Archief van de maandelijkse
Rondzendbrief van de Vergaderingsite
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2019
Elke 1e dag van de maand ontvangt u een mailing met:
"Wat is er nieuw op www.vergadering.nu?
zoals nieuws, agendapunten, nieuwe boekrecensies, prikbordadvertenties, etc.

 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

December 2019 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ........................,
De dagen worden korter. Kerst nadert. Gezellige tijd. Maar daar buiten wordt het donkerder en donkerder. Je ziet in de hele wereld gebeuren dat mensen hun schouders ophalen, ondanks alle dreiging. Normen worden losgelaten en dat heeft gevolgen. Stemmers krijgen wat ze willen. We zien het in de EU, de VS, de VN, links jaagt naar de macht en het zal desastreus zijn. Ook in Israel, daar wilde het linkse Blauw-Wit zelfs samengaan met de Arabische Partij (de vijand, de Palestijnen). Een regering vormen door te leunen op de vijand. Netanyahu lijkt steun te verliezen. Het gaat so wie so linkser worden. Zo gaat het ook in de kerk, RK en Protestant. Daar zien we hetzelfde linkse denken en de afval neemt toe en 'iedereen' wordt misleid. Het is wel heel opmerkelijk dat toen de discipelen in Matt.24:4 aan de Heer Jezus vroegen naar de eindtijd, zijn eerste woorden deze waarschuwing waren: "Let op dat niemand u misleidt". Want dat is het grote gevaar.

Hoe zal het zijn in die laatste 7 jaren van de 6000 jaren van de mens?
In vervolg op het globale overzicht van vorige maand gaan we nu kijken hoe het zal zijn in die laatste 7 jaren van de 6000.

Het verbond
Belangrijk om te weten is dat 2Thess.2:1-3 duidelijk zegt dat vóór de opname de afval begint en de mens der zonde openbaar wordt. Die volgorde is belangrijk. Laat je niet verleiden om door de erop volgende verzen het tegenovergestelde te geloven. Want helaas denken velen daardoor dat de opname vóór het openbaar worden van de wetteloze komt, maar dat is niet zo. In dat tweede deel, vers 4-12, legt Paulus uit hoe het na vs.1-3 verder ingevuld zal worden; dat is dus na de afval en het openbaar worden van de antichrist en na de opname. En dan beschrijft hij dat de weerhouder moet worden weggenomen voordat de wetteloze 7 jaren lang zijn gang kan gaan en aan het einde ervan verteerd en vernietigd zal worden. Dus de aanleiding, het opkomen van bepaalde wereldleiders die het 7-jarige verbond van Daniël 9:27 zullen sluiten, zullen we dus waarschijnlijk nog wel zien aankomen.

De achterblijvers - Wat gebeurt er in de eerste 3½ jaar?
Wat zal het evangelie zijn dat in de Grote Verdrukking overal zal klinken na de opname? Níet het evangelie van genade dat nu in deze tijd nog wordt gebracht. Dan zal dít evangelie gebracht worden: Doe dit, doe dat, ontvang niet het merkteken van het beest, volhard tot het einde!

Zij die achterblijven zullen tot besef komen dat die christenen toch gelijk hadden. Velen zullen daardoor tot geloof komen, maar ik denk dat ook veel achterblijvers het niet eerlijk zullen vinden achtergelaten te zijn, ze dachten dat ze wel gelovigen waren, en zullen daarom kwaad zijn.
Ook moeten we dus niet denken dat de achterblijvers gedurende de eerste 3½ jaar nog tot 'absolute' behoudenis kunnen komen. Nu, in deze genadetijd, is absolute behoudenis nog mogelijk door het aannemen van de Heer Jezus en het Evangelie, waarop je eeuwig leven ontvangt en met de Heilige Geest wordt verzegeld.
Na de opname geldt: wie volhardt tot het einde (wat de dood door onthoofding kan of zal betekenen) zal behouden worden.
De achterblijvers, voor zover ze niet door de geest van dwaling misleid worden, zullen eerst die 3½ jaar moeten overleven, om daarna het merkteken te blijven weigeren dat iedereen moet en zal aannemen, en zij moeten het getuigenis van Jezus vasthouden tot de dood door onthoofding. Waar ze ook heen vluchten, het zal zeer zwaar zijn.

We weten natuurlijk dat de 2e helft van de week pas de Gróte Verdrukking is. Maar vaak gaan we mee in de gewoonte om de hele periode van 7 jaren zo te noemen. Echter het begint met de Verdrukking, die in de tweede helft overgaat in de Grote Verdrukking, wat uitloopt op de onontkomelijke Toorn van God, dat is de slotperiode waarin de mens zover gegaan is, dat bekering voor de dan nog onbekeerden niet eens meer mogelijk is. 

We gaan een aantal overzichten of tekeningen plaatsen
op https://vergadering.nu/links- bijbelstudie.htm 
De serie toont de symbolische perfectie en absolute orde in Gods handelen in-de-tijd. De eerste tekening is een overzichtelijk schema van Gods tijdplan en toont hoe belangrijk Hosea 6:2 daarin is. De tweede tekening is aangevuld met Bijbelsteksten en uitleg. Merk op dat er geen connectie met onze jaartelling wordt gelegd. Dat wel te doen is iets wat velen moeilijk vinden. Maar het verdient zeker de aandacht om nauwkeurig bestudeerd te worden. Zeker in deze tijd, die we eindtijd noemen. Meerdere tekeningen volgen.

1.   Tekening 1: Hosea 6:2 en Gods tijdplan
1a. Tekening 1, met verklaringen aan de hand van de bijbeltekst
2. De 'eerste' Adam en de 'laatste' Adam (Christus)
3. De zondvloed
4. De Jubeljaren-cyclus
5. De Exodus
6. Gods verbond met Abram
7. Onze 'dagen' gelijk de Dagen van Noach
8. De antichrist en de valse profeet
9. De rotskoepel en het getal van het beest
10. De opname van de Gemeente van Christus
11. Wat, als je na 'de opname' achterblijft ?

Dat was een heel verhaal. Het roept wellicht vragen op. Dag en uur weten we niet, maar tekenen zien we wel. We zoeken naar antwoorden. Er is nog veel meer van te zeggen. Dat gaan we de volgende mailing doen. Laat me svp weten wat u ervan vindt.

Actueel
Lees elke dag de kolom Nieuws & Opinie op www.vergadering.nu 
Hieronder zijn de artikelen uitgelicht die de afgelopen maand opvallend veel met het bovenstaande onderwerp te maken hebben:

  8-11 Is 2020 het jaar van de Opname?
12-11 Unravel: 2020. de laatste shmita?
17-11 XN: Wereld kan tussen 2020 en 2024 drastisch veranderen dankzij briljante Trump

20-11 Video: Wat kan het overblijfsel van echte gelovigen verwachten in de eindtijd? Herkenbaar!
23-11 Unrevelations: Bibi's toekomst
29-11 Video: Het komt eraan als een sneltrein
         (Beide video's zijn Nederlands ondertiteld - druk op de button.)

Kerst
December is de maand van Kerst, Jezus' geboorte. Maar we kunnen beter denken aan dat wat er gebeurde in Lukas 1:5-56. Heel boeiend is het om te lezen van Maria's ontmoeting met de engel, die zei dat ze zwanger zal worden doordat de Heilige Geest en de kracht van de Allerhoogste over haar zou komen. Dat was de 'conceptie', zijn menswording (Fil.2:7), zijn  vleeswording (Joh.1:14). En 9 maanden later (Lukas 2:1-40) moet zij op het Loofhuttenfeest met Jozef naar Bethlehem gaan en wordt onze Heer Jezus geboren.
Hoe weten we dat? Zacharia deed zijn dienst in de tempel in de orde van Abia, dat was tot juni. Al snel daarna werd Elisabeth zwanger. En 9 maanden later was het in maart dat Johannes werd geboren. Maria moest toen nog 6 maanden wachten (Luk.1:26,36) en dus is onze Heiland in september geboren. Dus lezen we in december, met Kerst: Lukas 1:5-56, Johannes 1:14 en Filippi 2:7.

Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen... (Openbaring 3:10)
 - Help, waar zijn alle christenen gebleven?...

AGENDA voor december 2019
 - De AGENDA voor december is een niet al te lange lijst waar toch nog van allerlei moois uit te kiezen is.  - Klik hier
 voor de lezingenseries.
De Agenda op datum staat op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES in november
Er waren 2 nieuwe recensies, waaronder:
 - Reinier Sonneveld - Gids voor de eindtijd
 - Helaas, géén gids voor de eindtijd.
   Helaas gelooft Reinier zelf helemaal niet in een eindtijd in deze tijd...
Lees meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGSNIEUWS in november
Het vergaderingsnieuws van deze maand staat bovenaan de voorpagina en is daar aan te klikken:
22-11 WJO: Is het nu wederkomst, of sterven?
15-11 WJO: Toen was geluk heel gewoon
8-11 CIP/WJO: Nazaat van St. Maarten Luther
1-11 Vergadering.nu-mailing: 6000 jaar
1-11 WJO: Is geloof in Jezus voldoende...?

PRIKBORD ADVERTENTIES
- Geen nieuwe advertenties
Prikbordadvertenties op www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten te dekken. Bekijk dus de advertenties op www.vergadering.nu.

 Klik en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu  
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

November 2019 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ...................,

Wat is er aan de hand in Nederland? Slaat de gekte werkelijk overal toe? Alles voor het klimaat? Of is dit wellicht al het begin van "de krachtige dwaling die God hen zenden zal"? Maar daarover straks meer. Eerst het belangrijkste, want als dit klopt, staat de komst van de Heer voor de deur !!

De 6000 jaren die aan de mens gegeven zijn
Eerst de grote lijn. In de vorige mailing gaf ik een globale tijdlijn van de zondeval tot aan de wederkomst. Dat zijn precies 4000+2000=6000 jaren, een periode die eindigt in 6030, oftewel het jaar 2027. Waarom 2027? Omdat Lukas 4:16-21 en het jaar 27 de kern zijn van dit hele verhaal.

Eerst een opmerking vooraf over de tellingen, door sommigen gezien als berekeningen. Maar erover nadenken en berekenen is heel Bijbels. De Joden waren bijv. door God in staat gesteld om de komst van de Messias te berekenen, doordat Daniël in Dan.9:25 profeteerde dat de Messias er zou zijn aan het eind van de 69e week, dus 69x7=483 jaar na de opdracht van Kores om Jeruzalem te herbouwen.

En toen gebeurde het: de Heer Jezus openbaarde zich als Messias in Lukas 4:16-21. Hij sprak over de Geest die op Hem was en over het Jubeljaar, het 70e, waarmee zijn bediening dan zou beginnen (:19). Maar de Joden herkenden hem niet. Dit was in sept/okt van het jaar 4030,oftewel 'ons' jaar 27, exact 4000 jaar na de zondeval. Het Koninkrijk werd toen 2000 jaren (2 dagen Hos.6:1,2) uitgesteld, dat is tot het jaar 6030 (2027). Zoals we weten is de 7 jaar daarvoor (dus 2020-2027) de periode van de Grote Verdrukking. De jaren 28 en 2028 zijn Jubeljaren, resp. het 30e en het 70e. Dan zijn de 6000 jaren van de mens vol en zal het 1000-jarige rijk volgen. Dus op Grote Verzoendag in 2027 zal dan de wederkomst zijn. 

En dan 2Thess.2:1-3: Onze bijeenvergadering met Hem, maar eerst moet de afval komen, en ook de openbaring van de mens der zonde. De afval zien we overal om ons heen. Hoe groot moet de afval nog worden? Het is het wegvallen van alles wat altijd geloofd werd. En ná de "grote afval" én het openbaar worden van de mens der zonde, volgt de opname. De dingen zullen elkaar snel opvolgen, maar toch zal er wel enige tijd tussen de gebeurtenissen liggen. Als we dit op de tijdlijn proberen in te passen, zou dat kunnen betekenen dat de antichrist reeds openbaar wordt ongeveer op Pesach in maart/april 2020, en dat de Opname dan ongeveer op Pinksteren in mei/juni 2020 is, en de Grote Verdrukking ong. 4 maanden later in sept/okt 2020 begint. 

En als de weerhouder is weggenomen, gebeurt wat we in 2Thess.2:6-11 lezen, dat de wetteloze gaat optreden, te beginnen met het 7-jarige verbond van Dan.9:25 en vervolgens gebeurt alles wat in Openbaring 6-19 beschreven staat… en aan het eind zal de Heer de wetteloze verteren door Zijn adem en de vernietigen door Zijn verschijning als Hij komt.
Dus… eerst de afval en de antichrist, dan de opname, en daarna volgt de Verdrukking. Er is nog veel meer van te zeggen. Laat me svp weten wat u ervan vindt.
 
- Lees elke dag de kolom Nieuws & Opinie op www.vergadering.nu 

Wat is er aan de hand in Nederland? Slaat de gekte werkelijk overal toe. Alles voor het klimaat? Zelfs de hele economie moet plat? En dat met de actieve en volle medewerking van de ChristenUnie? En dat in eendrachtige samenwerking met D66? En dat terwijl Duitsland en België niet zo gek zijn? Nederland moet de wereld redden? Lees en kijk de laatste bijdragen van de maand oktober. Hopelijk komt er tegengas tegen de rampzalige klimaatplannen van de moderne wereldredders en hun gewillige helpers.

Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen... (Openbaring 3:10)
 - Help, waar zijn alle christenen gebleven?...

AGENDA voor november 2019
 - De AGENDA voor november is een lange lijst waar van alles uit te kiezen is.  - Zie voor de lezingenseries https://vergadering.nu/lezingen-index.htm .
De Agenda op datum staat op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES in oktober
Er waren 2 nieuwe recensies, waaronder:
 - N.T. Wright - Paulus, een biografie
- Lees ook mijn bijschrift bij deze recensie. Het lijkt wel of N.T. Wright alleen geroemd kan worden, terwijl hij toch, hoewel verborgen, vreemde dwalingen verkondigt.
 - Over het boek van Jeroen Koornstra - Het einde van de eindtijd heeft Jacques van der Bijl enkele artikelen geschreven... Klik hier...
Lees meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGSNIEUWS in oktober
Het vergaderingsnieuws van deze maand staat bovenaan de voorpagina en is daar aan te klikken:
25-10 WJO: Sola Scriptura van refo's is naïef
20-10 Barneveldse Krant: Interview met Dato Steenhuis
18-10 CIP/WJO: Christenen en humor
16-10 CvI/WJ.Ouweneel: 8 bergen van Jezus
11-10 WJO: De Nijkerkse beroeringen
  4-10 WJO, product van verbroken beloften

PRIKBORD ADVERTENTIES
- Geen nieuwe advertenties
Zie de Prikbordadvertenties op www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten te dekken. Bekijk dus de advertenties op www.vergadering.nu.

 Klik en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

Oktober 2019 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ..........................,

De verkiezingen in Israel dreigen een chaos te worden. Er zijn al 2 verkiezingsrondes zijn geweest - de 3e komt er misschien/wellicht aan - NOG NOOIT GEZIEN. Maar ook het "vredesplan van de eeuw" komt eraan. Dat laat nog even op zich wachten. Of beter gezegd: Trump wacht op Netanyahu, want zonder hem schijnt het niet te kunnen lukken. 
En dan zijn er die landen in het noorden: Turkije, Rusland en Iran, tegenover Saoedi Arabië in het zuiden. Het lijkt wel heel veel op Ezechiël 38. Maar gelukkig, het "vredes"verbond van Trump komt eraan - of gaat dat het "verbond" van Daniël 9 worden? Binnenkort weten we meer. 
Luister ook naar J.D. Farag in zijn boeiende Bijbel-Profetie-Update... hierover.

Moeras wordt gedempt
Voor Nederlanders lijkt het alsof in Amerika de Democraten en de linkse media aan de winnende hand zijn. Nederlandse media zoals het Journaal, Nieuwsuur, Jinek, e.d. geven de gefabriceerde verhalen van de Amerikaanse linkse media kritiekloos door, met als gevolg dat bijna heel Nederland er geloof aan schenkt en anti-Trump is. Maar voor wie nauwkeuriger volgt wat er gebeurt - zoals ook nu weer met een onechte 'klokkenluider' met wat puur bedrog blijkt te zijn - die ontdekt dat Trump gestaag vordert met zijn "drain the swamp" agenda. De Deep-State is een zeer complex en bijna ongrijpbaar fenomeen, waarin sex-slavernij,  criminaliteit en corruptie ontrafelt en bewezen moeten worden. Obama heeft veel hoge posten aan criminele lieden toegewezen, o.a. in de FBI en de CIA. Joe Biden en Hillary Clinton hebben daar grof misbruik van gemaakt. Trump heeft al veel personen op de juiste plaats opgesteld, zoals William Barr en oud New York burgemeester Rudy Giuliani, en achter de schermen wordt de bewijsvoering langzaam maar zeker opgebouwd. Verkiezingswinst voor Trump in 2020 voor  4 extra jaren lijkt al te zijn verzekerd door de belachelijke afzettingsprocedures van links - steeds meer mensen gaan dat zien - zodat de drooglegging van het moeras voltooid kan worden. Volg zijn Twitter...
Voor een juist beeld van wat er in werkelijkheid gebeurt, is het nodig dat wij in plaats van of naast het NOS-journaal en de vele gelijksoortige praatprogramma's gaan kijken naar analisten die de strijd tegen de corrupte kliek in de VS analyseren. Helaas zijn de beste analisten bijna alleen in het Engels te volgen, maar ze zijn onmisbaar om te weten waar Trump en zijn team mee bezig is. Kijk bijv. X22-Report...  en BCP...

Israels Nieuwjaar
In Israel is gisteren het nieuwe jaar begonnen, 5780 denken ze, maar in feite is dit het jaar 6022 na de schepping. Vorige maand schreven we er ook al wat over. In het jaar 6030 zijn we 6000 jaar na de zondeval, toen de mens het paradijs moest verlaten en de 6000 jaar van de mens begon. De Heer Jezus werd precies 4000 jaar na de schepping geboren en openbaarde zich in 4031 als Messias maar werd verworpen (Luk.4). In september 6031 begint het 1000-jarig Vrederijk, ook dat is een Jubeljaar, het 70e na de instelling ervan. En de 7 jaar daarvoor is dan Daniëls 70e jaarweek, september 6023-6030. Als we dat omzetten naar onze jaartelling, is dat 2020-2027. Als dit allemaal klopt, komen er spannende tijden aan. Meer hierover is te vinden in https://www.godskalender.nl/ jubeljaar/  - zie de reactie van Cees van der Neut.
 
- Lees elke dag de kolom Nieuws & Opinie op www.vergadering.nu 

De laatste bijdrage van de maand was gisteren een zeer goed overzicht van alle klimaatperikelen, getiteld: Er is geen klimaatcrisis - met een verklaring van 500 natuurwetenschappers (vertaald in het Nederlands). Eindelijk komt er tegengas tegen de rampzalige klimaatplannen van klimaat-activisten en volgzame politici.
 

Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen... (Openbaring 3:10)
 - Help, waar zijn alle christenen gebleven?...

AGENDA voor oktober 2019
 - De AGENDA voor oktober is uitgegroeid tot een lange lijst waar van alles uit te kiezen is. Ook zijn er enkele lezingen thuis te bekijken via de Livestreams.
 - Zie evt. voor de series https://vergadering.nu/ lezingen-index.htm .
De Agenda op datum staat op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES in september
Er waren 6 nieuwe recensies, waaronder:
 - Els van Diggele - De misleidingsindustrie
 met een derde recensie.
 - Jeroen Koornstra - Het einde van de eindtijd - Een recensie in Uitdaging over een boek dat de ernstige dwaling van het preterisme verdedigt, dat er geen eindtijd komt, geen wederkomst, geen herstel voor Israel; alles zou al gebeurd zijn in 70 n.C. In feite is het een variant op de Vervangingsleer samen met de Kingdom-Now-leer.
Lees meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGSNIEUWS in september
Het vergaderingsnieuws van deze maand staat bovenaan de voorpagina:
27-9 Video Philip Nunn: Homo in een veilige kerk
27-9 Philip Nunn: Persbericht Homoseksualiteit
27-9 WJO: Hebben de Palestijnen toekomst?
21-9 WJO: Was de verloren zoon een boef?
19-9 Nieuwsbrief van Carly&Frans Alkema in Zuid-Afrika
17-9 EO-video: Mira de Boer over 'Vergadering'
15-9 Video Amir Tsarfati: Waar blijft de belofte van Zijn komst?
13-9 WJO: Kleine kinderen verplicht inenten
10-9 Leven.nu Kerstnummer nu bestellen
6-9 WJO: Zwaluw en vervangingstheologie - kerkje in Vorchten
1-9 Het gratis online-magazine 'Rechtstreeks'

PRIKBORD ADVERTENTIES
- Gezocht: Jonge christelijke Syrische man zoekt woonruimte in Utrecht
- Gratis aangeboden: Morgenster 1-42, UhWdW 1-45, Bode 1-150
Zie de Prikbordadvertenties op www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten te dekken. Bekijk dus de advertenties op www.vergadering.nu.

 Klik en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu  
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

September 2019 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste .......................,

Deze dag, 1 september 2019, bestaat www.vergadering.nu 20 jaar. Er is veel gebeurd sinds 1 september 1999 toen het begon met adressen van Vergaderingen en de Agenda van de Bijbellezingen. We hebben veel geschreven en doorgegeven. Twintig jaar later is het belangrijkste, dat we het geloof behouden hebben en uitzien naar de komst van onze Heer, Jezus.

De apocalyptische tijd waarin we leven
Vorige week las ik iets dat misschien wel kenmerkend is voor www.vergadering.nu: "Af en toe heb je waarschijnlijk een gevoel van schuld moeten terugdringen, omdat je zo opgewonden bent over de nabijheid van de Opname. Je verwaterde je profetische enthousiasme in de beschaafde samenleving, uit angst om een "profetische dwaas" te worden genoemd. Erger nog, je komt in de problemen met andere christenen, omdat jij je te veel bezighoudt met een "taart in de hemel" theologie, in plaats van je bezig te houden met naastenliefde en evangelisatie. Je legt hun tevergeefs uit dat je zowel profetisch opgewonden en tegelijkertijd een goede rentmeester kunt zijn.
Het ergste van alles is, dat je als apocalypticus schommelt tussen absolute zekerheid en totale twijfel. Je zegt tegen jezelf dat dit zeker de eindtijd moet zijn, maar je wilt degenen die minder overtuigd zijn dan jezelf niet op het verkeerde been zetten. Je denkt aan al die gediplomeerde theologen die de Opname als legitiem concept volledig ontkennen. "
     Dit is een citaat uit een mooi overzicht van de apocalyptische tijd waarin wij nu mogen leven, terwijl we toch verder moeten.

2027 is een Jubeljaar
Een ander mooi artikel, met daarbij een bijzonder interessante reactie van Cees van der Neut is te vinden op https://www.godskalender.nl/jubeljaar/ 
Dat wijst op een wederkomst exact 6000 jaar na de zondeval, en wel in het jubeljaar 2027. Sommigen zullen ontkennen dat we zouden weten wanneer er een Jubeljaar is, maar lees zijn reactie !! 
Eerder hebben we ook al jaartallen genoemd. We blijven het doen. Want de tekenen van de tijd zijn er.

Rechtstreeks
Verder verscheen er een opmerkelijk stukje in het behoudende maar mooie online-magazine Rechtstreeks:
Citaat: "...Wij hebben te maken met jongeren die een andere kijk hebben op het functioneren van de ouderen in de gemeente. Zij zoeken een nieuwe spiritualiteit, een nieuwe wijze van zingen, beleving en lofprijzing. Spreek met een jonge, mondige zuster maar eens over de hoofdbedekking, de lengte van het haar, het gebruik van muziekinstrumenten tijdens de eredienst of het dragen van een lange broek in de gemeentelijke samenkomst. Grote kans dat je wat meewarig wordt aangekeken, alsof we iets gemist hebben!
Hierover kunnen we zeker van mening verschillen, maar ‘wie alleen overtuigd is van zíjn mening, die zit bij voorbaat verkeerd’ (Norbert Lieth). Als wij ouderen in dit soort zaken niet rekbaar zijn, zullen de zakken scheuren en gaat alles verloren…"
     Ja, in veel Vergaderingen heeft zich dit proces voltrokken. Maar ook daar waar men meende dit te kunnen voorkomen, is desondanks toch "alles verloren gegaan", omdat men met het badwater ook het kind weggooide. Moderne vergaderingen werden al snel 'gewone' evangelische gemeenten. Waar ze vaak nog trots op waren ook. De zakken scheurden, en ze liggen overal. Ja, we leven vlak voor de komst van de Heer Jezus.

Dus na 1 september 2019, als de Vergaderingsite 20 jaar bestaat, gaan we zo de Heer wil en wij leven, en Hij nog niet gekomen is, verder met het volgen van het profetisch Woord dat zich steeds duidelijker ontvouwt in deze tijd waarin wij door genade mogen leven.
 
Nieuws & Opinie - Lees elke dag deze kolom op www.vergadering.nu 
 
Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen... (Openbaring 3:10)
 - Help, waar zijn alle christenen gebleven?...

AGENDA voor september 2019
 - Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen. Hopelijk is ieder er na de vakantietijd weer klaar voor. De AGENDA voor het komende seizoen is weer compleet. Zie evt. voor de series Bijbellezingen ook https://vergadering.nu/lezingen-index.htm .
De Agenda op datum staat op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES in juli en augustus
Er waren slechts twee nieuwe recensies:
 - Els van Diggele - De misleidingsindustrie
met 2 recensies, van Jonet en Likud.
 - Willem en Helen Lingeman - Verbonden voor het leven - Dit zijn twee oudere recensies, maar de moeite waard om te lezen.
Meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGSNIEUWS in juli en augustus
Het vergaderingsnieuws van mei staat bovenaan de voorpagina:
30-8 CIP/WJO: De enige Joden-pogrom in Nederland
29-8 Cees: In september 2027 begint een Jubeljaar
25-8 Bundel Geestelijke Liederen: tekst en muziek
23-8 CIP/WJO: De refo als museumstuk
16-8 WJO: 7 dingen die van eeuwigheid af zijn
12-7 WJO: De Vlamingen hadden gisteren feest
5-7 WJO: Dordtse Synode, waarom het misging

PRIKBORD ADVERTENTIES
- Gezocht: het boekje ALS GOD SPREEKT Uitg. Om Sion’s Wil
Zie de Prikbordadvertenties op www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten te dekken. Bekijk dus de advertenties op www.vergadering.nu.

 Klik en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 
 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

Juli/augustus 2019 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ..................,

Deze afgelopen maand waren er een flink aantal berichten over de MH17. Er komen meer stemmen die het JIT-onderzoek totaal niet vertrouwen. Die stemmen zouden moeten zwijgen, zegt men dan, want dat is niet fijn voor de nabestaanden. Maar echt, waarheidsvinding is veel beter. Lees de vele links in de kolom Nieuws&Opinie met daarin 'MH17'.
 
Heeft het nog zin om het over migranten en islamisering te hebben? Het gaat immers allemaal toch gewoon door want de politieke meerderheid in Nederland is blind voor de gevolgen. Ook in de EU. Behalve de Balkanlanden dan, want die weten wat het is. Ook Italië ziet het misgaan en heeft een schip onder Nederlandse vlag in beslag genomen. De verdeeldheid is groot en zal wellicht toenemen. IJzer en leem, we kunnen er vele toepassingen op maken.
 
Wie de discussie bij Pauw heeft gezien tussen Thierry Baudet en Gert Jan Segers over het Klimaat"akkoord", moet zich verbaasd hebben over de onkunde en misleiding door de CU-voorman, zoals: de kosten vallen heel erg mee, want dat noemen we "investeringen"... de kosten zijn geen honderden miljarden, maar slechts 1,6 miljard... CO2 zou tot 'vieze lucht' leiden... wij doen het samen met heel Europa en veel andere landen in de wereld... overstromingen en extreem weer voorkomen... inenten van kinderen is ook goed… en Segers en CU willen geen nieuwe doorrekening… Zo draaien het kabinet en zijn medespelers de Nederlanders een rad voor ogen. Waar staat die C nog voor? Om moedeloos van te worden. Ja, we leven in "de laatste dagen" en daar past dit politiek correcte gedraai goed bij. "Zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?" (Lk18:8) Profetie is duidelijk. Zo is er gelukkig toch nog enige troost. Daarom… "Troost elkander met deze woorden: wij zullen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht" (1Th4:13-18)...
(Pauw-video: https://www.youtube.com/watch?v=icRKqEHCzlE)

De komende 2 vakantiemaanden:
Wil je weten wat er werkelijk op top-niveau speelt? Volg dan Steve van X22-Report: https://www.youtube.com/watch?v=ZmsBiMnr-uo 
Trump is een onderhandelaar zoals geen president ooit geweest is:
- Noord-Korea - geen langeafstandsraket gelanceerd sings Trump president is. Trump en Kim zijn grote vrienden. Noord-Korea keert terug in de normale wereld.
- Iran volgt. De EU gaat het punt volledig missen. Trump gaat onderhandelen met Iran en echte regime-change volgt.
- Venezuela volgt. Trump weet ook daar met gezond-verstand-onderhandelingen de leiders te winnen. 
Zalig zijn de vredestichters !!
De herverkiezing van Trump in 2020 is nu al nagenoeg zeker !!
Maar wat er daarna volgt...?? Als zij zeggen "vrede en veiligheid", zal een plotseling verderf over hen komen. Even plotseling zal de Gemeente worden weggerukt en in wolken de Heer tegemoet gaan. En alles van Openbaring 6 t/m 19 zal gaan gebeuren...

Op 1 september 2019 bestaat de Vergaderingsite 20 jaar - Zo de Heer wil en wij leven, en Hij nog niet gekomen is, zullen we dan verder gaan met het volgen van het profetisch Woord dat zich ontvouwt in deze tijd waarin wij door genade mogen leven. Fijne vakantie gewenst !!
 
Nieuws & Opinie - Lees elke dag deze kolom op www.vergadering.nu 
 

Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen... (Openbaring 3:10)
 - Help, waar zijn alle christenen gebleven?...

AGENDA voor juli en augustus 2019
 - Het seizoen komt tot rust. Vakantietijd. Toch is er nog wel wat moois overgebleven voor juli en augustus. De AGENDA voor het komende seizoen is ook al weer bijna compleet. Wat er nog ontbreekt is te zien op https://vergadering.nu/lezingen-index.htm .
De Agenda op datum... kijk op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES in juni
In juni waren er recensies over 2 boeken, waaronder het nieuwe boek van
 - Willem J. Ouweneel - Het Israel van God
met 2 korte lovende recensies, van Oscar Lohuis en Jenno Sijtsma
- Paul van Teeffelen - De goddelijke ingreep in de volgorde - Waarom God heeft ingegrepen in de geschiedenis... een recensie van Henk Poot.
Meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGSNIEUWS in juni
Het vergaderingsnieuws van mei staat bovenaan de voorpagina:
29-6 W.J. Ouweneel: Mijn avonturen in Venetië
21-6 CIP/WJ Ouweneel: De goddeloze kermis
14-6 WJ Ouweneel: Pinksteren en 4 soorten christenen
10-6 Nieuwsbrief Carly&Frans Alkema in Zuid-Afrika
7-6 CIP: Bij Willem Ouweneels 75e verjaardag

PRIKBORD ADVERTENTIES
- Geen prikbord-advertenties deze maand
Zie Prikbordadvertenties op www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten te dekken. Bekijk dus de advertenties op www.vergadering.nu.

 Klik en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

Juni 2019 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ................, 

Door vakantie is deze mailing een paar dagen later. Langzaam gaan we richting het Europa van het herstelde Romeinse rijk. Het gaat traag. Je zou bijna denken: 'Laat maar, laat ik me er maar niet meer druk om maken.' Maar alles wijst er wel op. De EU is van God los. Chaos neemt overal toe. Dat rijk van leem en ijzer komt er wel.

De verkiezingen van het EP (EU-Parlement) wijzen op veel weerstand van de diverse landen/volken. Hoe gaat de ongekozen Brussel-top dat oplossen? Nederland bleek een dissident te zijn en was plotseling zeer pro-EU, dankzij de actie van PvdA Frans Timmermans. Links Nederland (incl. de CU) wil dat we Juncker, die oude wankelende grijsaard aan de macht helpen. Nederland wil meer EU, meer Juncker, meer Verhofstadt, meer Frans Timmermans. Nederland maakte toch weer een ruk naar links. Nederland wil meer EU, meer immigratie, meer klimaathoax, gewoon minder Nederland, minder soevereiniteit. En het laatste nieuws: terroristen-families moeten we uit Syrië naar Nederland halen en hier berechten… Alles wordt gedaan om de islam, en dus ook het terrorisme, hier in Nederland te bevorderen.

De verkiezingen in Israel moeten over, dat wordt september. Wordt daardoor de Trump-deal, de 'Deal van de eeuw', uitgesteld? Of gaat er deze maand iets onverwachts gebeuren? We zijn benieuwd wanneer de 7-jarige periode ingaat. Openbaring en Daniël 2, 7 en 9 komen dichterbij.

En dan was daar NASA met wat ongemakkelijke wetenschap. Ze schrijven: "NASA-gegevens tonen aan dat de temperatuur wereldwijd fors daalde in de afgelopen twee jaar. Niet dat je het zou kunnen weten, want het was geen nieuws dat [de media] paste. En maakt dat de NASA tot een ontkenner van opwarming van de aarde? .... We hebben deze weigering [van reporters om dit te melden] opgemerkt om onaangename wetenschappelijke bevindingen op dit gebied bekend te maken, reeds vele malen door de jaren heen…
Het bewijs verbergen - Er was de studie die werd gepubliceerd in 'Journal of Climate' van de 'American Meteorological Society', waarin werd aangetoond dat klimaatmodellen het broeikaseffect van de CO2-uitstoot met maar liefst 45% overdrijven. Het werd genegeerd…" (Bron…)
Zo, dat weten we ook weer, zelfs NASA wordt genegeerd door de media.
 
Nieuws & Opinie - Lees elke dag deze kolom op www.vergadering.nu 
 
Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen... (Openbaring 3:10)
 - Help, waar zijn alle christenen gebleven?...

AGENDA voor juni 2019
 - Het seizoen komt tot rust. Nog maar weinig lezingen en evenementen.
       Kijk op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES in mei
In mei waren er 2 recensies, waaronder het boek van 
- Raymond Hausoul - Gods toekomst voor dieren - Mmm... opmerkelijk boek.
Meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGNIEUWS in mei
Het vergaderingsnieuws van mei staat bovenaan de voorpagina:
31-5 WJ Ouweneel: Kerkelijk Nederland vindt elkaar
24-5 WJ Ouweneel: Een groot profeet stierf
17-5 WJ Ouweneel: Borstbeeld voor een schoolmeester
  3-5 WJ Ouweneel: Verbazingwekkende lijst grootheden

PRIKBORD ADVERTENTIES
- Voor de vergadering in Tirana zoeken we ca 150 nette, stapelbare stoelen
- Ik geef gitaarles, alle stijlen en gospel, Alberta
Zie de Prikbordadvertenties op www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten te dekken. Bekijk dus de advertenties op www.vergadering.nu.

 Klik en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu  

 

 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

Mei 2019 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ...............,

Waar maak je je druk om? vragen mensen me wel eens. Al die 'profetische' gebeurtenissen. Waar maak je je druk om als de Heer Jezus straks zal komen en alles zal overrulen? Klopt: de Heer Jezus zal niets doen met al die complotten en analyses die wij bedenken. Heerlijk, ik zie er naar uit dat Hij komt en ons opneemt en wij voor altijd bij Hem zullen zijn. Maar het is ook boeiend om te zien hoe de stukjes van de eindtijdpuzzel op hun plaats vallen, vooral nu we echt de laatste dagen(!) naderen.
Ik voel trouwens ook helemaal mee met hen die zich er niet druk over maken, maar gewoon uitzien naar de Heer Jezus. Maar aan de andere kant vraag ik me af hoe je dagelijks die combinatie van de actualiteit en het verlangen naar de komst van de Heer Jezus bij elkaar krijgt. Maar mijn zegen heb je. Vermoei je niet met veel lezen en zie uit naar Hem !!

Volg ook mijn Facebook
Daar vind je interessante actuele artikelen en video's over o.a.: 
- de mislukte couppoging tegen Trump. Dat wordt misschien al in mei, evt. in juni aan het licht gebracht. Er zijn steeds meer tekenen dat de aanstichters van de al ruim twee jaar durende pogingen tot een staatsgreep tegen Trump, binnenkort voor het gerecht gebracht zullen worden. Trump zei het deze week zelf: Alles zal worden gepubliceerd. Het Comey-rapport komt begin mei uit en is waarschijnlijk de aanzet. Verbaas je over de namen die worden genoemd. Ja, ook Obama, de Clintons, Mueller e.v.a. En het gaat om verraad, staatsgreep e.d. De clash tussen Mueller en William Bar is vannacht begonnen...
- Ouweneels lofzang op Pelosi op CIP, helaas toch echt een valse noot.
- Trumps paasboodschap, zeer de moeite waard, hadden wij zulke leiders!!
- Luister naar Mike Pompeo, Min. BuZa van de VS, over zijn bijbel en meer...
- Lees over de linkse (één met D66-)keuzes van de ChristenUnie.
Dit alles op https://www.facebook.com/harry.sleijster 

Nieuws & Opinie - Lees elke dag deze kolom op www.vergadering.nu 
 

Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen... (Openbaring 3:10)
 - Help, waar zijn alle christenen gebleven?...

AGENDA voor mei 2019
 - Weer veel bijzondere lezingen en evenementen, te beginnen met vandaag een genezingsdienst in Deventer. Verder zijn er nog meer genezingsdiensten, o.a. 18 mei in Ermelo, en 26 mei in Eindhoven, en meer...
 - ma 6 mei Dato Steenhuis in Sliedrecht (ook op Livestream) over het verband tussen de opname en Zacharia 14.
 - do 30 mei (Hemelvaartsdag) de 28e Eurospirit conferentie in Aalsmeer.
       En er is zoveel meer - Kijk op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES in april
In april waren er diverse nieuwe recensies, zie www.vergadering.nu/boeken
 
- Satinover, Jeffrey - De strijd rond de waarheid over homoseksualiteit - Drs. Piet Guijt schreef een zeer uitvoerige recensie over de strijd rond homoseksualiteit.
 - Ouweneel, W.J. - Een dubbelsnoer van licht - Twee vergeten recensies.
 - Tsarfati, Amir - Het laatste uur - Een actueel boek van een Israëlische insider die kijkt naar de eindtijd - een grondige studie over Bijbelse profetie.
 - Panhuise, Bert - Ontsnapt - spannend boek over de wonderlijke bevrijding van een avonturier.
 - Sonneveld, Reinier - Het vergeten evangelie - Al weer een recensie, nu een zeer goede in het RD waarin - toch wat vreemd - het boek niet genoemd wordt.

VERGADERINGNIEUWS in april
Het vergaderingsnieuws van april staat bovenaan de voorpagina:
25-4 Steun Scholen met de Bijbel België  + Flyer
23-4 Diamanten huwelijk in Dedemsvaart
16-4 Video Ouweneel: Wat is de Bijbelse doop?
12-4 CIP: Ouweneels oma tegenpool van Hitler + de Duitse vergaderingen
  5-4 Willem Ouweneel: De democratie is op drift

PRIKBORD
- Rustige christelijke camping aan de Middellandse Zee, dorpje Le Brusc: www.leroumagnan.fr
Kijk meer Prikbordadvertenties op: www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten te dekken. Bekijk dus de advertenties op www.vergadering.nu.

 Klik en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

April 2019 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ...................,

Wat zijn er toch veel ontwikkelingen waar je in de kranten of op het journaal niets van hoort. Bijv. de chaos in Frankrijk met de gele hesjes. Gaan velen zich pas afvragen wat daar nou eigenlijk aan de hand is als alle leiding daar omvalt, of misschien wel de hele EU? Of hoorde u dat Nederland voor het ICC is gedaagd? Of dat de steun van de Amerikaanse "Democraten" voor Israel tot bijna nul is gedaald? In naam zijn er nog enkelen. Of de ontmaskering van het klimaatbedrog door het KNMI? Volledig verzwegen! Of dat Netanyahu en Putin over Iran steeds weer op één lijn zitten? Of dat de Christchurch-moordenaar helemaal niet extreem-rechts was, maar een linkse activist? Of de duizenden christendoden per jaar door moslims? ...  Nee, niet in het nieuws!
Ook het uitkomen van het Mueller-Rapport in de VS dat Trump volledig vrijpleit van alle leugens die de afgelopen 2 jaren - op de Nederlandse tv - gespuid werden - nauwelijks iets op het nieuws! Slechts wat schampere opmerkingen om de leugens die ze steeds vertellen in stand te houden.
U zult echt het zogenaamde "nepnieuws" moeten gaan lezen om achter de werkelijkheid te komen. Denk eraan: we leven in de tijd dat alles wordt omgekeerd: kwaad is goed, en goed is kwaad. Jes.5:20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. 
Lees Nieuws & Opinie op www.vergadering.nu 

Vergeten evangelie?
Onder Evangelischen speelt ook Jes.5:20 - Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Het boek "Het vergeten evangelie" van Reinier Sonneveld is er een typisch voorbeeld van. Zijn verhaal is een oude dwaling, die helemaal niet vergeten is, maar reeds lang geleden werd ontmaskerd. En  nu wordt het weer als nieuw gepresenteerd. Wat is deze leer? Lees de recensies en mijn kanttekeningen onderaan die pagina.
 
Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen... (Openbaring 3:10)
 - Help, waar zijn alle christenen gebleven?...

AGENDA voor april 2019
 - Weer veel bijzondere lezingen en evenementen, te beginnen met vandaag om 20:00 uur een lezing die ook in LIVESTREAM te zien is: Dato Steenhuis in Sliedrecht over de opname van de Gemeente en wat doet de Gemeente daar in Openbaring 20 en 21?
 - di 9 april zijn de verkiezingen in Israel
 - wo 10 april spreekt Jaap de Vreugd in mijn woonplaats Heerde, in Welgelegen, 20:00 uur.
 - ma 2e Paasdag Grote Vergadering in Den Haag, Dunne Bierkade 16, 10-16 uur met sprekers
   Philip Nunn en Kees Slootweg
en nog zoveel meer - Kijk op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES in maart
In maart waren er 4 nieuwe recensies, zie www.vergadering.nu/boeken
Sonneveld, Reinier - Het vergeten evangelie
Flm: Aliens ontmaskerd
Postell, S en E.Bar en E.Soref - Het ultieme doel van de Thora
Knigge, Johan - Bijbel en Archeologie

VERGADERINGNIEUWS in maart
Vergaderingsnieuws van maart staat bovenaan de voorpagina:
29-3 W.J.Ouweneel: Wie maakt nog een gouden bruiloft mee
24-3 Nieuwsbrief van Carly&Frans Alkema uit Z-Afrika
22-3 W.J.Ouweneel: De geest is uit de fles in de eindtijd
15-3 W.J.Ouweneel in Amerika
 8-3 W.J.Ouweneel: Besnijdenis van christenmannen

PRIKBORD
- Rustige christelijke camping aan de Middellandse Zee, dorpje Le Brusc: www.leroumagnan.fr
Kijk meer Prikbordadvertenties op: www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden en bekenden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten
  te dekken. Bekijk dus de advertenties op www.vergadering.nu.
  (Vindt u soms een 'foute' Google-advertentie op de site... mail me dan even de url).

 Klik en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

Maart 2019 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste .....................,

En toch zijn we dichterbij dan u denkt - Ook de afgelopen maand bleven schrijvers uitzien naar de komst van de Heer. En ja, dit artikel gaat ook over datums. Als je er niet tegen kunt... niet lezen. Maar het is in feite slechts een schets van diverse tekens die plaatsgevonden hebben, en achteraf toch veel betekenis zouden kunnen hebben. Lees het artikel...

EO-artikel over genderstoornis. Ik schreef er wat over op mijn Facebook en ontving nogal kritiek: je mag er niet over oordelen!! Maar men mag mijn beoordelen opvatten als veroordelen, maar dat is dan een eigen vooroordeel. Waar gaat het om? Ik schreef bij het EO-artikel het volgende:
"Lees hier hoe de genderstoornis bij de EO wordt omgevormd tot een goddelijk geleid gebeuren. Jongetje voelt zich meisje, en laat zich ombouwen. Maar hij, nu zij, is wel gelovig hoor, en dus is het goed. Met een mooi verpakt verhaal promoot de EO de transitie."
Lees het artikel... en oordeel zelf.

Willem Ouweneel schreef een nieuw boek: Het Israël van God, dat vooral gaat over de Vervangingstheologie. Een zeer belangrijk boek waarin alle heimelijke redeneringen aan de orde komen. "Ook al protesteren de desbetreffende theologen vaak tegen de term. Ze doen namelijk wel degelijk aan ‘vervanging’."
Lees om te beginnen de 3 artikelen die onlangs ook op vergadering.nu verschenen:
15-2 CIP: Wat vrome Joden en vrome christenen gemeen hebben...
20-2 RD: Wie zegt dat de Kerk het geestelijk Israel is, is vervangingstheoloog...
22-2 CIP: Vervangingstheologen vervangen wat af... maar gaat dat wel goed?...

Er is helemaal geen opname - Een jaar geleden stuitte ik op een Engelse video van Andrew Wommack die mij nogal schokte. Er is geen opname, zei hij. Ik schreef een weerlegging bij de Engelse video, maar de video verdween van het internet. Gelukkig kwam hij elders terug, zelfs met NL-ondertiteling, met dank aan Bert Panhuise.
Andrew Wommack zegt dat hij het bestudeerd heeft, maar geen duidelijk antwoord heeft. Dus is er geen opname, zegt hij, alleen een wederkomst. Niet verwonderlijk dat we dan een vreemd verhaal krijgen.
Lees mijn weerlegging op www.vergadering.nu/bijbelstudie (middelste kolom, ergens middenin).

Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen... (Openbaring 3:10)
 - Help, waar zijn alle christenen gebleven?...

AGENDA voor maart 2019
 - Een heel erg lange lijst waaronder veel bijzondere lezingen en evenementen, te beginnen met vandaag een genezingsweekend in Warmond. 
Kijk op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES in februari
In februari waren er 6 nieuwe recensies, zie www.vergadering.nu/boeken
Hausoul, Raymond R - De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Tverberg, Lois - De Bijbel lezen met rabbi Jezus
Pyle, D. - Het Evangelie delen in een Joodse context
Troost, Gerald - Tevoorschijn, eerlijk over mij en jou
Vink, Willem de - Jezus Messias 
Sebrechts, Bruno - Uw licht op mijn schaduw

VERGADERINGNIEUWS in februari
Vergaderingsnieuws van februari staat bovenaan de voorpagina en is daar aanklikbaar:
22-2 WJ Ouweneel: Vervangingstheologen vervangen wat af... maar gaat dat wel goed?
20-2 RD: Kerk=geestelijk Israel is Vervanging - Ouweneel presenteert nieuw boek
19-2 Inschrijven Vergadering Volleybaltoernooi
18-2 CIP: Wim Zwitser over Tekenen van de eindtijd in het M-O: Legers tegen Israel
15-2 CIP: WJ Ouweneel: Vrome Joden en christenen
9-2 CIP: WJ Ouweneel over Wijn drinken als christen, wel of niet
4-2 Volkskrant/Philip Nunn: LHTBI-christenen en homorelaties
1-2 CIP: WJ Ouweneel: Heidendom zit ons diep onder de huid

NIEUWE LEZINGEN OP VIDEO in februari
10-2 Willem Ouweneel Utr: Leven uit wet of genade?
4-2 Dato Steenhuis: Opname vóór de Grote Verdrukking?

PRIKBORD
- Gevraagd: Serie bijbellezingen over Leviticus in Hengelo
- Gevraagd: Boek van Spurgeon met de titel Uitverkoren in Hem; en boeken van Bunyan.
Kijk meer Prikbordadvertenties op: www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden en bekenden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten
  te dekken. Bekijk dus de advertenties op www.vergadering.nu.
  (Vindt u soms een 'foute' Google-advertentie op de site... mail me dan even de url).

 Klik en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu 
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

Februari 2019 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ..................., 

Opnieuw waren er tekens aan zon, maan en sterren. Verbaas u over de bijzondere foto's.
Ten eerste de foto van NASA, een foto van de zon, waarin een kind wordt gezien dat op het punt staat geboren te worden. NB: Dit was gedurende de hele Nieuwjaarsdag 1-1-2019 te zien. Zou het een bijzondere betekenis hebben voor dit jaar 2019? 
 - Dan was er op 20/21 januari een totale maansverduistering. Een bloedmaan. Ook daar was een bijzondere gebeurtenis te zien. Op een telescoop-video werd het inslaan van een meteoriet op de maan opgenomen, precies op het moment dat de verduistering totaal was.
 - Twee dagen later was de conjunctie te zien van Jupiter en Venus, die beeld zijn van resp. Christus en de Gemeente… maar leest u het artikel: http://www.wimjongman.nl/ nieuws/2019/teken-zon/teken- zon.html 

O ja, exact in het midden van de eerste termijn kwam die maansverduistering, op 20/21 januari 2019. Ook dat nog! Zou het? TRUMP - De Trompet van God ?!!
Kijk en luister naar de prachtige lange lijst van Steve Cioccolanti, waarom hij dat vindt...

En wat te denken van die enorme verschuiving van de magnetische noordpool?
De magnetische noordpool verschuift vele kilometers per jaar, waarschijnlijk door de bewegende vloeibare (metalen) massa binnen in de aarde. En dat weer waarschijnlijk door de draaiing van de aarde en van de aarde om de zon. Gevolg van het verschuiven kan zijn: de toenemende klimaatverandering en broeikaseffecten, en meer aardbevingen. Lees meer...
  
Robert de Telder: Theologen bestrijden de Exodus
Robert de Telder is een Belgische wetenschapper die opkomt voor de volledige betrouwbaarheid van de Bijbel. Hij zegt in zijn recente artikel/rondzendmail: "..Zoals Eduard Meyer de farao ’s op de tijdsbalk rangschikte, vindt men het oude Israël daar niet in terug. Elk spoor naar het handelen van God in de geschiedenis van Zijn volk Israël werd uitgewist..."
Zie http://www.bloggen.be/ robertdetelder/archief.php?ID= 3140306 
- Robert de Telder heeft een serie zeer interessante boeken geschreven. In dit verband is het volgende een leuke aanbieding:
1. "Genesis versus Egyptologie", 2009, dit boek is uitverkocht maar kan online gelezen worden op deze link: http://jezusleeft.weebly.com/ genesis-versus-egyptologie. html 
2. "EXODUS", 2016, is te koop, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/ books/102331 maar ook dit boek kan inmiddels volledig online gelezen worden via deze link:https://jezusleeft.weebly.com/ exodus.html 
3. Het boek "Apocalyps", 2009, is uitverkocht, maar is wel op een PDF-document gratis op eenvoudig verzoek per email bij de auteur verkrijgbaar.

En dan was er "Nashville"… laten we het er maar niet over hebben.
Het is best een goede verklaring, maar we moeten er maar niet over spreken. Dat is de mening van christenen en "christenen', ja, ook van veel ware christenen die het er in feite best geheel mee eens zijn. Maar ook zij vinden wel ergens een reden waarom je er maar beter over kunt zwijgen. Zover zijn we dus afgezakt. Eindtijd. Het zout is zouteloos geworden. 
Van 6-10 januari op Nieuws&Opinie. Gelukkig kregen we op 10 januari nog wel een positieve reactie: de Nashville-verklaring in Gewone Taal...
En ook deze nieuwe website moet u zien: https://vernieuwd.com (+ video!).

Vertroost elkaar met deze woorden…

Dit zijn de woorden waarmee 1 Tessalonicenzen 4:14-18 afsluit. De olgende video toont dat deze woorden alleen logisch zijn bij een opname vóór de grote verdrukking. Juist daarom kunnen we elkaar daarmee bemoedigen! 
Bekijk de bemoedigende video. Nederlands ondertiteld. Klik wel even op de knop 'Ondertiteling':
https://www.youtube.com/watch? v=yuJAUiMk5RM

  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen... (Openbaring 3:10)
 - Help, waar zijn alle christenen gebleven?...

AGENDA voor februari 2019
 - Een lange lijst waaronder veel bijzondere lezingen en evenementen.
Kijk op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES in januari
In januari waren er 6 nieuwe recensies, o.a. deze:
 - Els van Diggele - We haten elkaar meer dan de Joden - Een recensie uit het maandblad Israel en de Bijbel door Hella Rijsdijk: "De historische context, eerlijke vraagstelling en reflecties over dit moeilijke onderwerp, maken het wat mij betreft een bijzonder interessant boek." 
 - Anita Kramer-Post - Welcome Twins - Een recensie uit het blad Leef van Schreeuw om leven - "Het is een prachtig, vlot geschreven boek dat ook jongeren zal aanspreken... De auteur beschrijft op treffende wijze hoe een tienerliefde op een willekeurige christelijke school uitmondt in een onbedoelde zwangerschap..."
 - Gert-Jan van Heugten - Hoe zit het met de ouderdom van de aarde - Een recensie van ds Jenno Sijtsma: "Het is boeiend en frappant wat allemaal in dit boek beschreven wordt en het zal heus niet het laatste woord bieden. Hoe controversieel het onderwerp ook maar is, feit blijft wel dat het mijns inziens nog niet zo slecht is in de Bijbelse openbaring te geloven!"
      Er waren nog 3 recensies. Meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGNIEUWS in januari
Vergaderingsnieuws van januari staat bovenaan de voorpagina en is daar aanklikbaar:
27-1 WJO: Toeval bestaat niet, of toch wel?
25-1 Extra Nieuwsbrief Frans en Carly Alkema
18-1 Bijbellezingen Willem Ouweneel over de Hebreeënbrief: Wij zien Jezus | + Programma
18-1 WJO: Behouden zonder goede werken?
11-1 WJO: De verdronken Willem Ouweneel
10-1 Philip Nunn: 'Nashville' in gewone taal
9-1 Willem Ouweneel op CIP over "Nashville"
7-1 Leven.nu Pasen, nu bestellen
4-1 CIP: Willem Ouweneels bevindelijke familie

NIEUWE LEZINGEN OP VIDEO in januari 
18-1 Willem J Ouweneel in Utrecht: Democratie en koninkrijk
7-1 Dato Steenhuis: De onderlinge bijeenkomst

PRIKBORD
- Gevraagd: Deel 1 van 'Wij zien Jezus' door W.J. Ouweneel
Meer Prikbordadvertenties op: www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden en bekenden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten
  te dekken. Bekijk dus de advertenties op www.vergadering.nu.
  (Vindt u soms een 'foute' Google-advertentie op de site... mail me dan even de url).

 Klik en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu  
 Agenda  Cd's  Bijbellezingen  Boeken  Download  Leesmap  Links  Prikbord

Januari 2019 ~~~ Vergaderingsmailing ~~~ www.vergadering.nu


Beste ..........................., 

Gods zegen gewenst in dit nieuwe jaar!! Ik wens u een jaar vol welvaart en vrede toe, zowel innerlijk als uiterlijk. We danken de Heer Jezus dat Hij onze zonden heeft gedragen en we zien uit naar Zijn komst. En dat doen we in een wereld die niet zo leuk is - zie het vervolg...

Amir Tsarfati gaf gisteren een 'mooi' eindejaarsoverzicht van 2018... Laat YouTube het evt. Nederlands ondertitelen: Klik op: 1. Ondertiteling. 2. Wieltje en 3. Ondertiteling 4. Automatisch vertalen. 5. Nederlands.
Al lijkt alles tamelijk rustig, er is chaos in het hele Midden-Oosten, de VS trekt zich terug uit Syrië, maar Erdogan wil het Turkse moslimkalifaat weer oprichten en rukt nu op naar de Koerden, de Koerden zijn bang voor Turkije en zoeken steun bij Assad (Syrië). 
De VS laat de Saoedi's hun gang gaan, ook in Jemen, want Iran is de grote vijand. 
De VS lijkt Israel alleen te laten tegenover Rusland, Syrië, Turkije en Iran, maar Trump steunt Israel en geeft het alle ruimte om te doen wat het zelf goed acht en Israel krijgt daarvoor alle nodige militaire steun. Israel heeft in het noorden 5 tunnels vol laten lopen met cement, zodat het er in Libanon weer uit kwam. Nieuwe verkiezingen komen in Israel, maar Bibi gaat er weer goed uit tevoorschijn komen. De mensen houden van hem en geloven de beschuldigingen van de linkse elite niet.
Chaos ook in de EU. Macron, de bankdirecteur, denkt de Gele Hesjes met geweld te moeten aanpakken. Het werkt niet. Niets lukt hem. En moslimterrorisme dreigt overal. Ja, ook in Nederland. Maar de media benoemen het niet, want... islam moet beschermd worden.

Begrafenis-enveloppen
Trump lijkt alles onder controle te hebben. Grote schrik nu bij de Deep State. Helaas zijn de volgende video's alleen in het Engels, maar probeer het te volgen, evt. met ondertiteling. 
Wie reeds wat video's heeft gezien van de Bush Sr begrafenis op 5 december, en ook de schrik heeft gezien toen de verrassingsenveloppen ontdekt werden, weet dat het einde van de Clinton-Bush-globalistenclan gekomen is. De straf op alle sex trafficking, sex-slavernij, pedofilie, kindersex, gecombineerd met miljardendiefstal door hooggeplaatsten, gaat volgen.
Kijk maar eens de eerste 9 minuten van dit breaking nieuws...: Bush Sr werd in september veroordeeld en op 30 november geëxecuteerd. De rest van de globalisten-clan gaat naar verwachting naar Gitmo (Guantanamo Bay) voor een militair tribunaal.
Meer video's over deze zaak, zie bijv. https://www.youtube.com/watch? v=XKocU3wRdu4 Wie zijn vrienden van elkaar en wie niet, Zie Trump en zijn vrouw onverstoorbaar tussen alleen maar vijanden (ook Deel I-III zijn interessant). Let op de lichaamstaal.
En deze video
: https://www.youtube.com/watch? v=0uVADx6STss laat zien dat ook Obama, Al Gore en Mike Pence een verrassingsenvelop kregen.
Of kijk deze analyse: https://www.youtube.com/watch? v=vpxTyCnkYm0 Op 39:00 Merkels NWO, dat is een hint voor ons. Op 41:00 wie kregen de enveloppen? 49:00 Pence blijkt grote vrienden met Hillary, dus ook Pence is out, game over! De Twitteraccounts van de globalisten zwijgen sinds kort. Hopelijk krijgen we in januari, of in ieder geval in 2019, de ontknoping.

Gaat het wel goed met de ChristenUnie?
In de maand december noteerden we plotseling 6 nieuwsberichten, waar de CU dankzij hun gebondenheid aan het Kabinet Rutte, vreemde richtingen op schoot: De CU wil de oorlog in Syrië voortzetten door de plaats van de VS in te nemen. De CU is bang voor het toenemende antisemitisme, maar stemt wel vóór Marrakesh. En gaat de CU Siriz steunen of laten vallen? En dan nog 2 video's: De CU vindt Baudets klimaatstatistieken 'utter bullshit'... en deze: De CU weet niet wie je naaste is...  Voor meer CU, zoek op www.vergadering.nu .

In het MP3-archief vind je alle bijbellezingen overzichtelijk bij elkaar...
Ook de 'losse' spreekbeurten van Willem Ouweneel worden jaarlijks toegevoegd (voor zover opgenomen). Zie daarvoor het blokje Zondagse spreekbeurten.
 
  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen... (Openbaring 3:10)
 - Help, waar zijn alle christenen gebleven?...

AGENDA voor januari 2019
 - Een heel lange lijst
Kijk op www.vergadering.nu/agenda

RECENSIES in december
In december waren er 5 nieuwe recensies, o.a. deze:
 - Gert A. van de Weerd - De profeet Jesaja, deel 2 - Zeer goede bijbeluitleg over de profetieën en de toekomst van Israel, zoals het Zoeklicht en de "broeders" het altijd uitgelegd hebben. Maar let op: recensent Marco van Putten is daar niet van. Hij noemt dat "tunnelvisie, waarin de bedelingentheorie en darbistische dogmatiek wordt gevolgd", en meer van soortgelijke negatief bedoelde kwalificaties. Helaas, een blad als Uitdaging onwaardig!! 
 - Kees Kant - Waarom het voor Joden zo moeilijk is om in Jezus te geloven - Kant bespreekt in deze 'recensie' zijn eigen boekje, maar maakt wel duidelijk wat je erin kunt vinden.
Meer recensies op www.vergadering.nu/boeken

VERGADERINGNIEUWS in december
Vergaderingsnieuws van december staat bovenaan de voorpagina en is daar aanklikbaar:
22-12 Nieuwsbrief Razzak Avakhti
21-12 Willem Ouweneel: Behouden zonder goede werken?
20-12 Wim Zwitser: Veel kerkmensen zijn in slaap gevallen
15-12 Er is een nieuwe website: Homo en christen-zijn
14-12 Willem Ouweneels achterkleindochter en de Statenvertaling
7-12 Nieuwsbrief Frans&Carly Alkema Zuid-Afrika
4-12 Video Dato Steenhuis: Hoe gaat de Opname in zijn werk?
1-12 Willem Ouweneel: Wat hebben Ismael en islam met elkaar te maken?

NIEUWE LEZINGEN OP VIDEO in december
 
11-12 Dato Steenhuis in Sliedrecht: Hoe gaat de Opname in zijn werk?
 11-12 Willem J Ouweneel in Utrecht: Kunnen christenen het heidense Kerstfeest vieren?

PRIKBORD
- Gratis afhalen 12 bijbelstudiestudieboeken Hg,Zc,Lk,Hd,2Ko,Gl,Fp,Ko,2Pt, 1-3Jh Uitg.Medema
- Te koop OPWEKKING CD’S Nr.’s: 20, 26, 27, 29. 30, 31
Meer Prikbordadvertenties op: www.vergadering.nu/prikbord 

TIPS en GOOGLE ADVERTENTIES
- Blij met Vergadering.nu? Stuur deze mailing dan door naar vrienden en bekenden.
- Een Add-Blocker is handig, maar zet hem uit voor Vergadering.nu. Het helpt ons de onkosten
  te dekken. Bekijk dus de advertenties op www.vergadering.nu.
  (Vindt u soms een 'foute' Google-advertentie op de site... mail me dan even de url).

 Klik en druk daarna op FOLLOW om Vergadering.nu direct te volgen...


 Wilt u deze mailing niet meer ontvangen? Jammer, maar klik dan hier...
 Reacties (positief en negatief) zijn welkom bij harry.sleijster@vergadering.nu  

www.vergadering.nu

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022top