www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Paulus voor iedereen
Romeinen deel 1 en 2
Tom Wright
uitg. Van Wijnen, Franeker, 2011
252 en 198 blz.
9789051943214

Paulus voor iedereen
Gevangenisbrieven. EfeziŽrs, Filippenzen, Kolossenzen en Filemon
Tom Wright
uitg. Van Wijnen, Franeker, 2011
331 blz.
Ä 17,50 per deel


1. Sophie - juni 2012 - www.sophieonline.nl

Paulus voor iedereen

Boekrecensie door Klaas van der Zwaag

Iedereen die het Evangelie gelooft, is rechtvaardig. Het heil was van meet af aan voor heel de wereld bedoeld. Heidenen, niet-Joden, zullen Ė precies als Abraham tevoren Ė door geloof binnentreden in de verbondsgemeenschap, zo stelt de Britse nieuwtestamenticus Tom Wright, een internationaal Paulus-deskundige wiens boeken zich in een grote populariteit verheugen.

Vervangingstheologie voor iedereen

Kanttekeningen door Harry Sleijster

Het feit dat bij Tom Wright Israel alleen in negatieve zin ter sprake komt, zonder enige vermelding van nog te vervullen profetieŽn, zegt voldoende over de theologie die deze schrijver voorstaat. Hij weet niets van een herstel voor Israel, of een Messias die op de Olijfberg komt om daar zijn 1000-jarige Koninkrijk te gaan oprichten voor het Joodse volk waaraan Hij zich op dat moment zal openbaren.

Voor Tom Wright heeft Israel afgedaan - is vervangen - door deze vervangingstheologie.

Mooie woorden heeft hij over heidenen die in het verbond zijn opgenomen, en nu ook mogen geloven, maar in feite is het hele verhaal een zeer afgunstig afzetten tegen Israel.
De vele weerleggingen die tegen deze vervangings- of vergeestelijkingsleer bestaan, worden niet eens door Wright genoemd, ůf niet opgemerkt vanwege de oogkleppen die niet worden afgedaan, of wat eerder het geval lijkt te zijn: botweg genegeerd.

Een zeer negatieve voorstelling van zaken over Israel geeft Wright ook in dit lange artikel, waarin hij de Joden na de Holocaust eigenlijk geen thuisland gunt in Israel, en waarbij hij de Palestijnen beklaagt en alle rechten geeft. Ook maakt hij duidelijk niets van de profetieŽn te geloven.

 

Is Paulus anti-Joods? Nee, zo stelt Wright. Joden zijn bij de nieuwe familie van Abraham welkom, maar het merkteken dat ook zij moeten dragen, is het christelijk geloof. Lidmaatschap van Abrahams familie is op basis van het geloof, en wel dat zijn brandpunt vindt in Jezus en zijn opstanding als de grote verbondsvernieuwende daad van de ene ware God. ,,Zij die in het evangelie geloven, in Gods goede nieuws over zijn zoon, zijn ervan verzekerd dat zij behoren tot het volk van het nieuwe verbond, de ene wereldwijde familie die aan Abraham is beloofd.íí


Uit de drie deeltjes 'Paulus voor iedereen' komt Wrights visie op jodendom en christendom duidelijk naar voren. De beloften van het Oude Testament waren bedoeld om door IsraŽl te werken ten goede van de hele wereld. Daarin ligt ook het mysterie van de verwerping door IsraŽl van de Messias, en eigenlijk ook het positieve, hoe vreemd dat ook klinkt. De ongelovige Joden hebben door hun verzet tegen het Evangelie de heidenen de ruimte gegeven om binnen te komen. Als heel IsraŽl de Messias had aanvaard, zou het net zijn alsof Gods handelen in Jezus de speciale status van IsraŽl opnieuw had bevestigd, en dan zouden de heidenen permanent tweederangs burgers blijven. ,,Dat is nooit de bedoeling geweest. God heeft vanaf het begin gewild dat zij gelijkwaardige leden zouden zijn die zijn universele soevereiniteit en rijke genade zouden weerspiegelen.íí Iedereen komt Gods familie binnen alleen op basis van Gods pure genade. Alleen zo kon de Schepper-God trouw zijn aan zijn schepping, de verbonds-God trouw aan zijn verbond.............
Lees verder...
De recensie in Sophie vervolgt met dit boek:

Paulus en de rest
Van farizeeŽr tot profeet van Jezus
Bert Jan Lietaert Peerbolte
uitg. Meinema, Zoetermeer, 2010
214 blz., Ä 24,20.
9789021142593
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

 

Meer vervangingstheologie voor iedereen
door Harry Sleijster

Goed om te weten... Bij deze schrijver komt Israel alleen in negatieve zin ter sprake. Een nieuwe religie heet het. Nou, dat mag je wel zeggen. Christendom wordt een totaal nieuwe religie als de band met Israel wordt doorgesneden. "Universalisme" noemen deze theologen het zelf. Paulus' leer wordt vervormd tot een soort "Paulus-apocalyps" die allerlei thema's uit het Nieuwe Testament filtert en daar een geheel nieuwe godsdienst van maakt, vrij van het oude Jodendom.

Paulus had eens moeten weten... deze theologen van Rome en/of GenŤve... Maar van Jeruzalem en van Paulus' en Gods liefde voor zijn volk hebben zij geen weet.

Zie ook de recensie over "Goed leven"...
Zie ook
de recensie over "Goede Vrijdag"...
Zie ook
de recensie over "God en de pandemie"...
 

Egalitaire gemeenschap
Ook prof. Bert Jan Lietaert Peerbolte, nieuwtestamenticus aan de Vrije Universiteit, benadrukt in zijn boek 'Paulus en de rest' de universele boodschap van wat hij noemt de ĎChristusbewegingí, die dankzij Paulus de etnische grenzen van het jodendom overstijgt en een nieuwe religie wordt, open voor mensen van iedere etnische achtergrond. Paulus meende dat in Christus God een nieuw begin had gemaakt met IsraŽl en dat ook niet-Joden tot dat IsraŽl konden toetreden.

Paulus geeft een spiritualiserende uitleg van de wet, die alleen door de Geest is te lezen, niet gebonden door de letter. Zo ziet Paulus de Christusbeweging als het resultaat van het nieuwe verbond dat God met IsraŽl sluit: ,,Joden en niet-Joden, verenigd in Christus, levend in en vanuit de Geest, met een verinnerlijkte opvatting van de wet.íí..........
Lees verder...
 


 
Preterisme bij N.T. Wright
door Harry Sleijster

Joel Richardson: Weerlegging van het Preterisme
https://www.youtube.com/watch?v=3r30CC88tJ8

Interessant is dat N.T. Wright ook het preterisme aanhangt (hoewel hij er nauwelijks over leert).
Tussen 10:00 en 14:00 wordt in deze video door Joel Richardson en Brock Hollett besproken hoe Wright spot met de wederkomst, die hij voorstelt als een astronaut die uit de lucht naar beneden komt. 'Hij spot ermee,' zegt Joel, en 'Schokkend,' zegt Brock.
 
 
De Israel-christologie van N.T. Wright
door Harry Sleijster

Zie de aantekeningen en video's bij de recensie over "Goed leven"...
 

www.vergadering.nu