www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Een bediening van achterdocht
Reactie Ouweneel - Ingezonden brieven - Naschrift Uitdaging-redactie

Uitdaging - 2 februari 2007

Voorpagina:

‘Bijgelgetrouw denken ontwikkelen’

AMERSFOORT Prof. Dr. Willem J. Ouweneel ziet het als zijn taak om christenen te helpen 'bijbelgetrouw denken te ontwikkelen'. Hij maakt zich daarom zorgen om de mensen in evangelisch Nederland die volgens hem een 'bediening van achterdocht' hebben ontvangen.

Ouweneel zegt dit mede als reactie op het boek ‘Sluiers over de Schrift’, waarin Ruud van der Ven zich kritisch uitlaat over de geloofsontwikkeling van de evangelische theoloog. De mensen met deze 'bediening van achterdocht' door Ouweneel kortweg als BVA aangeduid storten zich volgens de theoloog op 'bekende dienstknechten van God om al hun woorden na te vlooien om maar iets negatiefs te vinden'.

"De BVA komt niet zozeer op voor de waarheid als wel bij voorkeur tegen de leugen", zo schrijft Ouweneel. ‘In deze manier van getuigen bestrijden lijkt zij haar geestelijke identiteit te zoeken. Als een 'profetes' getuigt zij bijvoorbeeld tegen het 'occultisme' (variërend van homeopathie en charismatische opvattingen tot Harry Potterboeken en de Narnia film) of tegen hen die twijfels hebben over de wetenschappelijkheid van het creationisme. Ik, heb al heel wat van die 'profeten' op mijn dak gehad of op het internet gevonden."

Ouweneel kan het goed begrijpen dat veel niet en ex christenen gelovigen beschouwen als dweepziek, fanatiek, bekrompen en reactionair, schrijft hij.

"Het geval wil dat sommige christenen dat ook inderdaad zijn. Zolang ik mag leven in de eenentwintigste eeuw, zie ik het als één van mijn door God gegeven taken om christenen, met name jongeren, te helpen een werkelijk bijbelgetrouw denken te ontwikkelen. Dat betekent voor mij onder andere een denken dat onder leiding van Gods Geest erin slaagt de moeilijke tussenweg te vinden tussen de vrijzinnigheid en het bekrompen fundamentalisme à la de BVA."

Klik hier en lees de reactie van Ouweneel: Een Bediening Van Achterdocht


Ingezonden - maart 2007
Ouweneel (1)
Wat er de laatste tijd aan de hand is met Uitdaging weet ik niet, maar wat ik ervaar is dat ik met steeds minder plezier uw blad lees. Af en toe overweeg ik zelfs mijn abonnement te beëindigen. Meer en meer staat het me tegen hoe er over mensen en organisaties wordt geschreven. Nu was ik al geen fan van de Telegraaf of weekbladen als Story en Weekend, toch gaat de journalistiek van Uitdaging steeds meer in die richting. Veelal passen deze bladen niet het principe toe van hoor en wederhoor. Ze hebben hier ook geen belang bij, want het zou hun drang naar sensatie in de weg staan. Liever kiezen voor de aanval. Ik vind dat zorgwekkend.
Om een paar voorbeelden te noemen uit Uitdaging 332. "Ouweneel in leer bij occultist". Voorpaginanieuws en de Telegraaf zou u dit niet verbeterd hebben. Prachtig toch. In het artikel vormen uit z'n verband gerukte uitspraken en citaten de basis voor de conclusie: Ouweneel heeft een persoonlijkheidsstoornis, wordt aangestuurd door demonen en gaat bij Jung naar school. Gelukkig sluit Van der Ven af met de zinsnede dat zijn schrijven niet gericht is tegen de persoon Willem Ouweneel. Dan vraag ik me toch af wie er hier een persoonlijkheidsstoornis heeft. Heel wijs overigens van Ouweneel om niet mee te gaan in dit soort journalistiek.

Nog zo'n leuke kop: "Komst Benny Hinn zorgt voor verdeeldheid", of nog leuker: "Omstreden gebedsgenezer Benny Hinn komt naar Nederland". Volgens mij doet uw redactie hard mee aan het tot stand brengen, dan wel het kweken van verdeeldheid en het verspreiden van laster. Ten slotte de 'New Age dimensie van Doelgericht leven'. Jammer dat we in Nederland deze kant op gaan met Uitdaging. Ik heb m'n abonnement nog niet opgezegd en hoop binnenkort interviews te lezen met Willem Ouweneel, Rick Warren en volgend jaar met Benny Hinn. Wat mij betreft kan dat zonder uw commentaar, omdat mijn interesse uitgaat naar de motieven en het hart van genoemde personen.

H.S. Brouwer, Winschoten


Ingezonden - maart 2007
Ouweneel (2)
Met verbazing, die overging in pijn, heb ik het artikel gelezen in de Uitdaging van januari 2007 met als titel 'Ouweneel in de leer bij occultist'. De verbazing zit in het feit dat u dit artikel met deze kop zo'n plaats geeft in Uitdaging, dat het niemand ontgaat. En daarbij komt dat de kop van het artikel niet weergeeft wat er in het artikel wordt betoogd.
De titel doet pijn. Broeder Ouweneel doet niets af aan de Godheid van Jezus Christus en aan het verlossingswerk van Gods Zoon. Heeft u aan broeder Ouweneel gevraagd wie de Heer Jezus voor Hem is? Als redactie bent u vrij om te publiceren over het boek van meneer Van der Ven. Maar moet dat dan zo? Gaan wij als christenen zo met elkaar om? Is dat wat de Heer Jezus ons leert? Niemand vraagt van u om het eens te zijn met, in dit geval, wat br. Ouweneel schrijft en uitdraagt. Maar zo omgaan met een medechristen past ons niet.
Als u als redactie niet het vermogen heeft de consequenties van het gebruik van deze titel en de plaats van dit stukje in uw krant te overzien, dan raad ik u dringend aan uw taken aan anderen over te dragen. U haalt uw eigen blad onderuit en doet mij op deze manier pijn.

J. Noorlander, Eindhoven


Ingezonden - maart 2007
Verootmoediging
Als er iets dringend nodig is in ons land, dan is het wel verootmoediging. En dat begint bij het huis van God. De toestand in veel kerken is niet rooskleurig. Uitzonderingen daargelaten, zijn er veel gemeenten die verscheurd worden door interne spanningen en als gevolg daarvan veel leden verliezen. Daar staan slechts enkele duizenden tegenover die ontdekken wie God is en hoeveel Hij van hen houdt. Met elkaar hebben we geen reden om te zeggen dat we het als kerken in ons land zo goed doen. Integendeel. In veel andere werelddelen draagt het getuigenis van de kerken meer vrucht dan in ons land.
Ben ik somber? Absoluut niet, want ik geloof in de kracht van het Evangelie, ook voor ons land. Maar zolang Nederlandse christenen nog 'smullen' van de verhalen van negatieve mensen die alles en iedereen zogenaamd toetsen aan de Bijbel en vervolgens de grond in boren, heb ik weinig hoop. Met zoveel betweters die andere gelovigen in diskrediet brengen, werpen we met elkaar een behoorlijke blokkade op voor het werk van Gods Geest. Ik ga voor Jezus Christus en die gekruisigd! Niet meer en niet minder. Laten we meer zoeken naar wat bindt en voor elkaar bidden. Laten we Gods criteria gebruiken (Hieraan zult gij gekend worden, dat ge elkaar liefhebt) in plaats van onze eigen meetlatjes. Dan is er hoop voor ons land!

Jan Baan, Giessenburg


Naschrift redactie - maart 2007:
Hartelijk dank voor de open en eerlijke brieven die op deze pagina zijn afgedrukt. Ik kan me voor een groot deel vinden in de onrust en we moeten als redactie op dat punt scherp blijven, terecht wordt dat opgemerkt. Hoewel de verschijning van een kritisch boek over een bekende evangelische voorman als Ouweneel op zichzelf nieuws is, was de prominente plaats van het artikel over Ouweneel en de kop achteraf gezien ongelukkig.
Uitdaging brengt nieuws uit en over de evangelische wereld. We zitten als redactie op dit moment in een traject waarin we met elkaar nadenken over de vraag hoe we dit nog beter kunnen doen. Want nieuws blijft nieuws en 'geen leuk nieuws' blijft 'geen leuk nieuws', maar het is de toon die de muziek maakt. Uitdaging wil meer bekend staan als een warme en betrokken krant. Geen krant die met alle (evangelische) winden meewaait en iedereen een journalistieke aai over de bol geeft, maar wél een krant die bekend staat om de objectieve en sobere (lees: niet sensatieachtige) berichtgeving, ook over ontwikkelingen in evangelische Nederland die zorgelijk zijn. Ook dáár berichten we over, niet omdat we het eens zijn met deze ontwikkeling, maar omdat we haar willen signaleren.
In de volgende Uitdaging zullen we berichten over de resultaten van een onlangs gehouden lezersonderzoek. We zijn blij met de uitkomsten en óók blij met de punten van opbouwende kritiek, dat geldt ook voor uw reacties. Want wat goed is, kan beter. Uitdaging wil zich in dat opzicht blijven ontwikkelen.

Ronald Koops


Ingezonden - maart 2007
Ouweneel

Ik sluit mij van harte aan bij de reacties van H.S. Brouwer, J. Noorlander en Jan Baan in Uitdaging februari 2007. Ook ik heb overwogen om mijn abonnement op te zeggen, omdat Uitdaging steeds meer op De Telegraaf gaat lijken en op een onchristelijke manier met broeders/zusters uit de evangelisch/charismatische beweging omgaat. Gelukkig heeft de redactie volgens haar naschrift dat nu ook door, daarom wil ik ze nog een kans geven. Een vondst trouwens van Willem Ouweneel die BVA ers: mensen met een bediening van achterdocht! Zeer herkenbaar, ik hoop dat Uitdaging deze mensen met hun afbrekende kritiek geen ruimte meer geeft!

Jan van Beuzekom, Schoonrewoerd


Ingezonden - april 2007
Achterdocht (3)

Kanttekening 
De verwachte reactie, maar is het waar wat Geelhoed hier beweert?

1. Ook nu weer keert Geelhoed de zaken gewoon om. Is het waar wat hij zegt, dat Ouweneel een ieder die hem durft te kritiseren neerzet als een BVA?  Ouweneel bekritiseerde alleen het zeer kleine clubje van achterdochtige BVA-ers. Geelhoed zegt verbaasd te zijn, maar echt, hij is zelf degene die iedereen bekritiseert. Dat wil zeggen: iedereen die vanuit evangelische kring hardop een charismatische mening durft te verkondigen. Klik maar op de door hemzelf genoemde url en het is duidelijk wie echt een ieder bekritiseert.

2. De BVA noemt zichzelf liever de BVT. Maar toetsen zij? Nee, zij toetsen niet, maar beschuldigen. Ook hiernaast is het weer duidelijk te zien hoe zonder toetsing de beschuldiging 'valse leraar' valt. Toetsen zij aan de Bijbel? Er wordt wel een tekst genoemd, om te laten zien wat de Bereeërs deden, maar wat zij deden is wat anders dan de BVA doet.

3. Is het vervolgens waar dat Ouweneel de belangrijkste teksten heeft weggeredeneerd? Nee, integendeel, hij heeft ze alle genoemd en uitgelegd. En precies zoals ze altijd uitgelegd zijn. Maar alleen is zijn conclusie niet zo eenzijdig als die altijd was. En dat is: deze mensen eenvoudig uit de Gemeente werpen. Maar let wel, in conclusies kun je van mening verschillen. Net zoals je over bijvoorbeeld het onderwerp 'hertrouwen' van mening kunt verschillen. Of moeten we, zoals Geelhoed wil, ieder maar uitsluiten die 'onze' uitleg/mening niet is toegedaan?
Er zijn immers teksten als 1Tim.3:2, waar mannen die meerdere vrouwen hadden wel geaccepteerd werden, maar zij mochten niet het ambt van oudste uitoefenen. Op grond van zo'n tekst blijkt dat er dus in bepaalde gevallen een tussenweg mogelijk is. En hetzelfde geldt voor huwelijken van gescheidenen, of huwelijken met ongelovigen.
Wie goed leest, ziet trouwens dat Ouweneel duidelijk spreekt over "handelwijzen die de gemeente niet kan accepteren" en " handelwijzen die wij afkeuren". Niet de uitleg is dus verschillend, maar de conclusies die mensen uiteindelijk trekken.

4. Is het waar dat Geelhoed op zijn website duidelijke citaten gaf? Nee, dat deed hij niet, maar hij geeft nu eindelijk wel een compleet citaat. Maar hij blijkt nog steeds niet in staat de mening van Ouweneel goed weer te geven (zie punt 3). Al eerder bleek dat hij Ouweneels boek maar half gelezen had en onjuiste kritieken gaf (Klik hier...).

Een ding is wel duidelijk: Geelhoed gaat helaas gewoon verder met zijn achterdochtige beschuldigingen zonder toetsing aan de bijbel.

(1) Met verbazing heb ik het artikel gelezen waarin Ouweneel een ieder die hem durft te kritiseren neerzet als een BVA, een Bediening van Achterdocht.

(2) Zelf spreken zij liever over een BVT, een bediening van toetsen. Toetsen aan de Bijbel, precies zoals de Bereërs deden met de boodschap van Paulus. Zij gingen na of alles wat Paulus doorgaf in overeenstemming was met de Schrift (Hand. 17:1 l). Paulus vond dat een goede zaak, Ouweneel niet. De Bijbel draagt op om te toetsen. Omdat er veel namaak is, de Bijbel spreekt over valse leer, valse leraren, valse profeten. Daarom zegt de apostel Johannes ook: "Geliefden vertrouwt niet iedere Geest, maar beproeft de geesten of zij uit God komen" (1 Joh. 41) Het is geen zaak van achterdocht maar van waakzaamheid.

 

(3) Het is verder treurig dat Ouweneel in zijn artikel de standpunten van de BVT's geregeld volledig verkeerd weergeeft. Zo beweert hij bv. dat de BVT's zeggen dat hij voor het homohuwelijk is. Dat is echter niet wat zij gezegd hebben. Zij hebben er op gewezen dat hij in een recent boek pleit voor het gedogen van christenen die in een homoseksuele relatie leven. Ouweneel is tegen het homohuwelijk, hij vindt ook dat christenen die een homoseksuele relatie aangaan aangesproken moeten worden. Maar als ze dan niet willen luisteren, pleit hij er voor dat ze toch een piek binnen de gemeente moeten houden. Hij vindt het leven in een homoseksuele relatie niet ernstig genoeg om op grond daarvan mensen uit de gemeente weg te doen. Dit is een grote verschuiving in het denken. Het zal een aardbeving in de praktijk veroorzaken. Of beter gezegd, het is een dijkdoorbraak. In het boek legt hij de theoretische grondslag voor het gedogen van homoseksualiteit. Het zal niet lang meer duren of er zullen openlijk in een homoseksuele relatie levende christenen op de gemeente bidstond verschijnen en plaats nemen aan het heilig avondmaal. De deur wordt opengezet voor het tolereren van ernstige zonde in de gemeente. Dat kan Ouweneel doen omdat hij, eerder in het boek, de vier belangrijkste teksten waar de Bijbel homoseksueel gedrag veroordeelt, heeft weggeredeneerd. is het werkelijk een grote misdaad om hier tegen te waarschuwen? Ik dacht het niet.

(4) Omdat Ouweneel telkens weer stelt dat we hem verkeerd zouden begrijpen en citeren verwijs ik naar de beginpagina van mijn site: www.solcon.nl/apgeelhoed. Daar staat een link naar de volledige passage uit het boek van Ouweneel, dan kunt u zelf nalezen wat Ouweneel heeft geschreven. U zult dan zien dat we hem wel degelijk goed hebben weergegeven. Laten we doen waar de apostel Paulus ons toe aanspoort met het oog op mannen uit ons eigen midden die verkeerde dingen spreken: 'Waakt dan." (Hand. 20:28-31)

Ary Geelhoed, Middelburg


Lees ook:

15-2-2007 Bode: Streuper & Streuper over: 'Kritiek op en van Gods medearbeiders'...

8-2-2007 Ingezonden: Er moet een Raad van wijze mannen Gods komen...

6-2-2007 ND: Ouweneel ergert zich aan de bediening van de achterdocht...

Klik hier en lees de reactie van Ouweneel: Een Bediening Van Achterdocht


Enkele artikelen die onlangs vanuit de hoek van de BVA verschenen: 

Uitdaging: Van der Ven beschuldigt Ouweneel van occultisme en gnosticisme...

Uitdaging: Nieuw boek beschuldigt Rick Warren van New Age...

Geelhoed-nieuwsbrief over 'Seks in de kerk'...

Geelhoed-nieuwsbrief over 'Vergadering.nu'...

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu