Start

Vrouwen profeteren
   FAQ
   Brochure
   Winston
   Godet
   Praatstuk
   Links

Muziek

Opname
   Geen opname?
   Israel terzijde gesteld?
   250 redenen
   FAQ - vragen
   J.N. Darby

Wedergeboorte

Zoonschap
   Eeuwig zoonschap

Genezing
   Geneest de zieken
   Handoplegging
Heilige Geest
Charismatisch

Verzoening


Home > Genezing | Geneest de zieken  | Handoplegging | Heilige Geest | Charismatisch

De Heilige Geest

In de tijd dat Jezus weg is, is de Heilige Geest bij ons:

Joh.14:12-17: Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga tot de Vader; en alles wat gij bidden zult in mijn naam, dat zal Ik doen... Als gij iets bidden zult in mijn naam, ik zal het doen. En ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u is tot in eeuwigheid; de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Joh.14:26 maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Joh.16:7 het is nuttig voor u dat ik wegga; want als ik niet wegga, zal de Trooster niet tot u komen...

Joh.16:13,14 wanneer Hij gekomen is, de Geest der waarheid, zal Hij u in de hele waarheid leiden. Hij zal Mij verheerlijken... Hij zal het u verkondigen

Als je deze verzen aandachtig leest, blijkt dat de Heilige Geest een Persoonlijkheid is die nu, in plaats van Jezus, bij ons is, en in ons is. Deze Persoon zal ons troosten en leren, omdat Jezus nu in de hemel is.

'Wij' dachten dat deze Persoon, die zo nadrukkelijk aan ons gegeven is en ons moet leren, niet door ons aanspreekbaar zou zijn. Maar... deze Persoon leidt ons, Hij spreekt tot ons. Zouden wij dan niet mogen antwoorden, niets tegen Hem mogen zeggen? Hoewel Hij door Jezus speciaal aan ons gegeven is, voor nu en zelfs voor eeuwig. En NOOIT zouden wij Hem iets mogen zeggen? Dit klinkt een beetje ongeloofwaardig. Stel je voor dat er in het dagelijks leven bij verdriet een trooster bij je komt, hij troost je, maar je mag niets tegen hem zeggen!
Het negeren van de Heilige Geest, om het zo maar even oneerbiedig te noemen, namelijk door consequent te zwijgen tegenover Hem die altijd bij je is, is m.i. het negeren van de belangrijkste gift van Jezus aan ons.

Uit de bovenstaande bijbelverzen zou je juist de conclusie moeten trekken dat wij de Heilige Geest heel persoonlijk mogen vragen om ons te verklaren wie Jezus is, en wat Hij voor ons gedaan heeft en nu doet.
Want HIJ is immers bij ons in plaats van Jezus, en daarom ligt het voor de hand om HEM te vragen of HIJ de Vader en de Zoon aan ons wil openbaren. De Heilige Geest is de Persoon die gedurende Jezus' afwezigheid hier de meest nabije Persoon voor ons is.

Het gaat dus om specifieke gebeden in specifieke gevallen: Zo dank je specifiek Jezus voor wat Hij deed op het kruis. Je dankt de Vader voor zijn liefde en zorg, en dat Hij zijn Zoon gaf. Zo bid je speciaal tot de Heilige Geest en dank je Hem voor zijn troost, aanwezigheid, leiding en onderwijs.

~~~~~~

Lees ook:
Willem Ouweneel: 20 basisvragen over de Heilige Geest...
Willem Ouweneel: Megastudie over de Heilige Geest...
Benny Hinn: Goede morgen, Heilige Geest...
Benny Hinn: Welkom, Heilige Geest...
Filadelfia-Arnhem: De Heilige Geest, Persoon en werk...