www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

4 RECENSIES


Jeruzalem, de stad van de grote Koning
Willem J. Ouweneel
Uitgeverij: Medema, Vaassen, 2000
236 blz.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl (Niet leverbaar) 
(Of lees een uittreksel...)
(Of bestel deze boeken over Openbaring...)

Er is geen stad ter wereld die ons meer boeit dan Jeruzalem. Een stad van meer dan 3500 jaar oud, een der oudste steden die wij kennen. Een stad die grote rijkdom en de diepste ellende gekend heeft, geslagen en steeds weer opgebloeid, vertrapt en toch weer herleefd. Een stad die juist in onze tijd weer in het middelpunt van de wereldbelangstelling staat. Een stad waar oeroude beschavingen elkaar ontmoeten, waar de grote handelswegen van eeuwen her elkaar kruisen. Een stad die ligt op de 'navel der aarde' en die midden onder de volken gesteld is. Maar er is meer. Deze stad heeft een wel heel bijzondere plaats in de heilsgeschiedenis van God met de wereld. Want het toneel waarop deze plannen en raadsbesluiten zich voltrekken, is de aarde, maar dan gezien vanuit het gebied dat naar Gods gedachte het centrum van de aarde is. Dat is het beloofde land, met als glorieus middelpunt Jeruzalem, de 'stad van God'.
Juist in deze tijd, waarin Jeruzalem zich voorbereidt op de laatste ingrijpende en schokkende gebeurtenissen die over haar zullen komen, dienen wij op de hoogte te zijn van de plaats die God aan deze stad heeft toebedeeld.
In dit boek wordt vanuit de Bijbel diep nagedacht over de betekenis van de 'navel der aarde': de stad van de grote Koning.

De boeken van Willem J. Ouweneel


4 . Biblion - 2012 - www.deboekensalon.nl 


Boekrecensie door Biblion

Binnen de bijbelse profetieŽn over de wereldgeschiedenis neemt de stad Jeruzalem een grote plaats in. In zestien hoofdstukken zet de auteur al deze gegevens op een rij. Sleutelrol bij de uitleg van deze profetieŽn speelt de leer van de 'bedelingen', het dispensationalisme, ontleend aan het boek DaniŽl. 

Terecht stelt de schrijver: 'Dit boek is niet goed te behandelen voor wie niet vertrouwd is met deze evangelicale commentaren'. Oorspronkelijk geschreven als artikelenreeks in het blad 'De Morgenster', het tijdschrift van de Vergadering van Gelovigen (1969). 
Naast een tekstregister bevat het boek een literatuurlijst van boeken, voornamelijk uit de kring van de Vergadering. 

Niet zozeer Jeruzalem als de eigenleer over de eindtijd staat in dit boek centraal. Weinig onderscheid tussen Oude en Nieuwe Testament. Fleurige blauwe omslag. Sterke rationele schrijfstijl.


3. Reformatorisch Dagblad - 29 maart 2000 - www.refdag.nl 

Recensie door drs. E. F. Vergunst

Reeds in het voorwoord van "Jeruzalem, de stad van de grote Koning" deelt dr. W. J. Ouweneel mee dat iemand die niet vertrouwd is met de commentaren uit de kring waartoe de auteur zelf behoort, beter een ander boek kan zoeken om te recenseren. Als men als reformatorisch christen desondanks dit boek ter hand neemt, bedenke men dan ook uit welke evangelicale hoek de wind waait.

De auteur maakt daarvan ook geen geheim. Hij legt er zelfs de nadruk op dat dit boek in feite is bedoeld voor zijn eigen publiek en niet gericht is op andersdenkende christenen. Hij heeft derhalve duidelijk een bepaalde doelgroep op het oog, al mogen uiteraard ook die andersdenkenden (welwillend) meelezen.

Evenmin verzwijgt de schrijver hoe en door wie hij tot zijn eschatologische opvattingen is gekomen. Men behoeft de in het boek opgenomen literatuurlijst maar in te zien om te ontdekken uit welke bronnen de schrijver heeft geput. Dr. Ouweneel is chiliast. Hij gelooft in de komst van het duizendjarig vrederijk en rekent zichzelf tot de premillennialistische stroming. Deze gaat ervan uit dat Jezus, voordat dit vrederijk aanbreekt, wederkomt om de gelovigen op te nemen in de hemel en hen zo te vrijwaren van de grote verdrukking, die vůůr het vrederijk over de wereld komen zal. In die toekomst zal het aardse Jeruzalem een cruciale rol in het wereldgebeuren spelen, want daar zal Christus regeren.

Dat wil de schrijver zijn lezers vanuit de Schrift duidelijk maken. Hij doet dat echter op een manier die mij niet overtuigt en evenmin bevredigt. Het heeft, ondanks de pogingen van de schrijver dat tegen te spreken, voor mij toch te veel weg van puzzelen met teksten. De Schrift is inderdaad haar eigen uitlegster. Dat de profetie geen eigen uitlegging toelaat, levert nog geen blauwdruk voor de toekomst op, zoals dit boek die wel biedt.

Evenmin behoeft men de profetieŽn te vergeestelijken om tot een andere opvatting te komen dan die de schrijver voorstaat. Ten slotte kan men, zonder in strikte zin chiliast te zijn, ervan overtuigd zijn dat vele profetieŽn nog op hun (laatste) vervulling wachten.

Ruggespraak
Het is altijd goed om van de opvatting van anderen kennis te nemen. Dat geldt ook van dit boek, als dat maar positief kritisch gebeurt. Al te gemakkelijk wordt zonder ruggespraak met onder meer de reformatorische belijdenis veel uit de evangelische kringen overgenomen wat de toets van de bijbelse kritiek niet kan doorstaan. Vanwege de dominante stijl van de schrijver is dat temeer nodig, waarbij opgemerkt mag worden dat bepaalde opmerkingen en uitdrukkingen voor een reformatorisch christen wel zeer onaangenaam overkomen. Zij getuigen niet van de nodige eenvoud en bescheidenheid.

Dat neemt niet weg dat ik de intentie van de schrijver volledig honoreer. Daarom onderstreep ik graag de woorden waarmee hij het boek besluit, dat "wij meer de tijd, waarin wij leven, leren beoordelen in het licht van Gods Woord, ons afgezonderd houden van de wereld en ons oog gericht houden op de nabije komst des Heeren."
 


2. Profetisch Perspectief", kwartaalblad van "Christenen voor IsraŽl" - mei 2000

Jeruzalem, de stad van de grote Koning

Een recensie door Aren van Waarde

Hoewel dit boek niet eerder in het Nederlands is verschenen, werd de inhoud al tussen 1969 en 1973 geschreven, in de vorm van een serie artikelen in het blad  De  Morgenster.  De bewerkte tekst van deze artikelen verscheen in 1977 in Duitsland in boekvorm, onder de titel Die Zukunft der Stadt des groŖen KŲnigs.

Eigenlijk geeft de Duitse titel de inhoud beter weer dan de Nederlandse.  De  schrijver bespreekt namelijk niet zozeer de geschiedenis van Jeruzalem, maar veeleer die van IsraŽl, vanaf de terugkeer uit de ballingschap tot en met de nederdaling van het nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde. Daarbij komen aan de orde: IsraŽls herstel, de komst van de antichrist, het begin der weeŽn, de grote verdrukking, de inval van de buurstaten, de laatste strijd  rond  Jeruzalem,  de wederkomst van Christus, de regering  van  Christus  op aarde, de herbouw van de tempel, de inval van Gog, de eerste opstanding, het oordeel van de grote witte troon en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde uit Openb.21-22 (die de schrijver beschouwt als "de eindtoestand").

Wie de geschriften van Ouweneel enigszins kent zal zich er niet over verbazen dat hij uitgaat van een opname van de gemeente vůůr de grote verdrukking,  herstel  van  het Romeinse rijk onder een boosaardig staatshoofd (volgens de schrijver niet de antichrist) en een wederkomst van Christus vůůr het duizendjarig rijk. Wel bevat dit boek gedetailleerde (en soms verrassende) beschouwingen over de politieke en geestelijke ontwikkelingen in het Midden Oosten van de eindtijd, waarin volgens de schrijver het Romeinse staatshoofd, de koning van IsraŽl (volgens de schrijver de eigenlijke antichrist) en de AssyriŽr (een dictator uit Irak) de hoofdrollen spelen.

De grote verdienste van dit boek is dat het (in tegenstelling tot b.v. IsraŽl en de Kerk) prettig leesbaar is en dat vrijwel alle teksten die over de grote verdrukking en het duizendjarig rijk handelen erin op een rijtje worden gezet. Over  de  interpretatie  van bepaalde teksten kan men echter van mening verschillen. Bij mij rees soms de vraag, of een aangehaalde tekst wel werkelijk op de politieke situatie van de eindtijd betrekking had (gaat JoŽl 2 bijvoorbeeld over een invallend leger of over een sprinkhanenplaag?). Overigens geeft de schrijver zelf ruiterlijk toe, dat zijn opvattingen zich sinds 1969 op allerlei punten hebben gewijzigd en dat men zijn visie niet in alle opzichten behoeft te delen.

Jammer genoeg bevat het boek een aantal onjuistheden. De meest schrijnende is te vinden op pag. 161, waar we lezen; "Vandaar dat deze tweede opstanding de tweede dood genoemd wordt". Ik heb het driemaal moeten lezen voordat ik kon geloven dat het er echt stond. De bijbel noemt een opstanding namelijk nergens een dood, en de dood nergens een opstanding. In de bijbel staat iets heel anders: "Dat is de tweede dood: de poel des vuurs" (Openb. 2O:14), en: "De poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood" (Openb.21:8). Blijkbaar meent Ouweneel, dat er voor de grote witte troon alleen onrechtvaardigen zullen staan. De bijbel laat zich daar echter niet over uit, maar zegt slechts, dat wie niet zal blijken geschreven te zijn in het boek des levens, in de poel des vuurs geworpen wordt (Openb. 20:14) en dat wie aan de eerste opstanding deel heeft, een rechtvaardige is (Openb.20:6). De term "tweede opstanding" wordt in de bijbel nergens gebruikt. Wie dood en opstanding aan elkaar gelijk stelt, kan gemakkelijk tot allerlei dwaling vervallen.

Desalniettemin is dit een van de weinige Nederlandstalige boeken waarin wordt getracht om alle profetieŽn over de dag des Heren en de dag Gods systematisch  te  ordenen. Het nodigt uit om ten aanzien van dit onderwerp de Schrift zelf te gaan bestuderen. Vanuit dat oogpunt kan het van harte worden aanbevolen.1. Zwolse Courant, 11 december 1999

Jeruzalem

Recensie door ds. Jenno Sijtsma

Na dertig jaar bewerkte Ouweneel zijn artikelen uit de jaren 1969-1973 enigszins en zo ontstond dit boek, 'een echt boek voor 'eigen' publiek en niet primair een apologetische eschatologie, gericht op 'andersdenkende' christenen'. Dat wil zeggen dat het is geschreven voor wie vertrouwd is met de 'evangelicale' commentaren, die de profetieŽn aangaande IsraŽl en de volken net zo letterlijk nemen als de profetieŽn aangaande het leven, sterven en opstanding van Christus.
Dus komt er een nieuwe tempel in Jeruzalem, zal er een duizendjarig rijk zijn en zal de Messias 'in volkomen, ongestoorde rust heersen op Sion, temidden van zijn geliefde volk'.
Het boek stemt tot diep nadenken.


www.vergadering.nu