De opname van de Gemeente is vóór de oordelen
6000 jaren zijn aan de mens gegeven

De onderstaande artikelen verschenen in de maandelijkse mailing van Vergadering.nu
en dit wordt de komende maanden aangevuld


1 december 2019

Hoe zal het zijn in die laatste 7 jaren van de 6000 jaren van de mens?
In vervolg op het globale overzicht van vorige maand gaan we nu kijken hoe het zal zijn in die laatste 7 jaren van de 6000.

23 september 2017 is de dagHet verbond
Belangrijk om te weten is dat 2Thess.2:1-3 duidelijk zegt dat vóór de opname de afval begint en de mens der zonde openbaar wordt. Die volgorde is belangrijk. Laat je niet verleiden om door de erop volgende verzen het tegenovergestelde te geloven. Want helaas denken velen daardoor dat de opname vóór het openbaar worden van de wetteloze komt, maar dat is niet zo. In dat tweede deel, vers 4-12, legt Paulus uit hoe het na vs.1-3 verder ingevuld zal worden; dat is dus na de afval en het openbaar worden van de antichrist en na de opname. En dan beschrijft hij dat de weerhouder moet worden weggenomen voordat de wetteloze 7 jaren lang zijn gang kan gaan en aan het einde ervan verteerd en vernietigd zal worden. Dus de aanleiding, het opkomen van bepaalde wereldleiders die het 7-jarige verbond van Daniël 9:27 zullen sluiten, zullen we dus waarschijnlijk nog wel zien aankomen.

De achterblijvers - Wat gebeurt er in de eerste 3½ jaar?
Wat zal het evangelie zijn dat in de Grote Verdrukking overal zal klinken na de opname? Níet het evangelie van genade dat nu in deze tijd nog wordt gebracht. Dan zal dít evangelie gebracht worden: Doe dit, doe dat, ontvang niet het merkteken van het beest, volhard tot het einde!

Zij die achterblijven zullen tot besef komen dat die christenen toch gelijk hadden. Velen zullen daardoor tot geloof komen, maar ik denk dat ook veel achterblijvers het niet eerlijk zullen vinden achtergelaten te zijn, ze dachten dat ze wel gelovigen waren, en zullen daarom kwaad zijn.
Ook moeten we dus niet denken dat de achterblijvers gedurende de eerste 3½ jaar nog tot 'absolute' behoudenis kunnen komen. Nu, in deze genadetijd, is absolute behoudenis nog mogelijk door het aannemen van de Heer Jezus en het Evangelie, waarop je eeuwig leven ontvangt en met de Heilige Geest wordt verzegeld.
Na de opname geldt: wie volhardt tot het einde (wat de dood door onthoofding kan of zal betekenen) zal behouden worden.
De achterblijvers, voor zover ze niet door de geest van dwaling misleid worden, zullen eerst die 3½ jaar moeten overleven, om daarna het merkteken te blijven weigeren dat iedereen moet en zal aannemen, en zij moeten het getuigenis van Jezus vasthouden tot de dood door onthoofding. Waar ze ook heen vluchten, het zal zeer zwaar zijn.

We weten natuurlijk dat de 2e helft van de week pas de Gróte Verdrukking is. Maar vaak gaan we mee in de gewoonte om de hele periode van 7 jaren zo te noemen. Echter het begint met de Verdrukking, die in de tweede helft overgaat in de Grote Verdrukking, wat uitloopt op de onontkomelijke Toorn van God, dat is de slotperiode waarin de mens zover gegaan is, dat bekering voor de dan nog onbekeerden niet eens meer mogelijk is. 

We gaan een aantal overzichten of tekeningen plaatsen
op https://vergadering.nu/links-bijbelstudie.htm  
De serie toont de symbolische perfectie en absolute orde in Gods handelen in-de-tijd. De eerste tekening is een overzichtelijk schema van Gods tijdplan en toont hoe belangrijk Hosea 6:2 daarin is. De tweede tekening is aangevuld met Bijbelsteksten en uitleg. Merk op dat er geen connectie met onze jaartelling wordt gelegd. Dat wel te doen is iets wat velen moeilijk vinden. Maar het verdient zeker de aandacht om nauwkeurig bestudeerd te worden. Zeker in deze tijd, die we eindtijd noemen. Meerdere tekeningen volgen.

1. Tekening 1: Hosea 6:2 en Gods tijdplan
1a. Tekening 1, met verklaringen aan de hand van de bijbeltekst
2. De 'eerste' Adam en de 'laatste' Adam (Christus)
3. De zondvloed
4. De Jubeljaren-cyclus
5. De Exodus
6. Gods verbond met Abram
7. Onze 'dagen' gelijk de Dagen van Noach
8. De antichrist en de valse profeet
9. De rotskoepel en het getal van het beest
10. De opname van de Gemeente van Christus
11. Wat, als je na 'de opname' achterblijft ?

Dat was een heel verhaal. Het roept wellicht vragen op. Dag en uur weten we niet, maar tekenen zien we wel. We zoeken naar antwoorden. Er is nog veel meer van te zeggen. Dat gaan we de volgende mailing doen. Laat me svp weten wat u ervan vindt.
 


1 november 2019

De 6000 jaren die aan de mens gegeven zijn

Eerst de grote lijn. In de vorige mailing gaf ik een globale tijdlijn van de zondeval tot aan de wederkomst. Dat zijn precies 4000+2000=6000 jaren, een periode die eindigt in 6030, oftewel het jaar 2027. Waarom 2027? Omdat Lukas 4:16-21 en het jaar 27 de kern zijn van dit hele verhaal.

Eerst een opmerking vooraf over de tellingen, door sommigen gezien als berekeningen. Maar erover nadenken en berekenen is heel Bijbels. De Joden waren bijv. door God in staat gesteld om de komst van de Messias te berekenen, doordat Daniël in Dan.9:25 profeteerde dat de Messias er zou zijn aan het eind van de 69e week, dus 69x7=483 jaar na de opdracht van Kores om Jeruzalem te herbouwen.

En toen gebeurde het: de Heer Jezus openbaarde zich als Messias in Lukas 4:16-21. Hij sprak over de Geest die op Hem was en over het Jubeljaar, het 70e, waarmee zijn bediening dan zou beginnen (:19). Maar de Joden herkenden hem niet. Dit was in sept/okt van het jaar 4030,oftewel 'ons' jaar 27, exact 4000 jaar na de zondeval. Het Koninkrijk werd toen 2000 jaren (2 dagen Hos.6:1,2) uitgesteld, dat is tot het jaar 6030 (2027). Zoals we weten is de 7 jaar daarvoor (dus 2020-2027) de periode van de Grote Verdrukking. De jaren 28 en 2028 zijn Jubeljaren, resp. het 30e en het 70e. Dan zijn de 6000 jaren van de mens vol en zal het 1000-jarige rijk volgen. Dus op Grote Verzoendag in 2027 zal dan de wederkomst zijn. 

 En dan 2Thess.2:1-3: Onze bijeenvergadering met Hem, maar eerst moet de afval komen, en ook de openbaring van de mens der zonde. De afval zien we overal om ons heen. Hoe groot moet de afval nog worden? Het is het wegvallen van alles wat altijd geloofd werd. En ná de "grote afval" én het openbaar worden van de mens der zonde, volgt de opname. De dingen zullen elkaar snel opvolgen, maar toch zal er wel enige tijd tussen de gebeurtenissen liggen. Als we dit op de tijdlijn proberen in te passen, zou dat kunnen betekenen dat de antichrist reeds openbaar wordt ongeveer op Pesach in maart/april 2020, en dat de Opname dan ongeveer op Pinksteren in mei/juni 2020 is, en de Grote Verdrukking ong. 4 maanden later in sept/okt 2020 begint. 

En als de weerhouder is weggenomen, gebeurt wat we in 2Thess.2:6-11 lezen, dat de wetteloze gaat optreden, te beginnen met het 7-jarige verbond van Dan.9:25 en vervolgens gebeurt alles wat in Openbaring 6-19 beschreven staat… en aan het eind zal de Heer de wetteloze verteren door Zijn adem en de vernietigen door Zijn verschijning als Hij komt.
Dus… eerst de afval en de antichrist, dan de opname, en daarna volgt de Verdrukking. Er is nog veel meer van te zeggen. Laat me svp weten wat u ervan vindt.
 


1 oktober 2019

Israels Nieuwjaar

In Israel is gisteren het nieuwe jaar begonnen, 5780 denken ze, maar in feite is dit het jaar 6022 na de schepping. Vorige maand schreven we er ook al wat over. In het jaar 6030 zijn we 6000 jaar na de zondeval, toen de mens het paradijs moest verlaten en de 6000 jaar van de mens begon. De Heer Jezus werd precies 4000 jaar na de schepping geboren en openbaarde zich in 4031 als Messias maar werd verworpen (Luk.4). In september 6031 begint het 1000-jarig Vrederijk, ook dat is een Jubeljaar, het 70e na de instelling ervan. En de 7 jaar daarvoor is dan Daniëls 70e jaarweek, september 6023-6030. Als we dat omzetten naar onze jaartelling, is dat 2020-2027. Als dit allemaal klopt, komen er spannende tijden aan.


1 september 2019

2027 is een Jubeljaar

Een ander mooi artikel, met daarbij een bijzonder interessante reactie van Cees van der Neut is te vinden op https://www.godskalender.nl/jubeljaar/ 
Dat wijst op een wederkomst exact 6000 jaar na de zondeval, en wel in het jubeljaar 2027. Sommigen zullen ontkennen dat we zouden weten wanneer er een Jubeljaar is, maar lees zijn reactie !! 
Eerder hebben we ook al jaartallen genoemd. We blijven het doen. Want de tekenen van de tijd zijn er.