Terneuzen
Goede Herderkerk, Koninginnelaan 4, 4532 BR Terneuzen
Aanvang: 20.00 uur, steeds op vrijdag
Thema: 'Hij komt…bent u er gereed voor?'
We weten niet tot in details wat de toekomst brengt. Maar wilt u duidelijkheid
over de zin, het doel van uw bestaan en de zekerheid over uw toekomst, dan
nodigen wij u uit de komende Bijbelavonden te bezoeken.
Daar zal gesproken worden over onderstaande onderwerpen. 


  15 oktober 2004

Wat hebt u nodig
   om in de hemel te komen?
Mat 22:1-14 G.W. Hoddenbagh

  12 november 2004

  Discipelen volgen hun Meester…
   U ook?
Mat 10:1-42 J. Vergouwe

10 december 2004

  Tekenen van de eindtijd;
   laat u echter niets aanpraten!
Mat 24:1-28 K. Fieggen

14 januari 2005

  Bent u gere(e)d
    voor Christus komst?
Mat 24:29-51 J. Vergouwe

  11 februari 2005

  Alleen met de Bijbel
    kom je er niet! 
Mat 25:1-13 C. VanMaelsaeke

  11 maart 2005

  Wat doet u met uw talenten?
 
Mat 25:14-30 G.W. Hoddenbagh

  8 april 2005

  De Koning op de rechterstoel:
   De grote scheiding!
Mat 25:31-46 K. Fieggen

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
Ook kunt u cassettes van deze avonden bestellen.

Meer informatie:
Voor inlichtingen, een persoonlijk gesprek, schriftelijke vragen, gratis lectuur,
een Bijbel of een Bijbelcursus kunt u zich wenden tot:
Stichting Evangelisatie in Vlaanderen
p/a J.C. v. Buren, Beethovenhof 52, 4536 AB Terneuzen, tel 0115-696456
e-mail: jcvburen@zeelandnet.nl


Waar staat u als Hij terugkomt?

In het voorwoord van de nieuwe Europese grondwet schrijft de Fransman Gisgard d’Estaign over zaken als de gelijkheid van de mens en de eerbied voor de rede. Dit doet denken aan de termen uit de Franse revolutie van 1789: Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Dat waren toen de richtlijnen voor een nieuw Europa. Op zich was daar niets mis mee, maar voor God was daarin toen geen plaats. In onze tijd zien we nu een gelijksoortige ontwikkeling ontstaan. De onafhankelijke, humaan ingestelde mens, die zichzelf tot norm en wet verheft krijgt in het nieuwe Europa steeds meer een gezicht. Toen heette het een tijd van Verlichting, gelovigen spreken liever over een tijd van geestelijke duisternis. Wat hebben de laatste 200 jaar ons gebracht? Wereldwijd waren dat oorlogen met gifgassen en atoombommen, rassenhaat, genocide en terrorisme. In ons eigen land zien we veel zinloos geweld en toenemende criminaliteit, vrije sex en ontsporing van het huwelijk. Waar is er nog geborgenheid en veiligheid? Steeds vaker hoor je om je heen: ‘Wie maakt aan deze wanorde een eind’?
Steeds meer krijgen we in de gaten dat we vanuit Brussel worden geregeerd. Het is een macht zonder gezicht, maar hij is er wel! Nu is de vraag wie dit nieuwe Europa gaat leiden. Het Romeinse rijk van weleer lijkt weer ‘op te staan’. Dat is trouwens in de Bijbel al voorspeld! Toen werd de keizer als god vereerd, hij bepaalde de norm van het leven in plaats van God.
Wie is vandaag de norm? De mens zelf!

Gods plannen met deze wereld gaan gelukkig door! Hij beloofde aan Adam dat er Iemand zou komen die het kwaad in deze wereld zou uitroeien. Die persoon werd Zijn Zoon zelf! Hij die in bijna alle agenda’s van deze wereld voorkomt. We spreken immers over een tijd vóórdat Hij werd geboren en een tijd nádat Hij werd geboren. Jezus Christus! Velen kennen de naam alleen als stopwoord of nog erger, als vloek. Maar zijn naam betekent o.a. Redder. Hij is de Vredevorst van een rijk dat spoedig zal worden opgericht. Een rijk waarin alle mensen in harmonie en vrede met elkaar zullen leven.
Een eerste stap is daarvoor al gezet. Eerst moest de mens bevrijd worden van de macht van het kwaad (de zonde). Het was Gods plan dat Christus, Zijn eigen Zoon, een menselijk lichaam zou aannemen en aan een kruis op Golgotha zou sterven. God kan niet anders dan ons straffen voor al de dingen die wij doen of nalaten die niet overéénstemmen met Zijn normen, onze misstappen, egoïstisch gedrag etc. Maar die straf nam Christus op zich. Juist Hij, die het toonbeeld was van de mens zoals God die had bedacht, deed dat voor ons. Dat is pas echte Liefde met een hoofdletter. Met de dood van Christus is het verhaal niet uit. Met Zijn dood triomfeerde het kwaad niet, want op de derde dag, de Paasmorgen, stond Hij op uit de dood! Daarom kan Hij zich ook de Levensvorst noemen. En God zegt: ‘Iedereen die in Hem gelooft, zal eeuwig met Hem leven’. De enige voorwaarde die God aan de mensen stelt is, dat zij hun zonden belijden en hun leven aan Hem willen toewijden. Nadat Hij vervolgens veertig dagen met zijn volgelingen, de discipelen, had opgetrokken en hun veel had verteld over het Koninkrijk van God, ging Hij terug naar de hemel. In de Bijbel kunt u lezen dat Hij op dezelfde wijze terug zal komen als Hij is heengegaan.

Hoewel de Bijbel geen spoorboekje is, wordt daarin beschreven dat dit zal gaan gebeuren tegen de tijd dat het voormalige Romeinse rijk ongeveer weer in zijn oude staat zal zijn hersteld. De contouren van dat rijk zijn inmiddels in het nieuwe Europa aan het zichtbaar worden. Die ontwikkeling is niet meer te stoppen. Tegen de tijd dat een wereldleider zal opstaan om alle mensen naar zijn hand te zetten, zullen er overal ongekende rampen over de wereld komen die iedereen zullen treffen, maar…op het heetst van de strijd zal Christus terugkomen en Zijn rijk van Vrede op aarde stichten. Allen die verlangen naar Zijn Normen te leven zullen de werkelijke Waarden van het leven ontdekken.
Beste lezer, aan welke kant staat u vandaag?


www.vergadering.nu

Archief:

Archief: seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2005-2006 | seizoen 2006-2007