Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Gods soort liefde - 1
de remedie voor alles wat er aan je scheelt. 

Andrew Wommack

Deel 1: Geestelijke dyslexie...
Deel 2: Gods soort liefde...
Deel 3: De sleutel tot het vol zijn van God...

Het meeste onderwijs over de liefde van God gaat helemaal over hoe wij anderen moeten liefhebben. Dat is zeer zeker nodig en ook van toepassing, maar vaak schieten we tekort in het benadrukken hoezeer God ons liefheeft. Wat wij niet hebben ontvangen kunnen wij ook niet geven. Voordat wij werkelijk anderen kunnen liefhebben, hebben wij een openbaring van Gods liefde voor onszelf nodig. Deze serie zal je helpen een diepere openbaring te ontvangen van Gods onvoorwaardelijke liefde voor jou. 

Dit is een driedelige serie MP3-onderwijs.
Te downloaden van TV)
Oorspronkelijke titel: ‘Gods kind of love: the cure for all that ails ya!’ 1.‘Spiritual Dyslexia’ 

Deel 1: Geestelijke dyslexie

Laten we eens kijken naar 1 Johannes 4 beginnend bij vers 7. En ik ga doorlezen tot het eind van dit hoofdstuk. Ik ga het helemaal doorlezen. Als ik dat niet doe, kom ik nooit klaar met dit gedeelte. Ik wil ál deze verzen behandelen en daarom lees ik ze eerst allemaal voor en kom vervolgens op ieder vers terug. Vanaf vers 7 staat er: 

7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. 11 Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. 12 Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. 
13 Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. 14 En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. 15 Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God. 16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. 
God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. 
17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 20 Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. 21 En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben. (NBG51) 

Prijs de Heer! Nou, dit zijn echt heel indrukwekkende Schriftgedeelten. Hier zitten dingen in, waar ik wel wéken aan kan besteden om uit te werken en uit te leggen. Ik probeer het in drie avonden te proppen.

Weet je, als je begint te spreken over de liefde van God… Ik had laatst een vrouw bij ons op kantoor. Zij was midden in de 60. En terwijl ik met haar sprak probeerde ik haar te bedienen. En ik probeerde haar de liefde uit te leggen die God voor haar had. Ze was niet rebellerend tegen wat ik vertelde. Verstandelijk begreep ze wat ik tegen haar zei, maar ze had meer een openbaring nodig van de liefde die God voor haar had. Maar ze begon mij uit te leggen, en misschien zit ik er met sommige details naast, maar toen zij zes maanden oud was, overleed haar vader, en haar moeder liet haar toen zij acht maanden oud was in de steek. Zij was dus verstoten en in pleeggezinnen opgegroeid. Daar had zij nooit echt liefde ontvangen en zij groeide zo in deze omstandigheden op. Toen trouwde ze met een man die haar mishandelde en haar verwaarloosde. En haar zoon zat daar bij ons en die vertelde ons, dat de vader het soort man was, die wel voorzag in het inkomen, maar er was nooit sprake van enige affectie of emotie. Hij heeft nooit een vriendelijk woord gezegd. Altijd was hij kritisch en negatief etc. Deze vrouw was dus meer dan 60 jaar oud en had nog nooit in haar leven liefde ervaren. En toen ik haar vertelde dat God van haar hield, was het voor haar heel moeilijk om dit te ontvangen. En daarom begon ze me uit te leggen wat haar achtergrond was. En zij had echt moeite met dit hele idee van ‘liefde’ En wat ik haar in principe vertelde was: ‘U hebt zó’n verkeerd beeld van liefde dat zelfs als iemand het woord ‘liefde’ gebruikt, het u helemaal niets zegt. Het is net alsof we een andere taal spreken.’ 

Het is net als dat je naar Engeland gaat. Ik ga daar redelijk vaak heen. Zij spreken wel dezelfde taal maar tegelijkertijd is het ook niet dezelfde taal. Ik ben erachter gekomen dat sommige van de uitdrukkingen en zegswijzen die ik hier gebruik niet goed vallen in Engeland. Ik heb daar dingen gezegd dat opeens de mensen hun adem stokte. Man, ze zogen alle lucht in dat gebouw naar binnen als ik dat zei en je kon duidelijk merken dat ik iets heel verkeerds had gedaan. En ik gebruikte dezelfde woorden, maar daar betekent het gewoon iets heel anders dan hier. Je zegt daar nooit ‘bummed out’ Dat is daar echt smerige taal. Je zegt daar ook niet ‘I am stuffed’ als mensen je vragen hoe je behandeld bent. Ik voelde me goed en zei daarom ‘I am stuffed’. En ik ben vervolgens 30 minuten bezig geweest mijn excuses aan te bieden. 

Wat ik daarmee bedoel is: het zijn dezelfde woorden, de woorden zijn op zichzelf herkenbaar, maar ze betekenen iets heel anders voor de mensen. En er zijn sommige mensen die als je ‘liefde’ zegt, dat hún idee van liefde en dat wat de Bijbel liefde noemt, twee totaal verschillende dingen zijn. In feite gebruikt de Bijbel drie verschillende woorden voor liefde. Er bestaan vier verschillende Griekse woorden voor liefde en daarvan worden er drie in de Bijbel gebruikt. En die woorden laten verschillende soorten liefde zien. Zo gebruik ik tegelijkertijd de woorden: ‘ik hou van mijn vrouw’ en ‘ik hou van biefstuk’ en ‘ik hou van mijn hond’, gewoon door elkaar maar ik hoop toch wel dat er verschil in accent in de betekenis van die woorden zit. Wij gebruiken dus ‘liefde’ om allerlei soorten dingen te beschrijven. 

En er zijn heleboel van ons die zeggen: ‘Natuurlijk weet ik dat God van mij houdt’, maar de waarheid is, dat wij heel veel misverstanden over liefde hebben en wij niet werkelijk de diepte van Gods soort liefde hebben begrepen. Als wij dat echt zouden hebben gehad, zou het ons leven volkomen revolutionair hebben veranderd. 

In het lichaam van Christus hebben wij een toestand die ik ‘geestelijke dyslexie’ noem. Sommigen van jullie, ik weet niet of je weet wat dyslexie is, het is een soort afwijking dat als je leest, dat je dingen precies tegenovergesteld ziet als ze zijn. Bijvoorbeeld als je van links naar rechts leest, zal iemand met dyslexie van rechts naar links lezen. Bijvoorbeeld het woord GOD, iemand met dyslexie zal lezen: dog (hond) in plaats van God. Er is nogal wat verschil tussen God en Dog. Het zijn precies dezelfde letters, maar als je ze omdraait zie je dog in plaats van God. En dat is nogal een verschil. En weet je, in het geestelijke gebied bestaat er een toestand van ‘geestelijke dyslexie’, dat als je iets over God zegt, dan heeft religie ons besmet met deze geestelijke dyslexie, waardoor we dingen omgekeerd zien. Wij zien dingen precies tegenovergesteld aan wat God precies zegt. 

Sommigen van jullie kijken me nu zo wezenloos aan: Broeder, waar héb je het over? Laat me je dit uitleggen aan de hand van deze Schriftgedeelten die we net hebben gelezen. Laat ik teruggaan en je wat laten zien over Gods soort liefde en ik ben er van overtuigd dat als je gewoon luistert, je zult zien dat wij allemaal door dit soort ziekte aangetast zijn. Je zult eerst de ziekte moeten diagnosticeren voordat je de behandeling kunt vaststellen. 

In vers 7 staat: 7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Weet je hoe de meeste mensen dit lezen? De meeste mensen lezen dit en zeggen: ‘nou, als je niet liefhebt, ken je God niet, want in vers 7 staat dat wie liefheeft uit God geboren is en God kent. Ik wil God kennen dus wat moet ik doen. Ik denk dat ik moet gaan liefhebben. En als ik mensen liefheb, dán kan ik uit God geboren zijn en God kennen. 

Maar is het je opgevallen dat dit precies het tegenovergestelde is, van wat dit vers hier zegt? Precies het tegenovergestelde. Dit vers zegt dus níet dat het liefhebben van andere mensen er toe leidt dat je uit God geboren bent en God leert kennen. Nee, het zegt precies het tegenovergestelde. Dat als jij God zou kennen en uit God geboren bent en als je Hem op intieme wijze leert kennen, dat het liefhebben van anderen gewoon een bijverschijnsel, een uitvloeisel daarvan is. Het gebéurt dan gewoon. Dat is een enorm verschil wat ik net zeg. 

Sommigen van jullie zeggen: húh? Amen? Wat is nou het verschil? Er is een reusachtig verschil. Het ene zegt dat iets goeds doen, het leven van en wandelen in liefde tot andere mensen er voor zorgt dat ik door God geliefd wordt. Maar dit vers zegt in feite dat als jij zou begrijpen hoeveel en wat voor liefde God voor jou heeft, tot gevolg zou hebben dat jij automatisch gaat leven en handelen in liefde voor andere mensen. De éne opvatting zegt dat jouw handelingen naar andere mensen zorgen dat God op een bepaalde manier op jou zal reageren. Maar de andere opvatting zegt dat jóuw reactie op het begrijpen dat God al zoveel van jóu houdt, zal zijn dat jíj op Hém zult reageren. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. 

En triest genoeg is het meestal zo dat als wij over liefde spreken, de meeste nadruk wordt gelegd op hoe wíj God zouden moeten liefhebben en hoe wij andere mensen moeten liefhebben met het idee dat als ik deze dingen zou doen, God mij zal liefhebben. En dat is verkeerd, verkeerd, verkeerd. Dat is anti-Christus! Dat is tégen de boodschap van de Bijbel. En wat daar verkeerd aan is, is dat het de last, de verantwoordelijkheid voor de relatie met God op ónze schouders legt. En dat is precies tegenovergesteld aan wat dit Schriftgedeelte hier in haar context zegt. 

Zoals hier bijvoorbeeld. Het gaat verder hier in 10. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Hoe definieer je liefde? Hoe begrijp je liefde? Spreekt dat over wat wíj doen voor God? Nee, het spreekt over wat God voor óns heeft gedaan. God heeft óns zo liefgehad dat Hij gaf. Het is niet aan jou om te geven. Weet je, de meesten van ons denken dat als ík van God houd en als ík van mensen houd, dat God dán op mij zal reageren en ik Gods vreugde zal ervaren. Dat is verkeerd. In deze zelfde context staat ook, als je hier verder gaat naar vers 19: 19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Wat je niet hebt kun je niet geven. 

Heel veel van jullie hebben onderwijs ontvangen over huwelijk. Hoe je verondersteld wordt je partner lief te hebben. En iedere keer als ik dit soort dingen hoor, klopt dat. Het is goed onderwijs, MAAR áls iemand nooit echt Gods liefde op bovennatuurlijke echte wijze heeft ervaren in zijn hart, leer je iets dat in feite mensen nog verder naar beneden duwt in depressie, ontmoediging en veroordeling. Want je leert ze hoe ze zóuden moeten leven met andere mensen zónder ze de ervaring mee te geven die hen in staat stelt om op die manier te leven. En dan stoom je ze klaar voor een mislukking en de volgende nederlaag. Je vraagt mensen om iets te geven dat ze niet hebben. De meeste mensen van ons hebben nog nooit Gods bovennatuurlijk soort liefde ervaren die God wil geven. God wil het graag geven, maar hebben wij deze geestelijke soort dyslexie waardoor als wij deze verzen lezen over liefde, dan zeggen wij: ‘man, als ik andere mensen kan liefhebben en God, dán zal God in mij willen wonen.’ En dat is fout. 

Er staat precies het tegenovergestelde als je dit in context bekijkt. Het vierde hoofdstuk van 1 Johannes leert hoe je bedrog moet herkennen. Het spreekt over het onderscheiden van geesten. Het beproeven van een geest. Hoe beproef je een geest? Met andere woorden, hij laat hier in deze context zien: kijk naar hun liefde. Hij zegt als ze werkelijk uit God geboren zijn en werkelijk God kennen, niet alleen maar net wederomgeboren zijn, maar als ze volwassen geworden zijn, verder gegroeid, en God hebben ervaren, leren kennen, dan zullen ze automatisch liefhebben. En hij zegt dit met het doel hoe je kunt onderscheiden of iemand echt is. Kijk naar hun liefde. Als zij wandelen in de bovennatuurlijke liefde van God, dan ben je er van verzekerd dat zij dat van God ontvangen hebben. Er is geen enkele andere manier waarop zij dat kunnen krijgen. Het is niet menselijk, het is niet natuurlijk, het komt rechtstreeks van God. 

Hij zegt dus helemaal niet dat wandelen in liefde naar andere mensen ertoe zal leiden dat God jou liefheeft, maar precies het tegenovergestelde. In plaats van dat te zeggen is het zijn bedoeling dat als je Gods bovennatuurlijke liefde voor jou gaat begrijpen en ontvangen, dat je dán als vanzelfsprekend en ‘toevallig’ meer heiligheid zult vertonen in je wandel met andere mensen. Meer dan je ooit maar doelgericht daarvoor kúnt realiseren. Dit haalt dus ál het geworstel weg uit het leven van een Christen. Het christelijke leven is géén worsteling die je moet zien te voeren. Als jij een worsteling, een strijd hebt om een christelijk leven te leiden, dan komt dat omdat jíj probeert te leven voor God, in plaats van dat jij God toestaat te leven door jóu. 

Paulus zei: ‘niet meer ík leef, maar Christus leeft in mij. Het christelijke leven is niet moeilijk om te leiden. Het is onmogelijk. Het is menselijk onmogelijk om te leven. Als jij zou proberen om je vrouw lief te hebben zoals Christus de kerk liefheeft, zoals de Schrift zegt dat je zou moeten en je probeert dat te doen uit jouw natuurlijke vermogens, kan ik je garanderen dat je dat niet zal lukken. Je zult voortdurend gefrustreerd zijn en teleurgesteld in jezelf. Maar als jij Gods bovennatuurlijke liefde kunt ervaren en God toestaat om gewoon van jou te houden, zul je merken dat dát je een bovennatuurlijk vermogen geeft dat je van jezelf helemaal niet hebt. Dan zul je in staat zijn om precies degene die jou haat lief te hebben. Precies degene die je kwaad doet en verkeerd behandeld lief te hebben. 

Maar de nadruk moet dus worden omgekeerd. In plaats van te spreken over hoe jij zou moeten handelen, en als jíj maar juist handelt, dan zal God ook goed op jou reageren, moeten we in feite de witte vlag hijsen en ons overgeven. ‘God, ik geef het op. Ik ben een volkomen mislukking, ik kan helemaal niet juist leven. Ik kan al deze dingen niet doen. God, openbaar Uw liefde volkomen onafhankelijk van mij. Ik verdien het niet en ik ga er ook niet voor werken. God, laat me gewoon zien, hoeveel u van mij houdt.’ 

En als je dan eenmaal deze onvoorwaardelijke bovennatuurlijke soort liefde ervaart, zul je merken dat het gewoon úit je stroomt. Weet je, ik ben in een kerk opgegroeid. Toen ik acht jaar oud was, maakte ik in de eerste klas lagere school een echte bekering door. De kinderen lachten me uit omdat ik christen was. Ik bedoel, het viel echt op en ik heb mijn hele leven God gezocht. Ik heb nog nooit een drup alcohol gedronken, geen sigaret gerookt, nooit een vloekwoord gebruikt, zelfs mijn hele leven nog nooit koffie geproefd. Amen? Dat is de waarheid. Nog nooit koffie geproefd. Ik zeg niet dat koffie en drank aan elkaar gelijk zijn. Je hebt een schriftuurlijke grond om koffie te drinken. Markus 16 vers 18 zegt: en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. (gelach)

Ik heb een super heilig leven geleid. Maar weet je, ik had deze instelling ontwikkeld dat ik heilig leefde en zo God probeerde over te halen van mij te houden. Ik zócht God, zonder te begrijpen dat God míj zocht. Het blijft gewoon verbijsterend hoe religie echt álles omdraait. Religie geeft ons echt zúlke rare ideeën. Ik zeg je, dat de enige manier dat je geestelijke dyslexie oploopt van intieme omgang met religie. En als het niet behandeld wordt is het dodelijk. Het zal je vermoorden. Echt, religie stinkt. Christendom en religie zijn twee totaal verschillende dingen. 

Maar ik groeide dus op in een kerk en deed allerlei dingen. Maar de instelling waarmee ik het deed, probeerde ik Gods goedgunstigheid te verdienen. Altijd maar God zoeken, altijd maar God achterna, terwijl de waarheid was dat God achter míj aanzat. En ik was niet slim genoeg om het in de gaten te hebben. Ik zei van die dingen als: ‘Ik heb God gevonden’ Oh ja? Ik wist niet dat God kwijt was! Jíj bent degene die gevonden werd. God heeft jóu lopen zoeken en wij zeggen dingen als: ‘Ik vond de Heer!’ Nee, Híj was niet kwijt, jíj bent gevonden en God heeft jouw hele leven naar jou lopen zoeken. 

Hier was ik dus bezig met te proberen Gods gunst te verdienen en iedere keer als er een uitnodiging werd gedaan ging ik naar voren. Ik ging íedere keer naar voren. Ik heb mijn leven echt zó veel keren weer opnieuw aan de Heer gewijd dat als er een ‘toewijdings’-meter bestond, dan had ik die volkomen dolgedraaid. Ik heb mijn leven iedere avond opnieuw toegewijd. Iedere avond bij een bijeenkomst deed ik het weer. Ik zocht en zocht maar God, maar ik was nooit tevreden, alsof ik het maar nooit bereikte. Ik ontving nooit van God en daardoor was er een leegheid en een frustratie in mijn leven. 

En toen openbaarde God zich op 23 maart 1968 bovennatuurlijk aan mij. Ergens tussen 10 en 12 uur ’s avonds. Als lid van een baptisten kerk in Arlington Texas. En ik kan je nog steeds zeggen dat het nu 27 jaar geleden was, en ik heb het nog steeds niet kunnen begrijpen. Maar God stortte Zijn liefde in mij uit op zo’n manier, het is gewoon ontzagwekkend. Vier en een halve maand besefte ik niet eens dat er nog iets anders bestónd. Ik heb niet bewust meer gegeten of geslapen. Ik had een paard waar ik íeder dag van mijn leven op reed. Regen, wind, sneeuwstorm, hagel, niets kon me weerhouden. Ik reed íedere dag op dat paard. En ik kan je zeggen dat ik pas vier en een halve maand later aan dat paard dacht. Ik wist niet of het nog wel leefde, of iemand het eten had gegeven. Ik was echt het contact met álles kwijtgeraakt, omdat God van míj hield. 

En wat werkelijk mijn denken veranderde was, dat ik echt níets had gedaan waardoor ik het verdiende. Het was echt niet een van de ‘piek’-tijden in mijn leven. Dan had ik er enige ‘aanspraak’ op gemaakt. Ik bedoel, het zou dan binnen mijn theologie hebben gepast. Dan had ik het begrepen. God, natuurlijk houdt U van mij want ik ben zo’n fantastische vent. 
Maar de Heer stortte Zijn liefde uit op een moment dat ik op mijn slechts was. Ik was echt op zijn allerslechtst. God had nét aan mij geopenbaard hoe zielig en hoe huichelachtig ik was in álles wat ik deed. Ik leidde meer mensen tot de Heer dan de pastor van de kerk, maar in feite gaf ik geen zier om die mensen. Ik liet ze gewoon een gebedje nazeggen. Als je de juiste trucjes weet, kun je een heleboel mensen een gebedje na laten zeggen. Je gaat gewoon met ze praten: ‘is er een goede reden waarom je niet met mij zou kunnen bidden op dit moment?’ Er zijn heel weinig mensen die zeggen: ‘Ja, laat me met rust, ik wíl naar de hel’. Ze zeggen je echt wel na, en dan neem je hen als trofee mee en laat zien: ‘Ik heb er weer een tot de Heer geleid. Prijs de Heer!’ 

Ik had het onder de knie, ik wist precies hoe ik mensen kon manipuleren en de dingen aan moest pakken maar ik deed het niet omdat ik van die mensen hield. Ik gaf geen steek om die mensen. Het interesseerde me niet echt of ze naar de hemel of naar de hel zouden gaan. Het ging allemaal om mijzelf. Ik probeerde zo erkenning te krijgen en de Heer te laten zien hoe goed ik wel was. Állemaal in een poging om God van mij te laten houden. Het motief was allemaal zelfzuchtig. Ik weet dat niemand hier zich daar in herkent. (gelach) 

Weet je, als wij onderricht moeten geven over hoe iemand tot de Heer te leiden, als je klasjes moet opzetten en mensen moet gaan motiveren en onderwijzen hoe ze iemand tot de Heer moeten leiden, dan is er echt iets wanhopig verkeerd. Heb je ooit wel eens meegemaakt dat een kind een splinternieuwe fiets kreeg met kerstmis en de ouders gaan zitten en zeggen: ‘en denk erom, nú moet jij de hele buurt af en ál je vriendjes vertellen wat een geweldige ouders je toch hebt dat ze zó’n mooie nieuwe fiets voor je hebben gekocht. En laat ze ook weten dat jóuw fiets véél beter is dan hun fiets en vertel ze ook maar hoe duur die is geweest!’ Het is gewoon precies tegenovergesteld. Je moet juist gaan vertellen: ‘ga niet tegen je vriendjes opscheppen dat jij een nieuwe fiets hebt en zij lekker niet’ en dat soort dingen. Weet je waarom? Omdat ze waarderen wat ze hebben gekregen en blij zijn met wat ze hebben. 

Als je iemand moet gaan oppeppen en motiveren om uit te gaan en over hun geloof te vertellen dan heeft die persoon het niet echt begrepen. Ze hebben geen glimpje besef van wat ze werkelijk hebben gekregen. We horen al dat soort liedjes weet je, over: ‘zullen er wel sterren zijn, enkele sterren in mijn kroon, als het avond wordt en ik tenslotte inslaap’ en een ander dat gaat ‘moet ik dan gaan met lege handen, mijn Heiland tegemoet zonder een enkele ziel om Hem mee te begroeten. Moet ik dan met lege handen gaan’ En dan al dat gepreek over je buurman dat als die zal sterven en net voordat hij de hel in wordt geworpen zal hij zijn vinger naar jou uitsteken en zeggen: ‘waarom heb je me nooit over Jezus verteld’ En dan geef je een uitnodiging en mensen stromen naar voren. Weet je waarom? Niet omdat ze opeens om mensen geven, maar omdat ze om zichzelf geven. En ze denken: ‘God, ik wil niet te schande staan, ik wil me niet hoeven schamen’ Weet je, we gebruiken zelfzuchtige motivaties, om mensen te motiveren om te getuigen. Dat is verkeerd! 

Weet je, wat Paulus dreef, in 2 Korintiërs 5 waar hij zegt: 14 Want de liefde van Christus dringt ons. Wat hem ertoe bracht zijn leven af te leggen was dat hij Gods liefde had ervaren op zó’n realistische wijze. Ik kan je beloven dat als je ooit de liefde van God ervaart, en ik heb het niet over verstandelijke kennis van, maar als je het ooit werkelijk ervaart, zal dat een vuur in je doen ontbranden waardoor je bereid bent naar het eind van de wereld te gaan en je leven neer te leggen. Om álles te doen vanwege Gods bovennatuurlijke liefde voor andere mensen. Het zal je ertoe leiden om je eigen leven te negeren en het af te leggen voor andere mensen. 

En broeders en zusters, dít is wat ontbreekt in het lichaam van Christus vandaag de dag. Weet je, we hebben geweldige programma’s. We hebben technologie, we hebben mogelijkheden vandaag de dag die de vroege kerk helemaal niet had. En ik geloof dat als Jezus hier vandaag de dag zou zijn, dat Hij álles zou gebruiken. Ik ben op de radio, op de televisie, ik gebruikt cassettes, video’s. Ik ben ervan overtuigd dat we ze állemaal moeten gebruiken. Maar met al die middelen, met al die technologie hebben we nog niet echt invloed op de wereld uitgeoefend. 

Ik kan je garanderen dat wij nog bij lange na niet zoveel invloed op Chicago hebben gehad als de eerste kerk op haar hele wereld, en zij hadden niet één van die middelen. Ze hadden geen bumperstickers op iedere kameel die maar door de woestijn trok. Ze hadden geen radio uitzendingen in hun huizen. Ze hadden niets van de middelen die wij hadden en toch hebben ze de hele toen bekende wereld veranderd in nog geen dertig jaar. Ik heb een historisch verslag gelezen dat ongeveer 60 na Christus is geschreven. En daarin stond dat in de stad Partidge(?) in Egypte meer dan 90% van de bevolking Christen was geworden. Binnen 30 jaar na de opstanding van de Heer Jezus Christus. De hele bekende wereld werd binnen 30 jaar tot discipelen gemaakt. Ze hebben alles veranderd. Zelfs het machtigste rijk dat ooit op aarde is geweest ten val gebracht. Niet door militaire macht maar door het bekeren van de mensen in zó’n grote getale, dat uiteindelijk zelfs de Romeinse keizer werd bekeerd. 

Natuurlijk zat er ook een hoop misleiding en verkeerde lering bij, maar desondanks viel dit land dat ooit dé vervolger van Christenen was. Hoe kregen ze dát voor elkaar? Dat deden ze zónder enorme budgetten, zonder ál de voordelen van deze tijd. Weet je wat het verschil was? Deze mensen stonden in vuur en vlam met de liefde van God. Zij kénden God op een manier die zorgde dat mensen begeerden wat zíj hadden. Het meeste wat wíj te bieden hebben is doctrine, leerstelling. Wij vertellen mensen: ‘Kom tot de Heer en wordt net zo gelukkig als ik’ (vlakke toon, gevolgd door gelach). En mensen kijken je aan en dan is er dus écht de Heilige Geest nodig willen ze gered worden. Want in jóuw leven hebben ze het dus echt niet kunnen ontdekken. 

Maar de vroege nieuw-testamentische kerk had zó’n uitstraling dat zij de Heer kénden. Ik ben in Rome geweest en herinner me het bezoek aan de catacomben. In de catacomben heb ik die inscripties bekeken. Ze begroeven hun doden in de catacomben. Omdat de Romeinen de christenen zo haatten dat ze de graven schonden, hen opgroeven en dat soort dingen. Daarom begroeven ze hun doden in de catacomben. En daar stonden al die inscripties op de graven. En ze hadden ze in allerlei verschillende talen vertaald. En ik kan me herinneren dat ik er een las, waar een man had geschreven: ‘hier ligt mijn vrouw en mijn dochtertje van 6 maanden oud, die hun leven vandaag in het circus Maximus hebben gegeven tot heerlijkheid van God.’ Hij had het als eerbewijs geschreven. Het was als een ereteken om te kunnen zeggen dat zijn vrouw en dochtertje van zes maanden waren gestorven voor de heerlijkheid van God. 

Ik kan me herinneren dat ik dat las en de Heer me aanraakte en zei: ‘Zij hadden iets dat anders was dan wat de meeste mensen vandaag de dag hebben.’ Er is een historisch verslag dat voor ieder persoon die ze aan de staak verbrandden, of voor de leeuwen gooiden, dat 6 of 7 Romeinen uit de tribunes klommen en renden om de plaats in te nemen van die personen. In de wetenschap dat het ogenblikkelijke dood betekende. Omdat die mensen zó’n vreugde en zó’n vrede in hun leven hadden, zelfs als werden ze leven verbrand. Ze spietsten palen door hun lichamen heen en prikten hen van achteren daarop en staken hen in brand. En de mensen hadden toch zó’n vreugde en vrede. Er is zelfs een verslag dat Nero zijn vingers in zijn oren stopte en schreeuwde, waarom zíngen die christenen toch? Ze zongen terwijl ze levend werden verbrand, terwijl ze voor de leeuwen werden geworpen. 

Er zijn duizenden en duizenden verslagen van de vreugde en de vrede die zij hadden terwijl ze stierven. En weet je hoe dat kwam? Omdat ze zo’n relatie met God hadden die véél meer was dan doctrine. Het was veel meer dan intellectuele kennis. En vandaag de dag kom ik mensen tegen, zó totaal ontmoedigd, op het punt er mee te kappen omdat ze geen spiksplinternieuwe auto hebben en God hen niet heeft verhoord, en ze voelen zich zo gekwetst dat ze bereid zijn op te geven. 

Mensen, onze relatie met de Heer is erg oppervlakkig. Wij hebben gewoon niet de liefde van God ervaren op een manier zoals we dat zouden moeten. Onze hele nadruk ligt op wat God voor ons zou moeten doen en dat komt omdat je niet echt de liefde van God hebt begrepen en ervaren. Toen ik die avond Gods liefde ervoer, heeft dat radicaal, ja radicaal mijn leven voor altijd verandert. Ik bedoel, ik wist het ogenblikkelijk. De volgende ochtend stond ik te getuigen voor mijn baptistenkerk. Ik moet je vertellen wat er gebeurd is, en ik zal nooit meer dezelfde zijn. Ik vertelde ze, het kan met niet schelen of ik de rest van mijn leven wc’s moet schoonmaken of wat dan ook, maar ik zal het doen voor God, met mijn hele hart. Ik was ogenblikkelijk veranderd. 

En ik had geen enkele richting of aanwijzing. Alleen maar de kennis van de liefde van God transformeerde ogenblikkelijk mijn leven. Het was echt radicaal. En dát hebben we nodig. We moeten gewoon de liefde van God ervaren. In plaats van dat we dat proberen te verdienen. Zie je, ik probeerde dat te verdienen vóór die tijd. En hetgeen mijn leven veranderde was dat God het gewoon aan me gáf. Het is niet iets dat je kunt verdienen. Je kunt gewoon niet Gods soort liefde waard zijn. God heeft jou niet lief omdat je lieflijk bent. God heeft je lief omdat Hij liefde is. En de meesten van ons laten God ons niet liefhebben. Bij de meesten van ons geldt: ons denken verhíndert God ons lief te hebben, omdat wij gewoon in ons denken hebben vastgezet dat ik al die en die dingen moet doen om God je te laten liefhebben. 

Maar God heeft je helemaal niet lief vanwege wat je gedaan hebt. Zijn liefde staat helemaal niet in verband met wat jij hebt gedaan. God heeft Zijn liefde aan je bewezen terwijl je nog een zondaar was, door voor je te sterven. Romeinen 5:8 Gods liefde: 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Mensen, dat is toch fantastisch! Ik zeg je, wat ik vertel is heel eenvoudig, maar heel diepgaand. Echt waar. 

Broeders en zusters, wij hebben nodig om God liefde te ervaren. Vóórdat je de zegen kunt zijn die je zou moeten zijn, moet je eerst gezegend zíjn. Dat zei God tegen Abraham, Genesis 12: 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Wij proberen een zegen te zijn en hebben onszelf nog niet eens gezegend. We zijn het wel, maar we hebben het nog niet ervaren, we hebben er nog niet zelf in gewandeld en het begrepen. Nog niet zelf de liefde van God ervaren. In plaats van je concentreren op alle dingen die je moet doen, moet je gewoon God eerst werkelijkheid voor je laten worden, en God liefde een openbaring voor je laten worden. En als je dát eenmaal te pakken hebt, kan ik je garanderen dat jouw wereld, jouw leven totaal zal veranderen. 

Laten we naar nog een ander Schriftgedeelte kijken in vers 12. 1 Johannes 4:12 Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Wat de meeste mensen doen is, ze lezen dit en denken, ik wil graag dat God in mij blijft en dat zijn liefde in mij volmaakt wordt, dus wat moet ik doen, ik moet liefde onder elkaar hebben en dán zal God liefde in mij volmaakt worden. Nee, dit vers zegt precies het tegenovergestelde. Het zegt als jij gewoon God zou leren kennen en Hem ervaren en Zijn liefde in jou volmaak laat worden, dán zúl je liefde onder elkaar hebben. Als jij met iemand in onenigheid leeft, kan ik je garanderen dat je niet echt een openbaring hebt van Gods soort liefde. 

Dit onderwees Jezus in het 10e hoofdstuk van het boek Mattheüs over deze knakker, die een schuld van meer dan 10 miljoen dollar werd kwijtgescholden. Vervolgens loopt hij naar buiten en grijpt iemand die hem 10 dollar schuldig is, en wilde hem niet vergeven, liet hem in de gevangenis gooien. Had geen greintje genade met hem. En toen de Heer hiervan hoorde legde Hij de schuld weer terug op deze man en gooide hém in de gevangenis. Deze man was een enorme schuld kwijtgescholden, maar het raakte hem niet werkelijk. Hij had de liefde die daarachter zat niet gezien. Hij had alleen oog voor het zelfzuchtige deel ervan en hij gaf niet hetzelfde door aan andere mensen. De oorzaak dat wij niet meer liefdevol en vergevend zijn naar andere mensen is, dat wij het zelf niet écht begrepen hebben. 

Dat sommigen van jullie zo vals als een slang zijn, komt omdat je niet werkelijk hebt begrepen hoeveel God van je houdt, omdat je nooit werkelijk de diepgang hebt begrepen en ervaren van wat vergeving werkelijk is. Je behandelt mensen gewoon op de manier zoals jij je voelt. Jij voelt je klem zitten en afgewezen en al dat soort dingen en dat geef je gewoon door aan andere mensen. Amen, of wee mij? 

Kijk verder in vers 16. 1 Johannes 4: 16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. We willen allemaal in God blijven en dat God in ons blijft, dus wat moeten we dan doen? Meer gaan liefhebben? Nee, dit zegt precies het tegenovergestelde. Als jij alleen maar begreep dat God van je houdt en het een echte openbaring voor je wordt, dan zúl je in liefde tegenover andere mensen wandelen. Vers 20: Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. Mensen lezen dat vers en zeggen: ‘o jee, ik moet maar in liefde gaan wandelen, want anders ben ik een leugenaar en dan heb ik God niet echt lief. Dus ik ga maar beginnen anderen lief te hebben en als ik meer van mensen houd, zal dit als gevolg hebben dat ik meer van God houd. Fout. Dit zegt precies het tegenovergestelde. Het liefhebben van God zal veroorzaken dat je van andere mensen houdt. Als iemand beweert, ik begrijp het, ik heb de vergeving en liefde van God begrepen en ontvangen, maar rondloopt met bitterheid en wrok in je hart, dan heb je Gods soort liefde niet werkelijk begrepen. 

Als je eenmaal Gods soort liefde begrijpt, als je eenmaal dat erváren hebt, kan ik je garanderen dat je zúlt vergeven, je zúlt in liefde tot andere mensen wandelen. Als je het moeilijk vindt om iemand te vergeven, als je een wrok koestert, heb je een openbaring nodig van Gods liefde voor jou. Is dat niet heel eenvoudig? Laat me hier nog andere Schriftplaatsen over tonen. Kijk ook eens naar het tweede hoofdstuk van 1 Johannes. Vanaf vers 3: 3 En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Dat is exact hetzelfde principe. De meeste mensen die dit lezen zeggen: ‘man, ik wil Hem leren kennen en dus moet ik Zijn geboden bewaren. Dán zal ik Hem kennen.’ Nee, dit zegt precies het tegenovergestelde. Hoe weet je of je Hem werkelijk kent? Dat zal zich vanzelf manifesteren in het feit dat je Zijn geboden bewaart. Je zult erachter komen dat heiligheid een vrúcht en niet de wortel is van redding. 

Heiligheid zorgt er niet voor dat God van jou gaat houden. Maar het houden van God zorgt ervoor dat jij heilig gaat leven. Als jij een tekortkoming ziet in jouw leven op het gebied van heiligheid, dan moet je in plaats van zeggen: ‘man, ik moet heiliger gaan leven, ik moet zorgen dat God van mij kan houden.’ Daar zit het lichaam van Christus in verstrikt. Ze proberen heilig te leven. Ze proberen waardig te zijn, zodat God van hen zal houden. Maar als jij een tekortkoming ziet in jouw heiligheid, dan moet je gewoon terug naar God gaan en zeggen: ‘God, ik begrijp niet voldoende Uw grote liefde voor mij.’ 

Ik heb het idee dat sommigen van jullie hier een klein glimpje van beginnen te zien, maar het is nog niet echt tot jullie doorgedrongen. Hier is er nog een. In vers 4 staat: Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; Wat is je neiging om te gaan doen als je dit leest? Je gaat proberen de geboden te bewaren, zodat je geen leugenaar zult zijn. Nee, precies het tegenovergestelde. Leer Hem kennen en je zult ontdekken dat je Zijn geboden gaat bewaren. Degenen die zeggen dat ze Hem kennen en niet echt Zijn geboden bewaren, die kennen Hem niet echt. God kennen zal ervoor zorgen dat je heilig gaat leven. 

Mensen, wat is dít eenvoudig! Weet je dat bij de meeste christenen hun hele leven draait om het zondigen en het overwinnen van de zonde? Ze worstelen maar om zonde te overwinnen en de verleidingen van het vlees te weerstaan. God heeft dat nooit, maar dan ook nooit, bedoeld als het voornaamste doel van het Christelijk leven. Als jij met zonde worstelt en met lust en begeerte en problemen. En je probeert ze maar af te leggen, je voelt je zo totaal gefrustreerd. Maar weet je wat je probleem is? Je kent God niet echt. Je weet gewoon niet hoeveel Hij van je houdt! Als jij eenmaal ervaart hoevéél God van je houdt, kan ik je garanderen dat je gewoon niet in zonde wílt leven. 

Wat is de juiste aanpak voor iemand die een sterke neiging, een verlangen tot zonde in zich heeft? Boos en bitter worden en die zonde gaan weerstaan? De juiste aanpak is gewoon naar God gaan en zeggen: ‘God, er is een tekort in mijn leven in het kennen en ervaren van U. Waarom zou ik iets verlangen dat mij gaat vernietigen en wat U onteert en andere mensen beschadigt?’ Besef je dat zonde gewoon niet slim is? Zonde is emotioneel. Het is helemaal niet slim of rationeel. Als iemand zou gaan nadenken wat ze aan het doen zijn, zou helemaal niemand in zonde leven. 

Neem nu Jimmy Swaggart. Als hij slim was geweest en even had nagedacht. Kijk eens wat hij allemaal is kwijtgeraakt, wat hij allemaal heeft verloren. Kijk naar Jim Baker, kijk naar wat zij allemaal zijn kwijtgeraakt. Alleen maar voor een beetje zonde. Stóm gewoon. Zonde is helemaal niet slim. Het is emotioneel. Als iemand worstelt met zonde, heb je een serieus probleem. Je hebt nooit werkelijk een intieme relatie met God begrepen en ervaren. Dát is de kern van de zaak. 

Als je dus een worsteling met zonde ziet en een begeerte in je leven, wat moet je dan doen? In plaats van jezelf veroordelen, en zeggen: ‘Oh God, ik moet harder vechten, meer weerstand bieden’, moet je naar de Heer gaan en zeggen: ‘Oh God, ik moet mijzelf misschien een periode afzonderen, een dag vasten en bidden en mijn focus terug op U richten. Ik begrijp U niet op de manier die zou moeten en heb niet de relatie met U die zou moeten, want anders zou ik deze begeerten en lusten niet eens hebben.’ Je zult ontdekken dat als je hart op God gericht is, en je de liefde van God ervaart, dat dit jouw motieven zal zuiveren. Het reinigt je hart. 

Als je gewoon ál deze verzen blijft lezen. Vers 5 bijvoorbeeld: ‘maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn’. Mensen die lijden aan deze geestelijke dyslexie lezen dit als: ‘Man, ik wil graag dat de liefde van God in mij volmaakt is, dus ik ga Zijn woord bewaren.’ Dit vers zegt precies het tegenovergestelde. Het probeert je te vertellen: hé, als je Hem zou leren kennen, als je werkelijk de Heer zou kennen, kom je erachter dat je Zijn Woord bewaart. Je kunt zien of in iemand de liefde Gods volmaakt is aan het feit dat hij Zijn woord bewaart. Daaraan kun je zien dat ze een relatie met God hebben. Het is helemaal niet zo dat de handelingen de relatie veroorzaken. De relatie veroorzaakt de handelingen. Wij hebben het paard achter de wagen gespannen. Wij lezen de dingen achterstevoren. En daardoor raken we gefrustreerd en komt er veroordeling in ons leven. 

Als je het héle boek 1 Johannes zou nemen, en je begint bij het eerste hoofdstuk. Dan spreekt hij over dat wat wij: gezien, gehoord en getast hebben. Hij heeft het dus niet over doctrine of leerstelling. Hij probeert je voor te stellen aan een persóón en aan een persoonlijke relatie. In vers 3 zegt hij: 3 hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En ónze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Hij zegt: ‘Ik zeg deze dingen zodat je in een intieme, dichtbije, persoonlijke relatie komt met God.’ Dat is het perspectief van waaruit het hele boek 1 Johannes is geschreven. Johannes wordt de apostel genoemd die liefhad. De Apostel die door God geliefd werd. Johannes schreef dat vier verschillende keren in het evangelie van Johannes. De discipel die de Heer liefhad. Johannes werd de ‘geliefde’ apostel genoemd. Johannes had een openbaring van liefde en hij zei: ‘Ik schrijf u deze dingen om te laten zien, waar liefde, waar een relatie met God om draait.’ 

Hij bracht mensen helemaal niet tot een doctrine. Broeders en zusters. Er is zoveel wat wij tegenwoordig christendom noemen, dat mensen veroordeelt, en geeft ze een draai om de oren, predikt hen; ‘God is een heilig God en jij bent een onheilig persoon en als je je niet bekeert dan ga je naar de hel’ En dat noemen wij het evangelie. Dat is het evangelie helemaal niet. Het is wel de waarheid. Maar daarom is dat nog niet het evangelie. 

Evangelie betekent ‘goed nieuws’ maar aan het feit dat je naar de hel gaat zit helemaal geen goed nieuws. En tóch gebruikt de kerk dat om mensen van de hel af te keren. Ze jagen mensen met angst uit de hel. En ik wil wel zeggen dat het beter is om ze met angst de hel uit te jagen dan ze erheen te laten gaan. Ik sta er dus niet 100% afwijzend tegenover. Maar als gevolg daarvan, wat je dan doet: je conditioneert mensen. De reden dat mensen naar God kwamen, was omdat er een crisis in hun leven was. Ze waren op weg naar de hel en dan gebruiken ze God als een reddingsluik als er een crisis in hun leven is. En dan conditioneer je ze dat dit is waar het om gaat in het christendom. En als ze dan eenmaal wederomgeboren zijn en blij en niet langer bang om naar de hel te gaan, dan moet je wachten op de volgende crisis die uitbreekt, voordat ze wéér de Heer gaan zoeken. 

En dat is waar het grootste deel van het lichaam van Christus mee bezig is. Ze gebruiken de Heer voor crisissen. Ze hebben niet begrepen dat, ook al zou er helemaal geen hel bestaan, dat nog steeds tot Jezus komen en Jezus leren kennen het allerbeste is dat je kan overkomen in je leven. Dus ook al zou er geen straf bestaan, zelfs al zou er geen zonde bestaan. De Heer kwam veel meer doen dan alleen maar je zonden vergeven. Over Johannes 3:16 heb ik een hele tape, ik heb nu geen tijd om daar verder over te onderrichten, een tape ‘eternel life’ die je zou moeten krijgen. Het zal je leven veranderen. Maar in Johannes 3:16 staat : 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, De meeste mensen zetten hier een punt neer en zeggen: God zond zijn Zoon zodat je niet verloren zou gaan, zodat je niet naar de hel gaat als je sterft. Maar dat is niet wat dit vers zegt. Het zegt: dat Hij Zijn Zoon gezonden heeft, zodat je niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebbe. En wat is dan wel eeuwig leven? Is dat voor altijd en eeuwig leven? Dat kan niet omdat de Bijbel zegt dat wij nú eeuwig leven hebben . Hitler leeft voor eeuwig. Maar eeuwig leven is volgens Johannes 17: 3 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. 

Eeuwig leven is intieme, persoonlijke relatie met God en het was gewoon zo dat jouw zonde een belemmering was, die tussen jou en God in stond. En daarom heeft God verzoening voor jouw zonden gedaan en heeft je zonden vergeven. Maar vergeving van zonde is níet het doel van redding. Het is gewoon het obstakel dat noodzakelijk moet worden weggenomen zodat je in persoonlijke intieme relatie kunt komen met God. Hij had de wereld zo lief dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, MAAR eeuwig leven hebbe. God gaf zichzelf zodat jij in intieme persoonlijke relatie met Hem kon komen. 

Als het enige wat je zou willen is vergeven worden van je zonden, zodat je niet naar de hel zou gaan, maar je ervaart de vreugde en het plezier van God niet, dan mis je het eeuwige leven. Ik zeg niet dat je niet naar de hemel zou gaan. Ik zeg niet dat je niet wederomgeboren bent. Maar je zit maar te wachten tot dit allemaal ooit daarboven tot stand gaat komen. God hield zoveel van jou dat Hij niet wilde dat je naar de hel ging, maar vooral dat Hij wilde dat je in relatie met Hem zou komen. Het lichaam van Christus heeft redding in stukjes gehakt. Laten we zorgen dat mensen gered worden. Laten we dát tot ons doel maken. God heeft echter redding nooit in stukjes gehakt. Eérst de vergeving van je zonden en dán al die andere dingen. God is gekomen om je een totaalpakket te geven. God kwam je zonden vergeven zodat je een hechte relatie met Hem zou kunnen ingaan. 

De reden dat de nieuwtestamentische kerk van de eerste eeuw haar toenmalige wereld op zijn kop zette is, dat zij verder gingen dan redding en behoud en ingingen tot een nabije persoonlijke relatie met God. Zelfs zover dat zij Gods vreugde ervoeren als ze gemarteld werden. En ze aanbaden en prezen God, zodat mensen tot overtuiging kwamen en verlangden om te hebben wat zij hadden, zozeer dat ze bereid waren onmiddellijk te sterven om te krijgen wat zij hadden. Hoeveel van jullie buren zouden willen sterven om te krijgen wat jij hebt? Is het misschien mogelijk dat wij niet echt eeuwig leven hebben ervaren? Dat we de vreugde en de liefde en de vrede van God niet door ons heen hebben laten stromen zodat het werkelijk aantrekkelijk werd? 

Laten we Johannes hoofdstuk 14 opslaan. Dit is door dezelfde persoon geschreven, de apostel Johannes. En hier geeft Jezus instructies aan Zijn discipelen op de avond voor Zijn kruisiging. Dat staat allemaal in Johannes 14, 15 en 16 hier. En hier zegt Hij in feite dezelfde soort dingen. In Johannes 14 vers 21 staat: Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’ Dat is een geweldige belofte. En mensen gaan dan denken: ‘Prijs God, ik wil graag dat God mij zal liefhebben en zich aan mij zal bekendmaken. Wat moet ik dan doen? Ze lezen dan weer van achteren naar voren en concluderen: ‘Ik moet me meer aan Zijn geboden houden’ Nee, wat Hij hier in feite zegt is: ‘Als je werkelijk van mijn houdt, zúl je mijn geboden houden.’

Nogmaals, Hij zegt het hier anders dan dat de meeste mensen het zien. En verder in vers 24: Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, Mensen concluderen hieruit: ‘Ik weet dat ik mij niet voldoende aan Zijn geboden houd, dus ik moet meer mijn best gaan doen, zodat Hij van mij gaat houden.’ Maar het staat er precies andersom. Als liefde werkelijk aanwezig is, dan zal zich dat manifesteren door het houden van de geboden. Iedere keer dat je je leven scheef ziet gaan, dat je in zonde leeft en niet God zoekt op de manier zoals je dat zou moeten, moet je in plaats van meer acties ondernemen, je bekeren tot God en jezelf vernederen en zeggen: ‘oh God openbaar uzelf aan mij’ Keer terug tot liefde. Bij sommigen van jullie komt dit nog steeds niet binnen. 

Het is net als met iemand die worstelt met begeerte tot overspel in zijn leven. Er zijn twee manieren om dat aan te pakken. Je kunt overspel benaderen door naar iemand die overspel pleegt te gaan en zeggen: ‘Man, de toorn van God gaat over jou komen. God is mishaagd over jou.’ Je kunt ze gaan vertellen over het risico van AIDS en dat soort dingen, alle mogelijke schaden en al die dingen meer en alle gevolgen voor het vlees die daaruit kunnen voortkomen. Maar je kunt ze ook richten om hun partner lief te hebben. Als ze leren hun partner boven al lief te hebben zullen ze géén overspel plegen. 

Weet je, ik kom niet eens in verléiding om overspel te plegen, omdat ik met mijn hele hart van mijn vrouw houd. Je kunt het op allerlei verschillende manieren aanpakken. Iemand die worstelt met een lust tot overspel is iemand die niet werkelijk de liefde voor zijn partner heeft die hij wel zou moeten hebben. Als je liefde voor je partner hebt, hoef je helemaal niet te worstelen. Dan is er helemaal geen strijd. Het is helemaal niet moeilijk om overspel te weerstaan als je werkelijk je partner liefhebt. Dan heb je bovennatuurlijke liefde. Sommigen van jullie kijken me aan met zo’n lege blik alsof dit helemaal niet past in jullie denkraam. Maar als je dit eenmaal begrijpt, zal het je hele leven omkeren. Het maakt het leven als christen leuk en gemakkelijk in plaats van iets waartoe je jezelf moet dwingen. 

Kijk verder eens in het 16e hoofdstuk van Johannes. Daar zegt Hij in vers 8 het volgende. Dit is nog een voorbeeld van geestelijke dyslexie, hoe we de Schrift volkomen verkeerd begrijpen en omdraaien en het tegenovergestelde gaan zeggen wat God tegen ons wil zeggen. In vers 8 staat: ‘8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;’ Dit spreekt over de Heilige Geest. En nogmaals, religie heeft ons verteld dat de Heilige Geest je komt overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Heilige Geest laat het je zien als je in zonde komt, en zodra je iets verkeerds doet, gaat Hij iedere zonde in jouw leven aanwijzen. Hij gaat je alles aanwijzen waar je de plank hebt misgeslagen en als je niet in gerechtigheid wandelt, gaat Hij je overtuigen dat je een ongerechtig persoon bent, en Hij gaat je laten zien dat het oordeel van God over je gaat komen als je je niet bekeerd en de zaken rechtzet. Dat is de manier waarop mensen dit lezen. 

Maar Hij gaat verder en legt wat Hij zegt uit in het volgende vers. Hij besteedt 3 verzen om deze drie gebieden uit te leggen. Hij zegt: ‘ van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 
De zonde waar God je van gaat overtuigen is de zonde van niet echt te zijn in de relatie met God zoals je die zou moeten hebben. In plaats van dat de Heer op je af komt en zegt: ‘Je koestert overspel in je hart, bekeer je of anders krijg je er van langs’ in plaats daarvan komt de Heer en zegt: ‘Je begrijpt Mij niet, je begrijpt niet hoeveel Ik van je hou. Je zou dit soort dingen niet doen als je werkelijk de liefde die Ik voor je heb zou begrijpen.’ Dit is in feite iets opbouwends, iets verlichtends. De Heilige Geest komt helemaal niet om jou vast te prikken op iedere verkeerde daad die je ooit maar doet. De meesten van jullie noemen dat de overtuiging van God, maar het is niets anders dan je eigen veroordeling. De Heilige Geest is niet degene die maakt dat jij je slecht voelt. Hij overtuigt je. Wat Hij doet is je terugbrengen naar wat je zou moeten doen, naar het feit dat je terug moet keren naar de liefde van God, je moet terugkeren tot je eerste liefde. Dat is de oorzaak dat je leeft op de manier die je nu doet. 

Ik kom hier nog op terug, maar laat me een illustratie hiervan geven. Kijk eens in II Samuël hoofdstuk 12. Dat vertelt over David en Batsheba, toen hij overspel met haar pleegde. In hoofdstuk 11 pleegde hij dat overspel en vervolgens vermoorde hij Batsheba´s echtgenoot, zodat hij haar tot zijn eigen vrouw kon nemen. Hij pleegde overspel en vervolgens moord om zijn overspel te verbergen. En in het 12e hoofdstuk kwam Natan de profeet naar David en vertelde hem een gelijkenis. Hij sprak over die rijke man die alles had, duizenden stuks vee, schapen, hij had alles wat je je maar kon wensen. Maar toen iemand bij hem op bezoek kwam, ging hij, in plaats van een van zijn eigen schapen te nemen om te slachten en zijn gast voor te zetten, naar zijn buurman. Die was zo arm dat hij maar één lammetje had, dat hij in zijn eigen schoot opvoedde en dat voor hem als een kind was. Hij nam dát schaap en slachtte het om zijn vriend te eten te geven. En David werd zo woedend hierover dat hij uitriep: ‘De man die dit gedaan heeft moet sterven en dit schaap vergoeden vier of zevenvoudig, wat het ook was. En hij was witheet van woede. En Natan keerde zich tot hem en zei: ‘Jij bent die man’ Dat was indrukwekkend. Laten we hier kijken in vers 7: ‘7 Daarop sprak Natan tot David: Gij zijt die man! Zo zegt de HERE, de God van Israël: Ik heb u gezalfd tot koning over Israël en u gered uit de macht van Saul. 8 Ik heb u gegeven het huis van uw heer, en de vrouwen van uw heer in uw schoot. Ik heb u gegeven het huis van Israël en Juda – en indien dat te weinig geweest was, dan had Ik u nog wel meer gegeven. 9 Waarom hebt gij het woord des HEREN veracht, en gedaan wat kwaad is in zijn ogen? De Hethiet Uria hebt gij door het zwaard verslagen; zijn vrouw hebt gij u tot vrouw genomen, hemzelf hebt gij door het zwaard der Ammonieten gedood. 10 Nu dan, het zwaard zal van uw huis nimmermeer wijken, omdat gij Mij hebt veracht, en de vrouw van de Hethiet Uria genomen hebt, opdat zij u tot vrouw zou zijn. 

Toen ik dit een keer aan het lezen wat drong het tot me door dat de Heer zei: ‘omdat gij MIJ hebt veracht, heb je deze dingen gedaan’ Weet je dat de meeste mensen die zonde begaan helemaal geen idee hebben dat ze de Heer verachten. Zo zien zij dat helemaal niet. Ik kan dit zeggen op basis van mijn eigen kinderen. Als je met je kinderen omgaat, dan zeg je ze dat ze op een bepaalde tijd thuis moeten zijn. Je zegt ze dat ze iets moeten doen. En dan komen ze láter thuis en overtreden jouw norm. En dan zeg je ze dat ze je daarmee kwetsen. Dit kwetst je moeder en mij. En zij zeggen: ‘Ik heb niets gedaan om u te kwetsen? Als ik iets verkeerd gedaan heb, dan heb ik mijzelf gekwetst.’ Het is net alsof ze niet kunnen nadenken. Ze kunnen gewoon niet begrijpen dat het míj kwetst. Ze hebben geen enkel besef, ze realiseren zich niet dat ik van ze houd, ik wil het allerbeste voor hen, en het doet míj pijn als ze daarbuiten maar hun gang gaan en hun eigen leven schade toe brengen. 

In deze tijd zijn er genoeg mensen die zeggen: ‘Het is mijn eigen leven en ik gebruik drugs als ik wil, en doe er niemand mee kwaad behalve mijzelf.’ Dat is gewoon dom. Je kwetst íedereen die van je houdt, door je eigen leven te vernietigen en een mislukking te worden. Met de dingen die jij doet raak je áltijd ook iemand anders. En dát is altijd wat de Heer je weer in gedachten wil brengen. De Heilige Geest komt om jou te overtuigen van zonde. Wélke zonde? De zonde van: ‘Begrijp je niet dat je de Heer afwijst door deze dingen te doen?’ De almachtige God hóudt van je, Hij heeft je verlost van dit soort leven, omdat Hij alleen maar het allerbeste voor je wil. God wil niet dat je gaat leven als een beest en maar samenhokt met mensen. God heeft één volmaakte perfecte relatie voor je, en verlangt dat jij de vreugde en de goedheid en al het goede ervaart. Dat je bovennatuurlijk goddelijke relaties ervaart. Dat kan helemaal niet met een hoer of een prostituee. 

Ze praten allemaal over deze Hugh Grant, en de relatie die hij had met een of andere prostituee en dat zijn levende minnares die in Engeland woonde hem daarover afwees. En ik dacht eraan, wat is het verschil? Het enige verschil is dat hij déze vrouw heeft betaald voor iets dat hij gratis bij die andere kreeg. Ze zijn niet getrouwd, het zijn beiden goddeloze relaties. Ze hadden helemaal niets. Iedereen die in zo’n soort doe maar raak relatie leeft heeft geen ervaring met de liefde van God. Nu komt iemand naar me toe en zegt: ‘Nou broeder, je hebt toch geen stukje papier nodig om getrouwd te zijn in Gods ogen?’ Nou vertel dat maar aan Jezus. Jezus sprak met de vrouw aan de bron en zei: ‘Ga je man halen’ En de vrouw zei: ‘Ik heb geen man’ En Jezus zei tegen haar: ‘Je hebt juist gezegd dat je geen man hebt, want je hebt vijf mannen gehad en degene met wie je nu samen woont is je man niet.’ Ik kan je garanderen dat ze ongehuwd samenwoonden. Ze hadden een fysieke relatie en Jezus zei dat het geen huwelijk was. Hij was geen man van haar. Het maakt echt wel verschil om een fysieke toewijding, een verbond te sluiten. Een stuk papier te verkrijgen om het erkend te krijgen in de ogen van God en in de ogen van mensen. Jezus erkende dat. 

De Heer wil dat jij met één partner leeft, omdat Hij je zo geschapen heeft. En Hij zegt dat als je leeft op de manier zoals je geschapen bent, je dan gelukkig zult zijn. En het grieft de Heer. Als je dit kunt begrijpen, dan besef je dat je de Heer veracht als je dit soort dingen doet. En dát is waar de Heer je naar terug wil brengen. Hij is er niet op uit dat jij je ellendig en schuldig gaat voelen en hoe afschuwelijk en slecht jij bent. Hij wil je terugleiden omdat je niet Gods allerbeste mogelijkheid voor je ervaart. God hóudt van je, God heeft iets beters voor je dan dit. Snap je niet dat je zo je leven verwoest? Wordt wakker! 

In het 39e hoofdstuk van het boek Genesis lezen we iets over Jozef. Jozef is een sterk voorbeeld. Jozef had die dromen over hoe God hem zou verhogen en hoe zijn broers en vader en moeder voor hem zouden buigen en hem zouden aanbidden. En hierom haatten zijn broers hem en verkochten hem als slaaf. Eerst wilden ze hem vermoorden, maar besloten uiteindelijk iets aan hem te verdienen, en verkochten hem als slaaf. Hij kwam in Egypte terecht en werd als slaaf verkocht aan het huishouden van Potifar. Potifar promoveerde hem en stelde hem over zijn hele huishouden aan, omdat hij kon zien dat God met hem was. 

Een slaaf die een droom had dat zijn broers en vader en moeder voor hem zouden buigen. Het zou heel gemakkelijk zijn om ontmoedigd te raken. En temidden van deze situatie begon Potifars vrouw een begeerte naar Jozef te ontwikkelen. En terwijl Potifar op reis was, probeerde ze Jozef te verleiden om een relatie met haar te beginnen. En Jozef bleef haar maar afweren en afhouden. Het was niet iets van maar één keer, het gebeurde herhaaldelijk. En weet je, de meesten van ons proberen heilig te leven uit angst. Angst om betrapt te worden, angst voor de consequenties of de gevolgen. 

Maar luister wat ik hier zeg, dit kan je leven veranderen, als je gaat snappen wat ik hier zeg. Dit zal je leven totaal veranderen. Mensen leven heilig uit angst voor de gevolgen die het kan hebben als ze niet heilig leven. Angst om betrapt te worden, angst voor straf, angst voor afwijzing of verwerping. En zelfs de meeste christenen leven in angst dat als ik dit of dat niet doe, dat God me niet zal zegenen en die vrees heeft kwelling in zich. Dit kunnen we lezen in 1 Johannes 4:18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde. Maar als je heilig leeft uit angst om betrapt te worden, dan wordt je gekweld, lijd je pijn. Dan geniet je helemaal niet van de vrijheid die God voor je bedoeld heeft. 

En let eens op wat Jozef hier zegt. In Genesis 39:8-9 zegt Jozef: Maar hij weigerde het, en zeide tot de huisvrouw zijns heren: Zie, mijn heer heeft geen kennis met mij, wat er in het huis is; en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden, dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt; hoe zoude ik dan dit een zo groot kwaad doen, en zondigen tegen God!
Hij dácht zelfs niet eens aan Potifar. Weet je, hij had dus een persoonlijke relatie met God, hij wist dat God goede plannen met hem voorhad. Hij wist dat God een goede God was, hij had de liefde van God ervaren en hij had een relatie met God en wilde heilig leven, omdat God met hem was. Hij was in een ver vreemd land. Hij was een slaaf, hoe had het nog erger kunnen worden dan dit. Als straf zijn motivatie was geweest, had hij kunnen zeggen, wat is nog erger dan een slaaf zijn? En bovendien, dit is de vrouw van de meester, wie zal mij kunnen betrappen? Niets te verliezen. 

Ik spreek voortdurend mensen, die in bepaalde omstandigheden zijn. Onder normale omstandigheden zouden ze heilig geleefd hebben, maar vanwege de druk en omstandigheden in hun leven zeggen ze: ‘Ik kan er niets aan doen, ik ga gewoon op deze manier leven’ en zij voelen zich daartoe gerechtigd. Jozef had dat ook kunnen denken. Maar weet je wat hem op koers hield? Hij zei: ‘Hoe kan ik zo’n groot kwaad doen en zondigen tegen God.’ Het maakte hem niet uit of zijn vader er ooit wel of niet achter zou komen, of dat mensen er ooit achter zouden komen. Gód zou het weten. 

Weet je, toen ik in Vietnam was, was het ongelooflijk wat daar een verleidingen op je af kwamen. Degenen onder jullie die in Vietnam of ergens anders in dienst zijn geweest, weten waar ik het over heb. De regering haalde prostituees en gaf je alle drank die je maar kon drinken, zodat je dronken kon worden. En er waren bunkers, waar je alle sex kon krijgen die je maar wilde, met steun van de regering. Ik weet dat de meeste mensen daar niet aan willen. Ze noemden die mensen ‘entertainers’ maar ik kan je verzekeren dat ze dat niet waren. En in een gezelschap van 200 man, iedere keer dat we daar heen gingen, was ik de enige van die 200 man die niet meedeed. Het was drie dagen lang een grote dronken orgie. Dat soort dingen vond op reguliere basis in Vietnam plaats. En mensen praten veel over de schade die mensen hebben opgelopen van Vietnam. Ik kan je verzekeren dat heel veel hiervan gewoon de schuldgevoelens zijn en de (zelf)veroordeling. 

Maar die mensen in die tijd, je was aan de andere kant van de wereld, het leek erop alsof je ieder moment gedood kon worden, dus waar leefde je nog voor. De kansen om heelhuids terug te komen leken bijzonder klein. En omdat ze gemotiveerd waren door vrees, de consequenties en al dat soort dingen, wie zou het ooit te weten komen? En ik zag mensen met wie ik naar de kerk was gegaan, mensen die in de ‘States’ vrienden van me waren, toegeven aan die verleidingen. En waarom? Omdat ze geen relatie uit liefde met God hadden. Ik had een relatie uit liefde met God. Ik deed het niet omdat ik wist dat het een belediging van God zou zijn. God had me voor iets beters geschapen dan dáár aan mee doen. En ik zag andere mensen, en hun motivatie was angst, en toen de angst eenmaal verdwenen was, niemand zou er ooit achter komen, iedereen deed het. Ik werd er om uitgelachen en belachelijk gemaakt. Maar het grote verschil om te blijven staan, het maakt echt een enorm verschil uit, is of je God dient omdat je móet, en je probeert de gunst van God te verdienen. Maar ik kan je garanderen dat die motivatie uit angst je vroeg of laat in de steek laat. Maar liefde is een veel hogere, superieure motivatie. 

Als je maar kon begrijpen hoeveel God van je houdt, als je maar kon begrijpen dat God je heilig en zuiver heeft gemaakt en je heeft gemaakt om goede dingen te beleven en niet om een laag bij de gronds bedelaarsleven te ervaren. Dat zal je er echt toe leiden om heilig te leven. Niet uit angst voor de straf, maar omdat je van God houdt. Je wilt Hem niet teleurstellen. God heeft Zijn vertrouwen in jou gesteld. God heeft geloof in jou, God heeft goede plannen en gedachten voor jou. Jeremia 29:11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 

God heeft goede gedachten en volmaakte plannen voor jouw leven. God heeft geloof in je. God heeft goede dingen voor je, die je jezelf niet eens kunt voorstellen. Gods liefde voor jou is zó groot. Als je daar ooit een openbaring van zou kunnen krijgen, van Gods liefde en van Gods vreugde voor jou, zul je heilig gaan leven, omdat je een relatie hebt die zodanig is, dat je werkelijk niets wilt doen wat daar schade aan kan toebrengen. Hoe kan ik zo’n groot kwaad doen en zondigen tegen God. 

Toen David zich uiteindelijk bekeerde, nadat de Heer hem op het matje had geroepen met: ‘Je hebt míj veracht’, ik ben er van overtuigd dat tot op dát moment David er alleen nog maar aan gedacht had dat hij had gezondigd tegen Batsheba en tegen Uria. En hij wist waarschijnlijk heus wel dat hij verkeerd zat, maar hij had het nog niet gekoppeld aan de Heer. En toen de Heer dáármee bij hem aankwam, vernederde hij zichzelf en had berouw en zijn berouw kun je lezen in Psalm 51. Dat heeft hij geschreven nadat Natan naar hem toe gekomen was. En hij bekeerde zich met: ‘Heer, Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen, De meesten van ons zouden zich hier aan storen en zeggen: ‘Ik zou zeggen dat je gezondigd heb tegen Batseba en zeer zeker tegen Uria.’ De meesten van ons zouden met David in discussie gaan en zeggen: ‘Nee, je hebt niet tegen God gezondigd maar tegen mensen. Je hebt iemand vermoord! 

Maar David wilde hier helemaal niet mee zeggen dat er geen andere consequenties waren, dat was niet zijn boodschap. Hij wilde zeggen: ‘God, hoe heb ik dit ooit toch kunnen doen. Hoe kon ik degene vergeten die mij van achter de schapen gehaald heeft, toen ik nog helemaal niets en niemand was, en die mij koning gemaakt heeft en ál deze dingen gegeven heeft. Hoe heb ik toch ooit tegen Ú kunnen zondigen op de manier dat ik gedaan heb.’ En dát bracht hem weer terug in deze positie met de Heer. 

Broeders en zusters, wij zijn het helemaal misgelopen. Wij hebben helemaal de intimiteit, de nabijheid met God niet begrepen. God is een persóón. Hij is geen ‘kracht’. Hij is geen ‘entiteit’ maar een persóón, die persoonlijk van jou houdt. Hij heeft jou niet gered omdat Hij zich als schepper verantwoordelijk voelde voor deze puinhoop, die wij er van gemaakt hadden. Hij deed het niet uit een verplichting om Zijn eigen geweten gerust te stellen. God heeft jou gered omdat Hij persoonlijk van jóu houdt. Niet omdat jij dan iets voor Hem kunt doen. Hij houdt van jóu. Hij wil een persoonlijke relatie met jou. Hij wil jóu intiem leren kennen. God wil íedere dag aan jou vertellen hoeveel Hij van jou houdt. Weet je dat God een goede God is? Maar toch laten de meesten van ons God niet toe om van ons te houden. 

Ik ben eerder wel in samenkomsten geweest, waar de levens van mensen werden getransformeerd. Ze kwamen naar voren, en vertelden mij erover, huilend, en ik wist dat ze nooit meer dezelfde zouden zijn als gevolg van die samenkomst. En ik ben eerder van dat soort samenkomsten vertrokken, en ik kan me één keer herinneren dat ik onderweg naar mijn hotel reed en zei: ‘God het is gewéldig, dánk U Jezus,’ En weet je wat de Heer tegen mij zei? Hij zei: ‘dánk je Andrew’.

Nou ga je zeggen: ‘Wel nee, dat was God niet, God gaat zoiets aardigs niet zeggen. God heeft jou gebruikt en jij onderkruipsel moet dankbaar zijn dat Hij je niet uitgewist heeft.’ God zou nooit dank je tegen jou zeggen. Maar dan begrijp je helemaal niet wat liefde is. De meeste mensen kunnen niet geloven, ze denken, ach ik ben maar een armzalige worm. Ik kan je verzekeren, uit mijzelf ben ik helemaal niets, maar God houdt van mij. God heeft een foto van mij in zijn portefeuille. Hij heeft een portret van mij op zijn schoorsteenmantel in de hemel staan. God houdt van me. Hij houdt zelfs van me als ik het verpruts. Ook als ik beroerde samenkomsten heb, en niets weet over te brengen en volkomen tekort schiet. God houdt van me, onafhankelijk van wie ik ben of wat ik doe. 

Ik ben iets gaan beseffen over de liefde van God die véél meer is dan kennis. En dat heeft mijn leven veranderd. Als je dat maar begrijpt, zal het je volkomen veranderen. Het maakt alles anders. Ik kan je garanderen dat de grote meerderheid van de mensen hier aanwezig zijn, niet die instelling heeft die ik hier nu aan je probeer over te brengen. Ze dienen God uit angst en uit veroordeling, en om iets te verdienen dat allang als vrije gave aan je gegeven is. We moeten ons gewoon vernederen en zeggen: ‘God, ik heb U nodig, openbaar uw liefde aan mij, dat U van mij houdt, gewoon zoals ik ben.’ 

Laten we terugkeren naar hoofdstuk 16 van Johannes. Hij overtuigd van drie dingen. De Heilige Geest zal de wereld overtuigen van zonde. De zonde, niet van individuele zondige handelingen, maar de zonde dat overspel bij je terug zal komen en zeggen: ‘Waarom dóe je dit? Begrijp je de liefde niet die God voor je heeft? Begrijp je niet dat God plan iets veel beters voor je is dan dit? Je verwoest je eigen leven, je neemt de kostbare schat van je leven die God je gegeven heeft en schendt haar en verwoest het goede dat God je gegeven heeft.’ Dát is de manier waarop de Heilige Geest overtuigd van zonde. 

Het volgende dat er staat is: ‘van gerechtigheid’ De meeste mensen lezen hier: ‘van ongerechtigheid’. Dat Hij jou gaat overtuigen dat je niet gerechtig genoeg bent. Maar er staat helemaal niet dat Hij de wereld overtuigd van ‘ongerechtigheid’ er staat Hij overtuigd de wereld van ‘gerechtigheid’! De Heilige Geest komt je vertellen dat je rechtvaardig bent! Je bent vergeven! Je bent gereinigd! God houdt van je! De Heilige Geest is gezonden om jou te overtuigen van gerechtigheid. Niet van ongerechtigheid. De meeste mensen zijn wel eens in een samenkomst geweest waar mensen zeiden: ‘Nou, de Heilige Geest heeft me echt op mijn tekortkomingen gewezen’. Ze staan daar berouw te hebben en te huilen en te vertellen hoe slecht ze wel waren. Wij hebben dat allemaal wel eens meegemaakt. Maar hoeveel van jullie zijn in een bijeenkomst geweest waar mensen stonden en zeiden: ‘De Heilige Geest heeft me deze week overtuigd dat ik de gerechtigheid Gods ben!’. ‘De Heilige Geest heeft me laten zien dat ik God behaag! Ik ben aanvaard in de geliefde!’ Efeziërs 1:6 God heeft mij overtuigd dat ik rein ben, alsof ik nooit gezondigd heb! Ik ben vríj!’ 

Er zijn hier heel veel mensen die hun hand kunnen opsteken en zeggen: ‘Zoiets heb ik nog nóóit iemand horen zeggen’. Maar dát is de bediening van de Heilige Geest, om je te laten zien dat jíj gerechtvaardigd bent. En waarom zei Hij dit? In vers 10 zegt Hij: ‘ van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet;’ Toen Jezus hier nog op aarde was, nam Hij mensen voortdurend zoals ze waren. De vrouw die op heterdaad op overspel betrapt was. En in plaats van dat Hij haar ging vertellen hoe zondig en slecht ze wel was, toonde Hij genade en liefde voor haar. En toen zij zich bekeerde zei Hij: ‘Ga en zondig niet meer’. De zonde was een ‘bijverschijnsel’, maar Hij bewees haar liefde en genade, of ze nu zou ‘gaan en niet meer zondigen’ of niet. Hij bewees haar liefde, midden in overspel. Voortdurend ging Hij naar binnen bij hoeren en tollenaars en zondaars en had relaties met hen. En Hij liet de mensen zien: ‘Ik houd van je’, onafhankelijk van hun daden. Maar nu Jezus weg is en wij Hem niet meer kunnen zien, is het speciaal de taak van de Heilige Geest om je te vertellen dat God van je houdt, ongeacht wie je bent en ongeacht wat je doet of gedaan hebt. 

Maar de meesten van ons hebben precies het tegenovergestelde idee van de Heilige Geest. Ze denken dat de Heilige Geest hard is en gezonden om je te veroordelen. En je ieder ellendig ding onder je neus wrijft wat maar verkeerd is in je leven. En iedere keer als je je ellendig en schuldig voelt, dan moet het wel de Heilige Geest zijn met je bezig is. Ik heb mensen gesproken die naar me toe kwamen en zeiden: ‘Ik heb gewoon niet het gevoel dat ik naar de kerk ben geweest, tenzij je flink op mijn zere tenen bent gaan staan en je mij goed schuldig hebt laten voelen en veroordeeld hebt. Ik heb gewoon niet het gevoel dat ik naar de kerk ben geweest.’ Wat een vreselijke uitspraak over naar de kerk gaan. Naar de kerk gaan zou moeten gaan over jou vertellen hoeveel God van je houdt en over de liefde van God. Als je ooit de liefde van God hebt ontvangen, dan veroorzaakt dat heiligheid, gewoon als bijverschijnsel. 

Het volgende wat hij zegt is: 11 van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. (Johannes 16:11). De meeste mensen lezen dit als dat de Heilige Geest je gaat vertellen dat je geoordeeld zult worden als je de zaken niet in orde maakt, dat als je niet met deze zonde breekt, de Heilige Geest je wel zal krijgen. De meeste mensen zien God als die grote boze God daarboven, met een lange baard en een knuppel, die gewoon staat te wachten tot je een misstap begaat en dan krijg je ervan langs. Ik heb zelfs een cartoon gezien in een krant, waar een engel bij een grote computer en iemand met een grote steen boven zijn hoofd of zoiets. En de engel stond op het punt om op een grote knop met ‘oordeel’ te drukken. En zo zien de meeste mensen God, als je maar even een misstap maakt, staat zijn vinger al aan de trekker. Boem, de wraak van God treft je. 

Hier staat dat Hij de wereld overtuigd van oordeel. Niet oordeel over jou, maar oordeel over satan. Hij zegt hier dat de prins, de overste van deze wereld al geoordeeld is. Ieder keer dat die komt om jou te vertellen hoe zielig jij bent, vertel hem dan nog eens over zíjn toekomst! Vertel hem maar eens over wat híj heeft gedaan, in plaats van hem jou te laten vertellen over de stomme dingen die jij hebt gedaan. De Heilige Geest is er om jou te bemoedigen en op te bouwen, dat jouw vijand, de duivel is geoordeeld. Híj is de verliezer, jij niet! Broeders en zusters. Gods liefde voor ons is oneindig anders dan hoe de meesten van ons dat zien. Het is géén voorwaardelijke liefde. God houdt onvoorwaardelijk van je. God houdt van je en hij verlangt naar je. God heeft niet medelijden met je als schepper, Hij houdt van je als een Vader. 

Als jouw leven een puinhoop is, en jij leeft in zonde en bent bezig je eigen leven te verwoesten, zal God je op een liefdevolle manier overtuigen. En je laten zien, doe dit toch niet, want Ik houd van je, en dit verwoest jouw leven. Neem bijvoorbeeld fysieke dingen zoals roken. Er zijn twee manieren om iemand te benaderen die rookt. Je kunt iemand benaderen: ‘Als jij een sigaret rookt, dan vervuil je de tempel van God, God zal je treffen,’en je kunt mensen op die manier veroordelen. En sommige mensen zullen wellicht stoppen met roken, omdat mensen al geconditioneerd zijn om op angst te reageren. Daar kan dus een reactie op komen. Maar het is niet de waarheid. Je gaat niet naar de hel vanwege het roken van sigaretten. Je ruikt wel alsof je er vandaan komt, maar het roken van een sigaret laat je niet naar de hel gaan. 

Weet je dat het een culturele kwestie is? Misschien prik ik nu iemands zeepbel door. Iemand die denkt: ‘Oh…maar nee mijnheer, dat is Bijbels, in het Woord van God.’ Nou laat me maar eens zien dan waar het in de Bijbel staat. Maar het enige dat je me kunt laten zien is Schriftgedeelten dat het lichaam een tempel van de Heer is en dat je er goed voor moet zorgen. Maar wist je dat overgewicht erger is dan roken? Je sterft er eerder aan dan aan roken. Je kunt van beide doodgaan. Maar overgewicht is minstens zo slecht als roken. Het is een culturele kwestie, die roken tot een gruwelijke zonde maakt. 

Weet je, ooit was ik in Oostenrijk, en ik diende in Oostenrijk. In Oostenrijk is het zo, dat ze daar bier en wijn drinken alsof ze vissen zijn. Ik heb in feite voor honderden mensen gepreekt, die grote pullen bier op hun tafel hadden staan, terwijl ik aan het prediken was. En ze dronken de ene grote pul na de andere terwijl ik stond te preken. De Christenen daar hebben geen enkel bezwaar tegen drinken. In onze maatschappij is dat echt gruwelijk. Maar daar, alcohol drinken stelt helemaal niets voor. Maar in Oostenrijk, als je maar koffie drinkt, ga je direkt naar de hel, je gaat niet langs af en krijgt geen € 200. Ze kunnen zich daar niet voorstellen dat een Christen ooit maar koffie zou proeven. De Christenen daar zullen nooit van hun leven koffie drinken. Maar pils en bier, zonder enig probleem. 

Als je naar Roemenië gaat, daar drinken ze met gemak koffie én bier, maar als je een sigaret rookt, ga je rechtstreeks naar de hel. Je kunt geen christen zijn en een sigaret roken. Waar het mij dus om gaat is, hey, je gaat niet naar de hel vanwege het roken van een sigaret. Weet je wat de goede manier is om iemand daarover aan te spreken? Je gaat op ze af en vraagt: ‘Hé, wil je echt graag roken?’ En 99% daarvan zal zeggen: ‘Nee, ik vermoord mezelf ermee.’ Ik heb ooit eens gelezen dat je met iedere sigaret je leven met 7 minuten verkort. De meeste mensen weten dat soort dingen wel. Ze zouden graag stoppen met roken, maar ze worden fysiek of psychisch afhankelijk. En dus kun je op ze afstappen: ‘Wil je echt graag roken?’ ‘Nee, ik zou best willen kunnen stoppen.’ En dan vertel je ze: ‘Weet je, God houdt van je, en God heeft gewoon iets beters voor jou. God kan je hiervan bevrijden.’ En je kunt het benaderen vanuit een liefdesrelatie, die alle angst, vrees, schuldgevoelens en mislukking wegneemt, en iemand bevrijden. 

Ik garandeer je dat iemand die waar dan ook aan verslaafd is, of het nu sigaretten is, of drugs of wat dan ook, dan hebben ze een ‘faal’-complex van binnen. Hun verslaving betekent dat ze geprobeerd hebben te stoppen en dat is mislukt. Ze kunnen niet stoppen en dit geeft hen heel veel (zelf)veroordeling. Als jij langskomt en hen verzekert dat God van hen houdt: ‘God houdt van je, midden in je volgende shot drugs. God houdt van je. Je hoeft niet te stoppen met drugsgebruik om God jou te laten liefhebben. Je zult wel jezelf vermoorden. Jíj bent sufferd. Maar God houdt van je, God heeft iets beters voor je. Je hoeft hier helemaal niet ‘high’ van te worden.’ Stel hen bloot aan de liefde van God en ze komen los van die oude wijn en krijgen nieuwe wijn. Amen? Er is gewoon iets beters dan die oude wijn. Er is gewoon iets beters dan een roes, die weer overgaat en je leven verwoest en je een hoop geld kost. Het is veel beter om in de liefde van God te komen. 

Wij verbreken verslavingen, verjagen dingen úit hun leven, maar we vúllen de mensen niet met iets. Raak vól van de liefde van God en je zult ontdekken dat mensen helemaal niet de roes van de drugs wíllen of dronken worden of al die andere dingen, omdat ze vól raken van de liefde van God, waarom zouden ze al die andere dingen willen doen? Dat zal hun helemaal niet tevreden maken. Waarom worden mensen tot dat soort dingen aangetrokken? Omdat het meer voldoening schenkt dan helemaal niets. Raak vervuld van de liefde van God en je zult ontdekken dat andere dingen zelfs niet in de schaduw kunnen staan. Amen, of arme ik? 

Broeders en zusters wij lezen het allemaal achterstevoren. Wij denken dat als je maar goed dóet, dan bén je goed. Maar het is precies het tegenovergestelde. Je moet God je gewoon laten omvormen en deze liefde van God ontvangen. Laat God Zijn liefde aan je openbaren, en als je eenmaal díe liefde ervaart zul je merken dat het christenleven niet meer jijzelf bent, maar dat het Christus is die ín jou leeft als rivieren van levend water die uit je komen stromen. Het is niet zoals met zo’n oude pomp. Je moet maar pompen, pompen en pompen, en tegen de tijd dat er een klein stroompje uit komt ben je bekaf en moet je uitrusten. Zo ziet het leven van een heleboel mensen eruit. Zo af en toe hebben ze een klein scheutje van de Heilige Geest wat uit hun leven komt. Nét genoeg zegen om te weten dat er wel íets moet zijn, maar ze worstelen, worstelen en worstelen, van de ene tragedie naar de andere. 

De Bijbel zegt in Johannes hoofdstuk 7: Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. Het stróómt dus gewoon uit je. Dát is wat voor jou beschikbaar is. Maar jíj bent degene die het in gang moet zetten. 

Als je het vanmorgen gemist hebt, één van de uitspraken van vanmorgen zal ik herhalen, en daar sluit ik dit mee af, maar God bestaat onafhankelijk van jouw denken. Hij is veel groter dan wat jij maar denkt. Maar wat jouw ervaring betreft, kun je niet meer van God ervaren dan wat jij over Hem denkt. Als jouw denken op een bepaald gebied niet vernieuwd is, zul je de ervaring hebben in overeenstemming met hoe jij denkt. Spreuken 23:7 ‘zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij’ Als jij denkt dat God daarboven zit op te letten op iedere zonde en jou overal op zit te oordelen en jou te vertellen wat voor ongerechtigheid jij wel bent, als jij God op díe manier ziet, als jij God ziet als: ‘ik moet in liefde wandelen en alles goed doen en dán zal God van me houden en bij mij inwonen, als dát de manier is waarop jij denkt, dan zal dit je afscheiden van de onvoorwaardelijke soort van liefde van God. 

Er moet een verandering komen in je denken. Daarom predik ik hierover vanavond. Ik probeer je duidelijk te maken dat Gods liefde er gewoon voor je ís, onafhankelijk van wat jij hebt gedaan. Gods liefde voor je is gewoon gewéldig. In plaats van dat je gaat proberen het te verdienen, is het iets dat je gewoon als gift moet ontvangen. En dan, als je het eenmaal ervaart, als je eenmaal begint te beseffen dat God van je houdt en dat God blij is met je, niet blij in afhankelijkheid van jouw prestaties, maar gewoon blij met jou, omdat God een liefdevolle God is, en dat Hij goede gedachten over jou koestert, Jeremia 29:11, als je daar ooit een openbaring van krijg, dan zul je er achter komen dat het christenleven heel eenvoudig is. Súper eenvoudig. 

Je hoeft nooit meer jezelf te motiveren en op te peppen om met iemand te gaan praten en tot hem/haar te getuigen. Het zal gewoon uit je strómen. Je zult zó verliefd worden op de Heer, dat je deze liefde onmíddellijk wilt delen met iemand anders. Je zult vreugde in je hart hebben. Je hoeft nooit meer jezelf tot getuigen te dwíngen. Op een keer stond ik te tanken, terwijl het werkelijk pijpestelen aan het regenen was. Het was echt vreselijk weer en ik stond te tanken, zodat de pompbediende naar buiten kwam met zijn regenspullen aan. Hij had medelijden met me en zei: ‘Ik zal wel voor u tanken, want dit is een vréselijke dag.’ En ik was er helemaal niet op uit, en had me er helemaal niet op voorbereid of zo. Ik zei gewoon: ‘Oh, wat een gewéldige dag.’ En die knakker keek mij aan zo met een blik: ‘Wat is er mis met jou?’ En ik móest gewoon getuigen, zodat hij niet zou denken dat ik knettergek was. Ik móest hem gewoon vertellen waarom ik gelukkig was en waarom ik zo gezegend was. Het stroomt er gewoon uit bij je. Je hoeft het er niet uit te persen. Amen? 

En het goede nieuws is, dat God nog méér Zijn liefde aan jou wil openbaren dan jíj het wilt ontvangen. Maar het begint wel bij jou. Weet je, ik spreek tot mijzelf. Ik heb deze kleine stickertjes, ik zal er morgenavond meer meenemen. Wij hebben deze kleine stickertjes gemaakt op doorzichtige velletjes. Er staat een hartje op getekend en middenin staat: ‘Kijk eens wie Jezus liefheeft’ en die kun je op spiegels plakken. Toen mijn jongste zoon, Peter zo’n jaar of 7 was, liep hij met de lipstick door het huis en begon op de spiegels die hartjes te tekenen. En hij schreef er op: ‘Kijk eens, wie Jezus liefheeft’ En dat sprak zó tot ons, dat wij er zo’n statische sticker van gemaakt hebben. Dat kun je op iedere oppervlakte plakken en naar kijken. En ik kijk in de spiegel en spreek tegen mezelf dat God van me houdt. 

Voordat ik hier vanavond kwam, heb ik in de spiegel gekeken en tegen mezelf gesproken. Sommigen van jullie vinden dat getikt. Maar weet je, God spreekt niet in een hoorbare stem tot mij. Ik geloof dat Hij het wel kán, en ook dat Hij het soms dóet, maar tot mij heeft Hij nog nooit met een hoorbare stem gesproken. God spreekt tot mij met míjn stem. Ik heb geen tijd dit nu uit te leggen. Ik kan nu gemakkelijk afdwalen en hier over onderwijzen. Ik heb een hele serie die dit uit legt, maar God zal door jouw gedachten tot je spreken. En de meesten van ons láten God ons gewoon niet liefhebben. Want we zeggen: ‘Ik ga dit niet kunstmatig opwekken, ik ga mezelf niet oppeppen, als God van me houdt, nou, God ik ben hier, openbaar u zelf maar aan mij. Hoe dúrft U mij te zegenen.’ En wij wachten maar op God om ons lief te hebben. Maar op die manier werkt het niet. 

Weet je, ík ga voor de spiegel staan en zeg ‘God houdt van je’. God heeft jouw foto in zijn binnenzak. God is blij met je, niet omdat jij zo geweldig bent, maar omdat God een goede God is. Ik spreek tot mijzelf, totdat ik het zelf geloof. Amen? Sommigen zeggen, hoe kun je dát nou doen? Nou, omdat de Bijbel het zegt. God hield zoveel van mij dat Hij zijn eniggeboren Zoon voor mij heeft gegeven. 

Toen ik nét tot de Heer was gekomen, had ik eens een ervaring. Ik moest 40 km rijden om bij de kerk te komen. Daarom reed ik er op zondag heen en bleef de hele middag voor de zondagavonddienst en dan reed ik pas terug. Ik bleef bij mensen en at met ze en dat soort dingen. Ik was 18 of 19 jaar oud. En daar was een gezin waar ik af en toe op visite was, die een dochter hadden, ongeveer van mijn leeftijd, die christenen haatte. En van alle christenen in de wereld haatte zij mij boven alle anderen. En íedere keer dat ze wist dat ik kwam kneep ze ertussenuit. Ze maakte dat ze weg was. En ik was in het huis van die mensen en was een beetje slaperig. En ze zeiden, ga maar naar boven en doe een tukje. En ik lag op het bed van dat meisje te slapen. En toen hoorde ik de deur opengaan en iemand binnenkomen. Ik hoorde de deur kraken en zo. En mijn eerste gedachte was, dat het dit meisje moest zijn, die terugkwam. Ze moest in haar kamer zijn om iets te pakken. En omdat ik wist dat ze mij echt niet wilde spreken en ik haar ook niet wilde spreken, hield ik me slapend. Ik lag op bed en deed net alsof ik ver weg was. Ik hoorde die persoon door de kamer lopen, dingen open en dicht doen en vervolgens naar het bed lopen en daarnaast stilstaan. Ik hoorde ademen. En toen wilde ik helemáal mijn ogen niet meer open doen. 

En toen voelde ik dat iemand op het bed ging zitten, naar mij overleunde en een arm om me heen sloeg en kuste me recht op mijn lippen. En tóen opende ik mijn ogen! En raad eens, er was helemaal niemand in de kamer! Helemaal niemand en ik was klaarwakker. En ik dacht bij mijzelf God, wat is dít nu weer! En mijn eerste gedachte was:’dat is de Heer.’ En onmiddellijk dacht ik weer, maar dat kan God niet zijn. Als God hier naar binnen zou lopen zou Hij mij een oorvijg geven en bestraffen, omdat ik niet alles deed wat ik wist dat ik zou moeten doen, en ik dacht God zou me even flink onderhanden nemen. Op geen enkele manier zou Hij mij kussen. En toen kwam weer de gedachte, als Ik zoveel van je hield dat Ik voor jou wilde sterven, denk je dat Ik dan niet genoeg van je zou houden om je te kussen? En het heeft wel 10 jaar geduurd voordat ik die ervaring aan iemand anders durfde te vertellen. En ik weet nog steeds dat vergeleken met andere mensen, er helemaal niets bijzonders is aan mij. Maar God hóudt van mij. Ik ben daarvan overtuigd geraakt en jij kunt mij niet van iets anders overtuigen. En daarom wérken dingen in mijn leven. De Bijbel zegt in Galaten 5:6 dat geloof door liefde wérkt. 

Als jij problemen met geloof hebt, dan heb je problemen met liefde. Als jij zou begrijpen hoeveel God van je hield, zou je geen enkel probleem met geloof hebben. Hoe zou iemand die genoeg van je hield om voor je te sterven je kunnen laten doodgaan aan kanker? Ik kan je garanderen dat God je wil genezen en vrij wil maken, de enige reden dat het niet gebeurt is, omdat mensen niet geloven en geloof is afhankelijk van jouw liefde. Er zijn sommigen van jullie die nooit werkelijk hebben begrepen hoeveel God van je houdt. En daarom worstel je op het gebied van geloof, en heb je het moeilijk op ál deze gebieden. 

Er is maar één ding écht nodig en dat is dat je een openbaring krijgt van hoeveel God werkelijk om jou geeft. En als je dat ooit echt gaat begrijpen, kan ik je garanderen dat je het leven als Christen als een makkie gaat ervaren. Amen? God gaat gewoon door jou heen stromen. Liefde zal je leven veranderen. Prijs God. 

Deel 2: Gods soort liefde...


 

www.vergadering.nu