Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 2 - Les 10: Het huwelijk (deel 1)
Don Krow

Vandaag gaan we spreken over het huwelijk. Allereerst wil ik wat statistieken noemen: 75% van alle gezinnen heeft vroeg of laat een soort huwelijkshulp nodig. Eén van de twee huwelijken loopt op een echtscheiding uit. In 50% van de huwelijken is een van de partners binnen vijf jaar ontrouw. Zelfs in het Christendom zeggen ze dat minstens 30% van alle predikanten in een onbehoorlijke relatie met een van de kerkleden verzeild raakt. 
Als die cijfers ook maar een kern van waarheid bevatten, lijkt het mij overduidelijk dat we de principes van de Bijbel niet goed hebben begrepen. 

We gaan daarom naar het onderwerp van het huwelijk kijken; naar enkele van de dingen die God te zeggen heeft hoe je in staat zou zijn je huwelijksrelatie te versterken. Allereerst wil ik dit zeggen: het huwelijk was Gods idee. Hij heeft het ontworpen. Genesis 2:18 zegt: En de HERE God zei: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. Genesis 1:31 zegt bovendien “ En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.” 

Je moet bedenken dat dit een volmaakte schepping was. God kwam en had relatie met de mens. Hij had een geweldige relatie met hem. Iedere dag kwam Hij in de koelte van de avond en onderhield zich met Adam. Soms denken we, dat als we maar een volmaakte relatie met God hebben, we niet werkelijk iets anders meer nodig hebben, maar dat is niet waar. God zei in Genesis 1:31 over Zijn schepping: ‘En zie het was zeer goed.’ De eerste keer dat God zei dat iets ‘niet goed’ was, is te vinden in Genesis 2:18: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is.’ Huwelijk was dus Gods idee om het probleem dat de mens had, op te lossen en hem dus een hulp te geven, die hem zou helpen het probleem van mogelijke eenzaamheid in zijn leven op te lossen. 

Het huwelijk, als we het handboek toepassen en erin stoppen wat God bedoeld heeft, was bedoeld om geluk te brengen en geen ellende. Genesis 2:24 is de eerste keer dat de Bijbel veel zegt over het huwelijk. Daar staat: ‘ Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.’ Het huwelijk betekent het loslaten van alle andere relaties, om je leven te richten op een ander individu, en zo heeft God het bedoeld.

Het is als een drie-eenheidrelatie. Ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel, maar de huwlijksrelatie waarin God Adam en Eva samenbracht was niet een kwestie van alleen Adam in relatie met God, of Eva in relatie met God. Het was nu Adam en Eva als een eenheid, gezamenlijk, met als doel: relatie met God. 

De Bijbel zegt in 1 Petrus 3:7 ‘Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden’. Genesis 5:1-2, een geweldig vers zegt: ‘Dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dage, dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods; 2 man en vrouw schiep Hij hen, en Hij zegende hen en noemde hen „mens” ten dage, dat zij geschapen werden.’ Merk op dat Adam zijn vrouw Eva noemde, maar dat God Adam en Eva, samen als eenheid, ‘mens’ noemde. Dus in de huwelijksrelatie is het niet langer – God en ik en die vrouw – maar het is – ik en mijn vrouw in eenheid, erfgenamen van de genade des levens, die geroepen zijn om God naar zijn plan te dienen, en te wandelen in eenheid en heelheid. 

Genesis 2:24, wat we net hebben gelezen, zegt dat een man zijn vader en moeder zal verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen één vlees zijn. Het woord ‘aanhangen’ betekent vastplakken aan... of aanhechten, om één te worden, één-zijn in doelstelling. Als je een probleem in je huwelijksrelatie vandaag hebt, wil ik je een paar vragen stellen: De dingen die je doet, de manier waarop jij je gedraagt tegenover je echtgenoot, de dingen die je tegen elkaar zegt: brengen die jullie dichter als eenheid bij elkaar? Of veroorzaken ze een breuk, scheiding? De opdracht van de Schrift aan het huwelijk is: aanhechten, vastplakken. Dus, bouwen de dingen die je doet jullie relatie op of breken ze haar af? Je moet echt op deze dingen gaan letten.

Mensen denken dat liefde gewoon een emotioneel gevoel is: ‘Ik was verliefd op je, maar het gevoel is weg, ik hou niet meer van je.’ Stel je voor dat je uit een disfunctioneel gezin komt. Je gaat naar een predikant en het gemeentehuis om te trouwen; je wijdt jezelf toe om je leven aan die persoon te geven; je bent vast van plan om het te laten slagen tot de dood jullie scheidt. Maar vanwege je disfunctionele achtergrond heb je nooit liefde zien functioneren, in jouw gezin werd dat nooit overgebracht, en je hebt ook nooit je ouders enige warme gevoelens van liefde zien uitdrukken. Je echtgenoot komt misschien uit een gezin dat heel veel affectie uitwisselde, maar jij weet gewoon niet hoe je het moet doen. Zelfs al wíl je deze persoon liefhebben en wijd je jezelf daaraan toe, omdat je zelf zo disfunctioneel bent en nooit gezien hebt hoe liefde wordt uitgedrukt, zul je waarschijnlijk falen. De kans is groot dat je binnen enkele jaren hulp nodig hebt en zegt: ‘We kunnen gewoon niet met elkaar overweg. Ik hou niet meer van de ander.’ 

Maar dan heb ik vandaag goed nieuws voor je: Als je huwelijksproblemen hebt, is er iets dat je kunt corrigeren. Als je een nieuwe koelkast koopt en je hebt er een probleem mee, weet je dat je de handleiding moet nalezen. De handleiding vertelt je wat er aan de hand is, of dat je een reparateur moet roepen. Zo is er ook een handleiding voor je huwelijk, die je vertelt hoe je het kunt repareren. De handleiding heet Gods Woord, en de Bijbel zegt ons in Titus 2:4 dat liefde onderwezen kan worden, dat liefde iets is dat je kunt leren dus. Als jij uit een disfunctioneel gezin komt en niet echt weet hoe je echtgenoot lief te hebben – je huwelijk staat te wankelen – dan is er goed nieuws. In 1 Johannes 5:3 staat: ‘Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,’ 

Door de geboden van Jezus Christus, die ons laten zien hoe we moeten liefhebben en hoe we aan vriendelijkheid en goedheid uitdrukking geven, en hoe we het welzijn van de ander op het oog kunnen hebben in een huwelijksrelatie, kan God de situatie voor je omkeren. 

Dit is maar een inleiding op het onderwerp ‘huwelijk’. We zullen er nog een les aan besteden en ik wil gewoon nog zeggen: ‘God zegene je vandaag als je met deze studie doorgaat.’ Wij geloven dat God meer wijsheid en kennis aan je wil overdragen, als je dit onderwerp bestudeert. 

Discipelschapvragen

1. Lees Efeziërs 5:31-32. Efeziërs 5:31 is een citaat van Genesis 2:24. Als je dan kijkt naar Efeziërs 5:32, wat denk je dat God werkelijk wil zeggen door dit gedeelte?

2. Lees Jacobus 4:4-5. Wat leren deze verzen ons?

3. Lees 1 Petrus 3:7. Waarom zou je in eenheid en liefde met je man of vrouw moeten wandelen?

4. Lees Johannes 15:5. Kan jouw huwelijk slagen zonder Christus als Heer van jouw leven?

5. Lees Titus 2:4. Liefde is niet maar een gevoel. Volgens de Schrift kan liefde worden …….

6. Lees 1 Johannes 5:3. Als wij wandelen in Gods geboden, dan wandelen wij in ……

7. Lees Mattheüs 7:12. Als wij problemen in ons huwelijk hebben, komt dat omdat iemand niet wandelt in …….

8. Lees 1 Korintiërs 13:4. Liefde is:
A. emotioneel 
B. een warm gevoel 
C. vriendelijk

Bijbelverzen bij de vragen.

Efeziërs 5: 31-32 Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente.

Jakobus 4:4-5 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. 5 Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?
1 Petrus 3:7 Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.
Johannes 15:5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Titus 2:4 Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben;

1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.

Mattheüs 7:12 Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.

1 Korintiërs 13:4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, 
de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 


Antwoorden

1. Lees Efeziërs 5:31-32. Efeziërs 5:31 is een citaat van Genesis 2:24. Als je dan kijkt naar Efeziërs 5:32, wat denk je dat God werkelijk wil zeggen door dit gedeelte? – De relatie tussen Christus en Zijn kerk (wordt vergeleken met een huwelijk)

2. Lees Jakobus 4:4-5. Wat leren deze verzen ons? – God is jaloers over ons en wil dat wij Hem trouw blijven.

3. Lees 1 Petrus 3:7. Waarom zou je in eenheid en liefde met je man of vrouw moeten wandelen? – zodat mijn gebeden niet verhinderd zullen worden.

4. Lees Johannes 15:5. Kan jouw huwelijk slagen zonder Christus als Heer van je leven? – Nee

5. Lees Titus 2:4. Liefde is niet maar een gevoel. Volgens de Schrift kan liefde worden…- onderwezen, geleerd.

6. Lees 1 Johannes 5:3. Als wij wandelen in Gods geboden, dan wandelen wij in …… - liefde

7. Lees Mattheüs 7:12. Als wij problemen in ons huwelijk hebben, komt dat omdat iemand niet wandelt in ……. - liefde

8. Lees 1 Korintiërs 13:4. Liefde is: - C. vriendelijk

Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org 


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 2-11: Het huwelijk (deel 2)...


 

www.vergadering.nu