www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De glorie van God
Ontwerp van van een godsleer en van een theologische vakfilosofie

Dr. Willem J. Ouweneel
Uitg. Jongbloed, Heerenveen 2013
592 pagina's
9789063536671
Prijs: 42,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Deel 12: De glorie van God
Twaalf namen van de stammen van Israel, twaalf poorten van de stad van God. Twaalf namen van de apostelen van het Lam, twaalf fundamenten van het nieuwe Jeruzalem. Zij had de glorie van God.

Twaalf delen van de Evangelische Dogmatische reeks, eindigend bij God Zelf. De schrijver voert ons in dit afsluitende deel naar de eigenlijke Godsleer, de theologica propria. En dat kan en wil hij uiteraard niet doen zonder de wijsgerige voorvragen (prolegomena), zowel intern als extern te behandelen.
Is daarmee de perfecte voltooiing bereikt? Zeker komen er in deze reeks geen nieuwe delen meer. Maar dat zegt uiteraard niet dat in deze twaalf delen een volmaakte samenvatting is gegeven van de Godsopenbaring.

'Zoals toneelspelers heimelijk maar een verlangen heeft: Hamlet te spelen, zo heb ik ernaar verlang een verhandeling over God te schrijven - maar dit boek is het niet', zo schrijft J.I. Packer in het voorwoord van zijn klassiek geworden boek God leren kennen.
In diezelfde geest past bij het einde van deze reeks een eerbetoon aan God alleen: soli Deo gloria! 

Prof.dr. Willem J. Ouweneel (1944) is verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven/Heverlee, B.) en is oud-docent van de Evangelische Theologische Academie (Zwijndrecht) en de Evangelische Hogeschool (Amersfoort).

Dit is het laatste deel van een 12-delige Evangelisch-dogmatische reeks. Lees meer recensies:

1. De Geest van God...
2. De Christus van God...
3. Het schepping van God...
4. Het plan van God...
5. Het zoenoffer van God...
6. Het heil van God...
7. De Kerk van God, deel 1...
8. De Kerk van God, deel 2...
9. Het verbond en het koninkrijk van God
10. De toekomst van God
11. Het woord van God
12. De glorie van God
 
Meer in de pers:
7-6-2013 RD: Ouweneel's geloofsleer is sluitstuk...
7-6-2013 RD: Ouweneel oogst lof en kritiek
7-6-2013 RD: Ouweneel voltooit Evang. Dogmatiek

..


1 . Biblion - 2013 - www.deboekensalon.nl 


Boekrecensie door Biblion

Twaalfde en laatste deel van de 'Evangelisch-dogmatische reeks'. In dit deel biedt de auteur een ontwerp van een godsleer en van een theologische vakfilosofie. Het is bepaald niet het gemakkelijkste deel, zeker ook omdat in de hoofdstukken zes tot en met veertien Ouweneel een vertaling geeft van het eerste deel van zijn in het Afrikaans verdedigde Engelse dissertatie (Bloemfontein 1993). 

In de eerste vijf hoofdstukken behandelt hij evangelicalisme en de godsvraag, de godsvraag en de godsdienstwetenschap, het 'wezen' van God, en Gods eigenschappen, wat betreft de natuurlijke modaliteiten en de spiritieve modaliteiten. 

Enkele notities: ware 'kennis' van God komt alleen door openbaring. Christenen hebben niet het betere systeem, maar de betere, enig juiste Persoon. Wij kunnen Gods eigenschappen slechts benaderen in creatuurlijke termen. 

Begonnen in 2007 met 'De Geest van God' mag het een bijzondere gebeurtenis zijn dat de auteur het is gegeven in zo'n beperkt aantal jaren deze unieke reeks te voltooien. Het boek is per hoofdstuk voorzien van eindnoten, een literatuuroverzicht, een verklarende woordenlijst en afzonderlijke registers op personen, onderwerpen en Bijbelplaatsen.
 

www.vergadering.nu