terughoudend te zijn. Het beste zou zijn door christenjoden, en dan nog op verzoek. 

De nuances van deze discussie zullen degenen die niet tot een van de gesprekspartners behoren, waarschijnlijk ontgaan. Ook joden zullen zich bij deze problematiek nauwelijks betrokken voelen. De toon is sympathiek.


11. Het domein van de slang
W.J. Ouweneel
Uitgever: Buijten & Schipperheijn, 1988
428 pagina's
ISBN: 9789060646861


Biblion -  - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

Het boek bevat een uitgebreide studie over alle bekende verschijnselen op het para-normale vlak. De schrijver geeft vanuit Bijbelse achtergrond, doorspekt met vele tekstverwijzingen, aan welke grote gevaren aanwezig zijn in het toelaten van en toepassen van deze verschijnselen. 

Het boek is te beschouwen als een gedetailleerde opsomming van aspecten in de parapsychologie, daarnaast geeft het diepgaande bijbelstudies over bovenvermelde verschijnselen. Het is dan ook duidelijk bedoeld als studieboek. De schrijver is afkomstig uit Orthodox Prot. kringen wat ook duidelijk te merken is in zijn stellingname. 

Omdat het betoog echter zeer helder en overzichtelijk is en daardoor zeer verantwoord overkomt is het boek zeer zeker geschikt voor een breed lezerspubliek. Aan te bevelen voor bibliotheken met Prot. Chr. lezersbestand. Doordat de wereld van het para-normale echter zeer in de belangstelling is, lijkt het me voor alle bibliotheken een waardevolle aanvulling. Helder taalgebruik, overzichtelijke hoofdstukken. 


10. Het boek Esther
W.J. Ouweneel
Uitgever: Stichting Boeken om de Bijbel
105 pagina's
ISBN: 9789070926021

Biblion -  - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

Eenvoudige toelichting bij het verhaal van het boek Esther uit het O.T., waarin het Joodse meisje Esther, aangenomen door de jood Mordechai, ten tijde van de regering van de Perzische koning Ahasveros, tot koningin gekroond wordt na de verstoting van koningin Vasthi, en met hulp van de genoemde personen het lot van de Joden ten goede weet te keren. 

De schrijver geeft, onder veel verwijzingen naar bijbelteksten, een uiteenzetting over de geschiedenis van IsraŽl en verklaart de typologische strekking ervan voor de gemeente van God in onze tijd. De schrijftrant is duidelijk, maar vrij droog en didactisch, en richt zich, ondanks de kinderlijke omslagtekening niet tot jeugdige lezers. Het boekje bestaat uit 10 overzichtelijk ingedeelde hoofdstukjes, en is geschikt voor diegenen die een traditionele, getuigende toelichting ambieŽren.


9. Woord en wetenschap
W.J. Ouweneel
Uitgever: Buijten & Schipperheijn, 1987
172 pagina's
ISBN: 9789060645253

Biblion -  - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

De in dit boek gebundelde artikelen verschenen oorspronkelijk in het tijdschrift van de Evangelische Hogeschool (EH) te Amersfoort. De separate uitgave wil een indruk geven van de wetenschapsbeoefening op christelijk standpunt, die bestuur en docenten van de EH voor ogen staat. Het boek pretendeert geen inleiding tot de christelijke wetenschapstheorie te zijn. 

De auteur snijdt alleen die onderwerpen aan, die de lezer een idee kunnen geven van wat de EH onder christelijke wetenschapsbeoefening verstaat. Daarbij is serieus geprobeerd dat zo te doen, dat niet alleen aankomende studenten, maar ook hun ouders en de vele vrienden van de EH het boek zouden kunnen lezen. De tweemaal gepromoveerde schrijver (bioloog en filosoof), zelf hoofddocent aan de EH voor filosofie en psychologie, verstaat de kunst zijn opvattingen en overtuigingen aan anderen over te dragen. Dat maakt de lezing van zijn boeken tot een intellectueel genot.


8. Het koninkrijk Gods en de staat
W.J. Ouweneel
Uitgever: Marnix van St. Aldegonde Stichting, Wetenschappelijk Studiecentrum van de RPF
93 pagina's
ISBN: 9789072016218

Biblion -  - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

De auteur, die reeds enkele werken over de positie van de christen in de wereld op zijn naam heeft staan, behandelt in deze studie vanuit het gezichtspunt van de Reformatorisch Politieke Federatie de staatsfilosofie van genoemde groepering. Hij tracht duidelijk te maken wat volgens zijn visie de juiste bijbelse opvatting over de christelijke politiek, staat en maatschappij is. 

Begrippen zoals het Koninkrijk Gods, de theocratie en de twee rijken-leer komen uitvoerig aan de orde. Een gedegen bijbelkennis, inzicht in de calvinistische filosofie en in de uiteenlopende opvattingen binnen het orthodoxe christendom over staat en maatschappij zijn als achtergrondkennis van belang. De uitgave zal slechts een beperkt aantal lezers trekken. Desondanks kan dit geschrift van deze tak van klein rechts wellicht als aanvulling dienen op de talrijke andere werken op het gebied van de staats- en maatschappijfilosofie.


7. Gij zijt allen broeders
W.J. Ouweneel
Uitgever: Medema, 1980
383 pagina's
ISBN: 9789063531089
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Biblion -  - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

In het eerste deel wordt het prot.chr. Réveil (1815-45) geschetst, als achtergrond van de nog steeds bestaande "Vergaderingen van gelovigen" (ook wel Darbisten genoemd naar de stichter: J.N. Darby, 1800-82). Deze "vergaderingen" ontstonden Ī 1854; zij zijn geheel gebaseerd op de bijbel doch missen elke kerkelijke organisatie. Zij hebben elke zondag avondmaalsviering en bijbelsprekingen, overigens zonder bevestigde voorgangers. 

In het tweede deel komen bekende pioniers naar voren (1846-70), o.a. de fam. Voorhoeve; en in het derde deel de uitbreiding tussen 1871 en 1900. De auteur-insider beschrijft de historie helder en boeiend, op basis van schaarse archivalia, lectuur en interviews. 

Toegevoegd zijn 31 afb., vooral portretten, een (incompleet) persoonsnamenreg. en een plaatsnamenreg. Deze welkome aanvulling van de 19e-eeuwse prot.-chr. kerkhistorie is voor insiders en voor geÔnteresseerden in deze materie zeer aan te bevelen.


6 . Één is uw meester
W.J. Ouweneel
Uitgever: Medema
174 pagina's
ISBN: 9789063531447

Biblion
-  - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

De auteur beschrijft met kennis van zaken en veel sympathie het ontstaan en de uitbreiding van de "Vergadering van Gelovigen" in Nederland, m.n. aan de hand van enkele leidende figuren. Deze groep christenen wil persé geen geÔnstitutionaliseerde kerk zijn maar komt zondags in vergadering bijeen en viert dan avondmaal. 

Zij is een aftakking van het Reveil en heeft, hoewel gering in aantal, een rol gespeeld met name in de strijd voor vrij christelijk onderwijs. Zij leggen de nadruk op het leven, niet op een vaste kerkelijk gefixeerde leer. 

De auteur, een leidende figuur in de kring van de evangelische christenen, bespreekt verschillende belangrijke figuren uit deze kring o.a. de Voorhoeve's en de Willinks. Hij publiceert veel door hem opgespoorde brieven en laat ook de contacten zien die er vanuit deze kring waren met Reveilmannen als Da Costa, Capadose en Groen van Prinsterer. Ook met afgescheidenen als Wormser, ds. H.P. Scholte en ds. A. Brummelkamp. 

Het boekje vult een lacune op in de kerkgeschiedschrijving van de vorige eeuw. Er zal in verschillende kring belangstelling voor bestaan. Uitstekend geÔllustreerd.


5. Wij zien Jezus - 1
W.J. Ouweneel
Uitgever: Medema
121 pagina's
ISBN: 9789063531218

Wij zien Jezus - Deel 1:

Recensie Gereformeerd Weekblad - 29 augustus 1983
door Jac. W.

Een uitleg geven van het HebreeŽnboek is geen kleinigheid. We hebben dan te doen met een van de schoonste, maar ook diepzinnigste boeken van de Bijbel.
De schrijver gaat in dit eerste deel van zijn bijbelstudies over de Brief aan de HebreeŽn grondig te werk. Naast een wat meer algemene en eenvoudige gehouden uitleg, geeft hij ook allerlei achtergrondinformatie in kleinere letter afgedrukt. Een positief punt is, dat er telkens wordt aangezet tot zelfstudie. Iedere bijbelstudie wordt ingeleid door een aantal vragen die de lezer zelf eerst moet proberen te beantwoorden. Wie daarom serieus en biddend met dit boek aan het werk gaat, kan er zeker zijn winst mee doen. 
Ik plaats een paar kritische kanttekeningen. Is het hier en daar niet wat al te studie-achtig? Al te intellectualistisch? Woorden als leerstellig, de waarheid van het christendom zijn er een aanwijzing voor. Verder wordt het wel duidelijk dat de uitlegger een overtuigd chiliast is. Daarmee kan men het eens zijn of niet. Verwarrend vond ik de opmerkingen aan het eind over het nieuwe verbond dat alleen met de gelovigen uit IsraŽl zou gesloten zijn/worden, terwijl het geestelijk bediend wordt aan de heiden-christenen, dus aan de gemeente. Even verderop wordt dan de hele onderscheiding weer gerelativeerd.
Overigens wil ik met deze opmerkingen niets af doen aan mijn bewondering voor dit gedegen werk.


Wij zien Jezus - 2
W.J. Ouweneel
Uitgever: Medema
121 pagina's
ISBN: 9789063531317
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wij zien Jezus - Deel 2:

Dit is een moeilijk Boek. Het gaat diep in op de geschiedenis en de israŽlitische offerdienst in het Oude Testament. Het dringt ver door in de geheimen van Gods plannen, in de zegeningen van de gelovigen en in de heerlijkheden van de Heer Jezus. De auteur behandelt zeer gedetailleerd dit moeilijke bijbelboek. Met vragen voor zelfstudie en tal van andere hulpmiddelen.

Ten geleide
Voorwoord bij deel II
Studie 8: Jezus ingegaan in de volmaaktere tabernakel
B. II.a. De eerste tabernakel
b. De tweede tabernakel
Studie 9: Jezus het betere offer
B. III.a. Het bloed van Christus
b. Christus ingegaan in het heiligdom
c. Christus' komst in de wereld
d. Het ene offer van Christus
Studie 10: Jezus de invoerder in het heiligdom
C.I. Jezus de invoerder in het heiligdom
Tussenzin na C.I.: het betere en blijvende bezit
Studie 11: Jezus de overste leidsman door de woestijn
C.II.a. Leven op grond van geloof
b. De grondbeginselen van het geloof
c. De volharding van het geloof
d. De energie van het geloof<
e. De wedloop van het geloof
f. De beproeving van het geloof 
Tussenzin na C.II: het betere sprekende bloed
a. jagen naar heiliging
b. genaderd tot betere dingen
c. de zuivere wandel
Studie 12: Jezus de voorganger buiten de legerplaats
C.III. Jezus de voorganger buiten de legerplaats
Epiloog: Jezus de grote herder van de schapen
Afkortingen
Bibliografie
Register op de in de tekst verwerkte kleine concordantie


Biblion
-  - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

Dit deel bevat vijf bijbelstudies, waarin de hoofdstukken 9-13 behandelt worden. Wat over het eerste deel opgemerkt werd (onder dezelfde titel; 82-50-285), geldt ook van het tweede: eigenlijk zijn het twee boeken in één: een eenvoudige uitleg voor eenvoudige bijbellezers èn een grondiger uitleg - een echt commentaar - waarin de diepere lagen van de bijbeltekst worden aangeboord. 

De bijbelstudies zijn bedoeld als studiemateriaal voor bijbelkringen, maar kunnen ook bij persoonlijk bijbelonderzoek geraadpleegd worden. Zij zijn in orthodox-protestantse geest geschreven, waarbij speciaal gebruik gemaakt is van bijbelbeschouwingen van schrijvers die tot de 'Broeders' (de zg. Darbisten) gerekend worden. De uitgave is in A4-formaat met afwisselend 2 en 3 kolommen tekst per pagina; zonder illustraties.


4. De leer van de mens
W.J. Ouweneel
Uitgever: Buijten & Schipperheijn, 1986
455 pagina's
ISBN: 9789060645765

Biblion -  - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

Deze uitgebreide studie wordt door de auteur gepresenteerd als "een proeve van een christelijk-wijsgerige antropologie". Uitgangspunt van zijn betoog is de reformatorische wijsbegeerte der wetsidee. Op grondige wijze bespreekt hij de ideeŽn van de voor deze stroming zo relevante figuur Dooyeweerd (1894-1977). Hij laat zien hoe deze denker wilde afrekenen met de autonomie van de menselijke rede, zoals bepleit door de moderne humanistische wijsbegeerte. In plaats hiervan wordt de onmisbare rol van de geloofsopenbaring voor elke filosofische kennis van de mens beklemtoond.

Hierna volgt een systematische verhandeling over de struktuur van het psychische, de menselijke ontwikkeling van en het menselijke Ik. De schrijver, hoofddocent aan de Evangelische Hogeschool te Amersfoort, heeft zonder meer een eminent werkstuk afgeleverd. Niettemin slechts geschikt voor een zeer klein publiek, zowel vanwege de technisch-filosofische argumentatie als vanwege de zeer specifieke thematiek.


3. De vrouwe van de camino
W.J. Ouweneel
Uitgever: Barnabas, 2006
447 pagina's
ISBN: 9789085200697
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Jaarlijks lopen tienduizenden mensen de Camino, de pelgrimsweg naar de Spaanse stad Santiago de Compostela, waar de beenderen van de apostel Jakobus zouden liggen. Niet alleen met een rugzak, maar vaak ook met een heel levensverhaal op hun rug. Wat drijft hen? Willem J. Ouweneel legde in 2005 zelf een kleine achthonderd kilometer van die weg af en schreef er een roman in dagboekvorm over.
In dit boek loopt Theo, een evangelische voorganger, de Camino om God en zichzelf terug te vinden. Maar hij is ook op zoek naar een onbekende vrouw over wie hij een profetie heeft gehad. Wie is die vrouw? De maagd Maria of Maria Magdalena? Of zelfs de Oermoeder? Of is het de intrigerende vrouw die hij op de eerste dag tegenkomt en hem haar vreemde levensverhaal vertelt? De vrouw die hij kwijtraakt maar onderweg hoopt terug te vinden?

Biblion -  - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

De bekende protestants-christelijke theoloog en publicist doet in in dit vuistdikke boek verslag van zijn voettocht in 2005 vanaf de Frans-Spaanse grens naar Santiago de Compostela, circa 800 km. Dat wil zeggen: hij kiest daarvoor de vorm van een roman, waarbij de hoofdpersoon zeer veel weg heeft van de auteur. Maar ook de personen die hij tijdens de tocht heeft ontmoet, zijn deels echt en deels fictief. En dat geldt ook voor de gebeurtenissen en wederwaardigheden. 

In de beschrijving van de tocht en vooral van de ontmoetingen en de gesprekken die daar uit voort kwamen, probeert de hoofdpersoon de essentie van de Camino te vatten en een antwoord te vinden waarom zovelen de tocht maken. Gaandeweg het verhaal, met z'n vele cultuur-historische, theologische en godsdienstige uitweidingen wordt de tocht een loutering voor de hoofdpersoon en enkele van zijn reisgenoten. Evenals de tocht voor de pelgrim vergt ook het verslag ervan een stevig uithoudingsvermogen van de lezer door de vaak zware discussies onderweg. Voor degene die de tocht gelopen hebben, biedt deze roman veel herkenbaars. Normale druk.


2. Het ontstaan van het christendom
W.J. Ouweneel
Uitgever: Evangelische Omroep
187 pagina's
ISBN: 9789070100513

Biblion -  - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

Dit keurig uitgevoerde boek, zeer funktioneel geÔllustreerd, bevat de geschiedenis van het Nieuwe Testament, opgevat als het onfeilbaar geÔnspireerde Woord van God. Het is het vierde deel in de serie De bijbel open (Het ontstaan van de bijbel; Het ontstaan van de wereld; Het ontstaan van IsraŽl). 

Dit deel bevat het research-materiaal dat door deskundigen verzameld is, om de gelijknamige t.v.-serie van de EO te maken. De stof biedt een overzicht van de belangrijkste zaken uit de eerste vijf bijbelboeken van het Nieuwe Testament.

De andere bijbelboeken worden genoemd en kort samengevat. Daarnaast is er een schat aan foto- en ander illustratie-materiaal toegevoegd dat in de brede kantlijn toegelicht wordt. Op deze manier is het een lees-, leer- en kijkboek geworden. 

De boeken kunnen los van elkaar gelezen worden ter ondersteuning bij het persoonlijk bijbellezen; voor het verenigingswerk en schoolgebruik 'als bron', ook van harte aanbevolen. De uitgave is qua uiterlijk, evenals de voorgaanden, een juweeltje.


1. Geestelijke groei
W.J. Ouweneel
Uitgever: Medema
157 pagina's
ISBN: 9789063532673

Biblion
-  - www.deboekensalon.nl 

Boekrecensie door Biblion

Wat is geestelijke volwassenheid? Kleine kinderen weten heel goed waarheen zij met hun lichamelijke groei op weg zijn, want zij zien voortduren volwassenen, volgroeide mensen om zich heen. Maar het is voor kinderen veel moeilijker erachter zien te komen waarheen zij met hun psychische groei op weg zijn. Juist doordat zij psychisch onrijp zijn, kunnen wij dat moeilijk begrijpen. Zo is het ook met kleine kinderen in het geloof: vaak kunnen zij maar niet goed begrijpen wat volgens de Bijbel het einddoel van de geestelijke groei is. In dit boek houden we ons dan ook met het einddoel van de geestelijke volwassenwording bezig, en vervolgens met de weg die daarheen voert.

Dit is het tweede deel in de serie `Geloofsleven', gebaseerd op een viertal lezingen die de auteur eind december 1996 in Duitsland hield. De schrijver benadrukt de noodzaak van de groei in het geloof en het geloofsbeleven. Pastoraal wordt ingegaan op de weg om de geestelijke groei te bereiken en de verhinderingen die zo gemakkelijk beslag op een mens kunnen leggen. 

Uitvoerig wordt stilgestaan bij het volmaakt (dat wil zeggen: volledig) worden en het goede doen, uiteraard steeds gerelateerd aan de Schrift. Terecht zegt de auteur dat het ten diepste gaat om het (persoonlijke) antwoord op de vraag: wat betekent de Heer der heerlijkheid voor u. Een knap, boeiend en helder geschreven zelfstandig te lezen vervolg op 'Geloofszekerheid'.www.vergadering.nu