www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

 
Uitdaging
- 2 februari 2007

Een bediening van achterdocht

Willem J. Ouweneel

Te midden van de vele discussies over het christelijk geloof die in ons land gaande zijn, is er een kleine, maar ijverige groep mensen die blijkbaar een ‘bediening van achterdocht’ hebben ontvangen; ik zal haar de BVA noemen. Zij stort zich op bekende dienstknechten van God om al hun woorden na te vlooien om maar iets negatiefs te vinden. (Een van de BVA heeft dat via de telefoon ooit zelf tegenover mij toegegeven.) Zij menen een profetische roeping te hebben om christelijk Nederland te waarschuwen, terwijl zij in vèrgaande mate bezig zijn het werk van Gods Geest af te breken.

Een voorbeeld: ooit heb ik ergens geschreven dat ik vast geloof in de onfeilbaarheid van de Schrift – maar niet in de onfeilbaarheid van de theologen die menen de onfeilbaarheid van de Schrift wetenschappelijk haarfijn te kunnen invullen. Prompt kwam de reactie van de BVA dat ik de onfeilbaarheid van de Schrift aantast! Ook al probeer ik nog zo duidelijk uit te leggen wat ik bedoel, het helpt niets. Zo zaait de BVA overal onrust.

Een ander voorbeeld: ik heb betoogd dat ik vast geloof in de drie-eenheid van God, maar dat ik niet zo overtuigd ben dat de theologen die drie-eenheid in alle details correct in kaart gebracht hebben. Prompt komt de BVA in actie die keihard beweert dat ik de drie-eenheid van God loochen. Het gaat er bij die mensen niet in dat de Schrift absoluut is, maar dat alle theologie relatief is: gebrekkig mensenwerk. Zo legde ik eens aan een journalist uit dat ik vast in de inspiratie van de Schrift geloof, maar moeite heb met elke theorie die probeert het mysterie van de inspiratie te vangen. Prompt meldde de kop boven het artikeltje dat ‘Ouweneel alle inspiratietheorieën afwijst’ – wat voor de gewone lezers natuurlijk betekende dat ik de inspiratie als zodanig afwees... Koren op de molen van de BVA.

Geen getuigen, maar bestrijders

De BVA komt niet zozeer op voor de waarheid als wel bij voorkeur tegen de leugen. In deze manier van getuigen – bestrijden – lijkt zij haar geestelijke identiteit te zoeken. Als een ‘profetes’ getuigt zij bijvoorbeeld tegen het ‘occultisme’ (variërend van homeopathie en charismatische opvattingen tot Harry-Potterboeken en de Narnia-film) of tegen hen die twijfels hebben over de wetenschappelijkheid van het creationisme. Ik heb al heel wat van die ‘profeten’ op mijn dak gehad of op het internet gevonden.

De logica van de BVA is gewoonlijk uiterst eenvoudig. Ik geef wat voorbeelden, die allemaal echt gebeurd zijn.
    Tolkiens boek In de ban van de ring is occult – WJO verdedigt In de ban van de ring – dus WJO verdedigt het occultisme.
    In zijn boek Geneest de zieken! neemt WJO het op voor bepaalde genezingsbedienaars – die genezingsbedienaars zijn volgens de BVA occultisten – dus WJO verdedigt occultisten.
    Volgens de Bijbel is er een tweedeling tussen ziel en lichaam [wat onjuist is] – volgens WJO (De leer van de mens) gaat zo’n tweedeling terug op het heidense denken – dus volgens WJO zijn de betreffende bijbelpassages ‘heidens’.
    T.B. Joshua viert avondmaal met door hem geheiligd water [in werkelijkheid heeft TBJ zulke nonsens nooit gedaan of beweerd] – WJO zegt dat hij bij T.B. Joshua geen dwaalleer heeft kunnen vaststellen – dus volgens WJO is het bijbels om avondmaal te vieren met wijwater.
    Hoe moet een mens zich ooit tegen zulke malligheden verweren?

Een heel bekende drogredenering van de BVA volgt dit patroon: dwaalgeesten P beweren Q – WJO beweert ook Q – dus WJO behoort tot dwaalgeesten P. Dat is precies dezelfde malle redenering als: apen houden van pinda’s – WJO houdt van pinda’s – dus WJO is een aap.
  Een paar voorbeelden die mij echt zijn overkomen:
    WJO (Nachtboek van de ziel) zegt dat mannen het ‘vrouwelijke’ element in zich tot ontplooiing moeten brengen – new age zegt iets dergelijks – dus WJO is beïnvloed door new age. (Momenteel wordt met behulp van deze zelfde domme en gemene redeneertrant ook Rick Warren aan de schandpaal genageld! zie de vorige Uitdaging).
    WJO (De zevende koningin) zegt dat niet alleen het mannelijke maar ook het vrouwelijke zijn prototype vindt in God – de feministische theologie zegt iets dergelijks – dus WJO is een feminist (of aanhanger van de feministische theologie).
    WJO (Bijbel & Wetenschap) zegt dat de getalswaarde van een bijbelse term belangrijk kan zijn – de kabbalisten zeggen dat ook – dus WJO is een kabbalist (of op z’n minst kabbalistisch beïnvloed).

Nog erger wordt het als het als volgt gaat (zoals momenteel gebeurt):
    WJO citeert iets positiefs van bijvoorbeeld Carl G. Jung of Rupert Sheldrake – Jung en Sheldrake zijn volgens de BVA occultisten – dus wordt alles wat Jung en Sheldrake gezegd hebben ook op het conto van WJO geschreven – ook WJO is dus een occultist – maar wat het ergste is: WJO komt daar niet rond voor uit, integendeel, hij beweert dat hij géén occultist is. Dat maakt die WJO juist zo gevaarlijk: hij doet net alsof hij tegen het occultisme is, maar intussen voert hij tersluiks occulte ideeën in. (En dat terwijl het enige wat WJO gedaan heeft, is iets van Jung en Sheldrake citeren wat als zodanig helemaal niet ‘occult’ was. Maar dat zal de BVA wel bestrijden, want voor haar is alles wat Jung en Sheldrake schrijven, zelfs op wetenschappelijk terrein, per definitie ‘occult’.)

Tegen dit soort aantijgingen kan een mens zich niet verdedigen, en dat probeer ik ook niet. De BVA zou niets liever willen dan dat ik dat wèl zou proberen, want dan zou zij weer iets hebben waarin zij haar tanden kan zetten. Elk boek en elk artikel dat ik schrijf, wordt door haar nauwkeurig nagevlooid, en alles wat ze kan gebruiken, wordt tegen mij aangevoerd. Zo onlangs weer mijn boek Seks in de kerk, waarin ik schreef dat ik absoluut tegen het homohuwelijk ben, maar dat we in de gemeente christelijk met homoparen moeten omgaan. Een kolfje naar de hand van de BVA, die natuurlijk prompt schreef dat ik dus in werkelijkheid wél voor het homohuwelijk ben! Dan komt ze met allerlei bijbelteksten om aan te tonen dat homoseksualiteit verkeerd is – terwijl ik dat zelf in mijn boek al had aangetoond. De BVA kan dus niet alleen niet denken, ze kan niet eens lézen.

Af en toe kan ik zo goed begrijpen dat veel niet- (en vooral ex-)christenen gelovige mensen beschouwen als dweepziek, fanatiek, bekrompen en reactionair. Het geval wil dat sommige christenen dat ook inderdaad zijn. Zolang ik mag leven in de eenentwintigste eeuw, zie ik het als één van mijn door God gegeven taken om christenen, met name jongeren, te helpen een werkelijk bijbelgetrouw denken te ontwikkelen. Dat betekent voor mij onder andere een denken dat onder leiding van Gods Geest erin slaagt de moeilijke tussenweg te vinden tussen de vrijzinnigheid en het bekrompen fundamentalisme à la de BVA.

Uit ervaring weet ik dat sommige mensen zich door de websites en de geschriften van de BVA danig in de war laten brengen. Dat spijt mij voor hen. Voor hén heb ik het bovenstaande geschreven (niet voor de BVA, want die luistert toch niet). Ik kan hun maar één advies geven: lees de boeken van WJO zélf – of van Rick Warren, of van andere auteurs die het slachtoffer van de BVA zijn. Lees die boeken vooral met een kritische blik, maar ook met een open mind, in biddende afhankelijkheid van God; dat is de enige manier om erachter te komen of wat de BVA beweert, waar is of niet.
    Laat u niet leiden door de geest van achterdocht, maar door de Heilige Geest; die zal u in alle waarheid leiden en alle leugens ontmaskeren, niet alleen de leugens van links, maar ook die van rechts.


Lees ook:

Uitdaging 1-4-2007: Ingezonden brieven + Reactie van de redactie...

Bode 15-2-2007: Streuper & Streuper over: 'Kritiek op en van Gods medearbeiders'...

Ingezonden reactie 8-2-2007: Er moet een Raad van wijze mannen Gods komen...

ND 6-2-2007: Ouweneel ergert zich aan de biediening van de achterdocht...


Enkele artikelen die onlangs vanuit de hoek van de BVA verschenen: 

Uitdaging: Van der Ven beschuldigt Ouweneel van occultisme en gnosticisme...

Uitdaging: Nieuw boek beschuldigt Rick Warren van New Age...

Geelhoed-nieuwsbrief over 'Seks in de kerk'...

Geelhoed-nieuwsbrief over 'Vergadering.nu'...

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu