www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu


Bode februari 2007

Streuper & Streuper

Kritiek op en van Gods medearbeiders

Simon Streuper

AIs ik God was, Bert, zou ik stapelgek worden van de kritiek die sommige arbeiders in zijn wijngaard op hun collega arbeiders hebben. Ik snap niet waar zij het lef vandaan halen! Ik weet zeker, dat wanneer binnen een international concern de diverse directeuren elkaar zo zouden bejegenen, het bedrijf spoedig onbestuurbaar zou zijn en de ondergang nabij.


Neem nu de kritiek op Benny Hinn, de Amerikaanse evangelist die 31 augustus en 1 september 2007 in de Ahoy hal bijeenkomsten hoopt te houden. Hij gelooft dat God ook dan weer mee zal werken door het verrichten van wonderen en tekenen. Maar nu al ruim 8 maanden voordat hij hoopt te komen lees ik (notabene in een christelijke krant) dat het niet aannemelijk geacht mag worden dat Gods Geest daarbij aanwezig zal zijn: de Heilige Geest heeft namelijk geen agenda, suggereert een pasbekeerde.' Dat is een goeie!' roepen - een paar kranten later enkele door de wol geverfde christenen, die zich vervolgens haasten om Benny Hinn vanwege zijn Amerikaanse inslag en de kleur van zijn stropdas te diskwalificeren.


Voor het gemak vergeten zij dat Paulus al zijn reizen grondig heeft overwogen en gepland. En wanneer de Heilige Geest andere bedoelingen had dan Paulus, stak Hij er gewoon een stokje voor. Simple comme bonjour waar maken die lui zich druk over? Dus: hoezo 'een goeie'? Gewoon omdat het koren op hun molen was! Kunnen ze mooi hun gram kwijt.


Er is trouwens niets nieuws onder de zon. Vooral bij dienstknechten van God zie je vaak dat bepaalde arbeiders bedolven worden onder kritiek. Ze ontmoeten veel weerstand en veroordeling. Zo ook Paulus. Sommige broeders in Korinte beweren, dat Paulus ongeestelijk en vleselijk wandelt. Wanneer hij aanwezig is, eet hij uit je hand, maar op een afstand durft hij een grote mond op te zetten. In zijn brieven slaat hij weliswaar een gewichtige en imponerende toon aan, maar zijn persoonlijk optreden is zwak en wat hij zegt, heeft weinig te betekenen. Het ontbreekt hem aan welsprekendheid. Daarbij is hij een geslepen individu, een bedrieger die altijd bezig is zichzelf te verdedigen.


Tja, wie een hond wil slaan, kan altijd een stok vinden. Maar zo vraag ik me af, Bert waarom wil men een hond slaan? Waarom willen broeders in Korinte Paulus slaan? Waarom spreken ze slechte dingen over hem? Waarom noemen ze hem een bedrieger? En waarom deed men dit ook met Moody, met Spurgeon en met Billy Graham? Waarom doen ze dat nu met Benny Hinn, en deden ze dat tn met Jezus? Wie z slaat, toont zich een medewerker van de aanklager van de broeders in plaats van de Herder der schapen, Jezus Christus.

Wat mij betreft, ik verheug mij over elke dienstknecht van God die er op uit is de boodschap van redding door het geloof in Jezus Christus te verkondigen. Maar k, wanneer God meewerkt door wonderen en tekenen, zodat honderden, ja duizenden en miljoenen onze Heer Jezus mogen leren kennen. Gelukkig hangt Gods zegen niet af van het vernietigende oordeel van critici die wederrechtelijk op Gods rechterstoel zijn gaan zitten. Het staan of vallen van Paulus of Benny Hinn is geen zaak tussen hen en hun critici maar tussen hen en hun Heer!

Wie een kuil graaft voor een ander...

Bert Streuper

Hoi pa: naar aanleiding van uw brief ben ik gaan zoeken op internet. Wanneer je de criticasters wilt geloven, zijn vrijwel alle bekende evangelisten hypocriet, Benny Hinn ook. Zijn privvliegtuig zit velen dwars. Hij schijnt weinig open te zijn over zijn financin en heeft ooit een profetie uitgesproken betreffende Fidel Castro die niet uitgekomen is. En op zijn bijeenkomsten 'valt men in de Geest'. Op grond van deze dubieuze beschuldigingen en criteria noemen velen hem een valse profeet. Ongelooflijk!

Ook ik snap niet, pa, waar deze mensen het lef vandaan halen. Wellicht menen veel kwaadsprekers zichzelf en anderen ermee te dienen. De Here Jezus waarschuwt ons immers voor valse profeten we worden zelfs in de Bijbel opgeroepen hen te ontmaskeren. Dat we dan natuurlijk wel eerst een en ander grondig moeten onderzoeken, voor we onze conclusies trekken, wordt gemakshalve vergeten. We praten elkaar gewoon na. Niemand weet eigenlijk of die informatie wel echt klopt. Bezwarende berichten in mailtjes worden met veel gemak met n druk op de entertoets doorgestuurd naar velen. Er bestaat wel degelijk een 'christelijk' roddelcircuit. In vrijwel alle gevallen is het voor mijn persoontje ondoenlijk om te achterhalen wat wel en niet klopt van allerlei kwade geruchten.

Ik wil ervoor zorgen dat ik wijs word, voordat ik oud ben geworden; ik doe dus niet mee aan het verspreiden van kwade geruchten! Zolang ik niet zeker weet dat een evangelist of profeet een valse is, trek ik geen conclusies, praat ik er liever niet over. Voor je het weet bekritiseer je het werk wat God doet door onvolmaakte bekende en onbekende evangelisten heen. Wanneer mensen hun zonden gaan belijden en de Here Jezus toelaten in hun hart en God gaan aanbidden, naar aanleiding van een toespraak van Benny Hinn, dan moet je wel heel, hl voorzichtig zijn met het bekritiseren van deze prediker.

U vraagt zich af waarom christenen slechte dingen spreken over anderen. Ik doe een gooi: angst? Jaloezie? Onzekerheid? Zelfrechtvaardiging? Waarschijnlijk een mix van dit alles. Vaak zeggen de oordelen die we over anderen uitspreken meer over onszelf dan over de beoordeelden.

Eigenlijk moeten we eerst heel lang naar onszelf durven te kijken, voor wij een oordeel vellen over een ander. Tien tegen een dat ons oordeel over een ander dan meestal verstomt zeker wanneer wij met Gods ogen leren kijken naar onszelf en naar elkaar.

Illustratief is de gebeurtenis uit Nm12. Aron en Mirjam hadden kritiek op hun broer Mozes; zijn huwelijk en gezag werden bekritiseerd. Ze hadden daarvoor best wel goede argumenten feitelijk klopte het. Maar met deze 'waarheid' stonden ze niet aan de kant van God. De Almachtige werd zeer boos, met name op Mirjam. En Mirjam werd melaats. Vervolgens gaat Mozes de aangeklaagde! voor Mirjam bidden. Mozes smeekt of God Mijam wil genezen van haar melaatsheid. Mozes was een zeerzachtmoedig man. 'De grootste denker en opmerker is vaak de meest zachtmoedige rechter' heb ik eens ergens gelezen.

De Here Jezus heeft gezegd:'Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.' En in Sp26:27 staat:'Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in, wie een steen op iemand afrolt, komt er zelf onder'. Leonardo da, Vinci schijnt eens gezegd te hebben: 'Niets bedreigt ons meer dan ons oordeel.'

Lees ook:

Het artikel van Ouweneel in Uitdaging: Een Bediening Van Achterdocht'...


De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu