www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nuDe boeken van Willem J. Ouweneel | Op de Hoogte 10-9-2003 | Recensies... | RD: CLK-publieksdag 22-9-2003 | Meer Genezing...

- kwartaalblad ( 5,95 per jaar) van Uitgeverij Medema

Geneest de zieken!
door Willem J. Ouweneel                               BOEKAANKONDIGING

Er zijn minstens vier 'ismen' te noemen die het feit dat Jezus (ook vandaag nog) de Geneesheer is, heftig bestrijden en daarmee Goddelijke genezing in de weg staan. Ik verdeel ze in niet christelijke en christelijke dwalingen.NIET CHRISTELIJKE DWALINGEN


1 Occultisme

Het occultisme is het bijgeloof dat het ware geloof in de weg staat. 'Bij' geloof is veel meer dan alleen kwakzalverij; het is een geloof dat zich richt op wat 'bij' God of het Goddelijke staat (lijkt te staan), maar niet God Zelf is, en dus in feite tegenover Hem staat. Elke vorm van occulte genezing waaraan ook gelovigen zich vaak overgeven, staat de ware, bijbelse genezing in de weg.

2 Secularisme

Het secularisme, zeg maar: het moderne ongeloof, komt ook bij veel christenen voor, niet het minst bij 'orthodoxe' christenen. Een groot deel van de westerse conservatieve christenen gelooft wel in de bijbelse genezingswonderen, gelooft ook in de hedendaagse geneeskunde n veelal in allerlei vormen van alternatieve geneeswijzen, tot op het occulte af. Maar zij geloven niet dat Jezus Christus ook vandaag nog 'wonderbaarlijk' (dus buiten de gewone middelen om) geneest, althans niet in een genezingsbediening waardoor dit soort genezingen bewerkstelligd wordt. Velen menen zelfs dat wij vanwege de geweldige vorderingen van de moderne geneeskunde de wonderen niet meer nodig hebben.CHRISTELIJKE DWALINGEN


1 Traditionalisme

(a) De eenzijdige leer dat 'alle ziekte van God komt' en dat wij dat lijdelijk moeten ondergaan.

(b) De direct daarmee samenhangende dwaling dat ziekte een vorm van 'lijden' is, een 'kruis', dat wij voor de naam van Christus zouden hebben te dragen. In werkelijkheid gaat het bij het kruisdragen om de vervolgingen en verdrukkingen die de gelovige om Christus' wil in deze wereld te verduren heeft.

(c) De leer dat genezingswonderen slechts in zeer bepaalde perioden zijn voorgekomen, en dat zij zeker niet bedoeld zijn voor de eindtijd. Deze leer kan al heel gemakkelijk met de duidelijke feiten in de hand weerlegd worden.

2 Extremisme

Zo goed als er in het traditionele christendom een groot verzet tegen bijbelse genezingswonderen is, zo is er anderzijds veel pinksterextremisme geweest, dat gezonde, degelijke theologiestudie verwaarloosde, zich verloor in eenzijdige, reactionaire stellingen en daardoor bepaald niet geholpen heeft traditionele christenen voor zich in te nemen.

Enkele van zulke extreme ideen:

(a) 'Een christen hoeft nooit ziek te zijn, en als hij toch ziek is, moet er altijd zonde in het spel zijn.' Dit laatste is vaak juist, maar lang niet altijd. Jk.5:15 veronderstelt de mogelijkheid dat de zonde de oorzaak van een bepaalde ziekte is, maar daarmee is tegelijk aangegeven dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn.


(b) 'Als een zieke christen niet geneest, is dat altijd een kwestie van ongeloof dus het is zijn eigen schuld.' Maar als genezing uitblijft, kan dat ook zijn door gebrek aan geloof bij de genezingsbedienaar of bij de omgeving (de gemeente) van de zieke. En ten tweede: het kan zelfs zijn dat de kwestie van geloof of ongeloof helemaal niet in het geding is.


(c) 'Alle ziekte komt van de duivel' en 'de Vader maakt zijn kind niet ziek.' Dat is in zoverre waar dat (1) ziekte een gevolg is van de zondeval, (2) zonde een toegangspoort voor de duivel kan zijn om een gelovige ziek te maken, en (3) God de ziekte als zodanig nooit kan willen. Maar God kan de ziekte wel toelaten als een aspect van zijn wegen met de gelovige, bijvoorbeeld opvoeding door kastijding, dus in geval van zonde.


(d) 'Christus is niet alleen voor je zonden, maar ook voor je ziekten gestorven, daarom kun je van je ziekten net zo zeker bevrijd worden als van je zonden.'
Deze opvatting, die gebaseerd is op Js.53, heb ik elders in mijn boek weerlegd.


(e) 'Omdat God elke zieke kan genezen, zijn dokters overbodig.' Alleen al voor het vaststellen van diagnoses en genezingen zijn dokters belangrijk, zoals de priesters destijds! Trouwens, als Jezus zegt: 'Zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn', zegt Hij daarmee onomwonden dat zieke mensen een arts nodig hebben!

Bestellen bij de Fakkel?  Klik ! 


GENEEST DE ZIEKEN !

Willem J. Ouweneel

Een diepgaande studie met de volgende onderwerpen:

excessen
theater en misleiding
wondergenezing in de
   kerkgeschiedenis
waardoor worden mensen ziek? tekenen volgen de gelovigen
de negen wondergaven ziektemachten
ziekte en zonde
denkwijzen omtrent genezing
ziekenzalving

ISBN 90-6353-415-9

paperback met flappen,
ca 400 blz.,
19,95


OPZIENBAREND

De Heer gaf aan zijn discipelen een omschrijving van hun opdracht, en daarbij hoorde ook het bevel: 'Geneest de zieken!' Op geen enkele wijze en op geen enkel moment is die opdracht ingetrokken. Er is geen woord in het Nieuwe Testament waaruit blijkt dat Gods wondermacht in de genezing van zieken na een tijdje zou ophouden. En in de kerk geschiedenis is gebleken dat genezingswonderen alleen dan ophielden als de gelovigen er geen geloof voor hadden.

Dit nogal opzienbarende boek brengt het bijbelse onderwijs over genezingsbedieningen in kaart. De auteur, zelf niet afkomstig uit de charismatische beweging, bepleit indringend een open houding voor de gaven van de Geest. En tegelijk brengt hij, respectvol maar zeer beslist, orde in de vaak verwarrende en soms ongefundeerde gedachten die hierover in omloop zijn geraakt.

Traditionalisten zullen moeite hebben met dit boek, omdat het hun niet makkelijk zal vallen helemaal opnieuw na te denken over dit onderwerp. Sommige 'charismatische' gelovigen die onkritisch alle vormen van genezingsbedieningen hebben geaccepteerd, zullen wel eens moeten slikken als de schrijver vertrouwde termen aan de tand voelt. Maar degenen die een bijbels verlangen hebben naar de volheid van de gaven van Gods Geest, zullen erdoor bemoedigd worden in geloof stappen te zetten op de weg die de Schrift daarvoor aanwijst.
 

20 september 2003
CLK_Beurs in de IJsselhallen
in Zwolle

Van 12.00 12.45 uur presenteert
Willem J. Ouweneel namens uitgeverij Medema zijn nieuwe boek "Geneest de zieken!" voor een kring van genodigden van mensen met een leidersfunctie in de Nederlandse kerken en/of een bijzondere betrokkenheid bij genezingsbediening. Na afloop vindt een korte paneldiscussie plaats.
Vanaf 13.30 uur zal Willem Ouweneel zijn boek signeren in de stand van Medema.
 

www.vergadering.nu